Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 056/2012)
Preuzmi XMLXML

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1389

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se građevine koje se prema zahtijevanim mjerama zaštite od požara razvrstavaju u građevine skupine 1 – manje zahtjevne građevine i građevine skupine 2 – zahtjevne građevine.

Članak 2.

Pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– stambena zgrada je građevina u kojoj je 50% ili više građevinske (bruto) površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe, u koje se uračunavaju i zajedničke prostorije koje koriste vlasnici, odnosno korisnici (hodnici, drvarnice, prostorije za odlaganje otpada, spremišta i slično),

– nestambena zgrada je građevina koja nema stambenu površinu ili je manje od 50% građevinske (bruto) površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe,

– prostori javnog okupljanja su prostori u građevinama ili dijelovi građevine koji su namijenjeni za javnu uporabu.

Pojmovi koji nisu određeni ovim Pravilnikom imaju značenje određeno propisima kojima se uređuje područje gradnje.

Članak 3.

U građevine skupine 1 razvrstavaju se sljedeće građevine:

1. zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i namijenjena je isključivo stanovanju,

2. jednostavne građevine koje su kao takve određene posebnim propisom,

3. građevine razvrstane u građevine skupine 1 navedene u Prilogu 1 ovog Pravilnika,

4. ostale građevine koje ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:

– ako se u njima ne obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina, plinova ili eksplozivnih tvari prema posebnom propisu,

– ako se u njima ne zadržava ili ne boravi veći broj ljudi (manje od 100 u nadzemnim odnosno manje od 50 u podzemnim građevinama),

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za gašenje požara,

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za dojavu požara,

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za odvođenje dima i topline.

Članak 4.

U građevine skupine 2 razvrstavaju se sljedeće građevine:

1. građevine razvrstane u građevine skupine 2 navedene u Prilogu 2 ovog Pravilnika,

2. postojeće građevine u kojima se uklanja stabilni sustav za dojavu ili gašenje požara, odnosno plinodetekcija ili sličan sustav za sprječavanje nastanka ili širenja požara,

3. postojeće građevine i postrojenja za koje se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša prema posebnom propisu,

4. ostale građevine koje ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

– ako se u njima obavlja skladištenje ili promet zapaljivih tekućina, plinova ili eksplozivnih tvari prema posebnom propisu,

– ako se u njima zadržava ili boravi veći broj osoba (100 i više u nadzemnim odnosno 50 i više u podzemnim građevinama),

– ako sadrže prostore za javno okupljanje za 50 i više osoba,

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za gašenje požara,

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za dojavu požara,

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za odvođenje dima i topline,

– ako su u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja ili lokacijske dozvole, dani posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara.

Članak 5.

Građevine koje ovim Pravilnikom nisu razvrstane u skupine 1 i 2 i nisu navedene na popisu građevina skupine 1 (Prilog 1) i popisu građevina skupine 2 (Prilog 2), razvrstavaju se u skupinu 2.

Prilog 1 i 2 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-43360-2011
Zagreb, 14. svibnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1

