Pravilnik o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju (NN 040/2015)
Preuzmi XMLXML

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

832

Na temelju članka 129. stavka 7. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/2013 i 33/2015), ministar nadležan za mirovinski sustav donosi

PRAVILNIK

O REVIZIJI I NADZORU MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA U MIROVINSKOM OSIGURANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak obavljanja revizije iz članka 125. i 129. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) nalaza i mišljenja o radnoj sposobnosti, i to smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom gubitku radne sposobnosti ili potpunom gubitku radne sposobnosti te potpunom gubitku radne sposobnosti člana obitelji osiguranika, na temelju kojega se stječe pravo iz mirovinskog osiguranja prema Zakonu ili drugom propisu, kao i revizija nalaza i mišljenja o profesionalnoj ili općoj nesposobnosti za rad i preostaloj radnoj sposobnosti prema posebnom propisu, koji je donesen u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: ZOSI).

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak nadzora i kontrole po službenoj dužnosti sukladno članku 126.a Zakona, za prava utvrđena na temelju nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka te nalaza i mišljenja o tjelesnom oštećenju, odnosno oštećenju organizma, tijekom korištenja tih prava.

(3) Ovim Pravilnikom uređuje se rad vještaka-revizora i vijeća vještaka-revizora u ustrojstvenoj jedinici ministarstva nadležnog za mirovinski sustav (u daljnjem tekstu: ministarstvo) u postupku revizije nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, kao i postupanja po nadzoru i kontroli iz stavka 2. ovoga članka, izuzeće vještaka-revizora, sastav vijeća, donošenje mišljenja, rješavanje spornih pitanja, rokovi za donošenje mišljenja i postupanje s donesenim mišljenjem te donošenja nalaza i mišljenja u postupku nadzora i kontrole tijekom korištenja prava.

Članak 2.

(1) Vještačenje u postupku revizije iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika i postupku nadzora i kontrole iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, obavljaju vještaci-revizori, odnosno vijeće vještaka-revizora te po potrebi svi vještaci revizori na zajedničkom sastanku.

(2) Vještaci-revizori i vijeće vještaka-revizora moraju se u svojem radu držati Zakona, Uredbe o metodologijama vještačenja, ovoga Pravilnika i drugih propisa te načela i dostignuća suvremene medicinske znanosti.

II. REVIZIJA NALAZA I MIŠLJENJA

Članak 3.

Nalaz i mišljenje iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, kojeg je donijela ustrojstvena jedinica ZOSI, a na temelju kojega se stječe pravo prema Zakonu, prije donošenja rješenja o pravu, obvezno podliježe reviziji koju obavlja vještak-revizor, odnosno vijeće vještaka-revizora.

Članak 4.

(1) Nalaz i mišljenje iz članka 3. ovoga Pravilnika na temelju koje se stječe pravo prema Zakonu, zajedno s medicinskom i drugom dokumentacijom, ustrojstvena jedinica ZOSI dostavlja izravno ministarstvu na reviziju nalaza i mišljenja.

(2) Revizija nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na temelju medicinske i druge dokumentacije u predmetu, a iznimno se može zahtijevati dodatna medicinska obrada, kao i neposredni pregled osiguranika.

(3) Kada vještak-revizor, odnosno vijeće vještaka-revizora ocijeni da je to potrebno radi cjelovitog utvrđivanja stanja radne sposobnosti, uputit će osiguranika na pregled, odnosno dodatnu dijagnostičku obradu.

(4) U obavljanju revizije donosi se mišljenje kojim se potvrđuje, odnosno ne potvrđuje nalaz i mišljenje iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koji je donijela ustrojstvena jedinica ZOSI ili daju primjedbe s uputom za izmjenu nalaza i mišljenja.

(5) Kada nalaz i mišljenje iz stavka 4. ovoga članka treba mijenjati u povodu revizije, ustrojstvena jedinica ZOSI obvezna je donijeti novi nalaz i mišljenje držeći se uputa iznijetih u postupku revizije.

(6) Revizija nalaza i mišljenja iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, mora biti obavljena u roku od 10 dana od dana zaprimanja nalaza i mišljenja u nadležnu ustrojstvenu jedinicu ministarstva, a iznimno, u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 20 dana po dostavi dokumentacije.

Članak 5.

