Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 084/2019)
Preuzmi XMLXML

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

1731

Na temelju članka 15. točke 1. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 99/18), Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 27. kolovoza 2019. godine, donio je

STATUT

FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovaj Statut je temeljni akt Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Fond).

(2) Statutom se uređuju uvjeti i pravila poslovanja imovinom Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a osobito:

1. status Fonda te uloga i odnos Upravnog odbora Fonda i Društva za upravljanje Fondom (u daljnjem tekstu: Društvo)

2. oblik, sadržaj i način raspolaganja udjelima Fonda

3. način obračuna naknade za upravljanje Društvu iz članka 23. stavka 1. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon)

4. osnovica za izračunavanje naknade Depozitaru koja će se platiti iz imovine Fonda

5. poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješćivanje o razvitku i portfelju Fonda te mjesto i način objavljivanja tih činjenica

6. ugovori i sporazumi koje Društvo sklapa za račun Fonda za čije je sklapanje potrebna suglasnost Upravnog odbora Fonda, bez koje su ti ugovori i sporazumi ništetni

7. kriterije odnosno način donošenja odluka kojima Upravni odbor Fonda odobrava ugovore i sporazume iz točke 6. ovoga stavka i

8. druga pitanja važna za Fond.

II. IME, STATUS I ČLANOVI FONDA

Ime Fonda

Članak 2.

(1) Ime Fonda glasi: »Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji«.

(2) Skraćeno ime Fonda glasi: »Fond HB«.

(3) Poslovna adresa Fonda je adresa Upravnog odbora Fonda: Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1.

Status Fonda

Članak 3.

(1) Osnivač Fonda je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

(2) Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski Fond i nema status pravne osobe, a imovina Fonda je razdijeljena na udjele.

(3) Fond čini imovina unesena u Fond sukladno Zakonu i Statutu.

Članovi Fonda

Članak 4.

(1) Članovi Fonda su:

1. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji se vode u Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz članka 149. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj: 121/17) kao pripadnici borbenog sektora te

2. članovi obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji se vodi u Evidenciji iz točke 1. ovoga stavka kao pripadnik borbenog sektora.

(2) Imatelji udjela su članovi Fonda odnosno nasljednici kojima su dodijeljeni udjeli u Fondu sukladno Zakonu.

Nasljednici

Članak 5.

(1) Nasljednik je osoba koja na temelju propisa o nasljeđivanju, a sukladno pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju, ostvaruje pravo na udjele u Fondu iza svog pravnog prednika imatelja udjela iz članka 4. stavka 1. ovoga Statuta.

(2) Dodjelom udjela u Fondu sukladno Zakonu nasljednik postaje imatelj udjela, ali se ne smatra članom Fonda te nema pravo na raspodjelu nove imovine sukladno naslijeđenom i dodijeljenom broju udjela.

(3) Nasljednik može naslijediti pravo na buduće udjele samo u slučaju kada njegov pravni prednik, član Fonda, nije ostvario pravo na dodjelu udjela za života.

Glasačka prava

Članak 6.

(1) Glasačka prava članova Fonda sadržana su u mogućnosti predlaganja svojih predstavnika u Upravni odbor Fonda putem udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za izravnu suradnju s ministarstvom nadležnim za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) U cilju informiranja udruga iz stavka 1. ovoga članka, članovi Upravnog odbora Fonda će se najmanje jedanput godišnje sastajati s predsjednicima tih udruga te informirati ih o radu i poslovanju Fonda.

III. UPRAVNI ODBOR FONDA

Sastav Upravnog odbora Fonda

Članak 7.

(1) Upravni odbor Fonda ima devet članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske sukladno Zakonu.

(2) U Upravni odbor Fonda imenuju se ministar nadležan za hrvatske branitelje, predstavnik ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje, predstavnik radnog tijela Hrvatskog sabora u čijem su djelokrugu pitanja hrvatskih branitelja, predstavnik ministarstva nadležnog za financije, predstavnik ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom te četiri predstavnika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Mandat članova Upravnog odbora Fonda

Članak 8.

(1) Mandat članova Upravnog odbora Fonda traje četiri godine.

(2) Član Upravnog odbora Fonda može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na način i pod uvjetima propisanim Zakonom.

(3) U slučaju razrješenja člana Upravnog odbora Fonda, novi član imenuje se na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Upravnog odbora Fonda koji je razriješen.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora Fonda

Članak 9.

(1) Upravni odbor Fonda ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

(2) Predsjednik Upravnog odbora Fonda je ministar nadležan za hrvatske branitelje, a zamjenik predsjednika je predstavnik ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje.

Aktivnosti Upravnog odbora Fonda

Članak 10.

(1) Upravni odbor Fonda nadzire upravljanje imovinom Fonda, zastupa članove Fonda prema Društvu te obavlja i druge poslove koji su mu temeljem Zakona stavljeni u nadležnost i to:

1. donosi Statut Fonda, Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda te Pravilnik o postupku i kriterijima za odabir Društva

2. donosi odluku o izboru Društva i sklapa ugovor s Društvom

3. donosi odluke kojima odobrava ugovore i sporazume koje Društvo sklapa za račun Fonda

4. odobrava godišnji program rada i plan prihoda i rashoda Fonda koje predlaže Društvo

5. odabire i sklapa potrebne ugovore i druge sporazume s Društvom o međusobnim pravima i obvezama

6. odobrava Strategiju raspolaganja imovinom Fonda koju predlaže Društvo

7. daje druge suglasnosti i odobrenja kada je to određeno Zakonom

8. osigurava transparentnost i javnost rada Fonda

9. podnosi izvješće o poslovanju Fonda Hrvatskom saboru u tekućoj godini najkasnije do kraja lipnja za proteklu kalendarsku godinu

10. raspravlja o mjesečnim izvješćima Društva i

11. obavlja druge poslove od važnosti za rad i poslovanje Fonda.

(2) Upravni odbor Fonda donosi odluke kojima odobrava ugovore i sporazume iz stavka 1. točke 3. ovoga članka koji imaju neposredan financijski učinak na poslovanje Fonda.

(3) Upravni odbor Fonda predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o kriterijima za dodjelu udjela u Fondu iz članka 7. stavka 1. Zakona, kao i izmjene i dopune iste.

(4) Upravni odbor Fonda može zahtijevati od Društva da ga izvješćuje i o stanju na tržištu kapitala te o drugim okolnostima u svrhu zauzimanja stajališta o politici ulaganja.

Zasjedanje i odlučivanje Upravnog odbora Fonda

Članak 11.

(1) Upravni odbor Fonda sastaje se na sjednicama po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

(2) Sjednice Upravnog odbora Fonda saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora Fonda.

(3) U slučaju opravdane spriječenosti predsjednika, sjednice Upravnog odbora Fonda vodi zamjenik predsjednika.

(4) U slučaju žurnosti, Upravni odbor Fonda može održati sjednicu elektroničkim odnosno telefonskim putem.

(5) Upravni odbor Fonda može pravovaljano raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočno najmanje pet članova.

(6) Upravni odbor Fonda odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(7) Odluke iz članka 10. stavka 2. ovoga Statuta Upravni odbor Fonda donosi žurno, a najkasnije u roku od tri dana od dana dostave zahtjeva Društva.

(8) Način rada i odlučivanja Upravnog odbora Fonda uređuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora Fonda.

(9) Sukladno pozivu predsjednika Upravnog odbora Fonda ili zaključku Upravnog odbora Fonda, na sjednici Upravnog odbora Fonda mogu sudjelovati i druge osobe bez prava odlučivanja.

Izbor Društva i ugovorni odnos

Članak 12.

(1) Upravni odbor Fonda donosi odluku o izboru Društva, nakon provedenog natječajnog postupka.

(2) Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odbor Fonda, u ime i za račun Fonda, sklapa ugovor s Društvom o vođenju poslova upravljanja Fondom.

(3) U ime Upravnog odbora Fonda, ugovor potpisuje predsjednik Upravnog odbora Fonda.

(4) Ugovorom iz stavka 2. ovoga članka uređuje se osobito trajanje ugovora, način raspolaganja i upravljanja imovinom Fonda, obveze Društva, visina naknade, raskid i otkaz ugovora te druga pitanja predviđena Zakonom i ovim Statutom.

