Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2015. (NN 038/2015)
Preuzmi XMLXML

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

798

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013 i 151/2014) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/2014 i 24/2015), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 31. ožujka 2015., donosi

ODLUKU

O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2015.

Članak 1.

Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2015. iznosi 0,75.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Klasa: 041-01/15-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-15-7

Zagreb, 31. ožujka 2015.

Predsjednica

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Mirjana Rađenović, v. r.