(1) Vještak-revizor samostalno obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja područne ustrojstvene jedinice ZOSI, a po potrebi može zatražiti razmatranje predmeta na zajedničkoj sjednici svih vještaka-revizora.

(2) Iznimno, u složenim predmetima reviziju nalaza i mišljenja područne ustrojstvene jedinice ZOSI može obaviti vijeće-vještaka revizora.

(3) Kada vještaci-revizori koji su članovi vijeća vještaka-revizora iz stavka 2. ovoga članka smatraju da se radi o složenom nalazu i mišljenju ustrojstvene jedinice ZOSI, mogu zatražiti razmatranje predmeta na zajedničkoj sjednici svih vještaka-revizora.

(4) Reviziju nalaza i mišljenja središnjeg ureda ZOSI obavlja vijeće vještaka-revizora.

(5) U iznimnim slučajevima, vještak-revizor rukovoditelj nadležne ustrojstvene jedinice ministarstva može zatražiti razmatranje predmeta na zajedničkoj sjednici svih vještaka-revizora.

Članak 6.

(1) Ministar nadležan za mirovinski sustav imenuje vijeća vještaka-revizora u sastavu vještak-revizor, predsjednik vijeća i dva vještaka-revizora, članovi vijeća.

(2) Vještak-revizor koji je obavio reviziju nalaza i mišljenja područne ustrojstvene jedinice ZOSI, a čiji nalaz i mišljenje je predmet žalbe, ne može biti imenovan u vijeće vještaka-revizora za obavljanje revizije nalaza i mišljenja središnjeg ureda ZOSI.

Članak 7.

(1) Vijeće vještaka-revizora radi na sjednicama koje vodi predsjednik vijeća vještaka-revizora.

(2) Na sjednici vijeća, vještak-revizor koji je obradio predmet (izvjestitelj) izlaže stanje predmeta i predlaže mišljenje vijeća s obrazloženjem o ocjeni nalaza i mišljenja ustrojstvene jedinice ZOSI.

(3) Članovi vijeća vještaka-revizora koji nisu izvjestitelji imaju pravo neposrednog uvida u predmet na sjednici i mogućnost postavljanja pitanja izvjestitelju radi utvrđivanja činjenica vezanih za donošenje mišljenja, a izvjestitelj je dužan odgovarati na postavljena pitanja. Nakon utvrđivanja činjenica važnih za donošenje mišljenja predlaže se donošenje mišljenja koje je predložio izvjestitelj. Ako je tijekom rasprave na sjednici zaključeno da prijedlog mišljenja izvjestitelja treba promijeniti, izvjestitelj će to učiniti.

(4) Odluka vijeća vještaka-revizora donosi se natpolovičnom većinom, a izvjestitelj izrađuje konačno mišljenje, na propisanom obrascu kojeg potpisuju svi vještaci-revizori vijeća.

Članak 8.

(1) Kad se članovi vijeća vještaka-revizora, ne mogu usuglasiti o nalazu i mišljenju ustrojstvene jedinice ZOSI, predsjednik vijeća vještaka-revizora može zatražiti od rukovoditelja nadležne ustrojstvene jedinice ministarstva da se predmet razmotri na zajedničkoj sjednici svih vještaka-revizora.

(2) O predmetima koji se razmatraju na zajedničkoj sjednici vodi se posebna evidencija te se stavlja zabilješka da su riješeni nakon razmatranja na zajedničkoj sjednici svih vještaka-revizora i smatra se tajnim podatkom.

(3) Vještak-revizor koji nije suglasan sa završnim mišljenjem donesenim na zajedničkom sastanku svih vještaka revizora, može napisati izdvojeno mišljenje koje je dužan obrazložiti.

Članak 9.

(1) Vještaci-revizori koji su u svojstvu vještaka ili višeg vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) ili kao vještaci, odnosno viši vještaci ustrojstvene jedinice ZOSI, sudjelovali u postupku ocjene radne sposobnosti osiguranika, ne smiju samostalno niti u vijeću vještaka-revizora, obavljati reviziju nalaza i mišljenja ustrojstvene jedinice ZOSI.

(2) Rukovoditelj iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika dužan je izuzeti od postupka revizije nalaza i mišljenja vještaka-revizora u slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

U obavljanju revizije vještak-revizor nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije (medicinske i druge dokumentacije) držeći se kriterija propisanih Zakonom i Uredbom o metodologijama vještačenja, donosi mišljenje kojim se:

– potvrđuje, odnosno ne potvrđuje nalaz i mišljenje ustrojstvene jedinice ZOSI, ili

– daju primjedbe s uputom za izmjenu nalaza i mišljenja.

Članak 11.

(1) Revizijski nalazi donose se na sljedećim obrascima:

1. Mišljenje vještaka-revizora o nalazu i mišljenju područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (obrazac: MRMS-R1),

2. Mišljenje vijeća vještaka-revizora o nalazu i mišljenju područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (obrazac: MRMS-R2),

3. Mišljenje vijeća vještaka-revizora o nalazu i mišljenju središnjeg ureda Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (obrazac: MRMS-R3).

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

– zaglavlje ministarstva, vještak-revizor, odnosno vijeće vještaka-revizora te broj dnevnika pod kojim je obavljena revizija;

– osobne podatke o osiguraniku: ime i prezime, datum rođenja i osobni identifikacijski broj;

– nadležnu ustrojstvenu jedinicu ZOSI;

– podatke o nalazu i mišljenju: ime i prezime vještaka ustrojstvene jedinice ZOSI, evidencijski broj, datum nalaza i mišljenja te mišljenje vještaka;

– mišljenje vještaka-revizora, odnosno vijeća vještaka-revizora;

– obrazloženje mišljenja.

Članak 12.

(1) Nakon obavljene revizije, predmet se vraća nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda na daljnje postupanje.

(2) Postupak revizije se smatra dovršenim kada je nalaz potpisao vještak-revizor, odnosno vijeće vještaka-revizora te rukovoditelj nadležne ustrojstvene jedinice ministarstva.

Članak 13.

(1) Obrasci iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika izrađuju se u četiri primjerka.

(2) Dva primjerka obrazaca iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavljaju se ustrojstvenoj jedinici ZOSI, s time da jedan primjerak ustrojstvena jedinica ZOSI dostavlja zajedno s nalazom i mišljenjem koji je bio predmet revizije, odnosno nalazom i mišljenjem usklađenim s mišljenjem vještaka-revizora ustrojstvenoj jedinici Zavoda, koja je podnijela zahtjev za vještačenje. Dva primjerka se pohranjuju u arhivi ministarstva.

(3) Svi primjerci mišljenja vještaka-revizora, odnosno vijeća vještaka-revizora moraju imati propisani žig i potpis vještaka-revizora, odnosno članova vijeća vještaka-revizora i rukovoditelja nadležne ustrojstvene jedinice u ministarstvu.

III. POSTUPAK NADZORA I KONTROLE

Članak 14.

(1) U postupku nadzora i kontrole iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, vještak-revizor odnosno vijeće vještaka-revizora, može obaviti kontrolni pregled po službenoj dužnosti. Kada vještak-revizor ili vijeće vještaka-revizora ne mijenja raniju ocjenu te ne nalazi potrebu za kontrolnim pregledom po službenoj dužnosti, donosi mišljenje temeljem priložene medicinske dokumentacije (obrazac: MRMS-9-MIŠLJENJE).

(2) U obavljanju kontrolnog pregleda iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se propisi koji su bili na snazi u vrijeme kada je pravo ostvareno.

(3) Ako je na rješenje Zavoda, doneseno na temelju nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, podnesena žalba, predmet se u povodu žalbe dostavlja ministarstvu, a vijeće vještaka-revizora donosi nalaz i mišljenje u povodu žalbe.

(4) Vijeće vještaka-revizora će u povodu žalbe iz stavka 3. ovoga članka, razmatrajući razloge i nove činjenice istaknute u žalbi, utvrditi postoje li razlozi za promjenu nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, je li potrebna dodatna medicinska obrada ili neposredni pregled osiguranika te na osnovu tako provedenog postupka vijeće donosi nalaz i mišljenje.

(5) Nalaz i mišljenje doneseni u postupku iz stavka 1. i 4. ovoga članka prije donošenja rješenja o pravu, neovisno o donesenoj ocjeni podliježe reviziji. Reviziju ne mogu obavljati vještaci-revizori, odnosno vijeće vještaka-revizora koji su donijeli taj nalaz i mišljenje.

Članak 15.

(1) Nalaz i mišljenje u povodu kontrolnog pregleda u postupku nadzora i kontrole donosi vještak-revizor na obrascu – Nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu u postupku nadzora i kontrole ocjene radne sposobnosti (obrazac: MRMS-9-MKP-RS). Ukoliko vještak-revizor ili vijeće vještaka revizora ne mijenja raniju ocjenu te ne nalazi potrebu za kontrolnim pregledom, donosi mišljenje temeljem priložene medicinske dokumentacije (obrazac: MRMS-9-MIŠLJENJE).

(2) Ako je na rješenje Zavoda donesenog na temelju nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka podnesena žalba, predmet se u povodu žalbe dostavlja ministarstvu, a vijeće vještaka-revizora donosi nalaz i mišljenje u povodu žalbe, na obrascu – Nalaz i mišljenje u povodu žalbe na postupak nadzora i kontrole (obrazac: MRMS-9-MKP-Ž).

(3) Nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu u postupku nadzora i kontrole ocjene radne sposobnosti (obrazac: MRMS-9-MKP-RS) sadrži:

– zaglavlje ministarstva, vještak revizor odnosno vijeće vještaka-revizora te broj dnevnika;

– povod za postupanje po nadzoru i kontroli;

– osobne podatke korisnika prava: ime i prezime, datum rođenja i osobni identifikacijski broj;

– status osobe koja ostvaruje pravo:

– podatke o ranijem nalazu i mišljenju, odnosno ocjeni koja je predmet postupanja po nadzoru i kontroli, ime i prezime vještaka/višeg vještaka odnosno komisije, mjesto te broj dnevnika i datum ranijeg nalaza i mišljenja;

– poslove prema kojima se ocjenjivala radna sposobnost u vrijeme vještačenja;

– priložena medicinska dokumentacija;

– datum i mjesto izvanrednog kontrolnog pregleda;

– nalaz zdravstvenog stanja (anamneza, status, dodatna medicinska dokumentacija)

– dijagnoze i šifre bolesti;

– mišljenje o zdravstvenom stanju za ranije utvrđeno pravo/nova ocjena

– obrazloženje mišljenja;

– revizija nakon postupanja po nadzoru i kontroli.

(4) Nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu u postupku nadzora i kontrole tjelesnog oštećenja (obrazac: MRMS-9-MKP-TO) sadrži:

– zaglavlje ministarstva, vještak-revizor, odnosno vijeće vještaka-revizora te broj dnevnika;

– povod za postupanje po nadzoru i kontroli;

– osobne podatke korisnika prava: ime i prezime, datum rođenja i osobni identifikacijski broj;

– status osobe koja ostvaruje pravo:

– podatke o ranije utvrđenoj ocjeni tjelesnog oštećenja koja je predmet postupanja po nadzoru i kontroli; ime i prezime vještaka odnosno komisije, mjesto te broj dnevnika i datum ranijeg nalaza i mišljenja;

– priložena medicinska dokumentacija;

– datum i mjesto izvanrednog kontrolnog pregleda;

– nalaz o zdravstvenom stanju (anamneza, status, dopunska medicinska dokumentacija);

– dijagnoze i šifre bolesti;

– mišljenje o tjelesnom oštećenju (za ranije utvrđeno tjelesno oštećenje): postoji li prema zdravstvenom stanju ranije utvrđeno tjelesno oštećenje te ako postoji treba navesti naziv tjelesnog oštećenja iz Liste tjelesnih oštećenja, Zakona o listi tjelesnih oštećenja, Zakona o listi profesionalnih bolesti, Uredbe o metodologijama vještačenja – Lista oštećenja organizma (primjenom propisa ovisno o datumu kada je tjelesno oštećenje utvrđeno) te uzrok nastanka tjelesnog oštećenja, dan nastanka tjelesnog oštećenja i postotak tjelesnog oštećenja.

– ukupan postotak tjelesnog oštećenja;

– obrazloženje mišljenja;

– revizija nakon postupanja po nadzoru i kontroli.

