Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2019. (NN 027/2019)
Preuzmi XMLXML

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

565

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18) i članka 22. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 14. ožujka 2019., donosi

ODLUKU

O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SIJEČNJA 2019.

Članak 1.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja 2019. iznosi 1.519,91 kn.

Članak 2.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2018. usklađuju se od 1. siječnja 2019. za 1,15 %.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Klasa: 041-01/19-02/3

Urbroj: 341-99-01/01-19-6

Zagreb, 14. ožujka 2019.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.