(5) Prije objave natječaja za izbor Društva za upravljanje Fondom, Upravni odbor Fonda dužan je donijeti Pravilnik o postupku i kriterijima za odabir Društva.

Članak 13.

(1) U slučaju otkaza ili raskida ugovora iz članka 12. stavka 2. ovoga Statuta, a najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza ili raskida ugovora, Upravni odbor Fonda dužan je raspisati natječaj za izbor novog Društva.

(2) Upravni odbor Fonda dužan je postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje i izbor novog Društva provesti u roku od 90 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako nakon provedenog postupka iz stavka 2. ovoga članka ne bude izabrano novo Društvo i/ili vođenje poslova upravljanja Fondom ne bude preneseno na upravljanje novome Društvu, provest će se novi postupak prikupljanja ponuda i izbora Društva koji će se dovršiti u roku od 90 dana.

(4) Prilikom izbora Društva Upravni odbor Fonda je dužan isključivo voditi računa o interesima Fonda.

(5) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, od trenutka otkaza ili raskida ugovora do prijenosa poslova upravljanja Fondom na drugo Društvo, Depozitar je dužan obavljati neodgodive poslove upravljanja Fondom sukladno zakonskim propisima.

IV. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM

Opće odredbe o Društvu

Članak 14.

(1) Fondom upravlja Društvo koje odabere Upravni odbor Fonda nakon provedenog natječajnog postupka.

(2) Društvo je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima i/ili alternativnim investicijskim fondovima.

(3) Društvo prilikom upravljanja Fondom u pravnom prometu nastupa u svoje ime, a za račun Fonda.

Obveze i odgovornosti Društva za upravljanje Fondom

Članak 15.

(1) Društvo upravlja Fondom, a upravljanje obuhvaća:

1. upravljanje imovinom Fonda temeljem Strategije raspolaganja imovinom Fonda i

2. administrativne poslove.

(2) Strategiju raspolaganja imovinom Fonda Društvo predlaže Upravnom odboru Fonda u roku od 90 dana od sklapanja ugovora iz članka 12. stavka 2. ovoga Statuta.

(3) Statusno vlasničke i kapitalne promjene Društvo mora prethodno prijaviti Upravnom odboru Fonda i to 15 dana prije podnošenja prijave za upis u sudski registar.

Članak 16.

(1) Društvo je dužno prilikom upravljanja Fondom uredno i savjesno obavljati poslove Društva propisane Zakonom i ovim Statutom.

(2) Društvo je obvezno svoje poslovanje voditi odvojeno od poslovanja Fonda.

(3) Društvo odgovara članovima Fonda odnosno imateljima udjela za štetu koja je nanesena zasebnoj imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti.

(4) Društvo vodi evidenciju udjela odnosno imatelja udjela, a Ministarstvo evidenciju članova Fonda te su dužni razmjenjivati podatke o kojima vode evidencije, sukladno međusobnom ugovoru.

(5) Društvo će naknaditi štetu članovima u slučaju pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i povrede ograničenja ulaganja iz Zakona na način i u postupku propisanim ovim Statutom.

Postupak naknade štete

Članak 17.

(1) Postupak naknade štete sastoji se od izrade plana naknade štete, dostavljanja obavijesti članovima i naknade štete oštećenim članovima i/ili Fondu.

(2) Društvo provodi postupak naknade štete članovima i/ili Fondu u slučaju:

– bitne pogreške pri izračunu cijene udjela te

– prekoračenja ograničenja ulaganja.

(3) Postupak naknade štete u slučaju iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka provodi se kada razlika između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan prelazi 1% vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela.

(4) Društvo će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za bitnu pogrešku pri izračunu cijene udjela, izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Agenciji.

(5) Plan naknade štete iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati:

1. primjeren rok, način i postupke kojima će naknaditi nastalu štetu Fondu i/ili članovima,

2. mjere koje će se poduzeti s ciljem uklanjanja utvrđenih bitnih pogrešaka i naknade štete,

3. novi izračun cijene udjela za svaki dan razdoblja pogrešnog izračuna i

4. broj članova koji su u razdoblju pogrešnog izračuna stjecali i/ili otkupljivali udjele te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se isplatiti članovima i/ili Fondu, isplatom novčanog iznosa ili dodjelom razmjernog broja udjela.