GRAĐEVINE SKUPINE 1

A. ZGRADE
A1. STAMBENE ZGRADE
A1.1. stambene zgrade bez poslovnih prostora do uključujući 10 stanova s podzemnim garažama površine do 100 m2.
A2. NESTAMBENE ZGRADE
A2.1. zgrade za promet i komunikacije, kao što su:
signalne, skretničarske i naplatne kućice,
spremišta za bicikle,
natkrivena parkirališta,
građevine slične namjene i značajki.
A2.2. industrijske zgrade i skladišta u kojima je zaposleno manje od 100 osoba, kao što su:
spremnici i tankovi za nezapaljive tekućine i plinove,
skladišta (natkrivena i otvorena) krutih nezapaljivih tvari i zatvorena skladišta do 300 m3 zapremnine,
građevine slične namjene i značajki.
A2.3. zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, kao što su:
paviljoni za promenadne koncerte,
zgrade u zoološkim i botaničkim vrtovima,
građevine slične namjene i značajki.
A2.4. zgrade za obrazovnu odnosno znanstveno-istraživačku djelatnost s manje od 50 osoba koje istovremeno koriste građevine, kao što su:
školske zgrade
meteorološke stanice i zgrade opservatorija,
građevine slične namjene i značajki.
A2.5. nestambene poljoprivredne gospodarske zgrade, kao što su:
staje za krave, konjušnice, svinjci, obori za ovce, štenare, peradarnici,
poljoprivredne pomoćne zgrade, vinarije, vinski podrumi, staklenici,
skladišta (silosi) za pohranu poljoprivrednih proizvoda pri čemu ne dolazi do stvaranja zapaljive i/ili eksplozivne prašine,
građevine slične namjene i značajki.
A2.6. zgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda, kao što su:
crkve, kapele, džamije, sinagoge, prostorije za ispraćaj, krematoriji u kojima se zadržava ili boravi manje od 100 osoba,
groblja i građevine na grobljima,
građevine slične namjene i značajki.
A2.7. ostale nestambene zgrade, kao što su:
javni zahodi,
praonice cestovnih vozila,
građevine slične namjene i značajki.
B. PROMETNE GRAĐEVINE
B.1. autoceste, ulice i ceste osim tunela i pratećih objekata navedenih u skupini 2, kao što su:
cestovni tuneli do 500 m duljine,
ceste za promet motornim vozilima, ulice, seoske ceste i staze, šumski putovi, pješačke staze, jahaće i biciklističke staze,
raskrižja, čvorišta, obilaznice, kružni tokovi, otvorena parkirališta,
trgovi, pješački putovi i zone,
instalacije za rasvjetu, signalizaciju, sigurnost i parkiranje,
građevine slične namjene i značajki.
B.2. željezničke pruge i gradske željeznice, kao što su:
glavne željezničke pruge, sporedni kolosijeci, željeznička stajališta i prijelazi,
željeznički tuneli do 500 m duljine,
ranžirni kolodvori,
mreža nadzemne i uzdignute željeznice ili tramvaja,
instalacije za rasvjetu, signalizaciju, sigurnost i elektrifikaciju,
građevine slične namjene i značajki.
B.3. staze u zračnim lukama, kao što su:
staze za polijetanje, slijetanje ili rulanje,
instalacije za rasvjetu, signalizaciju i sigurnost,
slične građevine.
B.4. mostovi i uzdignute autoceste, kao što su:
cestovni i željeznički mostovi,
instalacije za rasvjetu, signalizaciju i sigurnost,
građevine slične namjene i značajki.
B.5. luke, plovni kanali i brane, kao što su:
dokovi, gatovi, molovi,
plovni kanali,
građevine na rijekama i kanalima, ustave, mostovi, pristaništa, izgrađene obale, putovi za tegljenje,
brane i slične konstrukcije za zadržavanje vode za potrebe hidroelektrana, navodnjavanje, regulaciju protoka, sprječavanje poplava,
nasipi i građevine za zaštitu obale,
građevine slične namjene i značajki.
B.6. akvadukti, hidrograđevinski objekti za odvodnju i navodnjavanje, kao što su:
kanali,
akvadukti,
kanalizacija i otvorene jame za odvodnju,
građevine slične namjene i značajki.
C. ENERGETSKE I VODNE GRAĐEVINE
C.1. magistralni cjevovodi, telekomunikacijski i električni vodovi, kao što su:
magistralni plinovodi i naftovodi,
stanice za crpljenje, filtriranje i ustavu vode,
magistralni nadzemni, podzemni ili podmorski telekomunikacijski vodovi,
relejni sustavi radijske i televizijske ili kabelske mreže, relejni tornjevi,
telekomunikacijski stupovi i infrastruktura za radio komunikaciju,
bazne stanice mobilne telefonije na otvorenom,
građevine slične namjene i značajki.
C.2. lokalni cjevovodi i kabeli, kao što su:
lokalni vodovodi,
lokalni cjevovodi za toplu vodu, paru, tehničke, medicinske, laboratorijske i procesne plinove,
vodotornjevi, izvorišta,
kanalizacijska mreža i kolektori,
električni vodovi distribucijskog područja i telekomunikacijski kabeli (nadzemni ili podzemni),
transformatorske stanice i podstanice niskog napona na otvorenom do uključujući 35 kV,
telegrafski stupovi,
lokalni televizijski kabeli i zajedničke antene,
građevine slične namjene i značajki.
D. SLOŽENE GRAĐEVINE
D.1. građevine za rudarstvo i vađenje nafte i plina, kao što su:
objekti postrojenja za rudarstvo, vađenje ugljikovodika, eksploataciju šljunka (stanice za utovar i istovar, tornjevi za prozračivanje),
kamenolomi,
betonare i asfaltne baze,
građevine slične namjene i značajki.
E. OSTALE GRAĐEVINE
E.1. građevine za šport i rekreaciju na otvorenom, kao što su:
tereni za nogomet, ragbi, golf, trčanje, automobilske, biciklističke ili konjske utrke,
zabavni parkovi,
skijaški liftovi, vučnice,
uzletišta, pristaništa u marinama, objekti za morske sportove i sportove na plažama,
javni vrtovi i parkovi,
zoološki i botanički vrtovi,
građevine slične namjene i značajki.
E.2. ostale građevine (osim zgrada), kao što su:
vojne utvrde, stražarnice, bunkeri, streljane,
jednostavni granični prijelazi kontejnerskog tipa,
otvoreni bazeni,
poslovni prostori u stambenim zgradama za namjenu uredskog poslovanja, kozmetičke, frizerske i ostalih uslužnih djelatnosti,
građevine slične namjene i značajki.

PRILOG 2

GRAĐEVINE SKUPINE 2

A. ZGRADE
A1. STAMBENE ZGRADE
A1.1. zgrade za stanovanje sa više od 10 stanova.
A2. NESTAMBENE ZGRADE
A2.1. zgrade ugostiteljske djelatnosti, kao što su:
hoteli,
samostojeći restorani, barovi i ostale zgrade za kratkotrajni boravak 50 i više ljudi,
građevine slične namjene i značajki.
A2.2. uredske zgrade uključujući i konferencijske i kongresne centre.
A2.3. zgrade za trgovinu na veliko i malo površine poslovnog prostora iznad 100 m2.
A2.4. zgrade za promet i komunikacije, kao što su:
željezničke i autobusne postaje i kolodvori,
lučki terminali,
aerodromi i aerodromske zgrade (hangari, skladišta, kontrolni toranj),
stajališta žičara s pratećim objektima,
zgrade za TV, radijsko emitiranje i s telefonskim centralama,
garaže (nadzemne i podzemne) i parkirališta u zgradama veće od 100 m2,
građevine slične namjene i značajki.
A2.5. industrijske zgrade, spremnici, silosi i skladišta, kao što su:
tvornice,
radionice površine iznad 100 m2,
pivovare, hale za montažu i dr.,
složeni industrijski objekti i postrojenja (elektrane, rafinerije i dr.),
spremnici i tankovi za zapaljive tekućine,
hladnjače,
građevine slične namjene i značajki.
A2.6. zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, kao što su:
kino i koncertne dvorane, operne kuće, kazališta,
plesne dvorane i diskoklubovi,
višenamjenske dvorane (igračnice),
građevine slične namjene i značajki.
A2.7. muzeji, umjetničke galerije i knjižnice uključujući zgrade za čuvanje arhivske građe (arhive) i informacijsko-dokumentacijske centre.
A2.8. školske, fakultetske zgrade i zgrade za znanstveno-istraživačku djelatnost, kao što su:
zgrade koje se upotrebljavaju za istraživanje ako nisu navedene u točki A.2.4. Priloga 1,
istraživački laboratoriji,
zgrade za predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje ako nisu navedene u točki A.2.4. Priloga 1,
specijalne škole za hendikepiranu djecu,
građevine slične namjene i značajki.
A2.9. bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu i institucionalnu skrb, kao što su:
zgrade institucija medicinskog i kirurškog tretmana te njegu bolesne i ozlijeđene osobe,
sanatoriji, bolnice za dugotrajni boravak i domovi za njegu,
psihijatrijske bolnice, dispanzeri, objekti za socijalnu zaštitu majki i djece,
sveučilišne bolnice za kažnjenike, zatvorenike i oružane snage,
zgrade za termalno liječenje, funkcionalnu rehabilitaciju, transfuziju krvi, prikupljanje majčinog mlijeka, veterinarsko liječenje,
institucionalne zgrade s kombiniranim stambenim i medicinskim sadržajem za starije i hendikepirane osobe,
građevine slične namjene i značajki.
A2.10. dvorane za sportove koji se održavaju u zatvorenom prostoru i imaju prostore za gledatelje i sudionike (garderobe, tuševe), kao što su:
košarkaška i teniska igrališta, rukomet, odbojka, mali nogomet,
plivališta,
gimnastičke dvorane,
dvorane za klizanje i hokej,
građevine slične namjene i značajki.
A2.11. ostale nestambene zgrade, kao što su:
kaznionice, zatvori, popravni centri,
vojarne za oružane snage, policiju ili vatrogasce,
složeni granični prijelazi koji nisu kontejnerskoga tipa,
građevine slične namjene i značajki.
B. PROMETNE GRAĐEVINE
B.1. tuneli i pothodnici, kao što su:
cestovni i željeznički tuneli duljine veće od 500 m i pothodnici duljine veće od 50 m,
instalacije za rasvjetu, signalizaciju i sigurnost,
građevine slične namjene i značajki.
B.2. pomorske i riječne luke, pristaništa i slične građevine.
B.3. brodogradilišta i slične građevine,
B.4. marine.
C. ENERGETSKE I VODNE GRAĐEVINE
C.1. magistralni vodovodi, telekomunikacijski i električni vodovi, kao što su:
međugradski nadzemni ili podzemni vodovi za prijenos, distribuciju električne energije napona iznad 35 kV,
transformatorske stanice i podstanice napona preko 35 kV,
magistralni plinovodi, naftovodi i pripadajuće građevine,
građevine slične namjene i značajki.
C.2. lokalni cjevovodi i kabeli kao što su:
lokalni (mjesni) nadzemni i podzemni plinovodi,
hidrantska mreža i hidranti,
građevine slične namjene i značajki.
D. SLOŽENE GRAĐEVINE
D.1. objekti za proizvodnju gipsa, cementa, cigle i crijepa i slične građevine.
D.2. objekti i oprema za proizvodnju električne energije, kao što su:
hidroelektrane, termoelektrane, nuklearne elektrane, elektrane na vjetar i solarne elektrane,
toplinske stanice u energetici,
objekti i postrojenja za obradu i preradu nuklearnog materijala,
spalionice smeća,
građevine slične namjene i značajki.
D.3. građevine i postrojenja za kemijsku i tešku industriju, kao što su:
petrokemijska postrojenja, rafinerije,
terminali za ugljikovodike,
koksare, plinare,
visoke peći, valjaonice čelika, talionice,
građevine slične namjene i značajki.
E. OSTALE GRAĐEVINE, kao što su:
odlagališta komunalnog i opasnog otpada,
skloništa,
kampovi,
građevine slične namjene i značajki.