MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2726

Na temelju članka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PUTOVNICI ZA KUĆNE LJUBIMCE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac putovnice za kućne ljubimce iz Priloga I. dijela A. Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. godine o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 28. 6. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 576/2013), koja se koristi u slučaju njihovog premještanja unutar područja Republike Hrvatske i/ili Europske unije u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 576/2013 i člankom 3. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 28. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 577/2013).

Članak 2.

Obrazac putovnice za kućne ljubimce (u daljnjem tekstu: Putovnica) tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Distribuciju putovnica obavlja Ministarstvo poljoprivrede – Uprava nadležna za poslove veterinarstva (u daljnjem tekstu: Uprava).

(2) Evidenciju o distribuciji putovnica vodi Uprava, u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 576/2013.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka mora se čuvati najmanje tri godine.

Članak 4.

(1) Putovnicu izdaje ovlaštena veterinarska organizacija te ambulanta veterinarske prakse na temelju rješenja iz članka 109. stavka 7. Zakona o veterinarstvu, u skladu sa postupkom propisanim člankom 22. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 576/2013.

(2) O izdanim putovnicama osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su voditi evidenciju u skladu s Prilogom II. ovoga Pravilnika.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka mora se čuvati najmanje tri godine.

Članak 5.

Podaci u putovnici moraju biti čitljivo ispisani plavom kemijskom olovkom, a otisak pečata i faksimila mora biti jasan te moraju biti ispunjeni sigurnosni elementi iz Priloga III. dijela 2. točke 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 577/2013.

Članak 6.

Zabranjeno je izdavanje prazne ili nepotpuno ispunjene putovnice.

Članak 7.

Prilozi I – II. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 8.

Tiskanje obrasca putovnice iz Priloga I. ovoga Pravilnika započinje s brojem HR191000001260001.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Putovnice izdane u skladu s Pravilnikom o putovnici za kućne ljubimce (»Narodne novine«, broj 142/08), a sastavljene u skladu s obrascem putovnice iz Odluke Komisije 2003/803/EZ od 26. studenoga 2003. kojom se utvrđuje obrazac putovnice za pse, mačke i pitome vretice u slučaju premještanja unutar Europske zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 312, 27. 11. 2003.) vrijede u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 576/2013.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Putovnici za kućne ljubimce (»Narodne novine«, broj 142/08).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 29. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-02/14-01/55

Urbroj: 525-10/1103-14-3

Zagreb, 1. prosinca 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC PUTOVNICE


PRILOG II.

EVIDENCIJA O IZDANIM PUTOVNICAMA

Veterinarska organizacija/praksa

Broj putovnice

Veterinar

Datum zaduženja

Potpis

145 08.12.2014 Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce 145 08.12.2014 Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce 145 08.12.2014 Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce