Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (NN 079/2013)
Preuzmi XMLXML

MINISTARSTVO FINANCIJA

1634

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/2013) te članka 30. stavka 3. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013 i 32/2013 – ispravak) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINE ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljno se uređuje postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina (u daljnjem tekstu: porez) na isporuke dobara odnosno trošarinskih proizvoda i na obavljanje usluga namijenjenih za:

1. službenu uporabu diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Hrvatska) i međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija koje kao takve priznaje Hrvatska te za osobne potrebe stranog diplomatskog i konzularnog osoblja tih predstavništava i posebnih misija kao i osobne potrebe članova tih međunarodnih organizacija,

2. službenu uporabu institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u Hrvatskoj na koja se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije od 8. travnja 1965. (dalje u tekstu: Protokol) u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, MU-7/12),

3. službenu uporabu diplomatskih i konzularnih predstavništava te međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije te za osobne potrebe njihovog osoblja,

4. službenu uporabu institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumom o njegovoj provedbi,

5. službenu uporabu diplomatskih i konzularnih predstavništava te međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u trećoj zemlji, pri čemu se trećom zemljom smatra država koja nije država članica Europske unije, kao i za osobne potrebe njihovog osoblja,

6. službenu uporabu institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u trećoj zemlji na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumom o njegovoj provedbi,

7. uporabu oružanih snaga drugih država članica Sjevernoatlantskog saveza ili civilnog osoblja koje ih prati ili za opskrbu njihovih menzi i kantina, kada te snage sudjeluju u zajedničkim obrambenim aktivnostima.

II. DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA U HRVATSKOJ, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE SA SJEDIŠTEM U HRVATSKOJ TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U HRVATSKOJ

Članak 2.

(1) Oslobođenje od poreza pod propisanim uvjetima za službenu uporabu ostvaruju:

1. diplomatska i konzularna predstavništva i posebne misije akreditirane u Hrvatskoj, osim konzulata kojima rukovode počasni konzularni službenici, uz uvjet uzajamnosti,

2. institucije ili tijela Europske unije sa sjedištem u Hrvatskoj na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, MU-7/12),

3. međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija u Hrvatskoj, ako je to oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Hrvatsku.

(2) Oslobođenje, uz uvjet uzajamnosti, za osobne potrebe ostvaruju:

1. diplomatsko osoblje diplomatskih predstavništava iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i članovi njihovih obitelji koji žive u istom kućanstvu, ako nisu državljani Hrvatske ili nemaju u Hrvatskoj stalno prebivalište,

2. konzularni službenici, osim počasnih konzularnih dužnosnika, i članovi njihovih obitelji koji žive u istom kućanstvu, ako nisu državljani Hrvatske ili nemaju u Hrvatskoj stalno prebivalište,

3. članovi administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih predstavništava, osim članova osoblja konzulata kojima rukovode počasni konzularni dužnosnici, ako nisu državljani Hrvatske ili nemaju u Hrvatskoj stalno prebivalište,

4. diplomatsko osoblje i članovi administrativnog i tehničkog osoblja posebnih misija akreditiranih u Hrvatskoj i članovi njihovih obitelji koji žive u istom kućanstvu, ako nisu državljani Hrvatske ili nemaju u Hrvatskoj stalno prebivalište.

(3) Oslobođenje iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, za osobne potrebe, ostvaruju:

1. članovi međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Hrvatske ili nemaju u Hrvatskoj stalno prebivalište, a to je oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Hrvatsku, i

2. članovi administrativnog i tehničkog osoblja kao i eksperti međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Hrvatske ili nemaju u Hrvatskoj stalno prebivalište.

Članak 3.

(1) Isporuke dobara odnosno trošarinskih proizvoda i obavljene usluge diplomatskim i konzularnim predstavništvima i posebnim misijama akreditiranim u Republici Hrvatskoj te diplomatskom i konzularnom osoblju tih predstavništava i misija, osim konzularnih predstavništava koje vode počasni konzularni dužnosnici, oslobođene su poreza pod uvjetom uzajamnosti.

(2) Državno tijelo nadležno za vanjske poslove, odnosno Diplomatski protokol utvrđuje ispunjavanje uvjeta uzajamnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Porezno oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se izravno kod prodavatelja odnosno pružatelja usluga.

(4) Porezni obveznik koji je obavio isporuke kao dokaz da je obavio isporuke oslobođene poreza iz stavka 1. ovoga članka, mora imati potvrdu nadležnog državnog tijela na temelju koje kupac ostvaruje pravo na nabavu dobara odnosno trošarinskih proizvoda i usluga bez plaćanja poreza.

Članak 4.

(1) Isporuke dobara odnosno trošarinskih proizvoda i obavljene usluge međunarodnim organizacijama koje kao takve priznaje Republika Hrvatska te članovima tih organizacija, oslobođene su plaćanja poreza pod uvjetima propisanima međunarodnim sporazumima odnosno ugovorima o osnivanju takvih organizacija ili sporazuma o njihovom sjedištu.

(2) Oslobođenje od plaćanja poreza iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se temeljem potvrde koju izdaje nadležno državno tijelo koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog sporazuma, odnosno ugovora.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv međunarodne organizacije odnosno ime člana organizacije,

2. naziv ugovora,

3. potvrdu o važenju (ratifikaciji) i potvrdu da je ugovor na snazi,

4. specifikaciju dobara odnosno trošarinskih proizvoda koja se nabavljaju u tuzemstvu i usluga koje se koriste u tuzemstvu,

5. datum izdavanja potvrde,

6. pečat i potpis ovlaštene osobe izdavatelja potvrde.

(4) Porezno oslobođenje za isporuke propisane odredbama stavka 1. ovoga članka ostvaruje se izravno kod prodavatelja, odnosno pružatelja usluga.

(5) Kao dokaz da je obavio isporuke oslobođene poreza porezni obveznik mora imati potvrdu nadležnog državnog tijela na temelju koje kupac iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje pravo na nabavu dobara i usluga bez plaćanja poreza.

(6) Nadležna državna tijela iz stavka 2. ovoga članka obvezna su presliku potvrde dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, Središnjem uredu, Zagreb.

Članak 5.

(1) Ako osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika ostvaruju oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga u drugoj državi članici Europske unije, isporučitelju dostavljaju Potvrdu o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine (dalje u tekstu: Potvrda o oslobođenju) iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (prerađena verzija) (SL L br. 77 od 23. 3. 2011, str. 1).

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu podnijeti primjerak Potvrde o oslobođenju i na jednom od službenih jezika Europske unije. Na zahtjev nadležnog carinskog/poreznog ureda, ovisno radi li se o trošarinskim proizvodima, odnosno dobrima ili uslugama, moraju dostaviti popis dobara ili trošarinskih proizvoda, odnosno usluga na hrvatskom jeziku.

(3) Nadležni carinski/porezni ured iz stavka 2. ovoga članka ovjerava Potvrdu o oslobođenju koju osoba iz stavka 1. ovoga članka izdaje u tri primjerka, od kojih se dva primjerka uručuju osobi koja ostvaruje pravo na oslobođenje, a jedan u svrhu evidencije zadržava nadležni carinski/porezni ured. Osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje jedan primjerak daje isporučitelju dobara odnosno trošarinskih proizvoda za njegovu evidenciju, a drugi prati dobra odnosno kretanje trošarinskih proizvoda. Ako osoba s Potvrdom o oslobođenju ostvaruje pravo na oslobođenje za trošarinske proizvode, drugi primjerak potvrde mora biti priložen uz tiskanu inačicu elektroničkog trošarinskog dokumenta ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku, u skladu sa Zakonom o trošarinama.

(4) Osoba koja ostvaruje oslobođenje mora kopiju potvrde iz stavka 1.ovoga članka čuvati zajedno s računom za primljena dobra ili usluge u rokovima određenim posebnim propisom.

Članak 6.

(1) Ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, dobra, koja su u skladu s ovim Pravilnikom predmet oslobođenja, prije isteka 3 godine od datuma kupnje nije dozvoljeno otuđiti, dati na uporabu drugim osobama ili na drugi način koristiti u druge svrhe (u daljnjem tekstu: otuđenje) dok se porez ne plati.

(2) Ako osoba koja ima pravo na oslobođenje otuđi dobra prije roka navedenog u stavku 1. ovog članka dužna je to prijaviti nadležnom poreznom/carinskom uredu kako bi utvrdilo obvezu plaćanja poreza.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porez se ne plaća ako je otuđenje posljedica službenog razrješenja ili smrti oslobe koja ima pravo na oslobođenje ili ako dobro otuđi član obitelji osobe koja ima pravo na oslobođenje koji prestaje boraviti u Hrvatskoj zbog prijevremenog razrješenja ili smrti osobe koja ima pravo na oslobođenje.

III. DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

Članak 7.

(1) Ako diplomatska i konzularna predstavništva sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, institucije i tijela Europske unije na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumima o njegovoj provedbi sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije i međunarodne organizacije sa sjedištem ili predstavništvom u drugoj državi članici Europske unije ili njihovo osoblje nabavljaju dobra, odnosno trošarinske proizvode ili usluge od obveznika PDV-a u Hrvatskoj, ili kod trošarinskih obveznika – ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta u Hrvatskoj, oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruju na način da isporučitelju dostave Potvrdu o oslobođenju koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište.

(2) Isporučitelj je obvezan čuvati preslik potvrde iz stavka 1. ovoga članka zajedno s računom, a kod trošarinskih proizvoda i Potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda. Isporuku, za koju se ostvaruje izravno oslobođenje od plaćanja PDV-a, mora prikazati u prijavi PDV-a.

(3) Pri nabavi trošarinskih proizvoda izravno oslobođenje od plaćanja trošarine ostvaruje se kod obveznika trošarine samo ako ostvaruje i oslobođenje od plaćanja PDV-a. Ako isporučitelj trošarinskog proizvoda nije obveznik trošarine, oslobođenje se može zatražiti samo za plaćanje PDV-a.

IV. DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA U TREĆOJ ZEMLJI, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE SA SJEDIŠTEM U TREĆOJ ZEMLJI TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U TREĆOJ ZEMLJI

Članak 8.

Za diplomatska i konzularna predstavništva sa sjedištem u trećim zemljama, institucije i tijela Europske unije sa sjedištem u trećim zemljama na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumima o njegovoj primjeni te međunarodne organizacije sa sjedištem ili predstavništvom u trećoj zemlji, koje žele u Hrvatskoj ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza u skladu sa međunarodnim sporazumima koji obvezuju Hrvatsku, primjenjuju se odredbe članka 7. ovoga Pravilnika.

V. ORUŽANE SNAGE DRUGIH DRŽAVA ČLANICA NATO SAVEZA ILI CIVILNOG OSOBLJA KOJE IH PRATI

Članak 9.

(1) Isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu za potrebe oružanih snaga drugih država članica Sjevernoatlantskog saveza ili civilnog osoblja koje ih prati te za opskrbu njihovih menza i kantina oslobođene su plaćanja poreza pod uvjetom da sudjeluju u zajedničkim obrambenim aktivnostima, odnosno vojnim akcijama, odnosno vojnim vježbama ili obuci.

(2) Potvrdu o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje državno tijelo koje je nositelj provedbe ugovora.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv države članice Sjevernoatlantskog saveza,

2. podatke o vojnoj akciji odnosno vježbi ili obuci koja se provodi te predviđeno vrijeme trajanja tog događanja,

3. specifikaciju dobara, odnosno trošarinskih proizvoda koji se nabavljaju i usluga koje se koriste,

4. datum izdavanja potvrde,

5. pečat i potpis ovlaštene osobe izdavatelja potvrde.

(4) Porezno oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se izravno kod prodavatelja odnosno izvršitelja usluga.

(5) Porezni obveznik koji je obavio isporuke iz stavka 1. ovoga članka mora u svojim evidencijama imati potvrdu nadležnog državnog tijela na temelju koje je kupac ostvario pravo na nabavu oslobođenu oporezivanja.

(6) Nadležno državno tijelo iz stavka 2. ovoga članka obvezno je presliku potvrde dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, Središnjem uredu, Zagreb.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/292

Urbroj: 513-07-21-01/13-3

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.