Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara (NN 119/2011)
Preuzmi XMLXML

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2348

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA OCJENU ISPRAVNOSTI I PODOBNOSTI PROIZVODA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu proizvoda za zaštitu od požara (u daljnjem tekstu: ovlaštene pravne osobe), uvjeti ovlašćivanja i zaduženja ovlaštene pravne osobe, te uvjeti prestanka važenja isprave o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu (u daljnjem tekstu: isprava o podobnosti) proizvoda za zaštitu od požara.

Proizvodima za zaštitu od požara u smislu ovog Pravilnika smatraju se elementi sustava, uređaji, oprema, sredstva i instalacije koji su oznakom na proizvodu i/ili tehničkom specifikacijom proizvoda deklarirani u svrhu gašenja, dojave i/ili sprečavanje širenja požara.

Tehničkom specifikacijom, u smislu ovog Pravilnika, smatra se dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje proizvod mora ispuniti.

Članak 2.

Ocjena ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu proizvoda za zaštitu od požara (u daljnjem tekstu: ocjena podobnost) u smislu ovog Pravilnika je postupak provjere značajki proizvoda za zaštitu od požara navedenih u tehničkoj specifikaciji radi ocjene njegove podobnosti.

Za proizvod koji je ocijenjen podoban za namijenjenu svrhu izdaje se isprava o podobnosti.

Isprava o podobnosti izdaje se za svaki proizvod ili istovrsnu količinu proizvoda koji se stavljaju na tržište i/ili raspolaganje u Republici Hrvatskoj.

Ocjenjivanje podobnosti proizvoda za zaštitu od požara provodi se na zahtjev proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača.

II. OVLAŠĆIVANJE

Članak 3.

Ocjenjivanje podobnosti proizvoda za zaštitu od požara može provoditi pravna osoba koja je ishodila ovlast Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a ispunjava sljedeće uvjete:

– registrirana je za obavljanje djelatnosti kontrole proizvoda, tehničkih provjera i ispitivanja na području Republike Hrvatske,

– ima postupnik kojim su propisani način, metode i kriteriji provođenja postupka ocjenjivanja podobnosti, potrebni kadrovski i tehnički uvjeti te drugi uvjeti potrebni za pravilno provođenje postupka i donošenje ocjene o podobnosti uključujući popis primijenjenih normi i pravila tehničke prakse,

– posjeduje potrebnu ispitnu i mjernu opremu te laboratorijske, skladišne i uredske prostore,

– ima zaposlene osobe potrebne struke, znanja i iskustva,

– ispunjava i ostale tehničke i druge uvjete potrebne za pravilno provođenje postupka i donošenje ocjene o podobnosti.

Za provođenje ocjenjivanja podobnosti može postojati više postupnika ovisno o vrsti, tipu i podrijetlu proizvoda te postojanju dokaza o kvaliteti proizvoda odnosno njegovoj sukladnosti sa odgovarajućim normama.

Postupak ocjenjivanja podobnosti može se provoditi i kod proizvođača proizvoda.

Ovlaštene pravne osobe mogu sporazumno međusobno koristiti i priznavati rezultate ocjenjivanja podobnosti.

Članak 4.

Ministarstvo rješenjem ovlašćuje pravnu osobu za ocjenjivanje podobnosti pojedinog proizvoda za zaštitu od požara i izdavanje isprave o njegovoj podobnosti ukoliko:

– su ispunjeni zakonski uvjeti za izdavanje isprave o podobnosti za proizvod za zaštitu od požara za koji se zahtjev za ovlaštenjem podnosi,

– pravna osoba ispunjava uvjete iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Zahtjev za dobivanje ovlasti iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi se Ministarstvu i sadrži:

– naziv pravne osobe koja podnosi zahtjev;

– naziv, vrsta i tip proizvoda za koje se zahtjev podnosi,

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 3. st.1. ovog Pravilnika

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Članak 6.

Ovlaštena pravna osoba obvezna je o početku postupka ocjenjivanja podobnosti izvijestiti Ministarstvo.

Ovlaštena pravna osoba obvezno podnosi Ministarstvu izvješće o izdavanju ili ne izdavanju isprave o podobnosti sa ocjenom podobnosti proizvoda za zaštitu od požara.

Članak 7.

Ocjena podobnosti proizvoda sadrži:

– naziv i tipsku oznaku proizvoda;

– naziv proizvođača;

– naziv naručitelja ispitivanja;

– popis dokumentacije koja čini tehničku specifikaciju proizvoda, uključujući upute za ugradnju, uporabu i održavanje i jamstvo proizvođača;

– obilježja i deklariranu namjenu proizvoda;

– popis propisa, normi i pravila tehničke prakse prema kojima je provjera i ispitivanje izvršeno;

– rezultate ocjenjivanja sa zaključkom (ocjenom).

Članak 8.

Ovlaštena pravna osoba ne može ispitivati i ocjenjivati proizvode koje proizvodi ili koje uvozi.

Članak 9.

Ministarstvo će ukinutu ovlaštenje pravnoj osobi ako se utvrdi da ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 10.

Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenih pravnih osoba i evidenciju izdanih isprava o podobnosti proizvoda za zaštitu od požara.

Popis ovlaštenih pravnih osoba i popis proizvoda koji posjeduju važeću ispravu o podobnosti objavljuje na web-stranicama Ministarstva.

Članak 11.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara (»Narodne novine«, br. 75/94. i 119/07.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-50532/2-2011.

Zagreb, 14. listopada 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.