Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu (NN 055/2016)
Preuzmi XMLXML
55 15.06.2016 Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

1443

Na temelju članka 83. stavka 10. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14., 118/14. i 154/14.), članka 15. stavka 2. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 112/14. i 84/15.), i članka 17. stavka 1. Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (»Narodne novine« br. 22/15. i 73/15.) Upravno vijeće Zavoda na 19. sjednici, održanoj 6. lipnja 2016. donosi

ODLUKU

O TROŠKOVIMA KOMISIJE ZA NADZOR RADA I REVIZIJU OVLAŠTENJA OVLAŠTENIH OSOBA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

I.

Ovom Odlukom pobliže se određuju troškovi komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu (u daljnjem tekstu: komisija za nadzor rada i reviziju ovlaštenja).

II.

Troškove Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja podmiruje ovlaštena osoba za poslove zaštite na radu (dalje u tekstu: ovlaštena osoba).

III.

Troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja smatraju se troškovi naknade članovima komisije, putni troškovi od službenog sjedišta Zavoda do sjedišta ovlaštene osobe i obratno, troškovi smještaja i troškovi dnevnica za službeno putovanje u skladu s posebnim propisima koji vrijede za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.

IV.

Visina naknade za troškove komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja iznosi:

1. Za ovlaštene fizičke osobe koje rad obavljaju kao samozaposlene osobe ili pravne osobe koje poslove obavljaju samo s jednim zaposlenim 1.000,00 kuna,

2. Za ovlaštene pravne osobe za obavljanje poslova zaštite na radu 2.000,00 kuna.

V.

Novčani iznos naknade za pokrivanje troškova komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja uplaćuje se novčanom uplatnicom u korist sredstava Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160, model HR64 s pozivom na broj: 7129-48550-OIB uplatitelja.

Sredstva se uplaćuju u roku od osam dana po završenom nadzoru.

VI.

Ova Odluka primjenjuje se na obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/15-01/03

Urbroj: 425-01/1-16-72

Zagreb, 6. lipnja 2016.

Predsjednica Upravnog vijeća
Admira Ribičić, dipl. iur., v. r.