(6) Postupak naknade štete u slučaju iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka provodi se:

– kada prekoračenje ograničenja ulaganja iznosi više od 10% od ukupnog dozvoljenog ulaganja propisanog Zakonom

– kada je provedbom transakcija ili usklađenjem ulaganja na drugi odgovarajući način nastao gubitak odnosno šteta za Fond i/ili člana te

– ako su prekoračenja ograničenja ulaganja posljedica transakcija koje je sklopilo Društvo, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila navedena ograničenja propisana Zakonom, Društvo je dužno uskladiti ulaganja Fonda odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja te Fondu nadoknaditi tako nastalu štetu.

(7) Društvo će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za prekoračenje ograničenja ulaganja, izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Agenciji.

(8) Plan naknade štete iz stavka 7. ovoga članka mora sadržavati:

1. primjeren rok, način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu Fondu i/ili članovima,

2. informacije o poziciji imovine u portfelju Fonda u odnosu na koju je došlo do prekoračenja ograničenja ulaganja, duljini trajanja i razlozima takvog prekoračenja,

3. mjere koje će se poduzeti s ciljem usklađenja ulaganja i naknade štete,

4. broj članova koji su u razdoblju prekoračenja ulaganja stjecali i/ili otkupljivali udjele te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se isplatiti članovima i/ili Fondu.

(9) Nakon što izradi plan naknade štete iz stavka 5. odnosno stavka 8. ovoga članka, Društvo će bez odgode pristupiti naknadi štete oštećenim članovima i/ili Fondu.

(10) Provedene postupke naknade štete za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja revidira revizor u okviru revizije godišnjih izvještaja Fonda.

(11) Neovisno o kojem je slučaju naknade štete riječ, kada je ukupan iznos isplate radi naknade štete manji od 50.000,00 kuna i iznos isplate radi naknade štete po članu manji od 2.500,00 kuna, planove naknade štete nije potrebno dostaviti Agenciji te nije potrebno provoditi reviziju provedenih postupaka naknade štete u okviru revizije godišnjih izvještaja Fonda.

(12) Naknada štete neće se provoditi za one članove za koje je utvrđena visina nastale štete u razdoblju pogrešnog izračuna manja od 10 kuna.

(13) Razdoblje obeštećenja je:

– u slučaju bitne pogreške izračuna cijene udjela: razdoblje tijekom kojeg je postojala bitna pogreška pri izračunu cijene udjela (viša ili niža cijena udjela) i

– u slučaju bitnog prekoračenja ograničenja ulaganja: razdoblje od usklađenja ulaganja do nadoknade gubitka Fondu.

(14) Neovisno o kojem je slučaju naknade štete riječ, Društvo je dužno o postojanju obveze naknade štete obavijestiti članove kojima s te osnove treba naknaditi štetu, a takva obavijest sadrži sljedeće informacije:

1. koji je uzrok i u čemu se sastoji razlog za naknadu štete

2. visinu štete i obvezu naknade te

3. rokove i način naknade štete.

(15) Obavijest iz stavka 14. ovoga članka dostavlja se putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (»Narodne novine« br. 16/19), u roku od 10 dana od izrade plana naknade štete.

(16) Troškovi koji su nastali u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete zbog pogrešnog izračuna cijene udjela i zbog prekoračenja ograničenja ulaganja troškovi su Društva i ne mogu se naplatiti na teret Fonda ili članova.

Način obračuna naknade za
upravljanje Društvu

Članak 18.

(1) Naknada za upravljanje koju Društvo zaračunava Fondu obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a Društvu se isplaćuje jedanput mjesečno, 10. radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka ne može iznositi više od 0,5% godišnje.

(3) Društvo iz naknade za upravljanje pokriva sve troškove Fonda.

(4) Upravni odbor Fonda će s Društvom najmanje jedanput godišnje raspraviti i analizirati način obračuna i visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 19.

