Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (NN 160/2013)
Preuzmi XMLXML

MINISTARSTVO FINANCIJA

3351

Na temelju članka 44. stavka 3. i članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/2013, 99/2013 – Rješenje USRH, 148/2013 i 153/2013 – Rješenje USRH) te članka 30. stavka 3. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljno se uređuje postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina (u daljnjem tekstu: porez) za isporuke dobara, odnosno trošarinskih proizvoda i za obavljanje usluga u Republici Hrvatskoj namijenjenih za:

1. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija koje kao takve priznaje Republika Hrvatska u okviru njihovog djelovanja u Republici Hrvatskoj te za osobne potrebe stranog diplomatskog i konzularnog osoblja tih predstavništava i posebnih misija kao i za osobne potrebe stranog osoblja tih međunarodnih organizacija,

2. službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koja se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije od 8. travnja 1965. (dalje u tekstu: Protokol) u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 7/2012),

3. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija i međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije te za osobne potrebe njihovog osoblja,

4. službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumima o njegovoj provedbi ili sporazumima o sjedištu,

5. službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u trećoj zemlji na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumima o njegovoj provedbi ili sporazumima o sjedištu,

6. potrebe oružanih snaga drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) ili civilnog osoblja koje ih prati ili za opskrbu njihovih menzi i kantina, kada te snage sudjeluju u zajedničkim obrambenim aktivnostima.

(2) Oslobođenje od plaćanja poreza pri uvozu ostvaruje se izravno pri uvozu motornih vozila i dobara za službene i osobne potrebe osoba iz stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika putem Potvrde o izravnom oslobođenju koju izdaje državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove na Obrascu IOU čiji je oblik i sadržaj sastavni dio ovoga Pravilnika, a otisnut je na hrvatskom jeziku.

(3) Trećom zemljom se u smislu ovoga Pravilnika smatra bilo koja država ili područje koje nije područje Europske unije, odnosno na koje se ne primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske unije.

(4) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ I ZA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 2.

(1) Oslobođenje od plaćanja poreza, pod uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom, za službene potrebe mogu ostvarivati:

1. diplomatska i konzularna predstavništva i posebne misije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim konzulata kojima rukovode počasni konzularni službenici, uz uvjet uzajamnosti,

2. međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako je to oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(2) Oslobođenje od plaćanja poreza iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, uz uvjet uzajamnosti, za osobne potrebe ostvaruje:

1. diplomatsko osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava (osim počasnih konzularnih službenika) i posebnih misija te članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište,

2. administrativno i tehničko osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava, osim osoblja konzulata kojima rukovode počasni konzularni dužnosnici, kao i administrativno i tehničko osoblje,

3. osoblje posebnih misija, te članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište,

(3) Oslobođenje od plaćanja poreza iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, za osobne potrebe, ostvaruje:

1. diplomatsko osoblje međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište, a to je oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku,

2. administrativno i tehničko osoblje kao i stručnjaci međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište, a to je oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(4) Članovima obitelji osoblja iz stavka 2. i 3. ovoga članka smatraju se osobe koje u Republici Hrvatskoj ostvaruju povlastice temeljem odgovarajuće posebne osobne iskaznice koju izdaje državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove.

1. ISPORUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 3.

(1) Isporuke dobara odnosno trošarinskih proizvoda ili obavljene usluge osobama iz članka 2. ovoga Pravilnika oslobođene su plaćanja poreza u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom.

(2) Oslobođenje od plaćanja poreza iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za povrat poreza koji se podnosi državnom tijelu nadležnom za vanjske i europske poslove na Obrascu P-DIP čiji je oblik i sadržaj sastavni dio ovoga Pravilnika, a otisnut je na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Uz zahtjev za povrat poreza iz stavka 2. ovoga članka moraju biti priloženi izvornici računa koji moraju sadržavati podatke propisane člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a zahtjev za povrat poreza mora sadržavati podatak o bankovnom računu (uključujući IBAN i BIC) podnositelja zahtjeva otvorenog u Republici Hrvatskoj na koji će se vratiti plaćeni porez. Ako se zahtjev za povrat poreza odnosi na trošarinske proizvode, uz zahtjev mora biti priložen račun izdan isključivo za trošarinske proizvode sa iskazanom trošarinskom osnovicom.

(4) Državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove po primitku zahtjeva za povrat poreza utvrđuje:

a) je li podnositelj zahtjeva osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika koja ima pravo na povrat poreza te

b) je li ispunjen uvjet uzajamnosti.

(5) Ako su uvjeti iz stavka 4. ovoga članka ispunjeni, državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove dostavlja zahtjev za povrat poreza ustrojstvenoj jedinici koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave zajedno sa izvornicima računa temeljem kojih ima pravo na povrat, u roku od 30 dana od dana njegova zaprimanja.

(6) Ustrojstvena jedinica koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave po primitku zahtjeva za povrat poreza utvrđuje:

– jesu li zahtjevu za povrat poreza priloženi izvornici računa navedenih u zahtjevu,

– jesu li priloženi računi izdani u skladu sa člankom 79. Zakona o PDV-u te

– je li zahtjev za povrat poreza podnesen u roku iz stavka 8. ovoga članka.

(7) Ustrojstvena jedinica koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave vratit će zahtjev za povrat poreza zajedno sa izvornicima računa podnositelju zahtjeva ako bilo koji od uvjeta iz stavka 6. ovoga članka nije ispunjen. Podnositelj zahtjeva može ustrojstvenoj jedinici koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave podnijeti novi, odnosno ispravljeni obrazac zahtjeva u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o neispunjenju uvjeta iz stavka 6. ovoga članka. Dopuna zahtjeva koja se odnosi na zahtjev za određeno tromjesečje može se podnijeti najkasnije do isteka roka iz stavka 8. ovoga članka.

(8) Zahtjev za povrat poreza iz stavka 2. ovoga članka podnosi se za kalendarsko tromjesečje najkasnije u roku od 12 mjeseci od tromjesečja na koje se zahtjev odnosi.

(9) Ako se nakon podnošenja zahtjeva za povrat poreza za kalendarsko tromjesečje utvrdi da postoji račun koji nije uključen u zahtjev, isti se može uključiti u zahtjev za povrat poreza za sljedeće kalendarsko tromjesečje najkasnije do isteka roka iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Ustrojstvena jedinica koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave donosi rješenje u roku od 2 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za povrat poreza i doznačuje iznos poreza podnositelju zahtjeva.

(11) Nakon donošenja rješenja o povratu poreza ustrojstvena jedinica koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave izvršava povrat poreza uplatom u kunama na račun otvoren u tuzemstvu najkasnije u roku od 10 dana po isteku roka iz stavka 10. ovoga članka.

(12) Nakon odobrenog povrata poreza ustrojstvena jedinica koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave poništava izvornike računa pečatom s natpisom »Iskorišteno pravo na povrat poreza« i vraća ih izravno podnositelju zahtjeva.

(13) Ako ustrojstvena jedinica koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave ospori zahtjev u cijelosti ili djelomično, tada izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva za povrat plaćenog poreza ili donosi rješenje o novoutvrđenom iznosu poreza za povrat.

Članak 4.

(1) Ako državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove sukladno članku 3. stavku 4. ovoga Pravilnika utvrdi da uvjet uzajamnosti nije utvrđen, oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga u Republici Hrvatskoj ostvaruje se putem povrata na način propisan člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika pod uvjetom da je ukupna vrijednost isporuke veća od 740,00 kuna, uključujući PDV, po jednom računu. Isto ograničenje odnosi se i na osobe iz članka 2. stavka 1. točke 2. i članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika ako međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku nije drugačije određeno.

(2) Vrijednosno ograničenje iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na isporuke goriva za pogon prijevoznih sredstava.

Članak 5.

(1) Osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika za službene potrebe ostvaruju oslobođenje od plaćanja poreza za gorivo za pogon koje koriste za službena prijevozna sredstva, registrirana kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, i to najviše do 5.500 litara u jednoj kalendarskoj godini po prijevoznom sredstvu.

(2) Osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika za osobne potrebe ostvaruju oslobođenje od plaćanja poreza na gorivo za pogon koje koriste za vlastita prijevozna sredstva, registrirana kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, i to najviše do 3.200 litara u jednoj kalendarskoj godini po prijevoznom sredstvu.

(3) Ako se oslobođenje od plaćanja poreza za pogonsko gorivo za pojedino prijevozno sredstvo koristi tijekom dijela kalendarske godine, količine iz stavka 1. i 2. ovoga članka razmjerno se umanjuju.

(4) Ako se u jednoj kalendarskoj godini nije iskoristilo oslobođenje od plaćanja poreza za cjelokupnu količinu pogonskog goriva iz stavka 1. i 2. ovoga članka, neiskorištene količine ne mogu se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu.

2. ISPORUKE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE

Članak 6.

(1) Ako osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga u drugoj državi članici Europske unije, isporučitelju u drugoj državi članici Europske unije dostavlja ovjerenu Potvrdu o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (prerađena verzija) (SL L br. 77 od 23. 3. 2011, str. 1. čiji je oblik i sadržaj sastavni dio ovoga Pravilnika, a otisnut je na hrvatskom i engleskom jeziku.

(2) Osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika podnosi Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka na hrvatskom ili engleskom jeziku u tri primjerka kao i narudžbenicu državnom tijelu nadležnom za vanjske i europske poslove na ovjeru.

(3) Državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove će u roku od 15 dana od primitka Potvrde iz stavka 1. ovoga članka utvrditi:

– ima li podnositelj potvrde iz stavka 1. ovoga članka pravo na nabavu dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga uz primjenu oslobođenja od plaćanja poreza,

– odgovara li podnesena potvrda obrascu potvrde propisane Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 282/2011,

– donijeti odluku o prihvaćanju, odnosno odbijanju ovjere podnesene potvrde.

(4) Državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove dva primjerka uručuje osobi koja ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza u drugoj državi članici Europske unije, a jedan primjerak zadržava u svrhu evidencije.

(5) Osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza u drugoj državi članici Europske unije dva primjerka ovjerene potvrde iz stavka 1. ovoga članka dostavlja isporučitelju dobara, odnosno trošarinskih proizvoda u drugoj državi članici Europske unije. Jedan primjerak isporučitelj zadržava za svoju evidenciju, a drugi prati dobra odnosno kretanje trošarinskih proizvoda. Kod kretanja trošarinskih proizvoda drugi primjerak potvrde mora biti priložen uz tiskanu inačicu elektroničkog trošarinskog dokumenta ili komercijalnog dokumenta koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku, odnosno drugi dokument u skladu sa posebnim propisom koji uređuje trošarine.

(6) Osoba iz stavka 5. ovoga članka obvezna je potvrditi primitak trošarinskih proizvoda podnošenjem pisane obavijesti o primitku koju, uz Potvrdu o oslobođenju, dostavlja nadležnom područnom carinskom uredu najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda radi ostvarivanja oslobođenja od plaćanja trošarine.

(7) Osoba koja ostvaruje oslobođenje od plaćanja poreza dužna je presliku Potvrde o oslobođenju čuvati zajedno s računom za nabavljena dobra odnosno trošarinske proizvode ili usluge u rokovima određenim posebnim propisom.

III. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE

Članak 7.

(1) Ako diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije, međunarodne organizacije te njihovo diplomatsko i administrativno te tehničko osoblje sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije nabavljaju dobra, odnosno trošarinske proizvode ili usluge od obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj ili kod ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta u Republici Hrvatskoj, izravno oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruju na način da isporučitelju dostave ovjereni primjerak potvrde iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište.

(2) Izravno oslobođenje od plaćanja trošarine ostvaruje se i pri nabavi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj samo ako se ostvaruje istovremeno i oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Isporučitelj ispostavlja račun koji mora sadržavati podatke propisane člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i serijski broj potvrde iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Isporučitelj koji je isporučio osobi iz stavka 1. ovoga članka trošarinski proizvod koji je pušten u potrošnju u Republici Hrvatskoj obvezan je primjerak ovjerene potvrde iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz račun i potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda, dostaviti nadležnom carinskom uredu zajedno sa pismenim zahtjevom za povrat trošarine.

(4) Isporučitelj je obvezan čuvati primjerak potvrde iz stavka 1. ovoga članka zajedno s računom, a kod trošarinskih proizvoda i Potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda.

IV. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 8.

Izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga u Republici Hrvatskoj za službene potrebe ostvaruju institucije ili tijela Europske unije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 7/2012).

1. ISPORUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 9.

(1) Osobe iz članka 8. ovoga Pravilnika ostvaruju izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da vrijednost tih dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga iznosi najmanje 740,00 kuna po jednom računu, uključujući porez, a isporučitelju dostavljaju ovjerenu narudžbenicu u kojoj moraju navesti napomenu o svojem pravu na porezno oslobođenje te se pozvati na Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj.

(2) Ustrojstvena jedinica koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave ovjerava narudžbenicu iz stavka 1. ovoga članka.

2. ISPORUKE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE

Članak 10.

(1) Ako osobe iz članka 8. ovoga Pravilnika imaju pravo na izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga u drugoj državi članici Europske unije isporučitelju u drugoj državi članici podnose ovjerenu potvrdu iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ustrojstvena jedinica koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave ovjerava potvrdu iz stavka 1. ovoga članka.

V. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE ILI SA SJEDIŠTEM U TREĆOJ ZEMLJI

Članak 11.

Ako institucije ili tijela Europske unije sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, odnosno sa sjedištem u trećoj zemlji nabavljaju dobra, odnosno trošarinske proizvode ili usluge u Republici Hrvatskoj tada se odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 7. ovoga Pravilnika.

VI. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA ORUŽANE SNAGE DRUGIH DRŽAVA ČLANICA ORGANIZACIJE SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA (NATO) ILI ZA CIVILNO OSOBLJE KOJE IH PRATI

Članak 12.

(1) Isporuke dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga obavljene u Republici Hrvatskoj za potrebe oružanih snaga drugih država članica Sjevernoatlantskog saveza ili civilnog osoblja koje ih prati te za opskrbu njihovih menza i kantina izravno su oslobođene od plaćanja poreza pod uvjetom da sudjeluju u zajedničkim obrambenim aktivnostima i to vojnim akcijama, odnosno vojnim vježbama ili obuci, konferencijama, seminarima i drugim sličnim aktivnostima.

(2) Potvrdu o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje nadležno državno tijelo koje je nositelj provedbe ugovora.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv države članice Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO),

2. podatke o zajedničkoj aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka koja se provodi te predviđeno vrijeme trajanja te aktivnosti,

3. specifikaciju dobara, odnosno trošarinskih proizvoda koji se nabavljaju ili usluga koje se koriste,

4. datum izdavanja potvrde,

5. pečat i potpis ovlaštene osobe izdavatelja potvrde.

(4) Porezni obveznik koji je obavio isporuke iz stavka 1. ovoga članka mora u svojim evidencijama imati potvrdu nadležnog državnog tijela na temelju koje je kupac ostvario pravo na nabavu oslobođenu poreza.

VII. ZABRANA OTUĐENJA

Članak 13.

(1) Dobra, odnosno trošarinski proizvodi koja su u skladu s ovim Pravilnikom predmet oslobođenja od plaćanja poreza, nije dozvoljeno otuđiti, dati na uporabu drugim osobama ili na drugi način koristiti u druge svrhe (u daljnjem tekstu: otuđenje) prije isteka 3 godine od datuma nabave, dok se porez ne plati.

(2) Ako osoba koja ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza otuđi dobra prije roka navedenog u stavku 1. ovog članka, dužna je to prijaviti ustrojstvenoj jedinici koju odlukom određuje ravnatelj Porezne uprave kako bi se utvrdila obveza plaćanja poreza te je dužna platiti utvrđeni iznos poreza.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porez se ne plaća ako je otuđenje posljedica službenog razrješenja ili smrti osobe koja ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza ili ako dobro otuđi član obitelji osobe koja ima pravo na oslobođenje, a koji prestaje boraviti u Republici Hrvatskoj zbog prijevremenog razrješenja ili smrti osobe koja je imala pravo na oslobođenje od plaćanja poreza.

(4) U slučaju da dobro, odnosno trošarinski proizvod nabavljen uz primjenu oslobođenja od plaćanja poreza propisanog Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i Zakonom o trošarinama prodaje osobama koje također imaju pravo na oslobođenje od plaćanja poreza sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, takvo otuđenje oslobođeno je plaćanja poreza sukladno ovome Pravilniku.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Za račune koji su izdani nakon 1. srpnja 2013. do stupanja na snagu ovoga Pravilnika povrat plaćenog poreza sukladno članku 3. ovoga Pravilnika bit će izvršen ako je priložena ovjerena izjava osobe koja ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza da po tim računima nije već ostvarila izravno oslobođenje od plaćanja poreza kod isporučitelja.

(2) Izjavu iz stavka 1. ovog članka ovjerava diplomatsko, odnosno konzularno predstavništvo, posebna misija te međunarodna organizacija, odnosno predstavništvo međunarodne organizacije.

(3) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (»Narodne novine«, broj 79/2013).

(4) Na isporuke dobara i obavljene usluge u prosincu 2013. primjenjivat će se odredbe Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (»Narodne novine«, broj 79/2013) koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 410-19/13-01/698

Urbroj: 513-07-21-01/13-1

Zagreb, 20. prosinca 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

OBRASCI
160 31.12.2013 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije160 31.12.2013 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije