MINISTARSTVO FINANCIJA

3

Na temelju članka 35. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15 i 134/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, UVJETIMA KORIŠTENJA, OPSEGU PODATAKA I NAKNADI TROŠKOVA ZA ISPORUKU DOKUMENTACIJE I PODATAKA IZ REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, uvjeti korištenja, opseg podataka te naknada troškova za isporuku dokumentacije i podataka sukladno članku 35. Zakona o računovodstvu (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. SADRŽAJ, OPSEG PODATAKA I UVJETI KORIŠTENJA

Članak 2.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: tražitelj) može, pisanim zahtjevom, zatražiti dokumentaciju i podatke iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Registar), bez dokazivanja pravnog interesa, uz naknadu.

(2) Dokumentaciju iz Registra Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) tražiteljima daje u obliku preslike, ispisa ili izvatka najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(3) U izvatku se navode svi dokumenti koje je poduzetnik, pravna ili fizička osoba dostavila Registru. Ako poduzetnik, pravna ili fizička osoba do dana izdavanja izvatka nije dostavila Registru propisanu dokumentaciju to se navodi u izvatku.

(4) Podatke iz Registra Agencija tražiteljima daje u prikladnom elektroničkom formatu (Excel, Access, txt) najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 3.

(1) Dokumentaciju iz članka 2. ovoga Pravilnika Agencija daje na pisani zahtjev tražitelja ili ju tražitelj može preuzeti putem mrežne aplikacije RGFI uz korištenje digitalnog certifikata. Pisani zahtjev podnosi se:

– osobno u poslovnim jedinicama Agencije,

– putem pošte na adrese navedene na mrežnoj stranici Agencije ili

– putem elektroničke pošte na adrese dostupne na mrežnoj stranici Agencije.

(2) Podatke iz članka 2. ovoga Pravilnika Agencija daje na pisani zahtjev tražitelja. Pisani zahtjev podnosi se:

– osobno u poslovnim jedinicama Agencije,

– putem pošte na adrese navedene na mrežnoj stranici Agencije ili

– putem elektroničke pošte na adrese dostupne na mrežnoj stranici Agencije.

Članak 4.

(1) Iz Registra se daju standardni i nestandardni dokumenti.

1. Standardne dokumente čine:

a) izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i dodatne podatke za statističke i druge potrebe,

b) izvještaj o novčanim tokovima,

c) izvještaj o promjenama kapitala.

2. Nestandardne dokumente čine:

a) bilješke uz godišnje financijske izvještaje i konsolidirane godišnje financijske izvještaje,

b) godišnje izvješće koje sadrži: godišnji financijski izvještaj za izvještajno razdoblje uključujući i revizorsko izvješće ako je propisana obveza revizije sukladno članku 20. Zakona, izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja sukladno članku 22. Zakona, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru sukladno članku 27. Zakona i izvješće poslovodstva,

c) revizorsko izvješće sa godišnjim financijskim izvještajem koji je bio predmet revizije,

d) odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka,

e) odluka o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja i

f) izjava o neaktivnosti.

(2) Nestandardni dokumenti iz stavka 1. točke 2. podtočaka e) i f) ovoga članka dostupni su samo u obliku preslike.

Članak 5.

Osim dokumenata iz članka 4. ovoga Pravilnika iz Registra daju se pojedinačni i agregirani podaci iz standardnih dokumenata.

Članak 6.

(1) Pojedinačni podaci iz članka 5. ovoga Pravilnika daju se u standardiziranome i nestandardiziranome obliku.

(2) Pojedinačni podaci u standardiziranome obliku obuhvaćaju popis pojedinačnih podataka, strukturiranih prema propisanoj strukturi i sadržaju godišnjega financijskog izvještaja i dodatnih podataka za statističke i druge potrebe.

(3) Pojedinačni podaci u nestandardiziranome obliku obuhvaćaju određene pojedinačne podatke iz godišnjeg financijskog izvještaja i dodatnih podatka za statističke i druge potrebe pripremljene prema posebno određenim pravilima i traženim kriterijima od strane tražitelja.

Članak 7.

(1) Agregirani podaci iz članka 5. ovoga Pravilnika daju se u standardiziranome i nestandardiziranome obliku.

(2) Agregirani podaci prema standardiziranoj metodologiji su podaci strukturirani prema unaprijed određenim pravilima zadanim od strane Agencije.

(3) Agregirani podaci prema nestandardiziranome zahtjevu, kreiraju se prema zahtjevu koji je odredio naručitelj, nisu unaprijed obrađeni na zadani način.

Članak 8.

(1) Podaci iz godišnjih financijskih izvještaja koji uključuju i dodatne podatke za statističke i druge potrebe daju se, bez naknade, u standardiziranome obliku, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

(2) Iznimno, ako subjekti iz stavka 1. ovoga članka zahtijevaju isporuku podataka u nestandardiziranom obliku plaćaju naknadu u visini troškova pripreme podatka prema Cjeniku koji je određen u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

III. NAKNADA TROŠKOVA

Članak 9.

(1) Naknada za davanje ispisa, preslike i izvatka iz Registra naplaćuje se unaprijed na temelju obavijesti o plaćanju koju Agencija dostavlja tražitelju po zaprimljenom zahtjevu. Tražitelj je obvezan Agenciji dostaviti dokaz o izvršenoj uplati na temelju obavijesti o plaćanju, nakon čega je Agencija obvezna isporučiti zatraženu dokumentaciju i ispostaviti račun.

(2) Naknada za preuzimanje dokumentacije iz Registra putem mrežne aplikacije RGFI, naplaćuje se mjesečno na temelju ispostavljenog računa.

Članak 10.

(1) Naknada za pripremu i isporuku podataka obračunava se tražitelju ovisno o tome priprema li Agencija te podatke za njihovu vlastitu uporabu ili za komercijalne svrhe.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se u skladu s Cjenikom koji je određen u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(3) Cjenik iz stavka 2. ovoga članka Agencija je dužna objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Članak 11.

Prilog I. tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2016.

Klasa: 011-01/15-01/469

Urbroj: 513-06-03-15-2

Zagreb, 30. prosinca 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG I.

CJENIK

I. Izdavanje dokumentacije iz Registra

Red. br.

Opis usluge

Osnovica za obračun

Cijena u kn*

1.

Ispis/preslika/izvadak iz Registra

1.1.

Ispis/preslika standardne dokumentacije

1.1.1.

Bilanca, račun dobiti i gubitka

dokumentacija

39,00

1.1.2.

Izvještaj o novčanim tokovima

izvještaj

19,00

1.1.3.

Izvještaj o promjenama kapitala

izvještaj

16,00

1.2.

Ispis/preslika nestandardne dokumentacije

dokumentacija do 5 stranica

25,00

svaka sljedeća započeta stranica

2,50

1.3.

Izvadak iz Registra

izvadak

15,00

2.

Preuzimanje dokumentacije putem interneta

2.1.

Bilanca, račun dobiti i gubitka

dokumentacija

29,00

2.2.

Izvještaj o novčanim tokovima

dokument

9,00

2.3.

Izvještaj o promjenama kapitala

dokument

6,00

II. Isporuka podataka iz Registra

Red. br.

Korisnici

Podaci iz standardnih dokumenata

Pojedinačni standardizirani podaci

Nestandardni zahtjevi (pojedinačni / agregirani podaci)

Agregirane standardne tablice

1.

Tijela državne uprave, druga državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima

prema troškovima sati rada

čovjek/sat 300,00* kn

2.

Pravne i fizičke osobe za vlastite potrebe (analitičke potrebe bez daljnje distribucije)

0,01* kn po podatku

prema troškovima sati rada, uvećano za umnožak cijene po podatku (0,01)

125,00* kn

čovjek/sat 300,00* kn

3.

Pravne i fizičke osobe za komercijalne potrebe

0,03* kn po podatku

prema troškovima sati rada uvećano za umnožak cijene po podatku (0,03)

125,00* kn

čovjek/sat 300,00* kn

* PDV je uključen u cijene

1 02.01.2016 Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvješ­taja 1 02.01.2016 Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvješ­taja 1 02.01.2016 Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvješ­taja