Po isteku roka od 3 godine, Upravni odbor Fonda i Društvo pristupit će pregovorima o zaključenju novog ugovora o načinu i visini naknade za upravljanje Fondom.

V. UDJELI U FONDU I RASPOLAGANJE
UDJELIMA

Udjeli u Fondu

Članak 20.

(1) Broj udjela pojedinačno po članu Fonda utvrđuje se sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu udjela u Fondu.

(2) Cijena udjela u Fondu izražava se u kunama, odnosno protuvrijednosti eura po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Potvrda o vlasništvu udjela u Fondu

Članak 21.

(1) Potvrdu o vlasništvu udjela u Fondu članovima Fonda izdaje Društvo sukladno Zakonu i Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za dodjelu udjela u Fondu.

(2) Društvo izdaje potvrdu o vlasništvu udjela u Fondu i nasljednicima nakon podnesenog zahtjeva Društvu, sukladno pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju i propisima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Potvrda o vlasništvu udjela u Fondu je ograničeno prenosivi vrijednosni papir na ime imatelja udjela koji sadrži sve elemente da bi imatelj udjela dokazao svoje vlasništvo na određenom dijelu imovine Fonda i to:

1. ime Fonda, tvrtku i sjedište Društva te ime Depozitara

2. naznaku da se radi o Fondu HB

3. serijski broj potvrde

4. ime i podatke o vlasniku potvrde

5. broj udjela u imovini Fonda na koje glasi potvrda

6. mjesto i datum izdavanja potvrde te

7. kriterije za dodjelu udjela u Fondu.

Raspolaganje udjelima u Fondu

Članak 22.

(1) Prava koja proizlaze iz udjela mogu se prenijeti u korist Fonda podnošenjem zahtjeva za otkup jednog, više ili svih udjela, za što imatelj udjela ima pravo na isplatu novčane protuvrijednosti.

(2) Način otkupa udjela iz stavka 1. ovoga članka uređuje se Procedurom i uputama za zaprimanje zahtjeva za prodaju/otkup udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje donosi Društvo, a odobrava Upravni odbor Fonda.

(3) Procedurom i uputama iz stavka 2. ovoga članka, od strane Društva, definiraju se sve aktivnosti i odgovornosti pri postupku zaprimanja zahtjeva za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Na udjelu se ne može osnivati založno pravo niti se udjel može prenijeti u korist drugog člana Fonda, imatelja udjela ili trećih osoba.

(5) Član Fonda i nakon što prenese prava koja proizlaze iz udjela Fondu sukladno stavku 1. ovog članka, ostaje član Fonda.

(6) Svakim novim prijenosom imovine od strane Vlade Republike Hrvatske, Društvo je dužno napraviti novi obračun koji će biti važeći za postojeće članove Fonda kao i za one članove Fonda koji su već prenijeli svoje udjele u korist Fonda.

Ostala prava kojima raspolažu imatelji udjela u Fondu

Članak 23.

(1) Imatelj udjela ima pravo na:

1. isplatu dividende, sukladno Zakonu i ovome Statutu

2. potvrdu o stanju udjela

3. obaviještenost i

4. isplatu dijela ostatka likvidacijske mase sukladno ovome Statutu.

(2) Imatelj udjela koji Fondu prenese prava koja proizlaze iz udjela sukladno članku 22. stavku 1. ovoga Statuta, ima pravo na isplatu dividende koja mu je pripala kao imatelju tih udjela, temeljem zahtjeva za isplatu koji se podnosi do 31. prosinca godine u kojoj je utvrđen iznos dividende, u suprotnom mu se odgovarajuće pretvara u njegov udio, sukladno članku 45. Zakona.

Prava nasljednika na dodjelu udjela u Fondu
ili otkup naslijeđenih udjela

Članak 24.

(1) Nasljednik postaje imatelj udjela nakon podnesenog zahtjeva Društvu i nakon dodjele navedenih udjela temeljem čega stječe prava iz Zakona i Statuta.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i samo jedan od više nasljednika navedenih u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju, a udjeli se dodjeljuju svim nasljednicima sukladno pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju.

(3) Nasljednik se, vlastoručno potpisanom izjavom, umjesto dodjele naslijeđenih udjela može opredijeliti za otkup naslijeđenih udjela isplatom njihove novčane protuvrijednosti.

(4) Nasljedniku otkupom svih naslijeđenih udjela u Fondu prestaju prava iz Zakona.

VI. DEPOZITAR

Temeljne odrednice Depozitara

Članak 25.

(1) Fond ima Depozitara kojeg izabire Društvo, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Fonda.

(2) Depozitar ne može biti kreditna institucija koja posredno ili neposredno drži dionice ili udjele Društva.

Poslovi i odgovornost Depozitara

Članak 26.

(1) Depozitar obavlja poslove predviđene ugovorom o obavljanju poslova Depozitara i propisima o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, a osobito:

1. dnevno kontrolira izračun vrijednosti imovine Fonda i cijene udjela Fonda te

2. izvršava naloge Društva u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i ugovorom s Društvom.

(2) Depozitar je obvezan obavljati poslove pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i odgovara Društvu i članovima Fonda odnosno imateljima udjela za štetu ako neopravdano ne ispunjava, ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove iz stavka 1. ovoga članka uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova delegirao trećim osobama.

Osnovica za izračunavanje naknade
Depozitaru

Članak 27.

(1) Depozitar i Društvo uređuju ugovorom svoje međusobne obveze i prava.

(2) Osnovicu za izračun naknade Depozitaru, koja će se platiti iz imovine Fonda, čini ukupna vrijednost imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a naknada se obračunava na način i u iznosu utvrđenom ugovorom iz stavka 1. ovoga članka.

VII. IMOVINA FONDA

Temeljne odrednice imovine Fonda

Članak 28.

(1) Imovinu Fonda u smislu dodjele pripadajuće imovine čine dionice odnosno udjeli trgovačkih društava te novčani iznosi rezervirani za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Imovinu Fonda čini i dobit ostvarena od ulaganja, donacije ili druga imovina kojom se povećava vrijednost Fonda.

Načela i strategija ulaganja te struktura imovine

Članak 29.

(1) Društvo će imovinu Fonda ulagati u skladu s odredbama Zakona, a sa svrhom povećanja ukupnog prinosa od ulaganja u korist članova Fonda uz uvažavanje načela sigurnosti ulaganja imovine, raznolikosti ulaganja i održavanja odgovarajuće likvidnosti.

(2) Društvo, sukladno načelima iz stavka 1. ovoga članka, izrađuje Strategiju raspolaganja imovinom koja osobito sadrži:

1. vrstu imovine u koju se imovina Fonda može ulagati

2. način na koji će se udovoljiti svrsi ulaganja imovine Fonda prema načelima iz stavka 1. ovoga članka

3. postupke za donošenje odluka o ulaganjima i izvršenjima tih ulaganja te

4. način izmjene strategije ulaganja Fonda.

(3) Struktura imovine Fonda, odnosno od čega se ona može isključivo sastojati, detaljno je propisana odredbama članaka 30. i 31. Zakona.

Ograničenja ulaganja imovine Fonda

Članak 30.

(1) Ograničenja imovine i ograničenja ulaganja imovine Fonda propisana su odredbama članaka 32. – 34. Zakona.

(2) Imovina Fonda se ne može ulagati u:

1. imovinu koja je po zakonu neotuđiva ili koja je opterećena, odnosno založena ili fiducijarno prenesena radi osiguranja kakve tražbine i

2. financijske instrumente izdane od Depozitara ili bilo kojeg dioničara odnosno vlasnika Društva, ili bilo koje osobe koja je povezana s prethodno navedenim osobama ili s Upravnim odborom Fonda, osim u imovinu iz članka 30. stavka 1. podstavka 1. Zakona u koju se može ulagati bez ograničenja.

Izuzeci od ograničenja ulaganja

Članak 31.

Ograničenja ulaganja iz Zakona ne primjenjuju se u slučaju kada Fond ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio njegove imovine, kada mu se dodjeljuje imovina prilikom privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, prilikom prodaje imovine Fonda radi istovremene isplate većeg broja udjela u Fondu te prilikom zaprimanja donacija.

Upravljanje imovinom

Članak 32.

Upravljanje imovinom Fonda, tehnike i instrumenti upravljanja, mogućnosti zajmova i ograničenja u svezi istih te korištenje financijskih izvedenica propisani su odredbama članaka 38. – 41. Zakona.

Imovina Fonda kao predmet zaloga i ovrhe

Članak 33.

(1) Udjeli u Fondu kao ni imovina koja proizlazi iz udjela (uključujući i dividendu) ne mogu biti predmetom zaloga niti ovrhe radi namirenja tražbine prema članu Fonda i Društvu (ili Depozitaru).

(2) Imovina Fonda ne pripada Društvu, nije dio njegove imovine, njegove likvidacijske ili stečajne mase, niti može biti predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema Društvu.

(3) Imovina Fonda drži se i vodi odvojeno od imovine Društva i drugih investicijskih fondova kojima Društvo upravlja.

(4) Imovina Fonda ne ulazi u imovinu, likvidacijsku ili stečajnu masu Depozitara niti može biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema Depozitaru.

Raspodjela dobiti Fonda

Članak 34.

(1) Četvrtina realizirane neto dobiti od ulaganja Fonda dijeli se članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela.

(2) Polovina realizirane neto dobiti od ulaganja namijenjena je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a osobito je namijenjena Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Veteranskim centrima i drugim osobama.

(3) Upravni odbor Fonda posebnom odlukom utvrđuje način raspodjele novčanih sredstava za namjenu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Četvrtina realizirane neto dobiti od ulaganja reinvestira se u Fond.

(5) Dan raspodjele i reinvestiranja realizirane neto dobiti od ulaganja utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Fonda, uz suglasnost Agencije.

(6) Upravni odbor Fonda će za svaku godinu donijeti odluku iz stavka 5. ovoga članka u roku od 30 dana od objave revidiranog godišnjeg izvještaja Fonda.

Članak 35.

(1) Dividenda koja pripada članu Fonda odnosno imatelju udjela, a za koju isti ne podnese zahtjev za isplatu odnosno ne podigne ju do 31. prosinca godine u kojoj je utvrđen iznos dividende, odgovarajuće mu se pretvara u njegov udio odnosno udjele u Fondu.

(2) Pretvorbu dividende iz stavka 1. ovoga članka Društvo će obaviti u roku od 60 dana od 1. siječnja sljedeće godine.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE I PRIOPĆAVANJE O OBVEZAMA

Informativni prospekt Fonda

Članak 36.

(1) Društvo, najkasnije do 30. travnja tekuće godine, izdaje informativni prospekt Fonda s informacijama za prethodnu godinu sadržaja kao što je navedeno u Zakonu.

(2) Informacije se objavljuju na mrežnim stranicama Društva.

IX. NADZOR NAD POSLOVANJEM FONDA

Članak 37.

Nadzor nad poslovanjem Fonda obavlja Agencija, a Društvo je dužno jednom godišnje podnositi izvješće Agenciji.

X. LIKVIDACIJA FONDA

Likvidacija Fonda

Članak 38.

(1) U slučaju iz članka 48. stavka 1. Zakona, Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o prijenosu imovine Fonda na njegove članove i likvidaciji Fonda.

(2) U slučaju odluke Vlade Republike Hrvatske o likvidaciji Fonda, Društvo nije obvezno od dana donošenja odluke usklađivati politiku ulaganja u propisanim ograničenjima, ali je dužno kao fiducijarna institucija upravljati tom imovinom pažnjom dobrog stručnjaka i u interesu članova Fonda.

Način sudjelovanja imatelja udjela u isplati dijela ostatka likvidacijske mase

Članak 39.

(1) U postupku provedbe likvidacije likvidator je dužan postupati u najboljem interesu članova i voditi računa da se likvidacija provede u razumnom roku, pri čemu se prvo podmiruju obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, uključujući zahtjeve za otkup udjela koji su podneseni do dana donošenja odluke o likvidaciji, nakon čega se podmiruju sve druge obveze Fonda koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom.

(2) Troškovi likvidacije obuhvaćaju troškove za unovčavanje imovine Fonda, podmirenje obveza Fonda i raspodjelu imovine članovima, troškove obavještavanja članova, troškove revizije u likvidaciji, naknadu likvidatoru te sve ostale troškove koji se pojave kao neophodni u postupku likvidacije Fonda, odnosno za koje likvidator procijeni da su u interesu članova.

(3) Nakon što su podmirene obveze Fonda i troškovi likvidacije, likvidator će izraditi prijedlog za raspodjelu preostale neto vrijednosti imovine Fonda članovima razmjerno njihovom udjelu u Fondu.

(4) Ako je unovčen samo dio imovine Fonda, a podmirene su obveze Fonda u skladu sa Zakonom, likvidator može izraditi prijedlog za raspodjelu unovčenog dijela imovine Fonda članovima razmjerno njihovom udjelu u Fondu, ako je to u interesu članova.

Preoblikovanje Fonda

Članak 40.

Fond se ne može preoblikovati u zatvoreni investicijski fond ili u bilo koju drugu pravnu osobu.

XI. POSLOVNA GODINA I FINANCIJSKA
IZVJEŠĆA

Članak 41.

(1) Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca za odnosnu godinu s time da Društvo može s Upravnim odborom Fonda dogovoriti drugo razdoblje.

(2) Društvo vodi vlastito računovodstvo i računovodstvo Fonda u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

(3) Godišnja financijska izvješća provjeravat će ovlašteni revizor Fonda kojega bira Upravni odbor Fonda, a na prijedlog Društva.

(4) Nalaz i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji bit će unesen u cijelosti u svako godišnje financijsko izvješće.

Članak 42.

(1) Društvo će za Fond obvezno izraditi zasebna polugodišnja i godišnja financijska izvješća sukladno odredbama Zakona o reviziji.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka Društvo će dostavljati Agenciji u rokovima propisanim zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(3) Društvo će financijska izvješća zajedno sa izvješćem o razvoju i strukturi Fonda objavljivati sukladno Zakonu te propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

XII. SLUŽBENA TAJNA

Članak 43.

(1) Službenom tajnom smatraju se isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva i Fonda čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Društva i Fonda ili štetilo interesima odnosno ugledu Fonda i članova Fonda.

(2) Svi zaposlenici Društva, kao i osobe koje po ugovornoj osnovi obavljaju poslove za Fond i Društvo, dužni su čuvati službenu tajnu.

(3) Službenom tajnom smatraju se osobito:

– podaci koje Ministarstvo kao povjerljive dostavi ili priopći Društvu i

– podaci o vlasnicima udjela u Fondu te podaci o veličini i vrijednosti njihovih udjela.

(4) Povreda dužnosti čuvanja službene tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

(5) O čuvanju službene tajne neposredno skrbi Društvo, a nakon njega Ministarstvo i Upravni odbor Fonda.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje i čuvanje Statuta

Članak 44.

(1) Ovaj Statut donosi Upravni odbor Fonda uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(2) Izvornik Statuta čuva se u sjedištu Društva, a preslika izvornika u Ministarstvu.

(3) Za čuvanje Statuta odgovoran je predsjednik uprave Društva koji je dužan po zahtjevu bilo kojeg člana Fonda omogućiti uvid u Statut.

Prestanak važenja propisa

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 129/04, 14/08 i 38/08).

Postupak donošenja i stupanje na snagu
Statuta

Članak 46.

(1) Prijedlog Statuta utvrđuje Upravni odbor Fonda te isti dostavlja Vladi Republike Hrvatske na suglasnost.

(2) Nakon dostave suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Upravni odbor Fonda donosi Statut.

(3) Statut iz stavka 2. ovoga članka stupa na snagu danom donošenja.

(4) Ovaj Statut i njegove izmjene Društvo će dostaviti Narodnim novinama radi objave u roku od 15 dana od dana njegovog donošenja.

(5) Izmjene i dopune Statuta se donose na način i u postupku propisanim za Statut.

Klasa: 022-06/18-03/1
Urbroj: Fond/01-19-37
Zagreb, 27. kolovoza 2019.

Za Upravni odbor
predsjednik Upravnog odbora Fonda i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.