Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 001/2015)
Preuzmi XMLXML

MINISTARSTVO FINANCIJA

14

Na temelju članka 9. stavka 6., članka 12. stavka 8., članka 13. stavka 2. i članka 24. stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definira se raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na neprofitne organizacije definirane člankom 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, (»Narodne novine«, br. 121/14; u daljnjem tekstu: Zakon) i utvrđene Registrom neprofitnih organizacija.

Članak 3.

Neprofitno računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Članak 4.

(1) Neprofitna organizacija, osim neprofitne organizacije iz članka 52. ovoga Pravilnika vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana.

(2) Neprofitna organizacija obvezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Članak 5.

(1) Zakonski zastupnik odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova.

(2) Vođenje računovodstvenih poslova može se ugovorom povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

II. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

Članak 6.

(1) Računskim planom za neprofitne organizacije utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima je neprofitna organizacija obvezna knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode i rashode.

(2) Računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine i odjeljke.

(3) Odjeljci iz računskog plana mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje odjeljaka u računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

(4) Sastavni dio ovoga Pravilnika je računski plan.

Članak 7.

Računski plan sadrži 7 razreda, i to:

– 0 – Nefinancijska imovina

– 1 – Financijska imovina

– 2 – Obveze

– 3 – Prihodi

– 4 – Rashodi

– 5 – Vlastiti izvori i

– 6 – Izvanbilančni zapisi.

IIa. IMOVINA

Nefinancijska imovina

Članak 8.

Nefinancijska imovina obuhvaća:

– 01 – Neproizvedenu dugotrajnu imovinu

– 02 – Proizvedenu dugotrajnu imovinu

– 03 – Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

– 04 – Sitni inventar

– 05 – Dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi i

– 06 – Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Članak 9.

(1) Skupina računa 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina, sastoji se od materijalne i nematerijalne imovine.

(2) Materijalna imovina iz prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojim neprofitna organizacija ima pravo vlasništva.

(3) Građevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja kvalitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprječavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidentiraju se kao povećanje vrijednosti zemljišta.

(4) Nematerijalna imovina obuhvaća: patente, koncesije, licence te uz ostala slična prava i goodwill.

Članak 10.

(1) Skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna imovina, sastoji se od: građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine.

(2) Zgrade i ostali građevinski objekti iskazuju se odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni. Ako nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost.

(3) Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti jesu predmeti koje se izlažu sa ciljem pružanja usluga stanovništvu. Kada se navedeni predmeti čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga evidentiraju se kao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u skupini računa 03.

(4) Nematerijalna proizvedena imovina sastoji se od: ulaganja u računalne programe, umjetnička, literarna i znanstvena djela i slično.

(5) Ulaganja u računalne programe obuhvaćaju troškove kupnje ili nastale vlastite troškove izrade i razvoja programa.

Članak 11.

Skupina računa 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti, sastoji se od vrijednosti koje se čuvaju pohranjene i ne koriste u obavljanju djelatnosti. Ove vrijednosti su: plemeniti metali, drago kamenje, pohranjene knjige, umjetnička djela i slično.

Članak 12.

(1) Skupina računa 04 – Sitni inventar, sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar je dugotrajna materijalna imovina koja se zbog pojedinačne nabavne vrijednosti manje od 3.500 kuna može pratiti izdvojeno od dugotrajne imovine u skupini računa 02.

(2) Sitni inventar otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu ili kalkulativno razmjerno trošenju.

(3) Sitni inventar u upotrebi zadržava se u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

Članak 13.

Skupina računa 05 – Nefinancijska imovina u pripremi, sadrži ulaganja u tijeku izrade ili nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Članak 14.

Ulaganja kojima se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine kao npr. ulaganja u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koja ne moraju biti uvjetovana stanjem imovine evidentiraju se kao povećanje vrijednosti imovine na kojoj je ulaganje izvršeno.

Članak 15.

(1) Skupina računa 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina, sadrži: zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode te robu za daljnju prodaju.

(2) Zalihe su dobra koja se čuvaju u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga), za preraspodjelu drugima i za uporabu u izvanrednim situacijama.

(3) Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proizvodnje nije dovršen.

(4) Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti.

(5) Roba za daljnju prodaju jesu dobra koja su kupljena u svrhu daljnje prodaje.

Financijska imovina

Članak 16.

