Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini (NN 042/2017)
Preuzmi XMLXML

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

968

Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine donijela

PROGRAM

AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2017. GODINI

I. UVOD

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti središnjih državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Program aktivnosti izrađen je temeljem raščlambe podataka iz dostavljenih izvješća o provedbi zadaća tijekom prethodnih godina i podataka o stanju utvrđenom inspekcijskim nadzorom te nalaže, navodi, potiče i organizira dodatne mjere i aktivnosti radi pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u intenziviranju mjera zaštite od požara tijekom 2017. godine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje nadležna je za izvršenje koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.

Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima, priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske su:

A. javne (profesionalne) vatrogasne postrojbe i sezonski zaposleni vatrogasci

B. dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski domicilni profesionalni vatrogasci

C. državna vatrogasna intervencijska postrojba – intervencijska vatrogasna postrojba

D. namjenske (protupožarne) snage Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane (za intervencije iz zraka, na tlu i s mora)

E. vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (profesionalne i dobrovoljne)

F. ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara.

Popunjavanje vatrogasnih postrojbi (profesionalnih i dobrovoljnih) priobalja koje prve izlaze na intervencije gašenja požara, obavlja se (temeljem zahtjeva vatrogasnih zajednica županija i odobrenja glavnog vatrogasnog zapovjednika), na sljedeći način:

a. planske ispomoći (dislokacije), većinom iz kontinentalnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske

b. angažiranja sezonskih vatrogasaca (samo tijekom ljetnih mjeseci)

c. angažiranje (zapošljavanje) domicilnih profesionalnih vatrogasaca (samo ljetnih mjeseci)

d. izvanredne ispomoći (dislokacije) kod velikih požara (iz okolnih i/ili svih županija u Republici Hrvatskoj).

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo posebno će skrbiti o provedbi Projekata dodatne zaštite otoka i drugih područja, organizirati i pružati izravnu pomoć za ugrožene lokacije, sukladno procjeni ugroženosti, potrebama i odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće cjeline:

I. Uvod

II. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara

III. Aktivnosti u pripremi požarne sezone

IV. Preventivne aktivnosti u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara

V. Razvoj i uvođenje novih sustava, tehnika i tehnologija u zaštiti od požara

VI. Planske i operativne aktivnosti utvrđene državnim planom angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara

VII. Financiranje i izvješćivanje o provedbi aktivnosti iz Programa.

II. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su temeljem iskustava iz protekle požarne sezone izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje još nisu usvojile Plan zaštite od požara, dužne su nadležnom ministarstvu i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo dostaviti pisano očitovanje i obrazložiti razloge neizvršenja zakonske obveze.

Izvršitelji zadatka:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok:30. travnja 2017. godine


2. Županije i Grad Zagreb, odnosno njihova tijela, koja to nisu propisala, dužni su (sukladno članku 41. stavku 2. i članku 43. stavku 1. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 18/13, 148/13 i 94/14) propisati mjere čuvanja šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenja drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika.

Sukladno članku 10. Zakona o šumama, županijske skupštine, odnosno Skupština Grada Zagreba, dužne su odrediti rok u kojem su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb i šumoposjednici, te pravne osobe koje koriste šumu ili šumsko zemljište dužne pošumiti opožarene površine, površine na kojima nije uspjelo pomlađivanje i površine na kojima je izvršeno pustošenje, bespravna sječa ili krčenje, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom (koje ga nisu već odredile).

Općinska, odnosno gradska vijeća (za Grad Zagreb Gradska skupština), koja nisu propisala potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13 i 48/15), dužna su propisati i provesti mjere i u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.

Izvješće o provedenim propisanim mjerama, navedeni subjekti dužni su dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.

Izvršitelji zadatka:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Sudjelovatelji:Područni uredi Državne uprave za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice županija
Rok:30. travnja 2017. godine


3. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2017. godini, na kojima je potrebno:

a) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju požarnu sezonu

b) razmotriti, razraditi i usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na financijska sredstva za podmirenje troškova angažiranja vatrogasaca i upućivanja na redovnu plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja sezonskih vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske

c) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području

d) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području

e) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/11).

Izvršitelji zadatka:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Sudjelovatelji:Područni uredi Državne uprave za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice županija
Rok:30. travnja 2017. godine


4. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima te Hrvatske šume d.o.o. dužni su ažurirati, odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti. Osobitu pozornost potrebno je usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi (prugama, autocestama, elektroenergetskim postrojenjima, crpilištima vode, šumama, plinovodima, naftovodima, dalekovodima i slično).

Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.

Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila i propisane mjere, navedeni subjekti dužni su dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.

Izvršitelji zadatka:župan, gradonačelnik, općinski načelnik Hrvatske šume d.o.o. Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima
Rok:30. travnja 2017. godine (izrada i usklađivanje planova)
15. svibnja 2017. godine (dostava planova)


III. AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE

5. Vatrogasne zajednice županija dužne su ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih vatrogasnih postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu odziva, popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i podzakonskih propisa.

Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (u pisanom i elektroničkom obliku) sve vatrogasne zajednice županija dužne su, u propisanom roku, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelji zadatka:Vatrogasne zajednice županija
Sudjelovatelji:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok:30. travnja 2017. godine


6. Vatrogasne zajednice županija priobalnog dijela Republike Hrvatske dužne su izraditi prosudbu potraživanja ispomoći (dislokacije), a vatrogasne zajednice županija kontinentalnog dijela prosudbu mogućnosti pružanja ispomoći. Prosudbe su dio Plana angažiranja vatrogasnih snaga na području županije.

Prosudba potraživanja ispomoći utvrđuje prihvat snaga, prijedlog mjesta baziranja, mjesto smještaja, prehranu, redovne zadaće, raspored javljanja i načina izvješćivanja, način i sredstva komuniciranja. Prosudba mogućnosti pružanja ispomoći za redovnu plansku i izvanrednu dislokaciju mora sadržavati potpune popise vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava s osnovnim podacima i popise profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca.

Za plansku dislokaciju (po smjeni – razdoblju angažiranja) planirati mogućnost slanja 8 – 12% od ukupnog broja vatrogasaca u svakoj javnoj vatrogasnoj postrojbi (prvenstveno pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe Republike Hrvatske) te maksimalno 20% od ukupnog broja operativnih vatrogasaca u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) koja je predviđena za pružanje ispomoći. Za planske dislokacije u planu predvidjeti odgovarajuća i tehnički ispravna vatrogasna vozila. Vatrogasne zajednice županija kontinentalnog dijela Republike Hrvatske dužne su u provedbi ove točke izvršiti smotru predloženih vatrogasaca, tehnike i opreme, te dostaviti izvješće Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo. Zapisnik o stanju vatrogasne tehnike i opreme prije i nakon požarne sezone potpisuju županijski vatrogasni zapovjednik i glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.

Izvršitelji zadatka:Vatrogasne zajednice županija
Sudjelovatelji:župan, gradonačelnik, općinski načelnik Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok:15. svibnja 2017. godine (Izvješće o provedbi smotre)


7. Hrvatska vatrogasna zajednica izradit će dodatni Plan za izvanredno (interventno) angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi pri složenijim vatrogasnim intervencijama na području cijele države. U slučaju potrebe, snage će se angažirati temeljem članka 36. Zakona o vatrogastvu. Vatrogasci moraju udovoljavati odredbama članka 22. Zakona o vatrogastvu i odredbama ostalih podzakonskih propisa. Plan mora sadržavati popise odgovarajućih i tehnički ispravnih vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava s osnovnim podacima te broj dobrovoljnih vatrogasaca s vremenima odziva – pokretanja i mjestima okupljanja.

Hrvatska vatrogasna zajednica, putem nadležnih vatrogasnih zajednica i grada Zagreba, stavit će u pripravnost najmanje 50 vatrogasnih vozila i 500 dobrovoljnih vatrogasaca i organizirati će i provesti smotru predloženih vatrogasnih vozila, uređaja, opreme, sredstava i vatrogasaca.

Hrvatska vatrogasna zajednica će navedeni Plan (u pisanom i elektroničkom obliku) i odgovarajuće objedinjeno (skupno) izvješće o izvršenoj smotri (potvrda spremnosti – dopuna Plana) u niže propisanim rokovima dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelj zadatka:Hrvatska vatrogasna zajednica
Sudjelovatelji:župan, gradonačelnik, općinski načelnik Vatrogasne zajednice županija
Rok:30. travnja 2017. godine (Plan angažiranja)
15. svibnja 2017. godine (Izvješće o provedbi smotre)


8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom izradit će elaborat vježbe koja će se provesti u mjesecu svibnju 2017. godine te organizirati i provesti tehničko-taktički zbor. Cilj navedenog je provjera spremnosti i koordinacije snaga koje sudjeluju u provedbi zadaća za ljetnu protupožarnu sezonu.

Izvršitelj zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudjelovatelji:Ministarstvo obrane Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatska vatrogasna zajednica
Rok:15. svibnja 2017. godine (izrada elaborata)
Rok:31. svibnja 2017. godine rok provedbe vježbe i održavanja tehničko-taktičkog zbora


9. Hrvatski centar za razminiranje je dužan u Plan protuminskog djelovanja uvrstiti prioritetna područja za razminiranje u svrhu lakšeg pristupa, odnosno gašenja požara, usuglašeno s minski zagađenim županijama. Vatrogasne zajednice županija će predložiti Hrvatskom centru za razminiranje prioritetna područja za razminiranje, koji će putem MIS portala omogućiti, on-line pristup i pretraživanje ažuriranih zemljovida minsko sumnjivih područja vatrogasnim zajednicama, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i Ministarstvu obrane.

Sukladno prioritetima i potrebama, Hrvatski centar za razminiranje će u suradnji s Ministarstvom obrane utvrditi i provoditi razminiranje minski sumnjive površine, neposredno uz lokacije – vojno skladišnih kompleksa u svrhu lakšeg pristupa, gašenja požara i izgradnje protupožarnih prosjeka.

Izvršitelj zadatka:Hrvatski centar za razminiranje
Sudjelovatelji:Vatrogasne zajednice županija Ministarstvo obrane
Rok:15. svibnja 2017. godine


10. Prije početka ljetne požarne sezone s Operaterima zračnih luka i zračnih pristaništa pravodobno i točno utvrditi načine postupanja u svrhu korištenja usluga i prostora bez naknade za zrakoplove i helikoptere koji se koriste u akcijama gašenja požara.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u suradnji s Ministarstvom obrane i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje definirati i dovesti u uporabno stanje aerodrom Udbina, te prema potrebi i druge aerodrome na kojima će biti potrebno osigurati punjenje sredstvima za gašenje požara aviona Air Tractor AT 802 i ostalih letjelica po potrebi.

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Sudjelovatelji:Ministarstvo obrane Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok:15. svibnja 2017. godine


11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirat će i održati radni sastanak sa svim izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadaća Programa aktivnosti. Na sastanku će se razmotriti tijek dotadašnje provedbe zadaća i raspraviti plan daljnjih aktivnosti u pripremi za požarnu sezonu.

Izvršitelj zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudjelovatelji:subjekti provedbe zadaća iz Programa aktivnosti
Rok:15. svibnja 2017. godine


12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni uredi i Vatrogasne zajednice županija dužne su, u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, organizirati i održati informativno-savjetodavne sastanke s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih subjekata i zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu sukladno obvezama proizašlim iz ovoga Programa aktivnosti.

Izvršitelji zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice županija
Sudjelovatelji:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok:15. svibnja 2017. godine


13. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica i Hrvatske šume d.o.o. izradit će usklađene Programe za provedbu informativno – promidžbenih aktivnosti u cilju podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanja stanovništva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje požari izazivaju.

U okviru programa planirat će, predložiti i organizirati (kroz emisije televizijskih i radiopostaja te članaka u tisku) objavu poruka sadržajno vezanih uz zaštitu od požara.

Subjekti su obvezni unaprijed pripremiti predavanja te podloge za razgovore i reportaže na temu zaštite od požara, odnosno tiskati letke i plakate s porukama i odgovarajućim slikovnim rješenjima uz te poruke. Posebnu pozornost nužno je usmjeriti na edukaciju stanovništva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.

U suradnji s uredništvima televizijskih i radio postaja te tiskovnih medija izraditi priloge i članke (vezano uz područje zaštite od požara) koji će se objaviti u posebnim programima ili prilozima (npr. za poljoprivredu, o turizmu, o zaštiti okoliša).

Izvršitelj zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudjelovatelji:Hrvatske šume d.o.o. Hrvatska vatrogasna zajednica
Rok:15. svibnja 2017. godine


14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja i Hrvatska vatrogasna zajednica će planirati, pripremati i kontinuirano provoditi znanstveno – stručne skupove, seminare i programe za dodatno osposobljavanje zapovjednika i članova operativnih vatrogasnih zapovjedništava te pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske u svrhu što učinkovitije provedbe operativnih zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja će pripremiti i izraditi, odnosno prilagoditi programe osposobljavanja i smjernice za provedbu istih.

Izvršitelji zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Hrvatska vatrogasna zajednica
Sudjelovatelji:Ministarstvo obrane Vatrogasne zajednice županija
Rok:31. svibnja 2017. godine (za razinu županije i ostale JLS)


15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo utvrdit će, odnosno ažurirati sastav i zadaće Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske. Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova će odrediti predstavnike u navedenom zapovjedništvu te do traženog roka pisano izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje. Operativno vatrogasno zapovjedništvo će tijekom povećane požarne opasnosti, sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, obavljati zadaće vođenja koordiniranja i zapovijedanja gašenjem požara na otvorenom prostoru iz prostora Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – sjedište Divulje. Ustrojavanje i početak rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva izvršit će se u skladu s procjenom glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

Temeljem analiza dosadašnjih požara otvorenog prostora i usvojenih Planova operativne provedbe Programa aktivnosti, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo dopunit će, odnosno ažurirati Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Izvršitelji zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Ministarstvo obrane Ministarstvo unutarnjih poslova
Rok:15. svibnja 2017. godine


16. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. i aeroklubovi obvezuju se na neposrednu suradnju s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, na način da sve zaprimljene dojave od strane pilota o uočenim požarima kontinuirano tijekom godine prosljeđuju regionalnom centru 112 ili vatrogasnoj postrojbi na telefonski broj 193. Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. uskladit će formu i sadržaj (osnovni podaci) dojave o uočenim požarima.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavještava Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u slučaju zaprimanja dojave o uočenom požaru na morskoj površini ili pomorskom objektu na telefonski broj 195.

Izvršitelj zadatka:Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Sudjelovatelji:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok:kontinuirano


IV. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

17. Hrvatske šume d.o.o. dužne su, temeljem Šumsko gospodarske osnove područja za razdoblje 2016. – 2025. godine, kontinuirano raditi na izgradnji i održavanju motrionica, prometnica, odnosno protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta kroz šume.

Hrvatske šume d.o.o. dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Ministarstvu obrane i vatrogasnim zajednicama županija ažurirane podatke o ugroženosti šuma od požara, šumskim zajednicama, šumskim prometnicama, motrionicama i prosjecima u digitalnom georeferenciranom obliku (ESRI format) i podatke o kategoriziranim vrijednostima šuma.

Savjetodavna služba je dužna kod izrade Programa gospodarenja šumoposjednika, u dijelu koji se odnosi na projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz šume, pribaviti suglasnost nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Izvršitelj zadatka:Hrvatske šume d.o.o.
Sudjelovatelji:Vatrogasne zajednice županija
Rok dostave podataka:15. svibnja 2017. godine
Rok provedbe:kontinuirano


18. Ministarstvo obrane, Hrvatske šume d.o.o., Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će u zajedničkoj suradnji planski definirati trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste oko vojnih lokacija, a u skladu sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim planovima. Ministarstvo obrane je dužno unutar svojih prostora organizirati odgovarajuću zaštitu od požara. Hrvatske šume d.o.o. dužne su, sukladno šumsko gospodarskim planovima, izraditi i održavati protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta na području šuma kojima gospodare, a koje se nalaze na vojnim lokacijama (vojni poligoni »Eugen Kvaternik« i »Gašinci«).

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo obrane
Sudjelovatelji:Hrvatske šume d.o.o. Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo zaštite okoliša i energetike župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok:15. svibnja 2017. godine (za Plan preventivnih aktivnosti)


19. HŽ Infrastruktura d.o.o. dužno je, uz željezničke prometne pravce (kao i one koji se trenutno ne koriste) planirati, tretirati, odnosno čistiti pružni pojas od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. HŽ Cargo d.o.o. PPD Transport, RAIL CARGO CARRIER-CROATIA, RTS Transport Service i TRAIN Hungary Kft., dužni su planirati i provoditi mjere zaštite od požara za vučna i vučena vozila. Željeznički inspektori će u okviru svojih redovitih radnih zadataka, kompetencija i mogućnosti obratiti pozornost aktivnostima posebnih mjera zaštite od požara, a naročito na prugama u vremenu visoke požarne ugroženosti i to na mjere koje su značajne za nastanak i širenje požara (opremljenosti vučnih vozila aparatima za gašenje požara, kontroli iskrolomki na ispušnom sustavu i provjeri minimalne debljine kočionih umetaka).

Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti nadležnom ministarstvu, teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i nadležnom županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i obaviti pravodobni nadzor nad provedbom mjera uz željezničke pruge te po potrebi poduzeti odgovarajuće aktivnosti s ciljem učinkovitije zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Sudjelovatelji:HŽ Infrastruktura d.o.o. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. HŽ Cargo d.o.o. PPD Transport, RAIL CARGO CARRIER-CROATIA, RTS Transport Service TRAIN Hungary Kft. Agencija za sigurnost željezničkog prometa Ministarstvo unutarnjih poslova
Rok dostave plana:30. travnja 2017. godine
Rok provedbe:31. svibnja 2017. godine


20. Hrvatske ceste d.o.o., Županijske uprave za ceste, Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o., Bina-Istra d.d. i Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. te gradovi i općine koje upravljaju nerazvrstanim cestama, dužni su izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem Plana navedeni subjekti provodit će redovna čišćenja cestovnog pojasa.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodit će pojačanu aktivnost i utvrdit će cestovne pravce i odmorišta za vozila koja prevoze opasne tvari tijekom ljetne sezone te provesti nadzor nad istima, a s ovim obvezama upoznat će i ostale subjekte koji upravljaju, grade i održavaju prometnice i objekte od državnog, županijskog i lokalnog značaja.

Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu, mora, prometa i infrastrukture te Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture Ministarstvo unutarnjih poslova
Sudjelovatelji:Hrvatske ceste d.o.o. Hrvatske autoceste d.o.o. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. Bina – Istra d.d. Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. EGIS Road Operation Croatia d.o.o. Županijske uprave za ceste Udruga županijskih uprava za ceste župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok dostave plana:30. travnja 2017. godine
Rok provedbe:31. svibnja 2017. godine


21. Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sustavno će za posebno štićena područja (nacionalne parkove), provoditi preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara. Za provedbu ove točke subjekti će angažirati planirana financijska sredstva iz svojih proračuna. Izvješće o provedenim preventivnim mjerama dostaviti nadležnom područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije.

Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i izvršiti pravodobni nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima, te po potrebi poduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju učinkovitije zaštite od požara.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Ministarstvo unutarnjih poslova
Sudjelovatelji:Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok provedbe:15. svibnja 2017. godine


22. Nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i prirode u suradnji s inspekcijama Ministarstva unutarnjih poslova, osobito za područje priobalja, planirat će, organizirati i izvršiti pojačani nadzor i pregled odlagališta otpada na kojima se kontrolirano odlaže komunalni otpad.

Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene zaštite odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

Izvršitelji zadatka:župan, gradonačelnik, općinski načelnik Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Ministarstvo unutarnjih poslova
Rok provedbe:15. svibnja 2017. godine
Rok za nadzor:31. svibnja 2017. godine


23. Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i privatni vlasnici vjetroelektrana će u okviru svojih nadležnosti u elektroenergetskim građevinama planirati, organizirati, tretirati i čistiti prostor od lakozapaljivih tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje, a u trasama nadzemnih elektroenergetskih vodova održavati sigurnosne visine i udaljenosti odnosno provoditi šumski red.

Objedinjeni Plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i privatni vlasnici vjetroelektrana dostavit će Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo te posredno i teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. dostaviti će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, podatke o trasama elektroenergetskih vodova (nadzemne i podzemne mreže) u digitalnom georeferenciranom obliku (ESRI format).

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Ministarstvo unutarnjih poslova planirat će, organizirati i obaviti nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u elektroenergetskim građevinama i trasama nadzemnih vodova na priobalnom i otočnom području te u slučaju potrebe narediti odgovarajuće mjere.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Hrvatska elektroprivreda d.d. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. *Privatni vlasnici vjetroelektrana Ministarstvo unutarnjih poslova
Rok dostave plana:30. travnja 2017. godine
Rok provedbe:31. svibnja 2017. godine
Rok za nadzor:31. svibnja 2017. godine
Rok za kontrolni nadzor15. prosinca 2017. godine


* Privatni vlasnici vjetroelektrana: VE Vrataruša, VE Velika Popina, VE Trtar-Krtolin, VE Ravna 1, VE Ponikve, VE Pometeno Brdo 1, VE Orlice, VE Kamensko-Voštane, VE Jelinak, VE Danilo, VE Crno Brdo, VE Bruška, VE Zelengrad-Obrovac, VE Ogorje i VE Rudine.

24. Ministarstvo unutarnjih poslova će trajno planirati, organizirati i obavljati pojačani nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, posebno poduzeća koja se bave distribucijom energenata i subjekata koji predstavljaju poseban gospodarski, poljoprivredni, turistički interes ili interes za zaštitu prirode i okoliša, a vezani su uz nadolazeću turističku i žetvenu sezonu.

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo unutarnjih poslova
Rok:15. svibnja 2017. godine


25. Nadležne inspekcijske službe provodit će pojačani inspekcijski nadzor provedbe zadaća Programa aktivnosti u svojoj nadležnosti.

Inspekcijske službe ovlaštene za nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara dosljedno će provoditi odredbe Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95 i 56/10), Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/03, 139/04, 174/04 – pročišćeni tekst, 38/09 i 80/10), Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13 i 48/15), Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/14, 148/13 i 92/14), Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10), Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 83/13, 153/13 i 78/15), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11 i 47/14), Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13, 18/15 i 110/15) i drugih propisa kojima su propisane mjere zaštite od požara i mjere civilne zaštite.

Nadležne inspekcijske službe, u slučaju povrede odredbi navedenih Zakona i odluka, žurno će podnositi optužne prijedloge i prekršajne naloge u svrhu pravodobnog i dosljednog kažnjavanja subjekata koji ne provode propisane mjere zaštite od požara i zaštite i spašavanja. Nadležne inspekcijske službe će o rezultatima nadzora izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo.

Nadležna inspekcijska služba vodnog gospodarstva dužna je za potrebe zaštite od požara, a temeljem Zakona o vodama (»Narodne novine« br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i odlukama predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom županije i vatrogasnom postrojbom, provoditi pojačani inspekcijski nadzor u cilju ispravnosti sustava za dobavu vode i prostora za zahvat i crpljenje vode za potrebe zaštite od požara.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Ministarstvo poljoprivrede Državna uprava za zaštitu i spašavanje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Agencija za sigurnost željezničkog prometa
Rok:31. svibnja 2017. godine


V. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U ZAŠTITI OD POŽARA

26. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska vatrogasna zajednica i drugi sudjelovatelji će poticati, razvijati i kontinuirano uvoditi nove metode, tehnike i tehnologije u zaštiti od požara.

Izvršitelji zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Ministarstvo obrane Hrvatska vatrogasna zajednica
Rok:kontinuirano


27. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nastavit će rad na razvoju Programa za uspostavu integralnog protupožarnog nadzornog sustava u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske. Uvođenje i operativnu uporabu uskladit će se s odgovarajućim aktivnostima i za njih zadanim rokovima. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će dostaviti potrebne parametre Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje za korištenje već postavljenih sustava i za druge događaje koji se nalaze u njihovom vidokrugu.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudjelovatelji:Hrvatske šume d.o.o. Vatrogasne zajednice županija
Rok:kontinuirano


28. Državna uprava za zaštitu i spašavanje će u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom utvrditi uspostavu jedinstvenoga sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka, evidencija i izvješćivanja za vatrogasne resurse, intervencije, planiranje i korištenje jedinstvenog geo-informacijskog sustava u svrhu pojednostavljenja i potpore za procese upravljanja, koordinacije i ekonomičnog korištenja postojećih ljudskih i materijalnih resursa. Odgovarajućim uputama će se utvrditi unos podataka i cjelovito korištenje jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka.

Do uspostave jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka, vatrogasne zajednice županija dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje kontinuirano dostavljati izvješća o svim vatrogasnim intervencijama na području županije sukladno propisanoj uputi i obrascu.

Izvršitelji zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatska vatrogasna zajednica Vatrogasne zajednice županija
Rok:kontinuirano


VI. PLANSKE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA

29. Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske (DHMZ RH) svakodnevno će određivati stvarni indeks opasnosti za nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru za 40 postaja priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. Dobivene vrijednosti u razdoblju od 15. travnja do 31. listopada 2017. godine dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja, te posredno Ministarstvu obrane – Zapovjednom operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske / Protupožarnim namjenski organiziranim snagama.

DHMZ RH svakodnevno će određivati prognostički indeks opasnosti za nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru za slijedeći dan za 24 postaje priobalnog dijela Republike Hrvatske. Dobivene vrijednosti u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada 2017. godine dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja te posredno i Ministarstvu obrane – Zapovjednom operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske/Protupožarnim namjenski organiziranim snagama OS RH. Stvarni i prognostički indeks opasnosti, sukladno potrebama, izračunavat će se i izvan navedenog vremenskog razdoblja.

DHMZ RH će polutjedne i tjedne vremenske prognoze s posebnim naglaskom na mogućnost pojave električnog pražnjenja u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada 2017. godine, dostavljati Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Vatrogasno operativnom središtu – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja, Ministarstvu obrane – Zapovjedno-operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske / Protupožarnim namjenski organiziranim snagama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatskim šumama d.o.o. svakog ponedjeljka i četvrtka.

DHMZ RH će od 1. travnja do 30. studenog 2017. godine (svaki petak najbliži početku i sredini mjeseca) dostavljati mjesečne vremenske prognoze za 7 područja (središnja Hrvatska, istočna Hrvatska, gorska Hrvatska, unutrašnjost Dalmacije, sjeverni Jadran, srednji Jadran, južni Jadran). Od 1. travnja do 30. studenog 2017. godine sredinom mjeseca slijedi izrada sezonske vremenske prognoze za Hrvatsku, a od 1. travnja do 30. rujna 2017. godine krajem mjeseca izrada posebne sezonske vremenske prognoze po mjesecima s analizom atmosferske cirkulacije. Sezonske vremenske prognoze odnose se na Jadran i priobalje. Od 1. svibnja do 30. rujna 2017. godine redovito će se izrađivati mjesečni bilten s analizom i verifikacijom meteoroloških i silvometeoroloških produkata vezanih uz zaštitu šuma od požara. Mjesečni bilten će se izrađivati za mjesece svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, a dostavljat će se sredinom mjeseca za prethodni mjesec.

U slučaju potrebe, DHMZ RH će izrađivati i dostavljati posebnu kratkoročnu vremensku prognozu za područje zahvaćeno velikim požarom na otvorenom prostoru, a posebno u vezi promjene smjera i brzine vjetra, te oborine i prosljeđivati je Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Vatrogasnom operativnom središtu, radi određivanja slijeda aktivnosti vatrogasnih snaga i opreme za akcije gašenja požara, odnosno prosljeđivanja indeksa i drugih podataka nadležnim zapovjedništvima. Redovito će se računati stvarni i prognostički Hainesov indeks. Stvarni će se računati iz radiosondažnih mjerenja meteoroloških postaja Zadar – Zemunik i Zagreb – Maksimir, a prognostički na osnovi rezultata numeričkih prognostičkih modela ECMWF i Aladin / Alaro.

Redovito će se u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada 2017. godine dostavljati posebna upozorenja na specifične vremenske prilike opasne za nastanak, širenje i ponašanje požara na otvorenom prostoru priobalnog dijela Republike Hrvatske, a po potrebi i za ostala područja Hrvatske. Posebna upozorenja izrađivat će Sektor za vremenske analize i prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda za tekući i slijedeći dan te ih dostavljati Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja.

Na korisničkim web-stranicama namijenjenima za Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i Ministarstva obrane bit će svakodnevno dostupne i vremenske analize i prognoze kao i neki prognostički produkti (ALADIN / ALARO polja vjetra i oborine; meteogrami ECMWF i ALADIN / ALARO).

U razvojnom dijelu, DHMZ RH će nastaviti rad na prilagodbi i poboljšanju postojećih te razvoju i primjeni novih metoda izračunavanja indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru. Posebno će Sektor za vremenske analize i prognoze DHMZ RH raditi na razvoju i verifikaciji novih meteoroloških indeksa i alata, a na osnovu kojih je moguće poboljšanje procjene opasnosti za širenje, te potencijalno neočekivano ponašanje požara raslinja.

Po potrebi, od lipnja do rujna, na poziv Sektora za vatrogastvo Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sudjelovanje prognostičara DHMZ-a na video konferenciji ERCC (Emergency Response Coordinate Centre) iz Bruxellesa uz pripremu odgovarajućeg materijala i izvješća za prezentaciju.

Krajem 2017. godine, DHMZ RH će izraditi stručnu studiju »Procjena opasnosti od požara raslinja u Hrvatskoj za 2017. godinu« – prostorna razdioba mjesečne (MSR) i sezonske žestine (SSR) na području Republike Hrvatske te usporedbe s višegodišnjim prosjecima kao i analiza uzastopnih sušnih dana i razdoblja ovisno o vrsti gorivog materijala za vrijeme sezone požara 2017. godine.

Izvršitelj zadatka:Državni hidrometeorološki zavod
Rok:1. travnja 2017. godine i dalje


30. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje utvrditi uvjete i način korištenja plovnih objekata u akcijama gašenja požara i spašavanja ljudi i dobara na moru, uz obalu i na otocima te ažurirati Plan prevoženja u slučaju požara na moru ili pomorskom dobru (s priloženim popisom plovnih objekata) Navedeno će se dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo. Izvršitelj i sudjelovatelji će osigurati mogućnost žurne uspostave veza između pružatelja usluga i korisnika.

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Sudjelovatelji:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice županija
Rok:15. svibnja 2017. godine


31. Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao izvršitelj osigurat će kroz redovnu djelatnost hitne medicinske službe, hitnu medicinsku intervenciju na mjestu velikog požara ili nesreće u slučaju ozljeđivanja osoba. Izvršitelj i sudjelovatelji će osigurati mogućnost žurne uspostave veza između nadležnih vatrogasnih zapovjedništava i medicinsko prijavno-dojavne jedinice.

Izvršitelj zadatka:Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Sudjelovatelji:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice županija
Rok:15. svibnja 2017. godine


32. Ministarstvo obrane, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo, utvrdit će uvjete i način angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u gašenju požara na otvorenom prostoru.

Na temelju utvrđenih potreba, Ministarstvo obrane donijet će Operativni plan korištenja i pomoć Oružanih snaga Republike Hrvatske u PP zaštiti kod požara otvorenog prostora. Izvod iz Operativnog plana dostavit će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo, a koji postaje sastavni dio Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Oružane snage Republike Hrvatske djeluju na temelju Operativnog plana korištenja i pomoći Oružanih snaga Republike Hrvatske u PP zaštiti kod požara otvorenog prostora i zapovijedi nadređenih prema utvrđenoj shemi zapovijedanja, izvješćivanja i koordinacije, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima iz područja obrane, usklađeno s Vatrogasnim zapovjedništvom Republike Hrvatske.

Spremnost Oružanih snaga Republike Hrvatske koje će biti angažirane u gašenju požara na otvorenom prostoru tijekom protupožarne sezone, osigurati će se od 1. lipnja do 30. rujna 2017. godine. Točan datum početka odnosno završetka tzv. glavnog napora tijekom protupožarne sezone sukladno analizi i procjeni, zajednički će utvrditi ovlašteni predstavnik Oružanih snaga Republike Hrvatske i glavni vatrogasni zapovjednik.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo obrane Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok izrade Operativnog plana:1. svibnja 2017. godine


33. Zadužuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da, sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe, u svim gradovima odnosno općinama na jadranskom području prije i tijekom turističke sezone te na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu i ostalim ugroženim područjima, ustroje i opreme potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje, koje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. U svrhu usklađivanja plana ophodnji i njihovih aktivnosti na području županije obvezno uključivati vatrogasne zajednice županija.

Hrvatske šume d.o.o. će u vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim u I. stupanj opasnosti od požara, planirati i organizirati motriteljsko-dojavnu službu danonoćno (0 – 24 sata).

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, u danima velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, planirati će i organizirati danonoćno dežurstvo, odnosno povećati broj ophodnji i ekipa na terenu. Za građevine i površine koje su planom predviđene za čuvanje uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu.

Obveznici donošenja planova motriteljsko-dojavne službe (Hrvatske šume d.o.o. i javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, gradovi, općine) dostavit će svoje planove županijama, koje će iste objediniti i uskladiti te konačni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji i popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje, dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije, najkasnije do roka predviđenog za provedbu ove točke.

Izvršitelji zadatka:župan, gradonačelnik, općinski načelnik Hrvatske šume d.o.o. Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima,
Sudjelovatelji:Vatrogasne zajednice županija
Rok:15. svibnja 2017. godine


34. Lokalne podružnice – Uprave šuma će u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Uz navedeno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave planirat će načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije. Za potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s kopna na otoke i obratno predvidjeti sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske s odgovarajućim prijevoznim sredstvima, tehnikom i osposobljenim ljudstvom.

Popis raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja), odmah po isteku roka za izvršenje, dostaviti nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.

Izvršitelji zadatka:Podružnice Uprava šuma župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Sudjelovatelji:Ministarstvo obrane Vatrogasne zajednice županija
Rok:15. svibnja 2017. godine


35. Za potrebe intervencije gašenja požara i izrade šumskih prosjeka u akcijama sprječavanja širenja nastalog požara pri pravnim osobama koje gospodare šumama planirati, osposobiti i opremiti s odgovarajućom opremom i sredstvima veze radne ekipe šumarskih djelatnika.

Popis ekipa s opremom te Plan angažiranja dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.

Izvršitelj zadatka:Hrvatske šume d.o.o.
Rok:15. svibnja 2017. godine


36. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su u svojim proračunima predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka ljetne požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini.

Za vozila angažirana u provedbi zadaća redovne dislokacije i/ili prema članku 36. Zakona o vatrogastvu, nadležne stručne službe analizirat će izvršeno tijekom protupožarne sezone, temeljem odgovarajućih zapisnika i planova prioritetnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike, objediniti potrebe na županijskoj razini i prijedlog sanacije odnosno popravaka dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Temeljem dostavljenih procjena i planova popravaka/sanacije s detaljnim obrazloženjem, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo izvršit će selekciju i predložiti prioritete sanacije.

Izvršitelji zadatka:župan, gradonačelnik, općinski načelnik Vatrogasne zajednice županija
Sudjelovatelji:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Hrvatska vatrogasna zajednica
Rok:15. svibnja 2017. godine


37. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, na temelju raščlambe angažiranja, troškova i učinaka (3 E) tijekom posljednjih 5 godina, a sukladno planovima zaštite od požara, radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara, planirat će i provesti sezonsko dodatno zapošljavanje vatrogasaca u domicilnim vatrogasnim postrojbama (u daljnjem tekstu: sezonski vatrogasci) te njihovo opremanje i osposobljavanje. Dio sezonskih vatrogasca bit će u službi državnih sezonskih interventnih vatrogasnih postrojbi.

Vatrogasne zajednice županija će Plan rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama, popis s osnovnim podacima sezonskih vatrogasaca s pridruženim bruto iznosima naknada, dostaviti na odobrenje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 15. svibnja 2017. godine, na način da će naznačiti za svaki pojedini mjesec broj potrebnih sezonskih vatrogasaca, ne prelazeći iznos financijskih troškova za razdoblje lipanj-rujan. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, nakon raščlambe dostavljenih podataka, odobrit će sufinanciranje Projekta zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i iznose naknade za troškove zapošljavanja (za najviše 1.110) sezonskih vatrogasaca s popisa (maksimalno do 3.000,00 kuna) i to najdulje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2017. godine, te dostaviti odgovarajuće upute o tome. Navedena razdoblja mogu se produljiti ili skratiti sukladno zahtjevu i procjeni zapovjednika vatrogasne zajednice županije te financijskim sredstvima, odnosno suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika, ovisno o meteorološkim parametrima.

Vatrogasne zajednice županija obvezne su nadzirati provedbu Plana rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama, dostavljati ovjerene mjesečne evidencije rada i tablično objedinjene popise sezonskih vatrogasaca kao i izmijenjene/dopunjene mjesečno sklopljene ugovore, odmah po potpisivanju, što se regulira odgovarajućom uputom. Ukoliko Vatrogasne zajednice županija imaju potrebe za dodatnim osposobljavanjem svojih sezonskih vatrogasca, zahtjeve za osposobljavanje prema Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja, dužne su dostaviti do kraja tekuće godine za iduću godinu. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 48. ovog Programa.

Izvršitelji zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice županija
Sudjelovatelji:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok:15. svibnja 2017. godine (dostava planova)
20. svibnja 2017. godine (odobrenje)


38. Temeljem izrađenih procjena i Operativnih planova zaštite od požara i pozitivnih rezultata provedbe nastavit će se Projekti dodatne zaštite, odnosno ustrojavanje Sezonske interventne vatrogasne postrojbe (SIVP) na ugroženim lokacijama, sukladno potrebama i procjeni glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

U suradnji s vatrogasnim zajednicama županija i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave razmotrit će se mogućnost financiranja dislokacija dopunskih vatrogasnih snaga na način da troškove smještaja i prehrane vatrogasnih snaga u Sezonskim interventnim vatrogasnim postrojbama osiguravaju primatelji dislokacija, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dislokacije vatrogasnih snaga u sjedištima Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – intervencijske vatrogasne postrojbe, financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo može odobriti i dodatne lokacije (po zahtjevu vatrogasne zajednice županije) na koje će se dislocirati vozilo s posadom (sukladno županijskim procjenama i planovima), pod uvjetom da smještaj i prehranu za dislocirane vatrogasne snage osiguraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo može odobriti i dodatnu popunu Sezonske interventne vatrogasne postrojbe s domicilnim profesionalnim vatrogascima u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom županije, što se regulira odgovarajućom uputom. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 48. ovoga Programa.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s vatrogasnim zajednicama županije, ažurirat će procjene i Operativne planove zaštite od požara te analizirati učinke navedenih Projekata dodatne zaštite.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo unutarnjih poslova Državna uprava za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice županija
Sudjelovatelji:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok izrade Procjene:15. svibnja 2017. godine
Rok za ustroj postrojbi:31. svibnja 2017. godine


39. Temeljem procjena opasnosti od požara na priobalnom području i potrebe ispomoći iz susjednih županija, uzimajući u obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost pojedinog područja vatrogasnim snagama (javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljne vatrogasne postrojbe pojačane sezonskim vatrogascima i opremom), početkom ljetne požarne sezone izvršit će se upućivanje ispomoći dopunskim snagama (planska dislokacija), odnosno popuna vatrogasnih postrojbi na priobalju. Dislociranje snaga provodit će se u četiri kombinacije (stalni pripadnici interventnih vatrogasnih postrojbi – samostalno i združeno s pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, djelatnici javnih i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi združeno, te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi samostalno).

Prema zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, vatrogasne zajednice županija izvršit će plansku dislokaciju dopunskih vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava na posebno ugrožena područja. Sukladno odgovarajućem Pravilniku, izvršit će se i dodatna popuna Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (IVP Zadar, IVP Šibenik, IVP Split i IVP Dubrovnik) dislociranim vatrogasnim snagama i domicilnim profesionalnim vatrogascima (koji udovoljavaju uvjetima Zakona o vatrogastvu i odgovarajućeg Pravilnika) u suradnji s vatrogasnim zajednicama županija, što se regulira odgovarajućim uputama. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 48. ovog Programa.

Vatrogasne zajednice županija su dužne na dislokacije upućivati samo vatrogasce koji su opremljeni i koji udovoljavaju odredbama članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata.

Izvršitelji zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice županija
Sudjelovatelji:župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok:15. svibnja 2017. godine


40. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Ministarstvom obrane pratiti će provedbu standardnih operativnih postupaka u vezi korištenja zračnih i zemaljskih snaga u intervencijama i provedbi protupožarnih vježbi, usvojenih temeljem potpisanih međudržavnih bilateralnih sporazuma iz područja zaštite i spašavanja sa susjednim zemljama.

Izvršitelj zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudjelovatelj:Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Ministarstvo obrane
Rok:15. svibnja 2017. godine


41. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo izvršit će redovnu godišnju tjelesnu i visinsku provjeru dodatno osposobljavanje, uvježbavanje i opremanje stalnih i dopunskih pripadnika Državnih intervencijskih vatrogasnih postrojbi odgovarajućom opremom za gašenje požara na otvorenom prostoru, tehnikom i sustavom veza, te provesti osposobljavanje i uvježbavanje dodatnog broja vatrogasaca kojima se popunjava Državna intervencijska postrojba.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo, u suradnji s Ministarstvom obrane, izradit će godišnji Plan osposobljavanja i uvježbavanja vatrogasaca (do 15. siječnja 2018. godine), radi pravovremene provedbe uvježbavanja i uključivanja zrakoplova.

Radi kvalitetne koordinacije zajedničkog djelovanja na terenu, planirati i do 15. svibnja 2017. godine provesti dodatno osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (zapovjednika satnija, vodova i desetina) u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja.

Izvršitelji zadatka:Državna uprava za zaštitu i spašavanje Ministarstvo obrane
Sudjelovatelj:Hrvatska vatrogasna zajednica
Rok:15. siječnja 2018. godine (izrada Plana) 15. svibnja 2017. godine (osposobljavanje pripadnika OS) 15. svibnja 2017. godine (uvježbavanje pripadnika DVIP-a i dopunskih snaga IVP) 31. svibnja 2017. godine (osposobljavanje i uvježbavanje pripadnika DVIP i dopunskih snaga IVP) 31. listopada 2017. godine (osposobljavanje dopunskih snaga IVP)


42. Traganje i spašavanje tijekom vatrogasnih intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru obavlja se sukladno Zakonu o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 27/16), Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne novine«, br. 79/06 i 110/15) i Standardnom operativnom postupku za djelovanje jedinstvenog operativnog komunikacijskog centra 112 u slučaju akcije traganja i spašavanja na kopnu ili otoku. Podršku timu za traganje i spašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja, tijekom vatrogasnih intervencija, pružit će pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo obrane Državna uprava za zaštitu i spašavanje Hrvatska gorska služba spašavanja Vatrogasne zajednice županija
Rok:trajno


43. Ministarstvo obrane planirat će i provesti potrebno specijalističko osposobljavanje protupožarnih zrakoplovnih snaga s dovoljnim brojem posada (letačko osoblje) i opsluživanje (tehničko osoblje) protupožarnih zrakoplova (Canadair i Air tractor) za gašenje požara na otvorenom prostoru i transportnog helikoptera za gašenje požara na otvorenom prostoru, prijevoz ljudi i opreme, desantiranje te traganje i spašavanje.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo obrane će kontinuirano provoditi program edukacije za navođenje zrakoplova. Prioritet edukacije imaju županije priobalnog dijela Republike Hrvatske. Vatrogasne zajednice županija dužne su odrediti vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima koji će obavljati navođenje zrakoplova te ih uputiti na dodatnu edukaciju. Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo obrane će izraditi Program osposobljavanja za spašavanje uz podršku helikoptera te ga sukladno mogućnostima provoditi. Planirani rok za izradu Programa je do kraja protupožarne sezone u 2017. godini, a obuka će se provesti po donošenju Programa.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo obrane Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudjelovatelji:Vatrogasne zajednice županija
Rok:kontinuirano


44. Za provedbu zadaća iz ovoga Programa, Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske, tijekom 2017. godine, osigurat će potreban broj zrakoplova i helikoptera te dovoljan broj osposobljenih posada s odgovarajućim letačko-tehničkim osobljem. Okvirni broj zrakoplova i helikoptera je:

• 6 (šest) zrakoplova tipa Canadair CL 415

• 6 (šest) izviđačko-navalnih zrakoplova Air Tractor AT-802A/F

• 1 (jedan) transportni helikopter.

Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će dislokaciju Canadair CL 415 u Dubrovnik i Pulu po procjeni i potrebi, a provodit će i dnevna prebaziranja zrakoplovnih snaga u alternativne zračne luke, u skladu s operativnom prosudbom u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – glavnim vatrogasnim zapovjednikom Republike Hrvatske.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje će u suradnji s Ministarstvom obrane – Oružanim snagama Republike Hrvatske definirati aerodrome, letjelišta i površine za izvanaerodromsko slijetanje i polijetanje na kojima će Državna uprava za zaštitu i spašavanje osigurati punjenje vojnih zrakoplova sredstvom za gašenje požara.

Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Sektorom za vatrogastvo će u slučaju potrebe izviđanja požarno ugroženih područja sa zrakoplovima ista obavljati sukladno dnevnoj prosudbi Operativnog vatrogasnog zapovjedništva.

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo obrane
Sudjelovatelj:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok:15. svibnja 2017. godine


45. Ministarstvo obrane kontinuirano će pratiti stanje i korištenje resursa zrakoplova tipa Canadair CL – 415 i Air tractor AT 802A/F i helikoptera. Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske se za održavanje angažiranih protupožarnih zrakoplova i helikoptera oslanjaju na Zrakoplovno-tehnički centar d.d., koji je obvezan žurno postupati po zahtjevima Oružanih snaga Republike Hrvatske – Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane kao ovlaštenog naručitelja usluga pravodobnog servisiranja, nabavke potrebnih rezervnih dijelova, alata, opreme, goriva, maziva i zaštitnih sredstava.

O stanju ispravnosti tehnike, izvršitelj će izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo do kraja svibnja 2017. godine.

Ministarstvo obrane će u suradnji sa Zrakoplovno-tehničkim centrom d.d. poduzimati odgovarajuće aktivnosti u svrhu održavanja zrakoplova što uključuje i žurnu reakciju na svaki zahtjev u okviru obveza iz stavaka 1. i 2. ove točke.

Tijekom požarne sezone, Ministarstvo obrane će o stanju spremnosti zrakoplova i posada dnevno izvješćivati Vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo obrane Zrakoplovno-tehnički centar d.d.
Rok:kontinuirano


46. Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije će sukladno procjeni rizika planirati ispomoć policijskim upravama na moru u ljudstvu i tehnici koji će zajedno sa policijskim službenicima tih uprava u okviru obavljanja policijskih poslova poduzimati mjere na otkrivanju i hvatanju počinitelja prekršaja i kaznenih djela počinjenih paljevinama i požarima, mjere privremene regulacije i preusmjeravanja prometa sa područja zahvaćenog požarom, mjere osiguranja tijekom provođenja evakuacije i spašavanja stanovništva ugroženog požarom, te planirati i poduzimati mjere kako bi se zapriječilo počinjenje drugih kaznenih djela na evakuiranim područjima.

Prije početka požarne sezone Ministarstvo unutarnjih poslova izvršit će pripravu ljudstva i materijalno tehničkih sredstava potrebnih za kriminalističko istraživanje (utvrđivanje uzroka) požara i tehnoloških eksplozija i pojačani inspekcijski nadzor, prije svega otvorenog prostora i objekata turističkog značaja na priobalju. Ministarstvo unutarnjih poslova će otkloniti nedostatke na postojećoj te izvrši nabavku dodatne opreme i tehnike i dislocirati potreban broj inspektora zaštite od požara iz kontinentalnog dijela na priobalje.

Ministarstvo unutarnjih poslova će tijekom ljetne protupožarne sezone osigurati prema potrebi i zahtjevu Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Sektora za vatrogastvo, korištenje zrakoplova Ministarstva za zadaće prijevoza, izviđanja i koordinacije snaga.

Izvršitelj zadatka:Ministarstvo unutarnjih poslova
Sudjelovatelj:Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok:15. lipnja 2017. godine


VII. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA

47. Za provedbu ovoga Programa aktivnosti u Državnom proračunu za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) neće biti potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. Za 2017. godinu ukupno osigurana sredstva iznose 103.319.000 kuna od čega je na Razdjelu 040 Ministarstvo unutarnjih poslova, Glavi 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje na projektu K260089 Program u provedbi posebnih mjera za zaštitu i spašavanje osiguran iznos od 23.320.000 kuna, a na Razdjelu 030 Ministarstvo obrane, u Programu 2606 Korištenje Oružanih snaga za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu, u aktivnosti A545035 Protupožarna zaštita iznos od 79.999.000 kuna.

Izvršitelji zadatka:Ministarstvo obrane Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok:kontinuirano


48. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izvršit će refundaciju financijskih sredstava u iznosu 50% bruto stvarnog troška, a maksimalno do iznosa 3.000,00 kuna bruto po angažiranom sezonskom vatrogascu sukladno zahtjevima i odgovarajućoj ovjerenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji vatrogasnih zajednica županija. Ukupan broj i razdoblje angažiranja prema dostavljenom planu vatrogasnih zajednica županija, odobrava Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Sukladno zapovijedima glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske vatrogasnoj postrojbi/zajednici, za ostale gasitelje angažirane u provedbi ovoga Programa aktivnosti, Državna uprava za zaštitu i spašavanje će sukladno računovodstvenim propisima, zahtjevima i ovjerenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji izvršiti isplate stalnim i dopunskim pripadnicima i povrat isplaćenih sredstava naknade u visini od 170,00 kuna (neto po gasitelju i danu angažiranja), utvrđene Pravilnikom o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (»Narodne novine«, broj 31/11).

Državna uprava za zaštitu i spašavanje izvršit će isplate i refundaciju sredstava po angažiranom vatrogascu u Državnim intervencijskim postrojbama. Ukupan broj i razdoblje angažiranja vatrogasaca (koji ispunjavaju uvjete iz članaka 21. Zakona o vatrogastvu i podzakonskih propisa) odobrava Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Refundacija mjesečnih troškova po profesionalnom dopunskom domicilnom vatrogascu iz točke 38. stavka 4. i točke 39. stavka 2. u maksimalnom iznosu do 8.000,00 kuna izvršit će se sukladno zahtjevu i ovjerenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji.

Izvršitelji zadaća (javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice županija za koje je to predviđeno) obvezni su izvješće o izvršenoj aktivnosti s utemeljenim zahtjevom za povrat troškova dostaviti najkasnije u roku 15 dana po prestanku zadnje aktivnosti u smislu provedbe zadaća iz ovoga Programa.

Povrat sredstava (refundacije) od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršit će se na temelju dostavljenih izvješća o izvršenju aktivnosti sa zahtjevom i odgovarajućom knjigovodstvenom dokumentacijom i obračunom troškova sukladno Uputama Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s nadležnom vatrogasnom zajednicom će svojim tehničkim sredstvima za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske osigurati punjenje sredstvom za gašenje požara aviona Air Tractor u zrakoplovnim lukama Udbina i Zadar, te prijevoz, prehranu i smještaj u slučaju prebaziranja zrakoplova i ograničeno opremanje PP opremom pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

49. Svi izvršitelji i sudjelovatelji zadataka iz ovog Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne troškove priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade projekata, studija i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

50. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju, odmah po objavi Programa aktivnosti u Narodnim novinama.

51. Inspekcijske službe državnih tijela dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo dostavljati mjesečna izvješća o provedbi zadaća Programa aktivnosti tijekom svibnja (do 9. lipnja), lipnja (do 7. srpnja), srpnja (do 11. kolovoza) i kolovoza (do 8. rujna) 2017. godine.

52. U slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabava roba, usluga i javnih radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno članku 131. stavku 2. točki 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16).

53. Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo do 19. svibnja 2017. godine.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će i Vladi Republike Hrvatske dostaviti privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do 16. lipnja 2017. godine.

54. Svi subjekti – izvršitelji i sudjelovatelji u provedbi aktivnosti iz Programa dužni su izvršiti odgovarajuću raščlambu provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka.

U vlastitim proračunima za sljedeću proračunsku godinu (2018.), temeljem raščlambe na kraju sezone, subjekti – izvršitelji su dužni osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu zadaća.

55. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će i dostaviti Vladi Republike Hrvatske izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do 17. veljače 2018. godine.

Svi izvršitelji i sudjelovatelji zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog proračuna Republike Hrvatske, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo do 16. siječnja 2018. godine.

Klasa: 022-03/17-07/197

Urbroj: 50301-29/09-17-5

Zagreb, 27. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.