(5) Nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu u postupku nadzora i kontrole o postojanju potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika (obrazac: MRMS-9-MKP-OM) sadrži:

– zaglavlje ministarstva, vještak-revizor, odnosno vijeće vještaka-revizora te broj dnevnika;

– povod za postupanje po nadzoru i kontroli;

– osobne podatke o umrlom osiguraniku: ime i prezime, datum rođenja, datum smrti i osobni identifikacijski broj;

– osobne podatke o članu obitelji: ime i prezime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i naznaku rodbinskog odnosa s umrlim osiguranikom (bračni drug, dijete, roditelj i dr.);

– podatke o ranije utvrđenoj ocjeni koja je predmet postupanja po nadzoru i kontroli; ime i prezime vještaka, odnosno komisije, mjesto te broj dnevnika i datum ranijeg nalaza i mišljenja;

– datum i mjesto izvanrednog kontrolnog pregleda;

– priložena medicinska dokumentacija;

– nalaz o zdravstvenom stanju (anamneza, status, dopunska medicinska dokumentacija);

– dijagnozu i šifre bolesti;

– mišljenje o postojanju/nepostojanju potpunog gubitka radne sposobnosti;

– obrazloženje mišljenja;

– revizija nakon postupanja po nadzoru i kontroli

(6) Nalaz i mišljenje na kontrolnom pregledu u postupku nadzora i kontrole u povodu žalbe (obrazac: MRMS-9-MKP-Ž) sadrži:

– zaglavlje ministarstva, vijeće vještaka-revizora te broj dnevnika;

– nalaz i mišljenje vještaka-revizora, odnosno vijeća vještaka-revizora, donesenom u postupku nadzora i kontrole, na temelju kojega je doneseno rješenje Zavoda na koje je podnesena žalba;

– osobne podatke korisnika prava: ime i prezime, datum rođenja i osobni identifikacijski broj;

– status osobe koja ostvaruje pravo:

– ocjenu koja je predmet žalbe;

– razloge zbog kojih se osporava nalaz i mišljenje vještaka revizora ili vijeća vještaka-revizora u žalbi;

– datum i mjesto izvanrednog kontrolnog pregleda;

– nalaz zdravstvenog stanja (anamneza, status, dodatna medicinska dokumentacija)

– dijagnoze i šifre bolesti;

– bitne činjenice koja u ranijem postupku nisu razmatrane;

– mišljenje vijeća vještaka revizora o pravilnosti nalaza i mišljenja te o osnovanosti žalbenih navoda (mijenja se ranija ocjena/nova ocjena);

– obrazloženje mišljenja;

– revizija nakon postupanja po žalbi.

(7) Mišljenje o postupku nadzora i kontrole (obrazac: MRMS-9-MIŠLJENJE) sadrži:

– zaglavlje ministarstva, vještak-revizor, odnosno vijeće vještaka-revizora te broj dnevnika;

– osobne podatke imenovane osobe: ime i prezime, datum rođenja i osobni identifikacijski broj;

– povod za postupanje po nadzoru i kontroli;

– podatke o ranijem nalazu i mišljenju odnosno ocjeni koja je predmet nadzora i kontrole, ime i prezime vještaka/višeg vještaka, odnosno komisije te broj dnevnika i datum ranijeg nalaza i mišljenja;

– dijagnoze i šifre bolesti;

– priloženu medicinsku dokumentaciju;

– mišljenje;

– obrazloženje mišljenja;

– revizija nakon postupanja po nadzoru i kontroli.

Članak 16.

Vještaci-revizori i službenici ministarstva koji za njih obavljaju administrativne poslove, obvezni su pridržavati se Zakona o zaštiti osobnih podataka, odnosno čuvati kao tajnu podatke o nalazima i mišljenjima, osobnim i drugim podacima osiguranika te kretanju spisa.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Odluku o imenovanju vijeća vještaka-revizora iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika i odluku o obrascima iz članka 11. i 15. ovoga Pravilnika, donosi ministar nadležan za mirovinski sustav u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Do stupanja na snagu odluke kojom ministar nadležan za mirovinski sustav utvrđuje obrasce za primjenu ovoga Pravilnika, medicinsko vještačenje obavljat će se na obrascima utvrđenim Odlukom o obrascima u postupku revizije i nadzora medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju, klasa: 011-01/15-01/03, urbroj: 524-05-01-01/1-15-2 od 22. siječnja 2015.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju, klasa: 011-01/15-01/03, urbroj: 524-04-01-01/1-15-1 od 15. siječnja 2015.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/03

Urbroj: 524-05-01-01/1-15-3

Zagreb, 7. travnja 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

40 10.04.2015 Pravilnik o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju