Izmjene Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (NN 073/2015)
Preuzmi XMLXML
73 01.07.2015 Izmjene Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

1396

Na temelju članka 6. stavka 4. i 5. i članka 84. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 154/14) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Upravno vijeće Zavoda za unapređivanje zaštite na radu je na sjednici održanoj 13. travnja 2015. godine donijelo

IZMJENE STATUTA

ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

U Statutu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 22/15) članak 5. mijenja se i glasi: »Sjedište Zavoda je u Zagrebu«.

Članak 2.

U članku 17. stavku 1. točki 8. riječi: »uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,« brišu se.

Članak 3.

U članku 18. stavku 2. riječi: »uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,« brišu se.

Članak 4.

U članku 26. stavku 1. točka 13. briše se.

Dosadašnje točke 14., 15. i 16. postaju točke 13., 14. i 15.

Članak 5.

Naslov i podnaslov iznad članka 32. te članci 32. do 40. brišu se.

Članak 6.

Izmjene Statuta stupaju na snagu nakon suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda, a objavljuju se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/15-01/1

Urbroj: 425-01/1-15-2

Zagreb, 13. travnja 2015.

Predsjednica
Upravnog vijeća Zavoda
za unapređivanje zaštite na radu
Admira Ribičić, dipl. iur., v. r.