NN 16/2017, Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

390

Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

NAPUTAK

O NAČINU PROVOĐENJA MJERA KONTROLE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PROPISANIH NAREDBOM O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje način provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini (»Narodne novine«, broj 5/2017, u daljnjem tekstu: Naredba).

Članak 2.

Način provođenja propisanih mjera kontrole zdravlja životinja iz članka 1. ovoga Naputka određen je u dodacima I. – V. koji su tiskani u prilogu ovoga Naputka i njegov su sastavni dio.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2016. godini (»Narodne novine«, br. 47/2016 i 61/2016).

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/17-01/17

Urbroj: 525-10/0264-17-1

Zagreb, 8. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

DODATAK I.

1. BJESNOĆA

Cijepljenje pasa protiv bjesnoće

Posjednici su odgovorni da njihovi psi budu cijepljeni protiv bjesnoće, u skladu s Dijelom II. točkom 2. Naredbe.

Cijepljenje pasa protiv bjesnoće mogu obavljati:

– ovlaštene veterinarske organizacije,

– veterinarske prakse, veterinarske organizacije i veterinarske službe koje posjeduju rješenje Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: Uprava) o dodjeli pojedinih poslova javnih ovlasti za cijepljenje pasa protiv bjesnoće.

Sve veterinarske organizacije koje mogu cijepiti pse protiv bjesnoće na temelju rješenja ili sklopljenog Ugovora s Upravom, moraju imati opisan poslovni proces cijepljenja pasa protiv bjesnoće unutar sustava upravljanja kvalitetom te isti implementirati u provedbi ove mjere. Poslovni proces mora uvažavati sve relevantne propise, pravila struke, kodeks veterinarske etike te očekivanja korisnika veterinarskih usluga u smislu standardne kvalitete pružene usluge, ali istovremeno ne smije pogodovati izbjegavanju obveza posjednika pasa, uključujući i financijske obveze za obavljenu uslugu. Na temelju članka 45. stavka 3. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 103/2013 i 130/14), Hrvatska veterinarska komora (u daljnjem tekstu: HVK) nadležna je za kontrolu sustava upravljanja kvalitetom, a na temelju članka 129. stavka 1. točke 10. Zakona o veterinarstvu, skrbi o poštivanju pravila kodeksa veterinarske etike i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja.

Cijepljenje pasa protiv bjesnoće mora se provoditi u ambulantama ili kućnim posjetima, u skladu s rješenjem Uprave o udovoljavanju propisanim uvjetima, dodijeljenim ovlastima i Zakonom o veterinarstvu. Provedbu ove mjere obilaskom, u kućnim posjetima, bez prethodnog poziva posjednika, mogu obavljati samo ovlaštene veterinarske organizacije koje su dužne napraviti plan provođenja te isti dostaviti nadležnom veterinarskom uredu, najkasnije sedam dana prije planiranog početka provedbe naređene mjere, sukladno Dijelu IX. točki 2. Naredbe.

Preporuča se cijepljenje i označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica (u daljnjem tekstu kućnih ljubimaca) u ambulantama.

Cijepljenje pasa obavlja ovlašteni veterinar. Prije cijepljenja mora se obaviti opći klinički pregled psa i očitati mikročip, odnosno propisanu oznaku. Svi označeni kućni ljubimci moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca. Prilikom prvog cijepljenja i označavanja psa, posjedniku mora biti izdana putovnica za kućne ljubimce.

Cijena putovnice za kućne ljubimce nije uključena u cijenu cijepljenja psa.

Novonabavljene kućne ljubimce iz EU i trećih zemlja posjednik je obvezan prijaviti, najkasnije u roku od 14 dana od nastalog događaja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse, koje podatke unose u Upisnik kućnih ljubimaca.

Novonabavljene pse posjednik je obvezan prijaviti, najkasnije u roku od 14 dana od nastalog događaja, ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse, koje podatke unose u Upisnik kućnih ljubimaca.

Podatak da je pas, koji je evidentiran u Upisniku kućnih ljubimaca, cijepljen u EU ili trećim zemljama posjednik je obvezan prijaviti najkasnije prije isteka roka za redovno cijepljenje protiv bjesnoće ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse, koje podatke unose u Upisnik kućnih ljubimaca.

Za troškove označavanja i izdavanja Putovnice posjednik plaća propisanu naknadu.

Za troškove upisa podataka u Upisnik kućnih ljubimaca posjednik plaća propisanu naknadu u slučaju:

• prijave nabave kućnog ljubimca,

• prijave posjednika da je kućni ljubimac, registriran u Republici Hrvatskoj, cijepljen izvan Republike Hrvatske.

