NN 4/2017, Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

156

Na temelju članka 11. stavak 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Radi sprječavanja pojave i širenja influence ptica u domaće peradi na području Republike Hrvatske naređuju se sljedeće mjere:

1. Na području naselja Cerna i Šiškovci u općini Cerna i naselja Retkovci u općini Ivankovo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, naselja Aljmaš, Bijelo Brdo i Dalj u općini Erdut i naselja Kopačevo u općini Bilje u Osječko-baranjskoj županiji, naselja Crkveni Bok, Strmen, Ivanjski Bok i Šaš u općini Sunja te Mužilovčice u Gradu Sisku u Sisačko-moslavačkoj županiji, zabranjuje se držanje peradi na otvorenom.

2. Na području cijele Republike Hrvatske zabranjuje se održavanje sajmova, izložbi i sportskih natjecanja za ptice i perad na otvorenim prostorima.

Članak 2.

Na području cijele Republike Hrvatske preporuča se zatvaranje sve peradi u nastambe gdje god je to moguće.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaju važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 115/16).

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/16-01/149
Urbroj: 525-10/1288-17-5
Zagreb, 3. siječnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.