VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

37

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O OBAVLJANJU DOHODOVNE DJELATNOSTI ČLANOVA OBITELJI ČLANOVA DIPLOMATSKIH MISIJA ILI KONZULARNIH UREDA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda, sklopljen u Berlinu, 24. svibnja 2016. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O OBAVLJANJU DOHODOVNE DJELATNOSTI ČLANOVA OBITELJI ČLANOVA DIPLOMATSKIH MISIJA ILI KONZULARNIH UREDA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Savezne Republike Njemačke (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

u želji da poboljšaju mogućnosti obavljanja dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
DOPUŠTENJE ZA OBAVLJANJE DOHODOVNE DJELATNOSTI

(1) Članovi obitelji, koji s članom diplomatske misije ili konzularnog ureda države šiljateljice žive u zajedničkom kućanstvu, ovlašteni su, na temelju uzajamnosti te u skladu s važećim pravnim propisima države primateljice i odredbama ovog Ugovora, obavljati dohodovnu djelatnost u državi primateljici.

(2) U svrhu ovog Ugovora:

1. izraz »član diplomatske misije ili konzularnog ureda« označava izaslane zaposlenike države šiljateljice u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu ili predstavništvu pri međunarodnoj organizaciji u državi primateljici, koji nemaju državljanstvo države primateljice;

2. izraz »član obitelji« označava:

a) za Saveznu Republiku Njemačku:

i) bračnog druga ili osobu istog spola s kojom je sklopljeno životno partnerstvo u skladu s važećim pravnim propisima Savezne Republike Njemačke,

ii) životnog suputnika s kojim je član diplomatske misije ili konzularnog ureda, s obzirom na pravnu ili moralnu obvezu ili već u trenutku kada je izaslan u Republiku Hrvatsku, živio u zajedničkom kućanstvu i koji nije zaposlen kod člana diplomatske misije ili konzularnog ureda,

iii) neoženjenu/neudanu, ekonomski ovisnu djecu do navršene 25. godine života,

b) za Republiku Hrvatsku:

i) bračnog ili izvanbračnog druga u skladu s važećim pravnim propisima Republike Hrvatske,

ii) osobu istoga spola s kojom je sklopljeno životno partnerstvo ili s kojom postoji neformalno životno partnerstvo u skladu s važećim pravnim propisima Republike Hrvatske,

iii) neoženjenu/neudanu, ekonomski ovisnu djecu do navršene 25. godine života,

koji u državi primateljici stalno žive u zajedničkom kućanstvu s članom diplomatske misije ili konzularnog ureda te su od strane države šiljateljice notificirani kao članovi obitelji i kao takvi prihvaćeni od strane države primateljice;

3. izraz »dohodovna djelatnost« označava svaki samostalan ili nesamostalan rad u skladu s važećim pravnim propisima države primateljice.

(3) Država primateljica zadržava pravo uskratiti dopuštenje za obavljanje dohodovne djelatnosti u područjima koja se tiču nacionalne sigurnosti ili koja su temeljem važećih pravnih propisa države primateljice dostupna samo državljanima države primateljice.

(4) Dopuštenje za obavljanje dohodovne djelatnosti dano članu obitelji prema ovom Ugovoru gubi važnost prestankom obavljanja službe člana diplomatske misije ili konzularnog ureda u državi primateljici.

(5) Nakon što član diplomatske misije ili konzularnog ureda prestane obavljati službu u državi primateljici, član obitelji može nastaviti obavljati dohodovnu djelatnost u državi primateljici isključivo pod uvjetima i u skladu s važećim pravnim propisima države primateljice.

(6) Bez obzira na dopuštenje obavljanja dohodovne djelatnosti prema ovom Ugovoru, primjenjuju se važeći pravni propisi specifični za pojedina zanimanja koji vrijede u državi primateljici.

Članak 2.
POSTUPAK

(1) Zahtjev za dopuštenje obavljanja dohodovne djelatnosti podnosi diplomatska misija države šiljateljice diplomatskom protokolu ministarstva vanjskih poslova države primateljice te mora sadržavati podatke o pravnom odnosu i srodstvu člana obitelji s članom diplomatske misije ili konzularnog ureda i o vrsti namjeravane dohodovne djelatnosti.

(2) Diplomatski protokol ministarstva vanjskih poslova države primateljice provjerava jesu li ispunjeni uvjeti za davanje dopuštenja za obavljanje dohodovne djelatnosti prema ovom Ugovoru te obavještava diplomatsku misiju države šiljateljice o rezultatu provjere.

(3) Članovi obitelji koji temeljem dopuštenja danog u skladu s ovim Ugovorom obavljaju dohodovnu djelatnost oslobođeni su obveze posjedovanja odgovarajuće dozvole za boravak i rad u državi primateljici za vrijeme trajanja službe člana diplomatske misije ili konzularnog ureda.

Članak 3.
IMUNITET OD GRAĐANSKE I UPRAVNE SUDBENOSTI

Ako članovi obitelji prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961. ili u skladu s nekim drugim primjenjivim međunarodnim ugovorom uživaju imunitet od građanske i upravne sudbenosti države primateljice, taj imunitet neće vrijediti za činjenja ili propuštanja u vezi s obavljanjem dohodovne djelatnosti.

Članak 4.
IMUNITET OD KAZNENE SUDBENOSTI

(1) U slučaju kad članovi obitelji koji u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961. ili temeljem nekog drugog primjenjivog međunarodnog ugovora uživaju imunitet od kaznene sudbenosti države primateljice, odredbe o imunitetu od kaznene sudbenosti države primateljice primjenjuju se i u odnosu na djela počinjena u vezi s obavljanjem dohodovne djelatnosti. Kad je riječ o kaznenom djelu, država šiljateljica će ipak ozbiljno razmotriti hoće li se u odnosu na dotičnog člana obitelji odreći imuniteta od kaznene sudbenosti države primateljice.

(2) Ukoliko se država šiljateljica ne odrekne imuniteta u odnosu na dotičnog člana obitelji, kazneno djelo koje je isti počinio podastrijet će svojim tijelima kaznenog gonjenja. Država primateljica bit će obaviještena o ishodu kaznenog postupka.

(3) Član obitelji može u vezi s obavljanjem dohodovne djelatnosti biti saslušan kao svjedok, osim u slučaju ako država šiljateljica smatra da se to protivi njenim interesima.

Članak 5.
POREZNI SUSTAV I SUSTAV SOCIJALNOG OSIGURANJA

Članovi obitelji u odnosu na dohodovnu djelatnost u državi primateljici podliježu poreznom sustavu i sustavu socijalnog osiguranja države primateljice, osim ako to nije protivno drugim međunarodnim ugovorima i odgovarajućim propisima Europske unije.

Članak 6.
TRAJANJE I OTKAZ

(1) Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

(2) Svaka od ugovornih stranaka može otkazati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem, pridržavajući se otkaznog roka od šest mjeseci. Za računanje roka mjerodavan je datum primitka obavijesti o otkazu.

Članak 7.
STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom na koji Vlada Savezne Republike Njemačke primi obavijest kojom Vlada Republike Hrvatske priopćava da su u Republici Hrvatskoj ispunjeni unutarnji pravni uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u Berlinu, dana 24. svibnja 2016. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu

Republike Hrvatske

Ranko Vilović, v. r.

izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

Za Vladu

Savezne Republike Njemačke

Wolfgang Hermann Dold, v. r.

voditelj Središnjeg odjela (Glavnog tajništva) Saveznog ministarstva vanjskih poslova

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-11/14

Urbroj: 50301-21/21-16-6

Zagreb, 27. srpnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

4 07.09.2016 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda 4 07.09.2016 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda 4 07.09.2016 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda