Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (NN 043/2014)
Preuzmi XMLXML

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

808

Na temelju članka 109. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/2013) i članka 22. točke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/2014), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 20. ožujka 2014., donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU KONTROLE PODATAKA O KOJIMA OVISE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupak kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike kod obveznika doprinosa, pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: obveznici).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se propisuje:

1. postupak i način kontrole pravilnosti podataka o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO) i drugim propisima;

2. provedba kontrole podataka o stažu osiguranja i osnovicama za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti;

3. obvezni sadržaj zapisnika o obavljenoj kontroli podataka iz točke 1. ovoga članka i postupanje po njemu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod);

4. dokazivanje statusa kontrolora.

Članak 3.

(1) Kontrolu podataka iz članka 2. ovoga Pravilnika obavljaju službene osobe Zavoda (u daljnjem tekstu: kontrolori), na temelju ovlaštenja ravnatelja Zavoda, po službenoj dužnosti ili na zahtjev drugih nadležnih tijela.

(2) Kontrola iz članka 2. ovoga Pravilnika obavlja se kod obveznika, a u opravdanim slučajevima može se obavljati u prostorijama Zavoda.

II. NAČIN I POSTUPAK KONTROLE

Članak 4.

Kontrola je, prema ovom Pravilniku, skup postupaka:

1. kojima se kontrolira pravilnost primjene zakonskih propisa i drugih podzakonskih akata koji se odnose na podatke o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: osnovice);

2. kojima se kontroliraju evidencije o osiguranicima koje je obveznik dužan voditi u skladu s posebnim propisima u odnosu na pravilnost podataka bitnih za priznavanje i prestanak svojstva osiguranika i promjene tijekom osiguranja;

3. kojima se kontrolira financijska i druga dokumentacija o podacima iz točke 1. ovoga članka.

Članak 5.

Kontrola se obavlja uvidom u:

1. podatke u evidencijama Zavoda

2. poslovne knjige i financijsku dokumentaciju propisanu posebnim propisima

3. evidencije Porezne uprave

4. evidencije Središnjeg registra osiguranika (REGOS)

5. evidencije o osiguranicima koje je obveznik dužan voditi

6. evidencije inspekcije rada

7. druge evidencije.

Članak 6.

Kontrola pravilnosti podataka obuhvaća:

1. pravilnost uspostave prijavno-odjavnih podataka za obveznika i osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika

2. pravilnost podataka o stažu osiguranja i stažu osiguranja s povećanim trajanjem

3. pravilnost osnovica za ostvarivanje prava (isplaćena plaća, naknade, ostali primici i osnovice za obračun doprinosa).

Članak 7.

(1) Za potrebe kontrole obveznik je dužan za svaku kalendarsku godinu sastaviti:

1. rekapitulaciju podataka za postupak kontrole

2. popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

(2) Tiskanice iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Ako je u postupku kontrole utvrđeno, uvidom u evidencije iz članka 5. ovoga Pravilnika, da osoba radi ili je radila kod obveznika, ali da ju obveznik nije u roku propisanom ZOMO-om prijavio Zavodu i uspostavio za nju prijavno-odjavne podatke, kontrolor će to naznačiti u zapisniku, navodeći i dokumentaciju na temelju koje je to utvrđeno i zatražiti od obveznika da dostavi Zavodu prijavno-odjavne podatke za osiguranika.

(2) Ako je u postupku kontrole, uvidom u evidencije o osiguranicima, utvrđeno da je Zavod zaprimio prijavno-odjavne podatke i propisno ih ovjerio, ali ih nije evidentirao u evidencijama Zavoda, tada će kontrolor na osnovi prijavno-odjavnih podataka koji se nalaze u evidencijama obveznika uspostaviti istovjetne preslike i evidentirati ih u evidencijama Zavoda.

(3) Uspostavljanje i promjenu podataka na osnovi zapisnika iz članka 9. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika obvezan je obaviti obveznik na propisanim prijavama.

(4) U slučaju da obveznik ne uspostavi propisane prijave iz stavka 3. ovoga članka, podliježe odgovornosti u smislu odredaba glave XII. ZOMO.

Članak 9.

(1) Nakon obavljene kontrole, kontrolor sastavlja zapisnik koji sadrži:

1. naziv ili tvrtku ili skraćenu tvrtku obveznika ili podružnice kako je upisana u odgovarajućem registru, odnosno ime i prezime obveznika

2. osobni identifikacijski broj – OIB

3. matični broj subjekta koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku i registarski broj obveznika evidentiran u Zavodu

4. adresu sjedišta obveznika ili podružnice

5. osobu ovlaštenu za zastupanje

6. e-mail adresu obveznika

7. mjesto i datum sastavljanja zapisnika, razdoblje obuhvaćeno kontrolom, ime i prezime kontrolora, broj i datum ovlaštenja s iskaznice

8. ime i prezime i funkciju predstavnika koji je nazočan pri kontroli

9. zakonske propise, podzakonske akte i kolektivni ugovor na osnovi kojih je obveznik bio obvezan obaviti obračun i isplatu plaće i drugih primitaka

10. pravilnost utvrđenih osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

11. rekapitulaciju osnovica obračunatih i isplaćenih plaća, koju sastavlja obveznik

12. rekapitulaciju osnovica obračunatih i isplaćenih plaća, koju sastavlja Zavod

13. obrazloženje utvrđenih razlika u stažu osiguranja i osnovicama

14. utvrđene činjenice o pravilnosti prijavno-odjavnih podataka

15. nalog za usklađivanje prijavno-odjavnih podataka

16. datum primitka zapisnika od strane obveznika

17. potpis i ovjeru ovlaštenih osoba Zavoda i obveznika

18. dostavnu naredbu.

(2) Dopunski zapisnik obvezno sadrži:

1. podatke iz stavka 1. točke 1. do 8. ovoga članka

2. kratki sadržaj prigovora obveznika i dio zapisnika na koji se odnosi

3. novo utvrđeno činjenično stanje i obrazloženje na temelju koje dokumentacije je ono utvrđeno

4. datum primitka dopunskog zapisnika od strane obveznika

5. potpis i ovjeru ovlaštenih osoba Zavoda i obveznika

6. dostavnu naredbu.

(3) U slučaju kad nije moguće obaviti kontrolu iz stavka 1. ovoga članka, sastavlja se:

1. zapisnik za nedostupnog obveznika – kad obveznik više ne postoji, a dokumentacija za kontrolu nije dostupna

2. zapisnik o kontroli bez dokumentacije obveznika – kad se obveznik ne odaziva na pozive Zavoda i onemogućava obavljanje kontrole.

(4) Zapisnici iz stavka 3. ovoga članka sadrže podatke iz stavka 1. točke 1. do 7., točke 9., 12. i 14. ovoga članka, te potpis ovlaštene osobe Zavoda i dostavnu naredbu.

Članak 10.

(1) Zapisnici iz članka 9. stavka 1., 2. i stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika dostavljaju se obvezniku, Poreznoj upravi i REGOS-u.

(2) Zapisnici iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se Poreznoj upravi najkasnije u roku od 30 dana od dana sastavljanja zapisnika ako su utvrđene nepravilnosti u vezi s člankom 6. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Ako je obveznik prigovorio sadržaju zapisnika nakon proteka roka od 8 dana, računajući od dana primitka zapisnika iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika ili je prigovorio sadržaju zapisnika u roku, a iznesene činjenice nisu takve da bi zbog njih trebalo izmijeniti zapisnik, područna ustrojstvena jedinica Zavoda obavijestit će o tome obveznika.

(2) Ako je obveznik prigovorio sadržaju zapisnika u roku iz stavka 1. ovoga članka, a iznesene činjenice zahtijevaju izmjenu zapisnika, tijelo iz stavka 1. ovoga članka donijet će dopunski zapisnik koji će dostaviti obvezniku.

Članak 12.

Zapisnici iz članka 9. ovoga Pravilnika služe kao temelj za evidentiranje točnog podatka u evidencijama Zavoda i imaju dokaznu snagu javne isprave u odnosu na pravilnost i zakonitost utvrđenog staža i osnovica.

III. PROVEDBE KONTROLE

Članak 13.

(1) Kontrola podataka provodi područna ustrojstvena jedinica Zavoda.

(2) Godišnji program rada kontrole iz stavka 1. ovog članka donose područne ustrojstvene jedinice Zavoda.

Članak 14.

(1) Na temelju godišnjeg programa rada iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika, odgovorna osoba u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda utvrđuje prioritete u kontroli obveznika i na temelju toga izdaje kontrolorima mjesečne radne naloge za provedbu kontrole obveznika.

(2) Na temelju posebnog naloga ravnatelja Zavoda ili druge ovlaštene osobe Zavoda, odnosno zahtjeva drugoga ovlaštenog tijela, provodi se izvanredna kontrola.

Članak 15.

(1) Pri obavljanju poslova kontrole, kontrolori su obvezni postupati u skladu s važećim zakonima, podzakonskim propisima (uredbe, naredbe, pravilnici), kolektivnim ugovorima, općim aktima i provedbenim uputama Zavoda.

(2) Kontrolori su obvezni u zapisniku istinito i točno navesti sve utvrđene činjenice i zbog toga ne mogu snositi nikakve posljedice.

(3) Postupanje kontrolora suprotno stavku 1. i 2. ovoga članka smatra se težom povredom radne obveze.

IV. ISKAZNICA KONTROLORA

Članak 16.

Status kontrolora dokazuje se iskaznicom koju izdaje ravnatelj Zavoda. Iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 17.

(1) Iskaznica iz članka 18. ovoga Pravilnika tiska se na polutvrdom papiru, veličine 100x70 mm, s omotom od plastike.

(2) Tiskanica iskaznice u prilogu je ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 18.

Kontrolor koji je razriješen dužnosti obvezan je iskaznicu iz članka 18. ovoga Pravilnika vratiti Zavodu na dan razrješenja.

Članak 19.

Mjerodavna unutarnja organizacijska jedinica Središnje službe vodi popis izdanih i vraćenih iskaznica.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) S danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (»Narodne novine«, broj: 69/03. i 98/05.).

(2) Iskaznice kontrolora izdane do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do 31. prosinca 2014.

Članak 21.

Kontrola podataka za razdoblje do 31. prosinca 2004. obavlja se u skladu s odredbama zakona, podzakonskih propisa, kolektivnih ugovora, općih akata i provedbenim uputama Zavoda važećim do tog datuma.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01-14-02/4

Urbroj: 341-99-01/01-14-7

Zagreb, 20. ožujka 2014.

Predsjednica Upravnog vijeća

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Mirjana Rađenović, v. r.

Tablica 01/11

NAZIV I ADRESA OBVEZNIKA: _______________________________________________________

MIKROFILMSKI BROJ: _______

OIB: ________________________ MBPS : _________________ REGISTARSKI BROJ: ______________________________

Datum preuzimanja _______________

REKAPITULACIJA PODATAKA ZA POSTUPAK KONTROLE _________ GODINE

R. br. Mjesec Broj radnika na radu Broj radnika koji primaju naknadu (HZZO RH CSS) Osnovica za plaćanje doprinosa Obračunata plaća Isplaćena plaća Broj radnika sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem – stupanj povećanja 12/14 Broj radnika sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem – stupanj povećanja 12/15 Broj radnika sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem – stupanj povećanja 12/16 Broj radnika sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem – stupanj povećanja 12/18 Ukupan broj radnika sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem

(kol. 5-8)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ukupno

NAPOMENA: Ovu tablicu popunjava obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za 2005. god. i dalje.

Rekapitulaciji treba priložiti popis radnika koji rade na radnom mjestu sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem i to prema stupnju povećanja

____________________________________________ M. P. ____________________________________________

OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

UPUTE ZA POPUNJAVANJE REKAPITULACIJA TABLICE 01/11

Naziv i adresa – upisuje se naziv i sjedište obveznika

OIB – upisuje se OIB obveznika

MBPS – upisuje se matični broj poslovnog subjekta

Registarski broj – upisuje se registarski broj obveznika

• u kolonu 0 – upisuje se redni broj

• u kolonu 1 – mjesec na koji se odnosi plaća

• u kolonu 2 – broj radnika na radu za mjesec

• u kolonu 3 – broj radnika koji primaju naknadu (na teret HZZO, na teret RH i na teret CSS)

• u kolonu 4 – osnovica za plaćanje doprinosa za osiguranike kojima za ostvarivanje prava služi osnovica za plaćanje doprinosa jer im se ne isplaćuje plaća (izaslani radnici, osobe na stručnom osposobljavanju)

• u kolonu 5 – obračunata plaća radnika

• u kolonu 6 – isplaćena plaća radnika

• u kolonu 7 – broj radnika na radnom mjestu sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem – stupanj povećanja 12/14

• u kolonu 8 – broj radnika na radnom mjestu sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem – stupanj povećanja 12/15

• u kolonu 9 – broj radnika na radnom mjestu sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem – stupanj povećanja 12/16

• u kolonu 10 – broj radnika na radnom mjestu sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem – stupanj povećanja 12/18

• u kolonu 11 – ukupan broj radnika na radnom mjestu sa stažem u uvećanom trajanju

NAZIV I ADRESA OBVEZNIKA: _______________________________________________________

Tablica 02/11

OIB: __________________________ MIKROFILMSKI BROJ: __________

MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA: _________________

REGISTARSKI BROJ: ____________________________ Datum preuzimanja _______________

POPIS RADNIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM

GODINA ______________ STUPANJ POVEĆANJA ________________

Red. broj. Prezime Ime Osobni broj MBG Radno mjesto Od Do

____________________________________________ M.P. ____________________________________________

OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA OVLAŠTENA OSOBA ZA KONTROLU

U ______________________________, ________________ 20__.

TISKANICA ISKAZNICE KONTROLORA

__________________________________________________

HRVATSKI ZAVOD

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

USTROJSTVENA JEDINICA _______________

BROJ: ______________

ISKAZNICA KONTROLORA

FOTOGRAFIJA _________________

(ime)

____________________

(prezime)

____________________ U Zagrebu _______________

(vlastoručni potpis)

__________________________ M.P. ________________________

(broj osobne iskaznice i Potpis ravnatelja Hrvatskog

naziv tijela koje ju je izdalo) Zavoda za mirovinsko osiguranje

U Zagrebu, DDMMGGGG