Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina (NN 028/2016)
Preuzmi XMLXML

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

809

Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 73/13, 148/13,143/14; Rješenje USRH 99/13, 153/13), članka 26. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 79/13, 85/13 – ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15) te članka 30. stavka 2. točka 5. Zakona o trošarinama (»Narodne novine« br. 22/13, 32/13 – ispravak, 81/13, 100/15, 120/15 – ispravak) te članka 14. Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine« br. 131/15) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95 i 19/96, 64/01, 142/11, 9/14 i 129/15), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 31. sjednici dana 22. ožujka 2016. donosi

ODLUKU

O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKIH MANJKOVA U PROCESIMA PROIZVODNJE, PRERADE, MANIPULACIJE, SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA NAFTE, PRIRODNOG PLINA, PROIZVODA PRERADE NAFTE I PLINA, PLINSKOG KONDENZATA, SIROVINA ZA PROIZVODNJU MAZIVA I NAFTNIH DERIVATA I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA

Članak 1.

Odlukom o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata, distribucije prirodnog plina (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se dopuštena visina tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina koji prema članku 26. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, zatim članku 30. stavak 2. točka 5. Zakona o trošarinama te članku 14. Pravilnika o trošarinama ne podliježe oporezivanju.

Članak 2.

Pod dopuštenim tehnološkim manjkovima u smislu ove Odluke, ovisno o vrsti procesa u kojem se isti javlja, podrazumijevaju se tehnološki gubici i manjkovi, nastali u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata, distribucije prirodnog plina, kao posljedica procesa i dopuštene greške mjerila, svojstava proizvoda, i prirodnih utjecaja.

Tehnološki manjkovi nastali utjecajem više sile i nepredvidljivih događaja nisu predmet ove Odluke.

Tehnološki gubitak zbog fizikalno-kemijskih značajki ugljikovodika nastaje uslijed isparavanja, radnji izvršenih tijekom punjenja, pražnjenja i dreniranja spremnika i cjevovoda, radom sigurnosnog sustava, uslijed pokretanja i zaustavljanja postrojenja, tijekom transporta i distribucije prirodnog plina, čišćenja spremnika i sustava za obradu otpadnih voda te uslijed prividnog gubitka kao posljedica sadržaja neugljikovodika u nafti.

Članak 3.

Tehnološki manjak izražava se u % mase (% m/m), % obujma (% v/v na +15 °C), % energije (E/E) ili % komada (% kom/kom) ovisno o obračunskoj jedinici, u odnosu na osnovicu za obračun propisanu člankom 4. ove Odluke. Obujmi koji ulaze u obračun svode se na istu temperaturu i isti tlak.

Članak 4.

Dopušteni tehnološki manjak utvrđen sukladno pravilima struke i važećim međunarodnim standardima*, u obračunskom razdoblju od jedne kalendarske odnosno poslovne godine sukladno Zakonu o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15) i ostalim mjerodavnim propisima, može iznositi do:

* Poput standarda Energy Institute/Instituta za energiju iz Londona – »HM 31 Guide to Hydrocarbon Management in Petroleum Refinery Operations / HM 31 Vodič za upravljanje ugljikovodicima u procesima rafinerijske prerade nafte«, koji se odnosi na procese prerade nafte i ostale rafinerijske procese.

Red. broj Procesi Osnovica za obračun: Ulazna sirovina/uskladištena količina Dopušteni iznos manjka/gubitaka (%) prema obračunskoj jedinici
1 2 3 4
1 Proizvodnja nafte    
Proces proizvodnje nafte odvija se na proizvodnim naftnim poljima na kojima se nafta proizvedena iz bušotina doprema do mjernih i sabirnih stanica na kojima se priprema za daljnji transport sustavom magistralnih cjevovoda. nafta 1,0 (m/m)
2 Proizvodnja prirodnog plina    
Proizvodnja prirodnog plina odvija se na proizvodnim plinskim i naftnim poljima na kojima se plin pridobiven iz bušotine preko mjernih i plinskih stanica priprema za isporuku u tehnološku mrežu ili u transportni sustav plinovoda. prirodni plin 2,0 (m/m)
3 Proizvodnja plinskog kondenzata    
Proizvodnja plinskog kondenzata odvija se na plinskim i plinsko-kondenzatnim poljima na kojima se kondenzat proizveden iz bušotina doprema do plinskih stanica na kojima se priprema za daljnji transport sustavom magistralnih cjevovoda. plinski kondenzat 1,5 (m/m)
4 Proizvodnja maziva i srodnih proizvoda šaržnim postupkom    
Proces započinje dodavanjem potrebnih sirovina u prikladne procesne posude, nastavlja se proizvodnjom postupkom namješavanja ili procesom saponifikacije ili polimerizacije, a u zavisnosti od vrste proizvoda (motorna i industrijska ulja, masti i srodni proizvodi) te njihova ambalažiranja i/ili skladištenja. Bazna ulja 2,0 (m/m)
Aditivi 2,0 (m/m)
  Monomeri 1,0 (m/m)
Nemineralne tekućine 1,5 (m/m) 1,5 (m/m) 1,0 kom/kom 2,0 kom/kom 0,5 (m/m)
Otapala
  Ambalaža
Etikete Granulat
5 Prerada nafte i ostali rafinerijski procesi Proces započinje preradom nafte i drugih sirovina, nastavlja se proizvodnjom poluproizvoda i namješavanjem istih u gotove proizvode. Nije ograničeno/iskazuje se1
6 Transport plina
 
Proces prijenosa prirodnog plina kroz transportni sustav koji podrazumijeva kontinuirano i istovremeno preuzimanje prirodnog plina na ulazima u transportni sustav i isporuku na izlazima iz transportnog sustava. prirodni plin5 1,0 (E/E)
7 Transport, manipulacija i skladištenje nafte    
1. Uvozna nafta:    
a) Proces započinje ukrcajem u brod, nastavlja se transportom nafte iz luke ukrcaja, iskrcajem nafte u spremnike JANAF-a, skladištenjem u JANAF-u, primopredajom JANAF/rafinerija te prepumpavanjem u spremnike rafinerija i završava primopredajom nafte u rafineriji. nafta2 0,8 (m/m)
b) Proces započinje transportom nafte iz Virja u rafinerijske spremnike na lokaciji JANAF-a u Sisku i završava primopredajom nafte rafineriji. Nafta2 0,5 (m/m)
c) Proces započinje ukrcajem u brod, nastavlja se transportom nafte iz luke ukrcaja, iskrcaj nafte u spremnike rafinerije Rijeka (preko vlastite luke) i završava primopredajom nafte rafineriji Nafta2 0,5 (m/m)
2. Domaća nafta:    
Proces započinje ulaskom nafte u sustav magistralnih cjevovoda i obuhvaća transport nafte svim vidovima prijevoza, privremeno skladištenje te isporuku u spremnike rafinerije i završava primopredajom nafte rafineriji. Nafta2 1,3 (m/m)
8 Transport naftnih derivata
 
  Proces transporta poluproizvoda i gotovih proizvoda između trošarinskih skladišta. naftni 0,5 (m/m) ili (V/V)
derivati3
 
9 Skladištenje i manipulacija naftnih derivata Proces manipulacije i skladištenja gotovih proizvoda u trošarinskom skladištu. naftni derivati4 0,5(m/m) ili (V/V)
10 Skladištenje plina (podzemno skladište) Prirodni plin5 2,0 (E/E)
11 Pererada prirodnog plina Prirodni plin 1,0 (V/V)
12 Prerada plinskog kondenzata Plin. kondenzat 0,5 (m/m)
13 Distribucija plina Prirodni plin6 6,5 (E/E)

1 Temeljem standarda »HM 31 Guide to hydrocarbon management in petroleum refinery operations / HM 31 Vodič za upravljanje ugljikovodicima u procesima rafinerijske prerade nafte«

2 osnovica za obračun = nafta + plinski kondenzat + prirodni benzin

3 osnovica za obračun = otpremljena (utovarena) količina po pojedinoj isporuci

4 osnovica za obračun = početna zaliha + suma ulaznih količina poluproizvoda i gotovih proizvoda u trošarinsko skladište u obračunskom periodu

5 Osnovica za obračun = količine prirodnog plina skladištenog (povučenog i utisnutog) tijekom kalendarske godine

6 Osnovica za obračun = količina transportiranog ili distribuiranog prirodnog plina u kalendarskoj godini

Članak 5.

Tehnološki manjak prema ovoj Odluci utvrđuje se:

– u izvanrednim situacijama – neposredno nakon nastajanja;

– redovitim popisom robe ili u rokovima utvrđenim općim aktom poduzetnika – poreznog obveznika;

– tehnološkim praćenjem, mjerenjem i tehnološkim proračunima pri iskazivanju mjesečne i godišnje materijalne bilance proizvodnje i skladištenja;

– transportu naftnih derivata – po pojedinoj isporuci;

– u transportu i distribuciji prirodnog plina mjerenjem i tehnološkim proračunima kontinuiranog procesa prijenosa prirodnog plina od ulaza u transportni odnosno distribucijski sustav do izlaza iz transportnog odnosno distribucijskog sustava pri iskazivanju godišnje materijalne bilance

– tehnološkim praćenjem, mjerenjem i tehnološkim proračunima pri iskazivanju godišnje materijalne bilance stanja podzemnog skladišta prirodnog plina.

Za potrebe ove Odluke, tehnološki manjak se obračunava na godišnjoj razini temeljem gore navedenih postupaka, osim manjkova kod transporta naftnih derivata koji se obračunavaju po pojedinoj isporuci.

Članak 6.

Tehnološki manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena prema općem aktu poduzetnika – poreznog obveznika i o tome sastavlja zapisnik.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka u procesima proizvodnje nafte, prirodnog plina i proizvoda prerade nafte i plina (»Narodne novine« br. 72/99).

Klasa: 023-02/16-02/03

Urbroj: 311-02-16-02

Zagreb, 23. ožujka 2016.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.

28 30.03.2016 Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina28 30.03.2016 Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina28 30.03.2016 Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina28 30.03.2016 Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina28 30.03.2016 Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina