Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja (NN 033/2017)
Preuzmi XMLXML

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

736

Na temelju članka 155. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz prethodnu suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE SREDSTAVA KOJE REPUBLIKA HRVATSKA OSIGURAVA U DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA POKRIVANJE DIJELA OBVEZA MIROVINSKOG OSIGURANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način utvrđivanja visine sredstava iz članka 155. stavka 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16 – u daljnjem tekstu: Zakon), koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja koje se ne osiguravaju iz doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, a nastaju:

– priznavanjem i određivanjem mirovine pod povoljnijim uvjetima prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju,

– određivanjem dodataka, odnosno povećanjem mirovine prema posebnim propisima koji uređuju ta prava,

– za pokrivanje nedostatka prihoda koji je posljedica uvođenja obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje,

– za pokrivanje nedostatka prihoda po osnovi smanjene stope doprinosa za poljoprivrednike,

– za doprinose za osiguranike iz članaka 14. i 27. stavka 6. Zakona,

– za prava iz mirovinskog osiguranja učenika i studenata iz članka 19. stavka 1. točke 1. Zakona,

– druge slučajeve određene zakonom.

Članak 2.

Visina obveza iz članka 1. ovoga Pravilnika za svaku poslovnu godinu utvrđuje se godišnjim financijskim planom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) i proračunom Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Radi utvrđivanja visine sredstava iz državnog proračuna za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja iz članka 1. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika Zavod je dužan na temelju ukupne svote mirovine korisnika utvrditi iznos dijela mirovine koji pripada prema posebnom propisu i evidentirati ga kao obvezu Republike Hrvatske.

(2) Dio mirovine ostvaren i/ili određen prema posebnom propisu iz stavka 1. ovoga članka računa se tako da se ukupna svota mirovine određena prema ukupnom mirovinskom stažu umanji za dio mirovine za staž osiguranja iz članka 25. Zakona.

(3) Dio mirovine za staž osiguranja iz članka 25. Zakona računa se tako da se cijela mirovina podijeli s ukupnim mirovinskim stažem i tako dobivena svota mirovine po godini mirovinskog staža pomnoži s faktorom preračuna iz stavka 4. ovoga članka i s ukupnim stažem osiguranja iz članka 25. Zakona.

(4) Pri određivanju dijela mirovine prema stavku 3. ovoga Pravilnika faktor preračuna iznosi za:

1) mirovinu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata od 30. svibnja 1990. do 30. lipnja 1996. i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih hrvatskih branitelja:

a) starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu prema općem propisu koje su povećane prema posebnom propisu 0,85

b) invalidsku i obiteljsku mirovinu ostvarenu prema posebnom propisu, kao i obiteljsku mirovinu ostvarenu prema općem propisu nakon smrti korisnika invalidske mirovine ostvarene prema posebnom propisu 0,40

c) invalidsku mirovinu određenu razmjerno utjecaju pojedinih uzroka na invalidnost ostvarenu prema posebnom propisu 0,45

2) mirovinu pripadnika Hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945. i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih pripadnika 0,85

3) mirovinu sudionika Narodnooslobodilačkog rata i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih sudionika:

a) sudionika Narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943., odnosno 13. listopada 1943. godine 0,70

b) sudionika Narodnooslobodilačkog rata od 9. rujna 1943., odnosno 13. listopada 1943. do 15. svibnja 1945. godine 0,85

4) mirovinu bivših političkih zatvorenika i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,55

5) mirovinu članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 1,0

6) mirovinu zastupnika u Hrvatskome saboru, bivših članova Vlade Republike Hrvatske, sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i glavnog državnog revizora i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,45

7) mirovinu ovlaštenih službenih osoba unutarnjih poslova i pravosuđa i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih djelatnika 0,60

8) mirovine bivših članova Izvršnog vijeća Sabora i administrativno umirovljenih saveznih javnih službenika i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,75

9) mirovine ostvarene prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima »Tupljak« d.d. Labin i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih korisnika 0,75

10) mirovine radnika profesionalno izloženih azbestu i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih korisnika 0,90

11) mirovine djelatnih vojnih osoba koje su ostvarene i određene na temelju Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika koji je 8. listopada 1991. preuzet u Republici Hrvatskoj kao republički zakon 0,65

12) mirovine djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba te radnika na poslovima razminiranja, koje se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakona o humanitarnom razminiranju odnosno Zakona o protuminskom djelovanju i Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,65

13) mirovine osiguranika članova posade broda u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika 0,90 i

14) mirovine osiguranika kojem je u ukupan mirovinski staž uračunat i staž osiguranja navršen do 8. listopada 1991. prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika, i plaće (osobni dohodak i posebni dodaci) ostvarene u bivšoj JNA u iznosu od 63,22%, i za obiteljsku mirovinu ostvarenu nakon smrti tih osiguranika iznosi 0,90.

(5) Za izračun dijelova mirovine prema ovome članku pod stažem osiguranja iz članka 25. Zakona smatra se efektivno razdoblje provedeno po osnovi rada u obveznom mirovinskom osiguranju i vrijeme staža osiguranja koje se osiguraniku koji je radio na osobito teškim i za zdravlje štetnim radnim mjestima ili zanimanjima računalo s povećanim trajanjem prema propisima koji su bili ili su na snazi u razdoblju u kojemu je staž osiguranja ostvaren.

(6) Mirovine pripadnika bivše JNA, preuzete sukcesijom bivše SFRJ, čije je korištenje osigurano na temelju općeg propisa koji je bio na snazi do stupanja na snagu Zakona, mirovine pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koje se ostvaruju na temelju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini i mirovine bivših službenika u saveznim tijelima bivše SFRJ preuzetih člankom 38. Zakona o mirovinskom osiguranju u cijelosti se financiraju iz prihoda državnog proračuna.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

(1) Korisnicima mirovine određene, odnosno ostvarene prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima, koji su mirovinu ostvarili do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZID Zakona), a kojima je mirovina bila određena prema članku 79. stavku 3., članku 80., članku 89. i članku 94. stavku 2. Zakona kao visina obveze iz državnog proračuna u razdoblju od 1. siječnja 2017. do stupanja na snagu ovoga Pravilnika uzima se svota dijela mirovine prema posebnom propisu na dan 31. prosinca 2016., koja je od 1. siječnja 2017. usklađena s važećom aktualnom vrijednosti mirovine iz članka 88. Zakona, u skladu s člankom 6. ZID Zakona (svota toga dijela mirovine prije zbrajanja s dijelom mirovine za staž osiguranja u jedinstvenu svotu mirovine).

(2) Korisniku mirovine određene, odnosno ostvarene prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima, u postupku za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja započetom do 31. prosinca 2016., a kojima su u skladu s člankom 7. ZID Zakona za razdoblje ostvarivanja prava do 31. prosinca 2016. mirovina određuje prema članku 79. stavku 3., članku 80., članku 89. i članku 94. stavku 2. Zakona, kao visina obveze iz državnog proračuna u razdoblju od 1. siječnja 2017. do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, uzima se svota dijela mirovine prema posebnom propisu na dan 31. prosinca 2016., koji je od 1. siječnja 2017. usklađen s važećom aktualnom vrijednosti mirovine iz članka 88. Zakona prema članku 6. ZID Zakona (svota toga dijela mirovine prije zbrajanja s dijelom mirovine za staž osiguranja u jedinstvenu svotu mirovine).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/07
Urbroj: 524-05-01-01/2-17-8
Zagreb, 31. ožujka 2017.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.