Ovlaštene veterinarske organizacije i ambulante veterinarske prakse dužne su posjedniku, uz račun o izvršenoj usluzi, izdati i dokaz o obavljenom upisu podataka (ispis iz Upisnika). Posjedniku se izdaje ispis iz Upisnika i u slučaju odjave kućnog ljubimca.

Kućni ljubimci za koje se izdaje Putovnica za kućne ljubimce moraju biti označeni mikročipom i upisani u Upisnik kućnih ljubimaca u roku od tri dana od nastalog događaja.

Prilikom cijepljenja psa protiv bjesnoće mora se obaviti dehelmintizacija u skladu s Dijelom V. točkom 1. stavkom 1. Naredbe. Troškovi provedbe dehelmintizacije uključeni su u cijenu cijepljenja protiv bjesnoće.

Veterinar je dužan upozoriti posjednika psa o obveznom neškodljivom uklanjanju izmeta tijekom 48 sati nakon dehelmintizacije.

Kontrola provedbe i učinkovitosti oralnog cijepljenja lisica
i čagljeva

Radi utvrđivanja učinkovitosti provedbe oralnog cijepljenja lisica i čagljeva propisanog Dijelom IV, točkom 4., stavkom 2. i 3. Naredbe lovoovlaštenici su obvezni dostaviti određeni broj lisica i čagljeva nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji sukladno Dodatku IV. i V. ovog Naputka.

Odstrjel lisica i čagljeva obavlja se u skladu s odredbama propisa kojima je uređeno područje lovstva.

Ovlaštena veterinarska organizacija lešine s popratnim Obrascem za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje mora dostaviti u najbliži laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta, i to: Hrvatski veterinarski institut Zagreb i Veterinarske zavode Rijeka, Križevci, Vinkovci i Split.

Na obrascu se mora naznačiti da se uzorak lisice i čaglja šalje u svrhu kontrole učinkovitosti oralnog cijepljenja, te obavezno broj i naziv lovišta iz kojega je životinja izlučena.

Veterinarski zavodi Rijeka, Križevci, Vinkovci i Split dostavljaju uzorke u Hrvatski veterinarski institut Zagreb koji provodi dijagnostičko pretraživanje u svrhu kontrole učinkovitosti oralne vakcinacije.

Za potrebe utvrđivanja učinkovitosti provedbe oralne vakcinacije uzorkom se smatra cijela lešina lisice i čaglja. Kako bi se provele odgovarajuće laboratorijske pretrage potrebno je odstrijeliti naizgled zdrave lisice i čagljeve starije od godine dana, koje ne pokazuju znakove bolesti.

Uzorkovanje se provodi na način da se lešina lisice i čaglja prikupi neposredno nakon odstrjela, zapakira u nepropusnu PVC vreću te što je prije moguće dostavi nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Pri zaprimanju uzorka ovlaštena veterinarska organizacija dužna je provjeriti kvalitetu istoga uzorka na način da se utvrdi stupanj autolitičkih promjena. Ako je uzorak ispravan, ovlaštena veterinarska organizacija dužna je ispuniti Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje sa svim podacima te isplatiti donosiocu uzorka naknadu za dostavljeni uzorak. Visina naknade kao i način isplate propisani su važećim cjenikom veterinarskih usluga koje se podmiruju iz državnog proračuna.

Ovlaštena veterinarska organizacija mora uzorak do slanja u laboratorij pohraniti na temperaturi do +4 °C te ga što je prije moguće proslijediti u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu ili Veterinarske zavode u Rijeci, Križevcima, Splitu i Vinkovcima. Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij, potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja lisice ili čaglja veličine 5x5 cm u plastičnu nepropusnu kutiju i zajedno s cijelom lešinom lisice ili čaglja pohraniti na -20 °C. Vreća u kojoj se nalazi lešina te pripadajuća kutija s uzorkom mišića moraju nositi jedinstvenu oznaku broja Obrasca koji prati uzorak. Plastične kutije za pohranu uzorka mišića dostupne su u Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu te Veterinarskim zavodima u Rijeci, Križevcima, Splitu i Vinkovcima.

Nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama bit će isplaćena naknada samo za broj uzoraka koji je predviđen u Dodatku IV. i V. ovog Naputka.

2. NEWCASTLESKA BOLEST

U skladu s Dijelom II., točkom 3., stavkom 4. Naredbe, kontrola imunosti provodit će se prema Uputi o provođenju kontrole imunosti peradi na newcastlesku bolest klasa: 322-02/16-01/25. U Uputi su navedena gospodarstva i određen broj uzoraka koje treba pretražiti u svrhu kontrole imunosti. Kontrola imunosti provodi se najranije tri tjedna nakon provedenog cijepljenja, a prije provedbe kontrole imunosti potrebno je provjeriti datum cijepljenja.

3. ARTERITIS KONJA

Uzorkovanje

Uzorak krvi uzima se u serumske epruvete i šalje na serološku pretragu, uz popratni Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje, na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Heinzelova 55, Zagreb.

Tumačenje rezultata pretrage

Životinja se smatra serološki pozitivnom na arteritis konja ako se laboratorijskom pretragom metodom virus neutralizacijskog testa utvrdi titar neutralizacijskih protutijela ≥ 1:4.

U slučaju seropozitivnog nalaza postupa se u skladu s odredbama Pravilnika o mjerama kontrole arteritisa konja (»Narodne novine«, broj 62/2009).

U slučaju nemogućnosti uzimanja ejakulata pastuha pozitivnih na arteritis konja, metodom virus neutralizacijskog testa, nadležna ovlaštena veterinarska organizacija mora pismenim putem izvijestiti Upravu o razlozima nemogućnosti ispunjavanja obveza preuzetih Ugovorom o povjeravanju poslova.

4. GROZNICA ZAPADNOG NILA (GZN)

Ovlašteni veterinar dužan je prijaviti sumnju na GZN u slučaju nalaza kliničkih znakova, i to:

– nekoordiniranost/slabost;

– mršavost (gubitak apetita);

– žmirenje i učestalo treptanje;

– hodanje u krug;

– pognuta glava;

– trzanje glavom;

– preosjetljivost na dodir;

– nekontrolirano žvakanje;

– promjene u ponašanju;

– depresija i pospanost;

– potpuna paraliza;

– drugo (navesti).

Ovlašteni veterinar mora osim podataka koji se traže u skladu s Pravilnikom o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja (»Narodne novine«, br. 135/2014), u prijavi sumnje na GZN navesti i:

– jesu li konji cijepljeni protiv GZN? (DA/NE);

– ako DA, navesti datum cijepljenja;

– da li su konji premještani izvan područja županije tijekom posljednja tri mjeseca? (DA/NE);

– ako DA, navesti mjesto i vrijeme odlaska i dolaska?

– da li su konji premještani izvan područja države? (DA/NE);

– ako DA, navesti državu, mjesto i vrijeme odlaska i dolaska?

5. BRUCELOZA OVACA I KOZA (Brucella melitensis)

Naređene mjere uzimanja uzoraka krvi u svrhu ostvarivanja odnosno održavanja statusa stada službeno slobodnih od bruceloze (B. melitensis) provodit će se u razdoblju od 1. ožujka do 30. lipnja te od 1. rujna do 30. studenog 2017. godine, u svim stadima ovaca i koza u Republici Hrvatskoj.

Uzorci se u laboratorije Hrvatskog veterinarskog instituta (u daljnjem tekstu: HVI) iz pojedinih županija obvezno dostavljaju prema sljedećem rasporedu:

– HVI Zagreb: Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Grad Zagreb;

– HVI Rijeka: Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska;

– HVI Split: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska;

– HVI Križevci: Međimurska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska;

– HVI Vinkovci: Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska.

Dijagnostička serološka metoda za pretraživanje individualnih uzoraka krvi je Rose Bengal Test (RBT). U slučaju pozitivnog nalaza RBT, uzorak krvi se pretražuje referentnom potvrdnom metodom (reakcija vezanja komplementa – RVK). U slučaju serološki pozitivnog nalaza RVK životinje se usmrćuju, a od usmrćenih životinja se u Hrvatskom veterinarskom institutu uzimaju uzorci tkiva (maternica, testisi, slezena, fetus, limfni čvorovi – supramamarni, ingvinalni, portalni, mandibularni, mezenterijalni) u svrhu laboratorijske potvrde uzročnika.

6. BRUCELOZA GOVEDA

Naređena mjera uzimanja uzoraka krvi radi pretrage na brucelozu goveda, u svrhu održavanja, odnosno stjecanja uvjeta za ostvarivanje statusa stada službeno slobodnih od bruceloze goveda provodi se u razdoblju od 15. veljače do 30. lipnja te od 1. rujna do 30. studenog 2017. godine. Ova naređena mjera provodi se istovremeno s uzimanjem uzoraka krvi u svrhu pretraživanja na enzootsku leukozu goveda.

Raspored dostave uzoraka u pojedine zavode HVI-a jednak je rasporedu navedenom pod točkom 5. ovoga Naputka.

