Poslovnik o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara (NN 123/2020)
Preuzmi XMLXML

Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara

2390

Na temelju članka 16. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« br. 125/19) Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara na sjednici održanoj 5. lipnja 2020. donosi

POSLOVNIK

O RADU NACIONALNOG ODBORA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara utvrđuje se način rada i odlučivanja Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara (dalje u tekstu: Nacionalni odbor), prava i obveze članova, postupak donošenja odluka, zaključaka, rasprave o pojedinim pitanjima u nadležnosti Nacionalnog odbora te obavljanje stručnih i administrativnih poslova Nacionalnog odbora.

Članak 2.

Nacionalni odbor prati stanje zaštite od požara, organiziranosti, opremljenosti i osposobljenosti vatrogastva, provodi organizaciju vatrogasnih natjecanja, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnim tehničkim odborom za preventivnu zaštitu i gašenje požara (CTIF).

Članak 3.

Nacionalni odbor ima devet članova, od kojih je pet predsjednika koordinacija vatrogasnih zajednica županija i vatrogasne zajednice Grada Zagreba, predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog odbora te po jedan predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Članove Nacionalnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice.

Nacionalni odbor ima tajnika koji je službenik Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 4.

Nacionalni odbor djeluje u okviru Hrvatske vatrogasne zajednice sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90a te je njegov rad javan.

Članak 5.

Nacionalni odbor ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm.

U sredini pečata je hrvatski grb, iznad kojeg piše:

REPUBLIKA HRVATSKA

a ispod kojeg piše:

NACIONALNI ODBOR ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA

Članak 6.

Nacionalni odbor djeluje na sjednicama, a koje se mogu održati i elektronskim putem.

Sjednicama rukovodi predsjednik Nacionalnog odbora. Članovi Nacionalnog odbora između sebe biraju zamjenika predsjednika.

Odluke, zaključci, mišljenja donose se natpolovičnom većinom svih članova.

Članak 7.

Članovi Nacionalnog odbora dužni su prisustvovati sjednicama.

Članovi imaju pravo na naknadu za rad sukladno propisima koji se primjenjuju na korisnike državnog proračuna.

Članak 8.

Sjednice Nacionalnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Nacionalnog odbora.

Sjednicu Nacionalnog odbora predsjednik je dužan sazvati na zahtjev najmanje 5 (pet) članova Nacionalnog odbora.

Sjednica Nacionalnog odbora može se održati i njegove su odluke pravovaljane ako je nazočno najmanje 5 (pet) članova Nacionalnog odbora.

Odluke i druge akte Nacionalni odbor donosi većinom nazočnih članova.

Glasovanje na sjednicama Nacionalnog odbora je javno.

Članak 9.

Nacionalni odbor predstavljaju predsjednik Nacionalnog odbora, zamjenik predsjednika Nacionalnog odbora i osobe koje predsjednik Nacionalnog odbora za to ovlasti.

Nacionalni odbor zastupaju članovi.

Članak 10.

Predsjednik Nacionalnog odbora:

– saziva sjednice Nacionalnog odbora i predsjedava im;

– predlaže dnevni red;

– potpisuje poslovnik, zaključke i akte koje donosi Nacionalni odbor;

– obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Nacionalni odbor.

Poslove predsjednika, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, obavlja zamjenik.

Članak 11.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Nacionalni odbor obavljaju službenici i namještenici Hrvatske vatrogasne zajednice

Članak 12.

Za obavljanje stručnih poslova Nacionalni odbor može ustrojiti povjerenstva Nacionalnog odbora.

Članovi povjerenstava Nacionalnog odbora su stručnjaci iz djelokruga rada pojedinih povjerenstava. Članovi povjerenstava Nacionalnog odbora ne moraju biti članovi Nacionalnog odbora.

Članak 13.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Narodnim novinama« i časopisu »Vatrogasni vjesnik«.

Klasa: 900-03/20-10/02
Urbroj: 444-02-20-1
Zagreb, 5. lipnja 2020.

Predsjednik Nacionalnog odbora
Ante Sanader, v. r.