Financijska imovina obuhvaća:

– 11 – Novac u banci i blagajni

– 12 – Depozite, jamčevne pologe i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo

– 13 – Zajmove

– 14 – Vrijednosne papire

– 15 – Dionice i udjele u glavnici

– 16 – Potraživanja za prihode poslovanja

– 19 – Rashode budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda (aktivna vremenska razgraničenja).

Članak 17.

(1) Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni, obuhvaća: novac u banci, novac u blagajni, izdvojena novčana sredstva te novac i vrijednosnice u blagajni.

(2) Izdvojena novčana sredstva jesu sredstva izdvojena na poseban račun radi osiguranja plaćanja na temelju izdanih čekova, trezorskih zapisa, mjenica, akreditiva, obveznica i slično.

Članak 18.

(1) Skupina računa 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo sadrži: depozite u bankama i ostalim financijskim institucijama, jamčevne pologe, potraživanja od radnika, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose te ostala potraživanja.

(2) Depoziti su oblik potraživanja na temelju pologa novca kod depozitara – banke i ostalih financijskih institucija.

(3) Jamčevni polozi su jamčevine, odnosno kaucije dane kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze.

Članak 19.

Skupina računa 13 – Zajmovi, obuhvaća dane zajmove klasificirane prema primateljima i to:

– građanima i kućanstvima,

– pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost i

– ostalim subjektima.

Članak 20.

Skupina računa 14 – Vrijednosni papiri, sadrži vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

Članak 21.

Skupina računa 15 – Dionice i udjeli u glavnici, sastoji se od dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija te trgovačkih društava.

Članak 22.

Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja, sadrži potraživanja: od kupaca, za članarine i članske doprinose, za prihode po posebnim propisima, za prihode od imovine te ostala nespomenuta potraživanja.

Članak 23.

Skupina računa 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja), sadrži:

– unaprijed plaćene rashode koji se ne odnose na izvještajno razdoblje i

– prihode koji pripadaju određenom obračunskom razdoblju, ali u tom razdoblju nije dospjela njihova naplata ili nisu mogli biti izdani računi.

IIb. OBVEZE

Članak 24.

Obveze se sastoje od:

– 24 – Obveza za rashode

– 25 – Obveza za vrijednosne papire

– 26 – Obveza za kredite i zajmove

– 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja).

Članak 25.

(1) Skupina računa 24 – Obveze za rashode, sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 4 – Rashodi, a to su obveze za: radnike, materijalne rashode, financijske rashode, prikupljena sredstva pomoći, kazne i naknade šteta te ostale tekuće obveze.

(2) Obveze za prikupljena sredstva pomoći (područjima pogođenim prirodnim katastrofama, skupinama stanovništva s posebnim potrebama, institucijama za nabavu medicinske opreme i slično) evidentiraju se u trenutku primitka novca ili druge vrste imovine. Kada neprofitna organizacija prikupljena sredstva pomoći proslijedi krajnjim korisnicima priznaju se rashodi za danu donaciju i prihodi od donacija.

Članak 26.

(1) Skupina računa 25 – Obveze za vrijednosne papire, obuhvaća obveze za vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

(2) Obveze za kamate po izdanim vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

Članak 27.

(1) Skupina računa 26 – Obveze za kredite i zajmove, obuhvaća obveze koje neprofitna organizacija ima za primljene kredite i zajmove.

(2) Obveze za kamate po primljenim kreditima i zajmovima evidentiraju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

Članak 28.

Skupina računa 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja), sadrži:

– rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te

– prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

IIc. PRIHODI

Članak 29.

Prihodi se klasificiraju na sljedeće skupine računa:

– 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

– 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa

– 33 – Prihodi po posebnim propisima

– 34 – Prihodi od imovine

– 35 – Prihodi od donacija

– 36 – Ostali prihodi i

– 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

Članak 30.

Skupina računa 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, obuhvaća prihode koje neprofitna organizacija ostvari od kupaca prodajom roba i/ili pružanjem usluga.

Članak 31.

Skupina računa 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa, obuhvaća prihode koji se ostvaruju od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitne organizacije.

Članak 32.

(1) Skupina računa 33 – Prihodi po posebnim propisima, obuhvaća prihode po posebnim propisima iz proračuna i iz ostalih izvora.

(2) Prihodi po posebnim propisima iz proračuna jesu prihodi koje neprofitna organizacija ostvaruje u skladu sa zakonima i drugim propisima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora jesu prihodi koje neprofitna organizacija ostvaruje u skladu sa zakonima i drugim propisima od pravnih i/ili fizičkih osoba.

Članak 33.

(1) Skupina računa 34 – Prihodi od imovine, obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.

(2) Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (za dane kredite i zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate), pozitivne tečajne razlike, dividende, dobit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija.

(3) Prihodi od nefinancijske imovine jesu: prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Članak 34.

Skupina računa 35 – Prihodi od donacija, obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju, bez obveze vraćanja ili protučinidbe, neprofitna organizacija dobije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava.

Članak 35.

(1) Skupina računa 36 – Ostali prihodi, sadrži prihode od naknade šteta i refundacija te prihode od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine. Unutar ove skupine evidentira se otpis obveza i naplaćena otpisana potraživanja.

(2) Prodaja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od kupaca u skupini 16 i odobrenjem računa prihoda od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u skupini 36. Istovremeno se odobrava račun prodane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u razredu 0 i zadužuju: odgovarajući račun ispravka vrijednosti imovine u razredu 0 i račun rashoda za prodanu dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu – neotpisana vrijednost u skupini 46.

Članak 36.

Skupina računa 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose koje neprofitna organizacija ostvari od drugih neprofitnih organizacija s kojima je povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.

Članak 37.

Skupina računa 39 – Raspored prihoda, sadrži račune za raspored rezultata koji služe za zaključivanje razreda 3 na kraju izvještajnog razdoblja.

IId. RASHODI

Članak 38.

Rashodi se klasificiraju na sljedeće skupine računa:

– 41 – Rashodi za radnike

– 42 – Materijalni rashodi

– 43 – Rashodi amortizacije

– 44 – Financijski rashodi

– 45 – Donacije

– 46 – Ostali rashodi i

– 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Članak 39.

(1) Skupina računa 41 – Rashodi za radnike, sadrži:

– plaće (u bruto iznosu)

– ostale rashode za radnike: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (radnicima, djeci radnika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj te

– doprinose na plaće.

(2) Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje radnicima za obavljeni rad.

(3) Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor, plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično).

(4) Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje neprofitna organizacija daje radnicima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

Članak 40.

(1) Skupina računa 42 – Materijalni rashodi, obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

(2) Naknade troškova radnicima, uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život te rashode za stručno usavršavanje radnika.

(3) Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, uključuju naknade za rad i davanja uz naknade za rad (porezi, doprinosi i sl.), naknade za službena putovanja te ostale naknade.

(4) Tekuće i investicijsko održavanje, podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično.

Članak 41.

(1) Skupina računa 43 – Rashodi amortizacije, obuhvaća trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije.

(2) Amortizacija se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je imovina predana u uporabu.

(3) Sastavni dio ovoga Pravilnika je popis stopa amortizacije dugotrajne imovine.

(4) Iznimno, izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji su kao neprofitne organizacije obveznici primjene odredbi ovoga Pravilnika, mogu u trenutku nabave nefinancijske imovine iskazati na skupini računa 43 rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini ukupnog troška nabave.

Članak 42.

(1) Skupina računa 44 – Financijski rashodi, obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

(2) Tečajna razlika nastaje isključivo u transakcijama u stranoj valuti uslijed promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije ili datuma usklađenja vrijednosti novčanih sredstava izraženih u stranoj valuti. Pozitivna tečajna razlika evidentira se kao prihod, a negativna kao rashod.

(3) Zatezne kamate se iskazuju odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

Članak 43.

(1) Skupina računa 45 – Donacije, sadrži tekuće i kapitalne donacije razvrstane prema primateljima.

(2) Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, građanima i kućanstvima, poduzetnicima te ostalim krajnjim korisnicima.

(3) Tekuće donacije uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje neprofitna organizacija može davati krajnjim korisnicima.

Članak 44.

Skupina računa 46 – Ostali rashodi, sadrži: kazne, penale i naknade štete, neotpisanu vrijednost i druge rashode otuđene i rashodovane dugotrajne imovine, otpisana potraživanja, rashode za ostala porezna davanja te ostale nespomenute rashode.

Članak 45.

Skupina računa 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose sredstava drugim neprofitnim organizacijama s kojima je neprofitna organizacija povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.

Članak 46.

Skupina računa 49 – Raspored rashoda, sadrži račune za raspored rezultata koji služe za zaključivanje razreda 4 na kraju izvještajnog razdoblja.

IIe. VLASTITI IZVORI I UTVRĐIVANJE REZULTATA

Članak 47.

Vlastiti izvori sadrže skupine računa:

– 51 – Vlastiti izvori i

– 52 – Rezultat poslovanja.

Članak 48.

(1) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) jesu događaji koji utječu na razliku između imovine i obveza, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija.

(2) Učinci revalorizacije evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a u korist ili na teret revalorizacijske rezerve.

Utvrđivanje rezultata i zaključna knjiženja

Članak 49.

(1) Na kraju izvještajnog razdoblja rezultat se utvrđuje tako da se za ukupan iznos rashoda odobravaju računi rasporeda rashoda u skupini 49 i zadužuju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52. Za ukupnu svotu prihoda zadužuju se računi rasporeda prihoda u skupini 39 i odobravaju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52.

(2) Ako je potražna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od dugovne za utvrđenu razliku zadužuje se račun obračuna prihoda i rashoda poslovanja i odobrava odgovarajući račun viška prihoda u skupini 52. Ako je dugovna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od potražne za utvrđenu razliku odobrava se račun obračuna prihoda i rashoda i zadužuje račun manjka prihoda u skupini 52.

(3) Na kraju godine svi računi u razredima 3 i 4 se zatvaraju.

Članak 50.

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 522 utvrđuje se prebijanjem računa viška i manjka.

(2) Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 522 i iskazana u financijskim izvještajima za poslovnu godinu raspodjeljuju se u sljedećoj poslovnoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata.

IIf. IZVANBILANČNI ZAPISI

Članak 51.

Razred 6 – Izvanbilančni zapisi, sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to:

– tuđa materijalna imovina,

– prava i

– vrijednosni papiri.

III. JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO I PRIMJENA NOVČANOG RAČUNOVODSTVENOG NAČELA

Članak 52.

(1) Neprofitna organizacija kojoj je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod uzastopno u svakoj od prethodne tri godine manji od 230.000,00 kuna godišnje, može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela.

(2) U godišnji prihod iz stavka 1. ovoga članka ulaze samo prihodi iz tekuće godine (razred 3), a ne ulazi preneseni višak iz prethodne godine.

(3) Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi zakonski zastupnik neprofitne organizacije u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok neprofitna organizacija zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, odnosno do opoziva.

(4) O Odluci iz stavka 1. ovoga članka neprofitna organizacija izvještava Ministarstvo financija na način propisan člankom 35. Zakona.

(5) Neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo pri čemu se godina osnivanja bez obzira na datum osnivanja smatra prvom godinom.

Članak 53.

(1) Neprofitna organizacija iz članka 52. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezna je voditi sljedeće poslovne knjige:

1. knjigu blagajne

2. knjigu primitaka i izdataka

3. knjigu ulaznih računa

4. knjigu izlaznih računa i

5. popis dugotrajne nefinancijske imovine.

(2) Osim poslovnih knjiga propisanih stavkom 1. ovoga članka neprofitna organizacija može voditi druge knjige i pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

Članak 54.

(1) U knjigu blagajne unose se kronološkim redom podaci o gotovinskim uplatama i isplatama. Knjiga blagajne sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj

2. datum

3. broj i oznaku knjigovodstvene isprave

4. opis poslovne promjene

5. iznos gotovinske novčane transakcije.

(2) Knjiga primitaka i izdataka sadrži najmanje sljedeće podatke o svim gotovinskim i negotovinskim primicima i izdacima uključujući i obračunska plaćanja:

1. redni broj

2. datum /razdoblje primitka/izdatka

3. broj i naziv knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak

4. opis poslovne promjene

5. iznos primitka

6. iznos izdatka.

(3) Knjiga ulaznih računa sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj

2. podaci o primljenom računu: broj i datum

3. podaci o dobavljaču: naziv, sjedište i OIB

4. ukupni iznos računa (s PDV-om).

(4) Knjiga izlaznih računa sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj

2. podaci o izdanom računu: broj i datum

3. podaci o kupcu: naziv, sjedište i OIB

4. podaci o ukupnom iznosu računa (s PDV-om).

(5) Popis dugotrajne nefinancijske imovine sadrži najmanje sljedeće podatke o dugotrajnoj imovini:

1. redni broj

2. vrsta dugotrajne imovine s osnovnim identifikacijskim obilježjem (naziv, marka i sl.)

3. datum i broj dokumenta po kojem je imovina nabavljena

4. nabavna vrijednost

5. datum i opis otuđenja (prodaja, donacija, uništenja).

(6) Poslovne knjige iz ovoga članka sadrže i opće podatke o neprofitnoj organizacija: naziv, adresa, OIB, RNO broj i šifru djelatnosti.

(7) Na kraju poslovne godine zaključuju se sve poslovne knjige iz članka 53. stavka 1. ovoga Pravilnika osim popisa dugotrajne nefinancijske imovine.

Dugotrajna imovina

Članak 55.

Dugotrajna nefinancijska imovina obuhvaća:

– neproizvedenu dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (zemljišta, patenti, licence i ostalo)

– proizvedenu dugotrajnu imovinu (građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene predmete, višegodišnje nasade i osnovno stado, ulaganja u računalne programe i ostalo)

– plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

– sitni inventar.

Iskazivanje primitaka i izdataka

Članak 56.

(1) Primici i izdaci priznaju se uz primjenu novčanog računovodstvenog načela (načelo blagajne), što znači da se primici i izdaci kronološki iskazuju u poslovnim knjigama temeljem primljenih uplata i obavljenih isplata, uključujući i obračunska plaćanja.

(2) Primici i izdaci jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata.

(3) Sredstva primljena iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih izvora smatraju se primicima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku primitka.

(4) Primljeni predujmovi, krediti i zajmovi smatraju se primicima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku naplate.

(5) Dani predujmovi, jamčevni polozi te dani zajmovi smatraju se izdacima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku plaćanja.

Utvrđivanje financijskog rezultata

Članak 57.

(1) Financijski rezultat poslovne godine iskazuje se kao višak ili manjak primitaka.

(2) Financijski rezultat iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kao razlika ukupnih primitaka u odnosu na ukupne izdatke po svima osnovama po kojima su ostvareni u izvještajnom razdoblju.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 10/08., 7/09., 158/13., 1/14. i 44/14.).

Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/545

Urbroj: 513-05-02-14-1

Zagreb, 2. siječnja 2015.

Minstar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

RAČUNSKI PLAN
Razred/
Skupina
Podskupina Odjeljak Naziv
0     Nefinancijska imovina
01     Neproizvedena dugotrajna imovina
  011   Materijalna imovina - prirodna bogatstva
    0111 Zemljište
    0112 Rudna bogatstva
    0113 Ostala prirodna materijalna imovina
  012   Nematerijalna imovina
    0121 Patenti
    0122 Koncesije
    0123 Licence
    0124 Ostala prava
    0125 Goodwill
    0126 Osnivački izdaci
    0127 Izdaci za razvoj
    0128 Ostala nematerijalna imovina
  019   Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
    0191 Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
02     Proizvedena dugotrajna imovina
  021   Građevinski objekti
    0211 Stambeni objekti
    0212 Poslovni objekti
    0213 Ostali građevinski objekti
  022   Postrojenja i oprema
    0221 Uredska oprema i namještaj
    0222 Komunikacijska oprema
    0223 Oprema za održavanje i zaštitu
    0224 Medicinska i laboratorijska oprema
    0225 Instrumenti, uređaji i strojevi
    0226 Sportska i glazbena oprema
    0227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
  023   Prijevozna sredstva
    0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
    0232 Ostala prijevozna sredstva
  024   Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
    0241 Knjige u knjižnicama
    0242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
    0243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
    0244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
  025   Višegodišnji nasadi i osnovno stado
    0251 Višegodišnji nasadi
    0252 Osnovno stado
  026   Nematerijalna proizvedena imovina
    0261 Ulaganja u računalne programe
    0262 Umjetnička, literarna i znanstvena djela
    0263 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
  029   Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
    0291 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
03     Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
  031   Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
    0311 Plemeniti metali i drago kamenje
    0312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
04     Sitni inventar
  041   Zalihe sitnog inventara
    0411 Zalihe sitnog inventara
  042   Sitni inventar u uporabi
    0421 Sitni inventar u uporabi
  049   Ispravak vrijednosti sitnog inventara
    0491 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi
05     Nefinancijska imovina u pripremi
  051   Građevinski objekti u pripremi
    0511 Građevinski objekti u pripremi
  052   Postrojenja i oprema u pripremi
    0521 Postrojenja i oprema u pripremi
  053   Prijevozna sredstva u pripremi
    0531 Prijevozna sredstva u pripremi
  054   Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi
    0541 Višegodišnji nasadi u pripremi
    0542 Osnovno stado u pripremi
  055   Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
    0551 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
  056   Ostala nefinancijska imovina u pripremi
    0561 Ostala nefinancijska imovina u pripremi
06     Proizvedena kratkotrajna imovina
  061   Zalihe za obavljanje djelatnosti
    0611 Zalihe za preraspodjelu drugima
    0612 Zalihe materijala za redovne potrebe
    0613 Zalihe rezervnih dijelova
    0614 Zalihe materijala za posebne potrebe
  062   Proizvodnja i proizvodi
    0621 Proizvodnja u tijeku
    0622 Gotovi proizvodi
  063   Roba za daljnju prodaju
                        
  0631 Roba za daljnju prodaju
Razred/Skupina Podskupina Odjeljak Naziv
1     Financijska imovina
11     Novac u banci i blagajni
  111   Novac u banci
    1111 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka
    1112 Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
    1113 Prijelazni račun
  112   Izdvojena novčana sredstva
    1121 Izdvojena novčana sredstva
  113   Novac u blagajni
    1131 Glavna blagajna
  114   Vrijednosnice u blagajni
    1141 Vrijednosnice u blagajni
12     Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo
  121   Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama
    1211 Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
    1212 Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
  122   Jamčevni polozi
    1221 Jamčevni polozi
  123   Potraživanja od radnika
    1231 Potraživanja od radnika
  124   Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose
    1241 Potraživanja za više plaćene poreze
    1242 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
    1243 Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe
    1244 Potraživanja za više plaćene ostale poreze
    1245 Potraživanja za više plaćene doprinose
  129   Ostala potraživanja
    1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju
    1292 Potraživanja za naknade štete
    1293 Potraživanja za predujmove
    1294 Ostala nespomenuta potraživanja
13     Zajmovi
  131   Zajmovi građanima i kućanstvima
    1311 Zajmovi građanima i kućanstvima
  132   Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost
    1321 Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost
  133   Zajmovi ostalim subjektima
    1331 Zajmovi ostalim subjektima
  139   Ispravak vrijednosti danih zajmova
    1391 Ispravak vrijednosti danih zajmova
14     Vrijednosni papiri
  141   Čekovi
    1411 Čekovi – tuzemni
    1412 Čekovi – inozemni
  142   Komercijalni i blagajnički zapisi
    1421 Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
    1422 Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
  143   Mjenice
    1431 Mjenice – tuzemne
    1432 Mjenice – inozemne
  144   Obveznice
    1441 Obveznice – tuzemne
    1442 Obveznice – inozemne
  145   Opcije i drugi financijski derivati
    1451 Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni
    1452 Opcije i drugi financijski derivati – inozemni
  146   Ostali vrijednosni papiri
    1461 Ostali tuzemni vrijednosni papiri
    1462 Ostali inozemni vrijednosni papiri
  149   Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
    1491 Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
15     Dionice i udjeli u glavnici
  151   Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija
    1511 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija
    1512 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
  152   Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
    1521 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava
    1522 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
  159   Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
    1591 Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
16     Potraživanja za prihode
  161   Potraživanja od kupaca
    1611 Potraživanja od kupaca
  162   Potraživanja za članarine i članske doprinose
    1621 Članarine i članski doprinosi
  163   Potraživanja za prihode po posebnim propisima
    1631 Potraživanja za prihode po posebnim propisima
  164   Potraživanja za prihode od imovine
    1641 Potraživanja za prihode od financijske imovine
    1642 Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine
  165   Ostala nespomenuta potraživanja
    1651 Ostala nespomenuta potraživanja
  169   Ispravak vrijednosti potraživanja
    1691 Ispravak vrijednosti potraživanja
19     Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)
  191   Rashodi budućih razdoblja
    1911 Rashodi budućih razdoblja
  192   Nedospjela naplata prihoda
    1921 Nedospjela naplata prihoda
Razred/Skupina Podskupina Odjeljak Naziv
2     Obveze
24     Obveze za rashode
  241   Obveze za radnike
    2411 Obveze za plaće – neto
    2412 Obveze za naknade plaća – neto
    2413 Obveze za plaće u naravi – neto
    2414 Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća
    2415 Obveze za doprinose iz plaća
    2416 Obveze za doprinose na plaće
    2417 Ostale obveze za radnike
  242   Obveze za materijalne rashode
    2421 Naknade troškova radnicima
    2422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično
    2423 Naknade volonterima
    2424 Nakanade ostalim osobama izvan radnog odnosa
    2425 Obveze prema dobavljačima u zemlji
    2426 Obveze prema dobavljačima u inozemstvu
    2429 Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja
  244   Obveze za financijske rashode
    2441 Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire
    2442 Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove
    2443 Obveze za ostale financijske rashode
  245   Obveze za prikupljena sredstva pomoći
    2451 Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći
  246   Obveze za kazne i naknade šteta
    2461 Obveze za kazne, penale i naknade šteta
  249   Ostale obveze
    2491 Obveze za poreze
    2492 Obveze za porez na dodanu vrijednost
    2493 Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze
25     Obveze za vrijednosne papire
  251   Obveze za čekove
    2511 Obveze za čekove – tuzemne
    2512 Obveze za čekove – inozemne
  252   Obveze za mjenice
    2521 Obveze za mjenice – tuzemne
    2522 Obveze za mjenice – inozemne
  259   Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
    2591 Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
26     Obveze za kredite i zajmove
  261   Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora
    2611 Obveze za kredite u zemlji
    2612 Obveze za kredite iz inozemstva
  262   Obveze za robne i ostale zajmove
    2621 Obveze za zajmove u zemlji
    2622 Obveze za zajmove iz inozemstva
  269   Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove
    2691 Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove
29     Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja)
  291   Odgođeno plaćanje rashoda
    2911 Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje
  292   Naplaćeni prihodi budućih razdoblja
    2921 Unaprijed plaćeni prihodi
    2922 Odgođeno priznavanje prihoda
Razred/Skupina Pod skupina Odjeljak Naziv
3     Prihodi
31     Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
  311   Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
    3111 Prihodi od prodaje roba
    3112 Prihodi od pružanja usluga
32     Prihodi od članarina i članskih doprinosa
  321   Prihodi od članarina i članskih doprinosa
    3211 Članarine
    3212 Članski doprinosi
33     Prihodi po posebnim propisima
  331   Prihodi po posebnim propisima
    3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna
    3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora
34     Prihodi od imovine
  341   Prihodi od financijske imovine
    3411 Prihodi od kamata za dane zajmove
    3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima
    3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
    3414 Prihodi od zateznih kamata
    3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
    3416 Prihodi od dividendi
    3417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima
    3418 Ostali prihodi od financijske imovine
  342   Prihodi od nefinancijske imovine
    3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
    3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine
35     Prihodi od donacija
  351   Prihodi od donacija iz proračuna
    3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna
    3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  352   Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
    3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
  353   Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
    3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
  354   Prihodi od građana i kućanstava
    3541 Prihodi od građana i kućanstava
  355   Ostali prihodi od donacija
    3551 Ostali prihodi od donacija
36     Ostali prihodi
  361   Prihodi od naknade štete i refundacija
    3611 Prihodi od naknade šteta
    3612 Prihodi od refundacija
  362   Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
    3621 Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
  363   Ostali nespomenuti prihodi
    3631 Otpis obveza
    3632 Naplaćena otpisana potraživanja
    3633 Ostali nespomenuti prihodi
37     Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
  371   Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
    3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
    3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
39     Raspored prihoda
  391   Raspored prihoda
    3911 Raspored prihoda
Razred/Skupina Podskupina Odjeljak Naziv
4     Rashodi
41     Rashodi za radnike
  411   Plaće
    4111 Plaće za redovan rad
    4112 Plaće u naravi
    4113 Plaće za prekovremeni rad
    4114 Plaće za posebne uvjete rada
  412   Ostali rashodi za radnike
    4121 Ostali rashodi za radnike
  413   Doprinosi na plaće
    4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje
    4132 Doprinosi za zapošljavanje
    4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac
    4134 Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
42     Materijalni rashodi
  421   Naknade troškova radnicima
    4211 Službena putovanja
    4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
    4213 Stručno usavršavanje radnika
  422   Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično
    4221 Naknade za obavljanje aktivnosti
    4222 Naknade troškova službenih putovanja
    4223 Naknade ostalih troškova
    4224 Ostale naknade
  423   Naknade volonterima
    4231 Naknade za obavljanje djelatnosti
    4232 Naknade troškova službenih putovanja
    4233 Naknade ostalih troškova
    4234 Ostale naknade
  424   Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
    4241 Naknade za obavljanje aktivnosti
    4242 Naknade troškova službenih putovanja
    4243 Naknade ostalih troškova
    4244 Ostale naknade
  425   Rashodi za usluge
    4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza
    4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
    4253 Usluge promidžbe i informiranja
    4254 Komunalne usluge
    4255 Zakupnine i najamnine
    4256 Zdravstvene i veterinarske usluge
    4257 Intelektualne i osobne usluge
    4258 Računalne usluge
    4259 Ostale usluge
  426   Rashodi za materijal i energiju
    4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
    4262 Materijal i sirovine
    4263 Energija
    4264 Sitni inventar i auto gume
  429   Ostali nespomenuti materijalni rashodi
    4291 Premije osiguranja
    4292 Reprezentacija
    4293 Članarine
    4294 Kotizacije
    4295 Ostali nespomenuti materijani rashodi
43     Rashodi amortizacije
  431   Amortizacija
    4311 Amortizacija
44     Financijski rashodi
  441   Kamate za izdane vrijednosne papire
    4411 Kamate za izdane mjenice
  442   Kamate za primljene kredite i zajmove
    4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora
    4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove
    4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove
  443   Ostali financijski rashodi
    4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
    4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula
    4433 Zatezne kamate
    4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi
45     Donacije
  451   Tekuće donacije
    4511 Tekuće donacije
    4512 Stipendije
  452   Kapitalne donacije
    4521 Kapitalne donacije
46     Ostali rashodi
  461   Kazne, penali i naknade štete
    4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
    4612 Penali, ležarine i drugo
    4613 Naknade šteta radnicima
    4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
  462   Ostali nespomenuti rashodi
    4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine
    4622 Otpisana potraživanja
    4623 Rashodi za ostala porezna davanja
    4624 Ostali nespomenuti rashodi
47     Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
  471   Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
    4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
    4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
49     Raspored rashoda
  491   Raspored rashoda
    4911 Raspored rashoda
Razred/ Skupina Pod skupina Odjeljak Naziv
5     Vlastiti izvori
51     Vlastiti izvori
  511   Vlastiti izvori
    5111 Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja
  512   Revalorizacijska rezerva
    5121 Revalorizacijska rezerva
52     Rezultat poslovanja
  521   Utvrđivanje rezultata poslovanja
    5211 Obračun prihoda i rashoda
  522   Višak/manjak prihoda
    5221 Višak prihoda
    5222 Manjak prihoda
Razred/ Skupina Pod skupina Odjeljak Naziv
6     Izvanbilančni zapisi
61     Izvanbilančni zapisi – aktiva
  611   Tuđa materijalna imovina
    6111 Tuđa materijalna imovina
  612   Prava
    6121 Prava
  613   Vrijednosni papiri
    6131 Vrijednosni papiri
  614   Ostali izvanbilančni zapisi – aktiva
    6141 Ostali izvanbilančni zapisi
62     Izvanbilančni zapisi – pasiva
  621   Obveze za tuđu materijalnu imovinu
    6211 Obveze za tuđu materijalnu imovinu
  622   Obveze za prava
    6221 Obveze za prava
  623   Obveze za primljene vrijednosne papire
    6231 Obveze za primljene vrijednosne papire
  624   Ostali izvanbilančni zapisi – pasiva
    6241 Ostali izvanbilančni zapisi
Stope amortizacije

 


Red. br Naziv sredstva ili skupine sredstva Vijek trajanja Godišnja stopa (%)
1 2 3 4
I GRAĐEVINSKI OBJEKTI    
1. stambeni i poslovni objekti    
  od betona, metala, kamena i opeke 80 1,25
  od drveta i ostalog materijala 20 5
2. ceste, željeznice i slični građevinski objekti 25 4
3. ostali građevinski objekti 20 5
II POSTROJENJA I OPREMA    
1. Uredska oprema i namještaj    
  računala i računalna oprema 4 25
  uredski namještaj 8 12,5
  ostala uredska oprema 5 20
2. Komunikacijska oprema    
  komunikacijski uređaji 5 20
  pokretni komunikacijski uređaji 2 50
3. Oprema za održavanje i zaštitu 5 20
4. Medicinska i laboratorijska oprema 5 20
5. Instrumenti, uređaji i strojevi 8 12,5
  precizni i optički instrumenti 5 20
  mjerni i kontrolni uređaji:    
  - mehanički 8 12,5
  - elektronički 5 20
6. Sportska i glazbena oprema 5 20
7. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5 20
III PRIJEVOZNA SREDSTVA    
1. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 8 12,5
  osobni automobili i vozila hitne pomoći 5 20
2. Prijevozna sredstva u željezničkom prometu 8 12,5
3. Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 8 12,5
  brodovi veći od 1000 brt 20 5
4. Prijevozna sredstva u zračnom prometu 10 10
IV KNJIGE    
  Knjige u knjižnicama 5 20
V VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO 5 20
VI NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA    
1. Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstva 10 10
2. Ulaganja u računalne programe 4 25
3. Ostala nematerijalna proizvedena imovina 4 25
VII NEPROIZVEDENA NEMATERIJALNA IMOVINA    
  patenti, koncesije, licence, pravo korištenja tuđih sredstava, višegodišnji zakup i slično prema trajanju iz ugovora
1 02.01.2015 Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu1 02.01.2015 Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu