Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (NN 064/2014)
Preuzmi XMLXML

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1222

Na temelju odredbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 143/13) članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7., ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac ZOPP), obrasca izričite pisane suglasnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (Obrazac ZOPP-S), obrasca rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (Obrazac ROPP), obrascu obračuna troškova (Obrazac OT) i obrascu suglasnosti (Obrazac OTS).

Članak 2.

Obrasci iz članka 1. Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Obrasci iz članka 1. na odgovarajući način bit će ugrađeni u informacijski sustav besplatne pravne pomoći.

II. ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI

Članak 3.

Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac ZOPP) podnosi se u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom nadležnom uredu u županiji (dalje: ured) ili ispostavi ureda prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva.

Kada se radi o hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i strancima, nadležni ured je ured na području čije teritorijalne nadležnosti je sjedište suda pred kojim podnositelj zahtjeva pokreće postupak.

Zahtjevi za odobravanje korištenja pravne pomoći rješavaju se redoslijedom kojim su zaprimljeni.

Izuzetno u slučajevima ako bi podnositelj zahtjeva zbog isteka roka izgubio pravo na poduzimanje radnje za koju je podnio zahtjev, ured je dužan odlučiti o zahtjevu i u roku kraćem od roka iz članka 17. stavka 2. Zakona, a koji podnositelju zahtjeva omogućava pravodobno poduzimanje radnje za koju je podnio zahtjev u najkraćem roku bez obzira na redoslijed zaprimanja.

Članak 4.

Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac ZOPP) sadržava podatke o podnositelju zahtjeva i članovima kućanstva, o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova kućanstva i vrsti pravne pomoći koja se traži, te druge podatke potrebne radi odlučivanja o zahtjevu.

Uz zahtjev se u smislu članka 16. stavka 2. Zakona prilaže izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini.

Članak 5.

Obrazac zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći (ZOPP) sadrži sljedeće podatke:

A. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Unose se podaci o imenu i prezimenu podnositelja zahtjeva, imenima roditelja, spolu, datumu i mjestu rođenja, državljanstvu, broju i vrsti identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica), tijelu koje je identifikacijsku ispravu izdalo, osobnom identifikacijskom broju, je li podnositelj zahtjeva osoba s invaliditetom, te adresa prebivališta odnosno boravišta i podatak o broju telefona.

A.1. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU ILI STARATELJU

U slučaju da je pravna pomoć potrebna maloljetniku ili osobi koja je lišena poslovne sposobnosti zahtjev u njezino ime podnosi zakonski zastupnik ili staratelj. Unose se podaci o zakonskom zastupniku ili staratelju, imenu i prezimenu, oznaci akta kojim je postavljen za zakonskog zastupnika, tijelu koje je akt donijelo, državljanstvu, vrsti identifikacijskog dokumenta, broju identifikacijske isprave, osobnom identifikacijskom broju, adresi prebivališta ili boravišta i podatak o broju telefona.

B. PRAVNA STVAR ZA KOJU SE PRAVNA POMOĆ TRAŽI

Upisuju se podaci o pravnoj stvari za koju se pravna pomoć traži, na način da podnositelj zahtjeva opisno upisuje podatak o pravnoj stvari.

C. VRSTA POSTUPKA U KOJOJ SE TRAŽI PRAVNA POMOĆ

Upisuje se podatak o vrsti postupka za koji se pravna pomoć traži.

C.1. VRSTE POSTUPAKA

Podnositelj zahtjeva može odabrati samo jednu od ponuđenih vrsta postupaka.

a) U postupcima u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka

b) U postupcima iz radnih odnosa

c) U postupcima iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti

d) U ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga Zakona može odobriti pravna pomoć

e) Mirno rješenje spora

f) Ostali sudski postupci (iznimno, kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti)

Ako se pod C.1. odabere jedan od postupaka, pod D. je moguće odabrati samo jednu od ponuđenih mogućnosti.

D. OBLICI PRAVNE POMOĆI

1. Pravni savjet

2. Pravna pomoć u sastavljanju podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem

3. Zastupanje u sudskim postupcima

4. Pravna pomoć u mirnom rješenju spora

Ako je podnositelju zahtjeva potrebno uz odabrani oblik pravne pomoći iz tablice D., može odabrati i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka iz tablice D.1. ili oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi iz tablice D.2.

