Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva (NN 094/2014)
Preuzmi XMLXML

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1898

Na temelju članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94. – pročišćeni tekst, 108/95., 19/96., 64/01., 142/11. i 9/14.), a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13 rješenje USRH i 153/13.), člankom 26., stavkom 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 79/2013) i Zakonom o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13. i 81/13.), člankom 11. stavkom 5. Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine«, br. 64/13., 129/13. i 11/14.), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 14. sjednici 8. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU

O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PROIZVODNJI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA, ETILNOG ALKOHOLA, MEĐUPROIZVODA I PIVA

Članak 1.

Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se dopuštena visina manjka koji ne podliježe oporezivanju.

Članak 2.

Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.

Članak 3.

Dopuštena manjkovi utvrđuju se na temelju iskustva struke do iznosa od:

1. JAKA ALKOHOLNA PIĆA, ETILNI ALKOHOL I MEĐUPROIZVODI STOPA
(%)
Proizvodnja (tehnološki manjak)
Manipulacija sirovinama i poluproizvodima (u proizvodnji) 1,0
Priprema alkohola i destilata za kupažiranje 1,5
Sastavljanje proizvoda/odležavanje (macelacija) 3,0
Filtracija, hladna stabilizacija i punjenje 1,0
2. PIVO
Proizvodnja (tehnološki manjak)
2.1. PROIZVODNJA OD SLADOVINE DO PIVA OTOČENOG U AMBALAŽU:
Razlika između volumena hladne sladovine sa sadržajem ekstrakta preračunatog na ekstrakt
u osnovnoj sladovini gotovog piva i piva otočenog u ambalažu čini tehnološki gubitak koji se
izračunava za obračunsko razdoblje poslovne godine, a može iznositi ovisno o godišnjoj proizvodnji:

– pivovara s proizvodnjom do 3.000 hl/godišnje 14
– pivovara s proizvodnjom od 3.000 do 50.000 hl/godišnje 12
– pivovara s proizvodnjom većom od 50.000 hl/godišnje 9
2.2. PROIZVODNJA OD KONCENTRIRANOG PIVA U CISTERNI DO PIVA OTOČENOG U AMBALAŽU:
Razlika između volumena koncentriranog piva koje ima višu koncentraciju ekstrakta i koje se
dorađuje i razrjeđuje s posebno pripremljenom vodom prije otakanja u ambalažu i piva otočenog
u ambalažu, čini tehnološki gubitak koji se izračunava za obračunsko razdoblje poslovne godine.
5
3. SKLADIŠNI I MANIPULATIVNI KALO 0,5

Članak 4.

Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:

– neposredno nakon nastajanja;

– izvanrednim popisom robe:

– redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom poduzetnika – poreznog obveznika.

Članak 5.

Manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika – poreznog obveznika i o tome sastavlja zapisnik.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/14-02/15

Urbroj: 311-01-14-17

Zagreb, 2. srpnja 2014.

Predsjednik

Luka Burilović, v. r.

94 31.07.2014 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva