Rješenje o troškovima provedbe stručnih ispita iz područja zaštite od požara i visini naknade članovima ispitnih povjerenstava (NN 017/2023)
Preuzmi XMLXML

Ministarstvo unutarnjih poslova

292

Na temelju članka 12. stavka 3. Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara »Narodne novine«, broj 141/11 i 82/22) i članka 35. stavka 2. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 44/12, 98/21 i 89/22), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O TROŠKOVIMA PROVEDBE STRUČNIH ISPITA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA I VISINI NAKNADE ČLANOVIMA ISPITNIH POVJERENSTAVA

I.

Ovim rješenjem utvrđuju se troškovi provedbe stručnih ispita za djelatnike službi za zaštitu od požara, djelatnike zadužene za obavljanje poslova i unaprjeđenje stanja zaštite od požara i djelatnike koji obavljaju poslove ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, kao i visina naknade za rad u ispitnom povjerenstvu.

II.

Troškovi provedbe stručnih ispita iz točke I. ovog rješenja iznose 86,93 eura po kandidatu.

Troškove provedbe popravnog ispita iz stavka 1. ove točke iznose 41,14 eura po kandidatu.

Troškove provedbe stručnih ispita iz stavaka 1. i 2. ove točke snose pravne osobe koje kandidata upućuju na ispit ili sâm kandidat.

III.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 1. ovog rješenja, za rad u ispitnom povjerenstvu utvrđuje se sljedeća naknada u bruto iznosu:

– predsjednik i zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva 15,93 eura

– član i zamjenik člana ispitnog povjerenstva te promjenjivi član 11,95 eura

– tajnik i zamjenik tajnika ispitnog povjerenstva 7,96 eura.

IV.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 2. ovog rješenja, za rad u ispitnom povjerenstvu utvrđuje se sljedeća naknada u bruto iznosu:

– predsjednik i zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva 6,64 eura

– član i zamjenik člana ispitnog povjerenstva te promjenjivi član 5,31 eura

– tajnik i zamjenik tajnika ispitnog povjerenstva 3,98 eura.

V.

Naknade troškova provedbe stručnih ispita iz točke II. ovog rješenja uplaćuju se na račun Državne riznice, IBAN broj: HR HR1210010051863000160, model: HR63 s pozivom na broj: 7005-713-21970.

VI.

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o troškovima provedbe stručnih ispita iz područja zaštite od požara i vatrogastva te visini naknade članovima ispitnih povjerenstava, broj: 511-01-152-38621/2-2012. od 20. srpnja 2012.

VII.

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/260
Urbroj: 511-01-152-22-5
Zagreb, 7. veljače 2023.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.