E. ODOBRAVANJE PRAVNE POMOĆ BEZ UTVRĐIVANJA IMOVNOG STANJA

Korištenje pravne pomoći odobrit će se bez utvrđivanja imovnog stanja ako je podnositelj zahtjeva:

1. Dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje

2. Žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je činjenjem kaznenog djela prouzročena

3. Korisnik pomoći za udržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi

4. Osoba koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

5. Tražitelj azila

6. Azilant

7. Stranac pod supsidijarnom zaštitom

8. Stranac pod privremenom zaštitom

9. Dijete stranac zatečeno u RH bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika

10. Stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku koji su u postupku donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratu

F. PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

U tablicu F. upisuju se podaci o broju članova kućanstva uključujući i podnositlja zahtjeva, podaci o imenu i prezimenu, datumu rođenja, osobnom identifikacijskom broju i odnos prema podnositlju zahtjeva.

G. IMOVNO STANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA I ČLANOVA KUĆANSTVA

Podnositelj zahtjeva upisuje podatke o svojem imovnom stanju i imovnom stanju za svakog člana kućanstva posebno.

G 1. PODACI O DOHOTKU I PRIMICIMA

U tablicu G.1. upisuje se ime i prezime podnositelja zahtjeva i za svakog člana kućanstva, podatak o prihodima ostvarenim u razdoblju od 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi, obračunat će se u razmjernim dijelovima (1/12). Ukoliko ima više članova od predviđenih mjesta u tablici ostali se upisuju na poleđini zahtjeva. Također se, upisuje naziv, sjedište odnosno adresa poslodavca.

U skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona, pri utvrđivanju imovnog stanja ne uzimaju se u obzir podaci o:

– ukupni prihodi i imovina počinitelja nasilja u obitelji ako je podnositelj zahtjeva žrtva toga nasilja

– ukupni prihodi i imovina članova kućanstva koji sudjeluju u postupku kao protivnici podnositelja zahtjeva ili je njihov interes u suprotnosti s interesom podnositelja zahtjeva

– dio nekretnine u kojoj živi podnositelj zahtjeva nužan za ostvarenje osnovnih životnih potreba podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, ako je u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu članova kućanstva

– vrijednost dijela nekretnine koja služi za obavljanje poslovne djelatnosti nužnog za osiguranje minimalnih uvjeta za uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva

– predmetima izuzetih od ovrhe na temelju općeg propisa kojim se uređuje ovršni postupak

– potpora zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata

– doplatci za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta

– potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda

– potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih događaja

– potpora za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana kućanstva radnika i potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika, na koje se ne plaća porez na dohodak do iznosa propisanih poreznim propisom.

Ako je podnositelj zahtjeva ili član kućanstva prestao ostvarivati dohodak prije podnošenja zahtjeva, podaci o dohotku se ne iskazuju.

G.2. PODACI O SVIM NEKRETNINAMA

Imovina podnositelja zahtjeva su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva (članak 4. točka 11. Zakona).

U tablicu G.2. upisuju se traženi podaci o stanu ili kući u vlasništvu/ suvlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe, odnosno dio nekretnine nužan za ostvarenje osnovnih životnih potreba za podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a posebno se u istu tablicu upisuju podaci o ostalim nekretninama u vlasništvu/ suvlasništvu podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva, stan, kuća, poslovni prostor, zemljište i ostale nekretnine.

Također se upisuju i podaci o vlasniku, ime i prezime, adresa, ulica i kućni broj, korisna površina u m2, tržišna vrijednost u kunama. Ostavljena je i mogućnost napomene ukoliko će postojati potreba za istom.

Ako ima više nekretnina od predviđenih mjesta u tablici ostale nekretnine se upisuju na poleđini zahtjeva.

G.3. PODACI O PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA

U tablicu G.3. unose se podaci o prijevoznim sredstvima (vozilima, plovilima i drugo) podnositelja zahtjeva i članova kućanstva. Upisuju se podaci o vlasniku, ime i prezime, vrsti i marci i tipu, godini proizvodnje vozila ili plovila, podatak o registarskoj oznaci kao i vrijednosti vozila ili plovila u kunama.

Ukoliko ima više prijevoznih sredstava od predviđenih mjesta u tablici ostala se upisuju na poleđini zahtjeva.

G. 4. PODACI O OSTALOJ IMOVINI I PRIMICIMA

U tablicu G.4. upisuju se podaci o vrsti imovine i primicima. Unosi se iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, poslovni udjeli i ostala imovina u tuzemstvu, mirovina, poslovni udjeli i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Članak 6.

Sastavni dio zahtjeva je i izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (obrazac ZOPP-S) koju podnositelj zahtjeva prilaže za sebe i za svakog pojedinog člana kućanstva.

Člankom 4. točkom 10. Zakona definiran je pojam o članovima kućanstva.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka sadrži izričito dopuštenje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dozvoli uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini.

Nadležni Ured na temelju suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, postupa na način i u skladu s odredbom članka 18. Zakona.

Članak 7.

Obrazac zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći, kao i obrazac izričite pisane suglasnosti dužni su strankama učiniti dostupnim na pogodan način svi uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba.

Obrasci ZOPP, ZOPP-S iz stavka 1. ovoga članka, u elektroničkom obliku dostupni su na web-stranici Ministarstva pravosuđa.

III. RJEŠENJE O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI

Članak 8.

Rješenje o odobravanju pravne pomoći (u daljnjem tekstu: Rješenje) donosi se na obrascu (ROPP) koji mora sadržavati sljedeće podatke:

Naziv Ureda državne uprave u županiji/Gradu Zagrebu, klasu, urudžbeni broj, mjesto i datum izdavanja.

UVOD RJEŠENJA SADRŽAVA: naziv javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo, propis o nadležnosti, osobno ime podnositelja zahtjeva i osoba ovlaštenih za zastupanje, osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva i kratku oznaku predmeta postupka.

IZREKA RJEŠENJA SADRŽAVA: Ime i prezime podnositelja zahtjeva, kratak opis pravne stvari za koji je pravna pomoć odobrena, vrstu, oblik i opseg odobrene pravne pomoći s time da je opseg pravne pomoći izražen u postotnom iznosu kao i iznosom vrijednosti u kunama. Kada se radi o odobravanju pravne pomoći za oslobođenje od plaćanja troškova postupka ili oslobođenja od plaćanja od sudskih pristojbi opseg se navodi samo u postotnom iznosu kao i podatak o datumu podnošenja zahtjeva. Nadalje, sadrži ime i prezime, adresu odvjetnika određenog za pružanje pravne pomoći u skladu s odredbom članka 20. stavka 3. i 4. Zakona.

Konstataciju da žalba ne odgađa izvršenje rješenja u odabranom dijelu, kao i da rješenje vrijedi samo za pravnu stvar radi koje je izdano i da se ne može koristiti u druge svrhe.

OBRAZLOŽENJE RJEŠENJA SADRŽAVA: kratki opis zahtjeva stranke, utvrđeno činjenično stanje, odlučujuće razloge pri ocjeni pojedinih dokaza, razloge zbog kojih je usvojen zahtjev stranke, te propis na temelju kojeg je riješena upravna stvar.

Također, obrazloženje Rješenje sadrži i upozorenje o nastupanju pravnih posljedica u slučaju ne pridržavanja korisnika pravne pomoći odredbi Zakona koje se odnose na Rješenje (članak 22. i 25. Zakona).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: sadrži podatke o tome kojem se tijelu izjavljuje žalba, u kojem roku i na koji način, kao i obvezu plaćanja upravne pristojbe u skladu s posebnim propisom.

Sastavni dio Rješenja čini i obrazac obračuna troškova (Obrazac OT), koji prilaže uz rješenje i popunjava ga pružatelj pravne pomoći/vještak/tumač.

Pružatelj pravne pomoći/vještak/tumač dužan je vratiti uredu popunjen obračun troškova uz rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći nakon odluke o odmjeravanju troškova (članak 39. Zakona).

U obrazac obračun troškova upisuju se podaci o nazivu pružatelja pravne pomoći/vještaku/ tumaču, vrsti postupka ili pravnih radnji poduzetih u okviru pružene pravne pomoći, obavljeni pisani prijevod, obavljeno vještačenje, datum okončanja postupka u okviru obavljenih radnji, ukupni troškovi, datum vraćanja rješenja i prilozi.

Sastavni dio rješenja je i obrazac suglasnosti (Obrazac OTS) koji ispunjava osoba ovlaštena od strane Ministarstva pravosuđa.

IV. OBRAČUN TROŠKOVA

Članak 9.

Ovlaštena osoba nakon izvršenog pregleda obračuna troškova i dokumentacije potpisom daje suglasnost na dostavljeni obračun troškova navodeći iznos koji se ima vratiti ili nadoknaditi u konkretnom obračunu troškova.

Nakon pružene pravne pomoći u vidu pravnog savjeta, sastavljanja podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem ili pravne pomoći u mirnom rješenju spora, odvjetnik je dužan vratiti uredu rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći s obračunom troškova zajedno s originalima računa za nastale troškove, i to u Zakonom propisanom roku.

Uz rješenje odvjetnik je dužan priložiti dokaze o poduzetim pravnim radnjama ili preslike podnesaka.

U obračunu troškova navodi se ukupan iznos vrijednosti pojedinog postupka, odnosno pojedine pravne radnje, kao i visina ranije primljenih iznosa po rješenju.

Članak 10.

Nakon pravomoćnog okončanja postupka u kojem je pružena pravna pomoć u vidu sastavljanja podnesaka u sudskim postupcima ili zastupanja u sudskim postupcima, odvjetnik je dužan vratiti uredu rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći s obračunom troškova zajedno s originalima računa za nastale troškove, i to u Zakonom propisanom roku.

Uz rješenje odvjetnik je dužan priložiti:

– dokaze o poduzetim pravnim radnjama,

– presliku podneska kojim je postupak pokrenut, odnosno odluke kojom je postupak okončan.

U obračunu troškova navodi se ukupan iznos vrijednosti pojedinog postupka, odnosno pojedine pravne radnje, kao i visina ranije primljenih iznosa po rješenju.

Članak 11.

Nakon pravomoćnog okončanja postupka, vještak je dužan vratiti uredu rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći s obračunom troškova zajedno s originalima računa za nastale troškove, i to u Zakonom propisanom roku.

Uz rješenje vještak je dužan priložiti pravomoćnu odluku o odmjeravanju troškova postupka.

Članak 12.

Nakon pravomoćnosti odluke o odmjeravanju troškova, tumač je dužan vratiti uredu rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći s obračunom troškova zajedno s originalnim računom za nastale troškove, i to u Zakonom propisanom roku.

Uz rješenje tumač je dužan priložiti pravomoćnu odluku o odmjeravanju troškova postupka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje pravne pomoći, obrascu rješenja i evidenciji izdanih rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 148/11).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/23

Urbroj: 514-04-01-02-03-14-01

Zagreb, 21. svibnja 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac: ZOPP

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PRAVNE POMOĆI

Upute

1. Svi traženi podaci u ovom Zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva i sve članove kućanstva. Obrazac zahtjeva molimo ispuniti čitko velikim tiskanim slovima. Nepotpuni i nejasni podaci mogu izazvati odugovlačenje u postupku odobravanja zahtjeva.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom nadležnom Uredu državne uprave ili njegovoj ispostavi prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva. Za podnošenje Zahtjeva ne plaćaju se upravne pristojbe.

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

A. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
IME                                  
Muški ?
Ženski ?
PREZIME
IME OCA/MAJKE
DATUM ROĐENJA
MJESTO ROĐENJA/DRŽAVA
DRŽAVLJANSTVO
VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA (osobna iskaznica ili putovnica)
MJESTO I TIJELO IZDAVANJA
OIB
OSOBA S INVALIDITETOM DA                NE
PREBIVALIŠTE:
ULICA i KUĆNI BROJ
MJESTO i POŠTANSKI BROJ
ŽUPANIJA/DRŽAVA
TELEFON

A.1. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU ILI STARATELJU

U slučaju da je pravna pomoć potrebna maloljetniku ili osobi koja je lišena poslovne sposobnosti
zahtjev u njezino ime podnosi zakonski zastupnik ili staratelj
IME i PREZIME
DRŽAVLJANSTVO                          
VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA (osobna iskaznica ili putovnica)
OIB
OZNAKA AKTA KOJIM JE POSTAVLJEN Z.ZASTUPNIK/STRATELJ I TIJELO KOJE JE AKT DONJELO
PREBIVALIŠTE:
ULICA i KUĆNI BROJ
MJESTO i POŠTANSKI BROJ
ŽUPANIJA/DRŽAVA
TELEFON

B. PRAVNA STVAR ZA KOJU SE PRAVNA POMOĆ TRAŽI

(opisno):

C. ODABERITE JEDNU OD VRSTE POSTUPKA U KOJOJ TRAŽITE PRAVNU POMOĆ

Napomena: U tablici C. 1. moguće je odabrati samo jednu od ponuđenih mogućnosti.

C.1. VRSTE POSTUPAKA:
a) U postupcima u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
b) U postupcima iz radnih odnosa
c) U postupcima iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi
nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljestnosti

d) U ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je rječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja
proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovog Zakona može odobriti pravna pomoć
                               
e) Mirno rješenje spora
f) Ostali sudski postupci (iznimno, kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti)

D. ODABERITE PONUĐENI OBLIK PRAVNE POMOĆI KOJU TRAŽITE

1. Pravni savjet
2. Pravna pomoć u sastavljanju podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
3. Zastupanje u sudskim postupcima                                                         
4. Pravna pomoć u mirnom rješenju spora

Napomena: Ukoliko vam je uz gore odabrani oblik pravne pomoći potrebno i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog posutpka iz tablice D.1. ili oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi iz tablice D.2. moguće je odabrati i jedan od tih oblika pravne pomoći.

D.1. OSLOBOĐENJE OD PLAĆAJA TROŠKOVA SUDSKOG POSUTPKA
D.2. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH PRISTOJBI

E. ODOBRAVANJE PRAVNE POMOĆI BEZ UTVRĐIVANJA IMOVNOG STANJA

1. Dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje
2. Žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je
počinjenjem kaznenog djela prouzročena

3. Korisnik pomoći za udržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje
prava iz sustava socijalne skrbi

4. Osoba koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zaknu o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

5. Tražitelj azila
6. Azilant
7. Stranac pod supsidijarnom zaštitom
8. Stranac pod privremenom zaštitom
9. Dijete stranac zatečeno u RH bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika
10. Stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku koji su u postupku
donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratu
                                                     

F. PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Broj članova kućanstva (uključujući i podnositelja zahtjeva) _______

Ime i prezime datum rođenja OIB Odnos prema
podnositelju zahtjeva
G. IMOVNO STANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA I ČLANOVA KUĆANSTVA

Napomena uz tablicu G.1 – upisuje se posebno za podnositelja zahtjeva i svakog člana kućanstva podatak o prihodima ostvarenim u razdoblju od 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi. Ukoliko ima više članova kućanstva od predviđenih mjesta u tablici ostali se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.1 PODACI O DOHOTKU I PRIMICIMA

Ime i prezime podnositelja zahtjeva i članova kućanstva Prihodi od nesamostalnog/samostalnog rada Naziv poslodavca
Sjedište/adresa
1.

2.

3.

4.

5.

UKUPAN IZNOS:

Napomena uz tablicu G.2 – u tablici G.2 upisuju se podaci o stanu ili kući u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe, odnosno dio nekretnine nužan za ostvarenje osnovnih životnih potreba za podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, a posebno se upisuju podaci o ostalim nekretninama u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva, stan, kuća, poslovni prostor, zemljište ili ostale nekretnine. Ukoliko ima više nekretnina od predviđenih mjesta u tablici ostale se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.2 PODACI O /SVIM NEKRETNINAMA

Vrsta
nekretnine
Vlasnik
(ime i prezime)
Adresa
(ulica, kbr. i mjesto)
Korisna površina u m2 Tržišna vrijednost u kunama Napomena
Nekretnina nužna za ostvarenje osnovnih životnih postreba (stan ili kuća)
Poslovni prostor
Zemljiše
Ostale nekretnine
Napomena uz tablicu G.3 – navode se prijevozna sredstva (vozila, plovila i dr.) podnositelja zahtjeva i članova kućanstva. Ukoliko ima više prijevoznih sredstava od predviđenih mjesta u tablici ostala se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.3 PODACI O PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA

Podaci o vozilima/ plovilima:
Vlasnik (ime i prezime)

Vrsta, marka i tip, god. proizvodnje   
   
Registarska oznaka

Vrijednost u kunama

Napomena uz tablicu G.4 – unosi se iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, poslovni udjeli i ostala imovina u tuzemstvu, mirovina, poslovni udjeli i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Tablica G.4 PODACI O OSTALOJ IMOVINI I PRIMICIMA

Vrsta imovine/primitka (štednja, vrijednosni papiri, poslovni udjeli,
mirovina i ostala imovina)
Ime i prezime vlasnika/korisnika Iznos u kunama
U _____________________, __________

Potpis podnositelja zahtjeva
_____________________

Obrazac: ZOPP-S

IME I PREZIME ______________________

ADRESA ____________________________

MJESTO I DATUM ____________________

Na temelju članka 16. st. 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 143/13) i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) dajem sljedeću

IZRIČITU PISANU SUGLASNOST

Ja ______________________________ ________________

(ime i prezime, sobni identifikacijski broj) (adresa):

izjavljujem:

I. Svi podaci navedeni u zahtjevu odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći u cijelosti su točno navedeni. Za točnost podataka odgovaram materijalno i kazneno.

II. Dopuštam Uredu državne uprave u _______________________________________________________________________
                                                                                                      (naziv županije/ureda Grada Zagreba)

da izvrši uvid u sve podatke o mojim ukupnim prihodima i imovini.

III. Izjavu dajem u svrhu odobravanja sekundarne pravne pomoći.

Potpis:

___________________Obrazac: ROPP

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U _______ ŽUPANIJI/ GRAD ZAGREB

KLASA: ______________

URBROJ: ______________

U _______ dana___________.

Ured državne uprave u županiji/Grad Zagreb na temelju članka 16. stavka 4. i članka 17. stavak 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoć (»Narodne novine«, broj 143/13), povodom zahtjeva _______________ (ime i prezime, adresa) u predmetu odobravanja korišenja sekunadarne pravne pomoći, donosi

RJEŠENJE O ODOBRAVANJU PRAVNE POMOĆI

I. Podnositelju zahtjeva ___________ iz _____________ (osobni indetifikacijski broj) ____________ odobrava se korištenje pravne pomoći za

____________ (oblik pravne pomoći) ______________ (vrsta postupka).

II.Pravna pomoć odobrava se u visini od ______________% iznosa troškova pravne pomoći koja za odobrenu pravnu pomoć iznosi _________________ kuna.

III.Određuje se pružatelj pravne pomoći odvjetnik ______________ (ime, prezime i adresa odvjetnika).

IV. Rješenje vrijedi samo za pravnu stvar iz točke I. i ne može se koristiti u druge svrhe.

V. Odobrava se korištenje pravne pomoći za oslobođenje od plaćanja troškova sudskog posutpka u visini od _________ % iznosa troškova sudskog postupka i vrijedi od _______ (datum podnošenja zahtjeva Uredu).

VI. Odobrava se korištenje pravne pomoći za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi u visini od __________ % iznosa prostojbe i vrijedi od __________ (datum podnošenja zahtjeva Uredu).

VII. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja u odobrenom dijelu.

Obrazloženje

Upozorenje:

Od podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć do dana konačnog obračuna troškova pravne pomoći, korisnik pravne pomoći je dužan izvijestiti ured/Grad Zagreb o svim promjenama koje bi mogle imati utjecaja na pravo ostvarivanja i opseg pravne pomoći. Korisnik pravne pomoći dužan je izvijestiti o nastalim promjenama u roku od osam dana od dana saznanja za iste u skladu s odredbom članka 22. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suprotnom će se na korisnika primijeniti odredba članka 25. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik pravne pomoći kojemu pravna pomoć nije odobrena ili nije odobrena u punom opsegu, može protiv ovog rješenja Ureda državne uprave u županiji/Gradu Zagrebu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Ministarstvu pravosuđa, u odnosu na dio zahtjeva za koji mu pravna pomoć nije odobrena.

Žalba se predaje Uredu državne uprave u županiji/Gradu Zagrebu u pisanom obliku, neposredno ili preporučeno poštom, a može se izjaviti usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema Tarifnom broju 3. Tarife Upravnih pristojbi Zakona o uprvnim prostojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 15/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).

POTPIS

osobe ovlaštene za izdavanje rješenja

Dostaviti:

– Podnositelju zahtjeva

– U spis predmeta

Obrazac: OT

OBRAČUN TROŠKOVA

ISPUNJAVA PRUŽATELJ, VJEŠTAK I TUMAČ

Naziv pružatelja pravne pomoći/ tumača ili vještaka

__________________________________________________

Vrsta postupka ili pravnih radnji poduzetih u okviru pružene pravne pomoći/ obavljeni
pisani prijevod/ obavljeno vještačenje

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Datum okončanja postupka u okviru obavljenih radnji

________________________

________________________

Ukupni troškovi

________________________

Datum vraćanja rješenja

________________________

Prilozi:

________________________

________________________

________________________

POTPIS

Ovlaštene osobe koja je
izvršila obračun troškova


Obrazac: OTS

SUGLASNOST

Ovlašena osoba od strane Ministarstva pravosuđa izvršila je pregled obračuna troškova, dokumentacije i daje suglasnost na dostavljeni obračun troškova.

Obračun troškova ili iznosa koji se imaju vratiti ili nadoknaditi __________________.


POTPIS

ovlaštene osobe

64 26.05.2014 Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći64 26.05.2014 Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći