O hrvatskom izdanju

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - Hidra je 2000. godine u suradnji s brojnim jezičnim stručnjacima izradila i objavila prvo hrvatsko izdanje izvornika Eurovoc thesaurus (Edition 3.0) / European communities, 1995. Hrvatsko izdanje Eurovoc pojmovnika sadrži, osim prijevoda izvornika i tzv. hrvatski dodatak, čija je svrha okupljanje pojmova specifičnih za Republiku Hrvatsku. Time je omogućeno korištenje pojmovnika za sadržajnu obradu javne službene dokumentacije Republike Hrvatske.

Hrvatsko izdanje je od 2005. godine uvršteno u sastav višejezičnog izdanja Europske unije.

Sa stranica Ureda  možete se služiti dvojezičnim (hrvatski i engleski) izdanjem Eurovoca s hrvatskim dodatkom na nekoliko načina:

  • pretraživanje i pregled po tematskim područjima
  • preuzimanje u PDF formatu

Učestalost obnavljanja podataka na internetskim stranicama Ureda slijedi dinamiku razvoja pojmovnika i dodatka.

Hrvatski dodatak se kao online baza podataka obnavlja tjedno zbog čestih intervencija na razini imenika tijela javne vlasti, te dodavanja nedeskriptora, objašnjenja i definicija. 

Hrvatski dodatak

Za preciznu obradu službene dokumentacije RH Ured na nacionalnoj razini razvija i koordinira izradu hrvatskoga dodatka Pojmovniku Eurovoc. Hrvatski dodatak okuplja pojmove specifične za politički, pravni, povijesni, kulturni i zemljopisni prostor Republike Hrvatske koje višejezično međunarodno izdanje ne uključuje. Dopunjava se kontinuirano u skladu s dinamikom izmjena i dopuna službenih podataka. Izrađuje se u skladu s pravilima izgradnje Pojmovnika Eurovoc i objavljuje se na hrvatskome i engleskom jeziku.

U hrvatskim izdanjima Pojmovika Eurovoc posebno su označeni deskriptori Hrvatskoga dodatka u skladu s licencijom za objavljivanje, kao CROVOC (

dijamnat

) te se tako u prikazu razlikuju od prijevoda deskriptora izvornog Eurovoca.

Hrvatski dodatak obuhvaća:

  • pojmove ugrađene u izvornu strukturu Pojmovnika Eurovoc
  • 3 dodatna područja s potpojmovnicima koji obuhvaćaju: imenik tijela javne vlasti Republike Hrvatske (državnih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, diplomatskih predstavništava); popise političkih stranaka i toponime.

Prevođenje, razvoj i održavanje hrvatske verzije

Pri prevođenju je bilo gotovo nemoguće zadovoljiti sve zahtjeve za potpunom preciznošću. Ograničenja je nametala izvorna višejezičnost pojmovnika s jedne te unutareuropska politička, društvena i kulturna raznolikost, s druge strane, što je ponekad uvjetovalo nepotpuno značenjsko i uporabno podudaranje naziva. Usporedbom engleskih termina Eurovoca s terminima u ostalim jezicima lako je bilo ustanoviti da su takva nepodudaranja česta i među drugim jezicima, ovisno o političkom, pravnom, ekonomskom ili nekom drugom aspektu uređenja tih zemalja, a ponekad su razlozi bili i sasvim jezične prirode. Tako se za neke termine u većini jezika Eurovoca preuzimaju izvorni nazivi, bilo zato što su kulturno specifični (npr. departman) ili zato što su zbog nepostojanja odgovarajućega naziva u ciljnom jeziku morali biti doslovno preuzeti (goodwill) ili neznatno adaptirani (damping, franšizing). Nazive propisa, podzakonskih akata i sl. nije također uvijek moguće dosljedno prevesti jer ni u drugim jezicima Eurovoca isti nazivi često ne znače isto u kontekstu područja o kojem je riječ (npr. uredba, naredba, ukaz, odluka, pravilnik itd.). Dodatna je teškoća što se i u hrvatskim strukovnim terminologijama (npr. u pravu i u ekonomiji) isti nazivi ponekad različito prevode. Pri prevođenju naziva međunarodnih organizacija i udruga i njihovih tijela opredijelili smo se za najprimjerenije i najsvrhovitije oblike njihovih imena, nastojeći izbjeći zabune koje bi mogle nastati zbog prevođenja kratica, koje su poznatije u svom izvornom obliku. Nadamo se, naposljetku, da će se ponuđena terminološka i prijevodna rješenja potvrditi u jezičnoj i stručnoj uporabi, a ona koja se sada mogu činiti kompromisnima ili neprimjerenima bit će, u skladu sa standardološkim razvojem hrvatskoga jezika i pojedinih naziva, prilagođena.

Razvoj i održavanje

Međunarodno izdanje pojmovnika Eurovoca kontinuirano se razvija ovisno o dinamici promjena tematskih područja. Nove verzije Eurovoca donose izmjene i dopune deskriptora (dodavanje novih, zamjena ili preoblikovanje postojećih te stavljanje izvan upotrebe), nedeskriptora (dodavanje novih, brisanje) i napomena te reviziju hijerarhijskih i asocijativnih odnosa pojmova. Ured također sudjeluje u razvoju međunarodnog izdanja Eurovoca predlažući deskriptore, nedeskriptore i napomene te promjene u semantičkim odnosima. Osim onih koji se preuzimaju iz međunarodnog izdanja i prevode, posebno se izrađuju dodatni nedeskriptori i napomene ako se procijeni da su korisni za potrebe hrvatske verzije.

Hrvatski dodatak pojmovniku Eurovoc razvija se u skladu s promjenama tematskih područja u Republici Hrvatskoj.

U skupinu podataka koji se odnose na normirana imena tijela javne vlasti Republike Hrvatske redovito se unose promjene koje se objavljuju u službenim izvorima.

Održavanje pojmovnika Eurovoc s hrvatskim dodatkom podrazumijeva ažurno obnavljanje mrežnog izdanja za javnost, obnavljanje korisničkih normativnih baza u informacijskim sustavima tijela javne vlasti te isporuka ažurirane hrvatske verzije Eurovoca za višejezično međunarodno izdanje na stranicama EU.

Sustav za Automatsko indeksiranje deskriptorima Eurovoca - AIDE

U svrhu ujednačavanja sadržajne obrade službenih dokumenata Republike Hrvatske pomoću preporučenih naziva Pojmovnika Eurovoc, Hidra, odnosno Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured, u suradnji sa Zavodom za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligente sustave Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu i Zavoda za lingvistiku Filozofskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu, je izradila inteligentni sustav za automatsko indeksiranje.

Sustav za automatsko indeksiranje deskriptorima Eurovoca (AIDE) javno je dostupan alat koji koristi bržem i kvalitetnijem indeksiranju pojedinačnih tekstova pri njihovom nastajanju u  tijelima javne vlasti ali i indeksiranju već postojećih zbirki elektroničkih dokumentacijskih fondova.