7. BOLEST PLAVOG JEZIKA (BPJ)

Svaka sumnja na BPJ mora biti istražena u skladu s Pravilnikom o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavoga jezika (»Narodne novine« br. 73/2009 i 44/2013) i Uredbom Komisije (EZ) br. 1266/2007 od 26. listopada 2007. o provedbi pravila za Direktivu Vijeća 2000/75/EZ s obzirom na kontrolu, praćenje, nadziranje i ograničenje premještanja određenih životinja prijemljivih vrsta u odnosu na bolest plavog jezika (SL 283, 27. 10. 2007., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 456/2012).

8. ENZOOTSKA LEUKOZA GOVEDA (ELG) – PRETRAŽIVANJE GOVEDA U SVRHU ODRŽAVANJA STATUSA STADA GOVEDA SLUŽBENO SLOBODNIH OD ELG

Naređena mjera pretraživanja goveda na enzootsku leukozu goveda u svrhu održavanja statusa stada službeno slobodnih od enzootske leukoze goveda provodi se na području cijele Republike Hrvatske.

Na svim gospodarstvima koja nemaju status stada službeno slobodnog od enzootske leukoze goveda, na području cijele Republike Hrvatske, potrebno je sva rasplodna goveda starija od 24 mjeseca pretražiti u skladu s Dodatkom D Poglavljem II Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/2016), kako bi ostvarila uvjete za dodjelu statusa.

Uzimanje i slanje uzoraka provodi se u razdoblju od 15. veljače do 30. lipnja te od 1. rujna do 30. studenog 2017. godine. Ova naređena mjera provodi se istovremeno s uzimanjem uzoraka krvi u svrhu pretraživanja na brucelozu goveda.

Raspored dostave uzoraka u pojedine zavode HVI-a jednak je rasporedu navedenom pod točkom 5. ovoga Naputka.

9. GENITALNA KAMPILOBAKTERIOZA

Uzorkovanje

Uzorci ispirka rodnice uzimaju se pomoću sterilnog fosfatnog pufera pH 7,2. Ako se uzeti uzorak ne može dostaviti u laboratorij unutar 5 sati od uzimanja, 1 ml uzorka uzetog fosfatnim puferom potrebno je nacijepiti na transportnu podlogu po Landeru.

Uzimanje uzoraka – krave

Nakon čišćenja i dezinfekcije područja vulve, u vaginu se aplicira 20-30 ml fosfatnog pufera pomoću brizgalice i sterilnog katetera. Fosfatni pufer se 4-5 puta aplicira u vaginalnu šupljinu i usiše nazad u brizgalicu prije uzorkovanja u sterilnu posudu. Vaginalna sluz se može staviti u fosfatni pufer (ako će biti dostavljena u laboratorij unutar 5 sati) ili izravno u transportnu podlogu.

U vrijeme uzimanja sluzi, krava ne smije biti u estrusu niti imati krvavi sadržaj u rodnici.

10. GOVEĐA SPONGIFORMNA ENCEFALOPATIJA (GSE)

Uzorci mozga od uginulih goveda uzimaju se na sabiralištima uginulih životinja ili u objektu za preradu nusproizvoda Kategorije 1 (lešina).

U slučaju sumnje na GSE, u skladu s Poglavljem I., člankom 3., točkom 1., podtočkom h) Uredbe (EZ) br. 999/2001 o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih encefalopatija, ovlašteni veterinar mora u najkraćem roku izvijestiti Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane, nadležnu ispostavu veterinarskog ureda i Laboratorij za transmisivne spongiformne encefalopatije HVI-a u Zagrebu.

Prilikom postavljanja sumnje na bjesnoću u goveda obavezno je isključivanje GSE-a u sumnjivog goveda.

11. GREBEŽ OVACA

Uzorci mozga od uginulih ovaca i koza uzimaju se na sabiralištima uginulih životinja ili u objektu za preradu nusproizvoda Kategorije 1 (lešina) sukladno Programu nadziranja ovaca i koza na grebež ovaca u Republici Hrvatskoj u 2017. godini (Klasa: 322-02/16-01/197).

U slučaju sumnje na grebež ovaca ovlašteni veterinar mora u najkraćem roku izvijestiti Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane, nadležnu ispostavu veterinarskog ureda i Laboratorij za transmisivne spongiformne encefalopatije HVI-a u Zagrebu.

Sumnja na grebež ovaca postavlja se u svim slučajevima pojave sljedećih simptoma: neuobičajeno ponašanje, odvajanje od stada, intenzivno žvakanje, ataksija, neurološki znakovi, izraziti svrbež i posljedični gubitak vune (dlake) te u kasnijoj fazi bolesti, lezije na koži, gubitak težine, gubitak apetita, letargija i grčevi.

Prilikom postavljanja sumnje na bjesnoću u ovce ili koze obavezno je isključivanje grebeža ovaca u sumnjive životinje.

12. ENZOOTSKI POBAČAJ OVACA

U slučaju pobačaja ovce ili koze ovlašteni veterinar mora uzeti uzorke krvi životinje koja je pobacila radi serološke pretrage (metodom ELISA) i uzorak brisa rodnice ili organa fetusa ili posteljice u svrhu dokaza uzročnika molekularnom metodom (PCR ili real-time PCR).

Potvrda bolesti u stadu

Specifični nalaz bakterije Chlamydophila abortus molekularnom pretragom smatra se potvrdom infekcije u uzgoju.

Mjere kontrole i suzbijanja bolesti

Enzootski pobačaj ovaca uzrokuje bakterija Chlamydophila (C.) abortus. Za bolest je karakterističan pobačaj u kasnoj fazi graviditeta, nakon 90 dana gestacije, mogući su i protrahirani pobačaji s posljedičnim uginućem avitalne janjadi. Bolest se u čisti uzgoj unosi uvođenjem kliconoša što rezultira u prvoj godini manjim brojem pobačaja a sljedeće sezone slijedi tzv. »oluja pobačaja« koja može zahvatiti oko 30% ovaca, pri čemu se u lohijama izlučuje veliki broj uzročnika. Najznačajniji izvor zaraze za stado je kontakt s pobačenim materijalom (posteljica i lohije). Nakon pobačaja, u sljedećim sezonama ovce mogu normalno koncipirati, a uzročnik više nije prisutan u sadržaju maternice. Kronično inficirane ovce (kliconoše) uzročnika izlučuju i vaginalnim ekskretima tijekom estrusa.

Kontrolu bolesti provodi se odvajanjem i terapijom inficiranih ovaca i janjadi oksitetraciklinima produženog djelovanja (20 mg/kg; kroz 2 tjedna), adekvatnom higijenom prostora za janjenje i pobačenog materijala. U cilju sprečavanja pobačaja u stadu, preporuča se oksitetracikline produženog djelovanja dati što prije nakon 95. dana bređosti i ponoviti aplikaciju 2 tjedna nakon prvog davanja. Dugoročno (ovisi o epizootiološkoj situaciji, raširenosti bolesti itd.) kontrolu bolesti trebalo bi provoditi kombinacijom cijepljenja, zoohigijenskih i stočarskih mjera (servis stada jedinkama iz slobodnih uzgoja). Terapija tetraciklinima kao i cijepljenje značajno smanjuju broj pobačaja, ali u potpunosti ne rješavaju problem širenja uzročnika prilikom janjenja (sporadičnih pobačaja). S obzirom na trenutno stanje po pitanju navedene bolesti, veterinarski inspektor ne određuje mjere kontrole ili iskorjenjivanja bolesti već je obveza ovlaštenog veterinara da upozna posjednika o mogućnostima kontrole i preventive s ciljem uzgoja zdravog stada s punim proizvodnim kapacitetom.

Napomena: Bolest je zoonoza.

Preventiva

Uz cijepljenje važno je držanje i hranjenje životinja. U slučaju živih vakcina, u žena je potreban oprez u rukovanju s obzirom na trudnoću.

Liječenje

VMP za intramuskularnu primjenu koji sadrže oksitetraciklin, u skladu s uputom proizvođača.

13. INFEKCIOZNA ANEMIJA KOPITARA (IAK) I LEPTOSPIROZA KOPITARA

Ovlašteni veterinar koji provodi uzorkovanje, dužan je osigurati sljedivost svakog individualnog uzorka krvi kopitara na način propisan Procedurom br. 20 (klasa: 322-01/14-01/679, urbroj: 525-10/0568-14-1 od 21. veljače 2014. godine.).

Vezano na provedbu Dijela III, točke 4., stavka 3. podtočke (a) Naredbe, informacija o izvornim hrvatskim pasminama kopitara (konja i magaraca) objavljena je u »Narodnim novinama« u dokumentu Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj (»Narodne novine«, broj 127/98, 73/03, 39/06, 126/07, 70/09, 80/13).

Sukladno navedenom dokumentu izvornim hrvatskim pasminama na koje se odnosi provedba navedenog dijela Naredbe smatraju se:

a) Konji pasmine:

– lipicanac,

– hrvatski posavac,

– međimurski konj,

– hrvatski hladnokrvnjak.

b) Magarci pasmine:

– istarski magarac,

– primorsko-dinarski magarac,

– sjeverno-jadranski magarac.

Troškovi provedbe mjere podmiruju iz Državnog proračuna samo za one kopitare koji su označeni i registrirani sukladno važećim propisima te podatak o istome unesen u bazi JRDŽ.

Uzorak krvi mora biti dostavljen u epruveti vacutainer (bez antikoagulansa). Svaka epruveta mora biti označena na način da se osigura sljedivost svakog uzorka. Uzorci krvi šalju se na pretragu uz prateći Obrazac (Labnar) u Laboratorij za infekcioznu anemiju kopitara Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uzorkovanje kopitara radi praćenja prisutnosti leptospiroze u populaciji kopitara provodit će se u skladu sa Programom praćenja leptospiroze na području Republike Hrvatske u 2017. godini (klasa: 322-02/17-01/04).

14. KLAMIDIOZA PTICA

Mjere za sprječavanje i iskorjenjivanje klamidioze odnose se na sve registrirane uzgoje ptica (ukrasnih i golubova), prodajna mjesta te jata iz kojih ptice iz porodice Psittacidae (kakadui, nimfe, loriji, makao papige, amazone, žako, tigrice, are, itd.) sudjeluju na izložbama, sajmovima, natjecanjima i ostalim vrstama okupljanja.

Uzorkovanje

U svrhu pretraživanja jata ptica na klamidiozu uzorkom se smatra skupni uzorak izmeta prikupljen od najmanje 10% jedinki iz istog jata, sakupljenog kroz tri uzastopna dana.

Posjednik je dužan prikupljati izmet u nastambi kroz tri uzastopna dana prije uzorkovanja i to na način da u prethodno očišćenu nastambu stavi čisti papir/prostirku na kojem će se tijekom tri dana sakupljati izmet.

Uzorak koji se dostavlja na pretragu mora biti označen na način da je jasno vidljivo iz kojeg uzgoja, od kojeg broja i vrste ptica potječe te ne smije sadržavati nikakve druge tvari (npr. stelja, podloga, pijesak, ostaci zrnjevlja). Uzorci svakog pojedinačnog jata dostavljaju se u čašicama za uobičajeno slanje izmeta na laboratorijsku pretragu.

Ako je na pticama iz bilo kojeg razloga provedena terapija antimikrobnim pripravcima, uzorci se na pretragu za klamidiozu smiju poslati najranije 7 dana nakon zadnje primjene lijeka.

U slučaju uginuća ptice potrebno je poslati cijelu lešinu uredno zapakiranu i prethodno namočenu u otopinu dezinficijensa.

Sumnja na bolest

Klamidioza je zoonoza koja se kod različitih vrsta ptica očituje različitim kliničkim znakovima bolesti. Najučestaliji klinički znakovi akutne bolesti su: nakostriješeno neuredno perje, nevoljkost, teško disanje, upala sluznica oka, upala sluznica nosa i iscjedak iz nosa, zelenkasto-siv ili zelenkasto-crven želatinozni proljev (primjese krvi), mršavost, pareza ili paraliza nogu, nekoordinirano letenje ili kretanje i opća slabost, te povećani broj uginuća.

Promjenu zdravstvenog stanja ptica koja može ukazivati na klamidiozu, posjednik mora prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Sumnjivim na klamidiozu smatra se i ono jato čiji je posjednik bio u dodiru s pticama oboljelim od klamidioze.

Postupak s jatom sumnjivim na klamidiozu

U razdoblju od postavljanja sumnje do konačne dijagnoze sve osobe koje dolaze u dodir s pticama sumnjivim na klamidiozu moraju nositi zaštitnu masku, rukavice i ogrtač.

Zabranjeno je uvođenje novih ptica u uzgoj sumnjiv na klamidiozu, a pred nastambu mora biti postavljena prepreka sa sredstvom za dezinfekciju.

Zabranjen je svaki kontakt ljudi s pticama, osim onih koje se brinu o pticama.

Uginule ptice moraju biti pretražene na klamidiozu i neškodljivo uklonjene na način propisan od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

Ovlaštena veterinarska organizacija kojoj se prijavi sumnja na klamidiozu, dužna je obaviti popis jata i opisati jato u kojem se bolest pojavila (vrstu ptica, dob, spol i broj životinja) te poslati na laboratorijsku pretragu cijele svježe lešine, a od živih ptica obrisak konjunktive, ždrijela i kloake (tzv. trojni obrisak) te izmet od 30% ptica iz svakog sumnjivog jata.

Potvrda bolesti

Pozitivnim na klamidiozu smatra se jato u kojem je pretragom dostavljenih materijala utvrđena Chlamydophila psittaci, Real Time PCR ili konvencionalnom PCR metodom.

Kada se utvrdi klamidioza, nadležni veterinarski inspektor mora:

– zabraniti promet ptica iz zaraženog jata;

– narediti liječenje cijelog jata;

– najranije sedam dana po završetku liječenja narediti uzorkovanje i laboratorijsku pretragu jata kako bi se potvrdila učinkovitost provedenog liječenja. Na pretragu po završetku liječenja dostavlja se skupni uzorak izmeta čija količina mora obuhvatiti najmanje 30% jedinki u jatu;

– narediti neškodljivo uklanjanje uginulih ptica.

Nakon provedenog liječenja i izlječenja jata:

– potrebno je provesti čišćenje i završnu dezinfekciju;

– unošenje novih ptica u uzgoj dozvoljeno je tek nakon provedenog čišćenja i završne dezinfekcije.

Liječenje klamidioze

Iako je provedivo, liječenje ptica oboljelih od klamidioze s klinički izraženim znakovima bolesti je teško i ne preporuča se.

Prije provedbe samog liječenja potrebno se pridržavati sljedećih općih uputa:

– zaštititi ptice od stresa (premještanje, hladnoća, loši uvjeti držanja i prehrane) zbog umanjujućeg učinka lijekova i moguće pojave sekundarnih bakterijskih infekcija;

– redovito promatrati i vagati ptice ako se lijek daje u hrani;

– izbjegavati visoku koncentraciju kalcija (sipina kost, mineralni dodaci u obliku kamena ili drobljenih školjčica) i ostalih kationa u hrani (inhibira resorpciju oralno primijenjenih tetraciklina);

– po mogućnosti premjestiti ptice u novu, čistu nastambu te svakodnevno provoditi čišćenje;

– svakodnevno osigurati čistu vodu i vitaminske pripravke;

– provesti terapiju u cijelosti (ptice mogu izgledati klinički zdravo i smanjiti izlučivanje uzročnika već nakon prvog tjedna terapije);

– ako je odabran način liječenja putem vode za piće ili hrane potrebno je strogo kontrolirati prohtjev za istima te po potrebi promijeniti način liječenja.

Lijekovi izbora i način davanja lijeka

TETRACIKLINI

U liječenju klamidioze najčešće se koristi doksiciklin (bolje se apsorbira i sporije izlučuje iz organizma nego drugi tetraciklini, što omogućuje da se lijek daje u manjim dozama) te klortetraciklin i oksitetraciklin.

Moguće nuspojave primjene lijeka su: depresija, smanjena aktivnost, smanjen apetit te urin žutozelene boje. Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, liječenje treba odmah prekinuti.

Primjena lijeka provodi se na jedan od sljedećih načina:

a. Per os

– Davanje lijeka u hrani

Potrošnju hrane treba svakodnevno pratiti, a ako se daje nova hrana u koju će se umiješati lijek, moramo biti sigurni da ju je ptica prihvatila (npr. pokušati hranu davati nekoliko dana prije nego li se lijek umiješa). U velikim uzgojima najčešće se daje klortetraciklin u dozi 2500 do 5000 ppm umiješan u hranu tijekom 45 dana.

– Davanje lijeka u vodi

U liječenju se najčešće koristi doksiciklin hiklat.

Doze preporučene prema vrstama ptica su:

Tigrice: ovaj način liječenja najčešće je neučinkovit;

Nimfe: 200 – 400 mg doksiciklin hiklata na 1 l vode;

Kakadui, amazone: 400 – 600 mg doksiciklin hiklata na 1 l vode;

Afričke sive papige: 800 mg doksiciklin hiklata na 1 l vode;

Ostale vrste: srednja doza 400 mg doksiciklin hiklata na 1 l vode;

Golubovi: 500 mg na 1 l vode.

– Davanje lijeka direktno u kljun (sondiranjem ili kapaljkom)

Doksiciklin je lijek izbora kada se može primijeniti pojedinačna per os terapija, bilo u obliku monohidrata ili sirupa. Zato je potrebno dati sadržaj kapsule otopljen u odgovarajućoj količini vode ili neke druge tekućine i to prije hranjenja. Nedostaci ovakve primjene su moguć disbakterizam crijevne flore i regurgitacija.

Lijek se daje jednom na dan (svaka 24 sata), najčešće sondiranjem u voljku ili u kljun kapaljkom (oprez – aspiracija), a kod nekih papiga moguće ga je dati i na komadu voća ili keksa.

Doze preporučene prema vrstama ptica su:

Nimfe, senegalska papiga, plavočela amazona: 40 – 50 mg/kg;

Afrička siva papiga, Goffinov kakadu, plavožuta ara: 25 mg/kg;

Kakadui, are: 25 – 30 mg/kg;

Ostale vrste: 25 – 50 mg/kg.

b. Intramuskularno u grudni mišić.

Intramuskularno davanje lijeka u područje pektoralne muskulature često je najjednostavniji način davanja lijeka (može uzrokovati iritacije na mjestu aplikacije).

Doksiciklin se preporuča dati u dozi 75 – 100 mg/kg svakih
5 – 7 dana prva 4 tjedna, a zatim svakih 5 dana do ukupnog trajanja liječenja od 45 dana. Oksitetraciklin s produženim djelovanjem se primjenjuje tijekom 30 dana i to svaki 2. do 3. dan (50 – 80 mg/kg).

KINOLONI – ENROFLOKSACIN

Najčešće se, kao lijek izbora u liječenju klamidioze ptica, daje enrofloksacin. Preporuča se prva 3 – 4 dana lijek primijeniti intramuskularno u područje pektoralnih mišića, a nakon toga hranom ili vodom. Liječenje ne smije trajati kraće od 14 dana.

Primjena lijeka provodi se na jedan od sljedećih načina:

a. Intramuskularno u grudni mišić

Injekcije mogu biti bolne te se preporuča mijenjanje mjesta aplikacije.

Doze preporučene prema vrstama ptica su:

Za većinu ptica: 15 – 30 mg/kg;

Afrička siva papiga: 5 – 10 mg/kg.

b. Per os

– Davanje lijeka u vodi

Prosječna doza za većinu vrsta papiga je u pitku vodu 500 mg/l 10%-tne otopine enrofloksacina za oralnu upotrebu i to kontinuirano tijekom cijelog trajanja liječenja.

Doze preporučene prema vrstama ptica su:

Većina vrsta papiga: 0,5 ml 10% otopine u 100 ml vode;

Golubovi i kanarinci: 200 mg/l vode.

– Davanje lijeka direktno u kljun

Lijek je moguće primijeniti per os u dozi 5 – 30 mg/kg jednom u 24 sata.

15. KLASIČNA SVINJSKA KUGA (KSK)

Pri provedbi Programa nadziranja klasične svinjske kuge (KSK), odnosno pri svakom obilasku farme, objekta ili mjesta gdje se drže svinje, veterinari su dužni provoditi stroge biosigurnosne mjere u cilju sprječavanja unošenja i širenja virusa KSK, uključujući:

– poštivanje načela asepse i antisepse,

– korištenje zaštitne odjeće i obuće za jednokratnu uporabu pri svakoj posjeti farmi,

– pranje ruku pri ulazu i izlazu s farme,

– dezinfekcija obuće pri ulazu i izlazu s farme,

– provođenje drugih odgovarajućih biosigurnosnih mjera na farmi.

Veterinari su dužni upozoravati posjednike svinja o čimbenicima rizika za unošenje i širenje virusa KSK, te upućivati posjednike svinja da novonabavljene svinje drže, najmanje 15 dana, odvojeno od drugih svinja.

Pri svakom posjetu farmi koje drže svinje, bez obzira o razlogu posjeta, veterinari moraju imati na umu isključivanje KSK i postavljanje sumnje kad god je to potrebno u skladu s programom nadziranja KSK za tekuću godinu i važećim zakonodavstvom.

16. RINOPNEUMONITIS KONJA

Uzorkovanje

Uzorak krvi uzima se u serumske epruvete i šalje na serološku pretragu uz popratni Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Heinzelova 55, Zagreb.

Serološka pretraga mora se obaviti na principu parnih seruma tako da se prvi uzorak krvi uzima neposredno nakon pobačaja, a drugi najranije 2, a najkasnije 4 tjedna nakon prvog uzorkovanja.

Rezultat serološke pretrage je pozitivan kada se utvrdi četverostruko ili veće povećanje titra protutijela od titra ustanovljenog u prvom uzorku, ili u slučaju kada je prvi uzorak serološki negativan, a u drugom se dokažu neutralizirajuća protutijela.

Dokaz uzročnika u tkivima ili specifičnih protutijela u tjelesnim tekućinama pobačenog fetusa potvrđuje rinopneumonitis konja kao uzrok pobačaja kobile.

17. TUBERKULINIZACIJA

Mjeru obvezne tuberkulinizacije svih goveda na gospodarstvima starijih od 6 tjedana, u Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj, Međimurskoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Gradu Zagrebu, propisanu u Dijelu III., točki 9., podtočki 9.1., stavcima 1. i 7. Naredbe, potrebno je provesti najkasnije do 30. studenoga 2017. godine.

18. ZARAZNI RINOTRAHEITIS GOVEDA – ZARAZNI PUSTULARNI VULVOVAGINITIS (ZRG/ZPV)

1. ZRG/ZPV

1. ZRG/ZPV je virusna zarazna bolest goveda uzrokovana goveđim herpes virusom tipa 1 (GHV1). U akutnom obliku bolest uzrokuje značajan pad mliječnosti, pobačaje te uginuća mlađih životinja. ZRG/ZPV se uglavnom očituje kao akutna infekcija gornjeg dišnog sustava, no može se manifestirati i simptomima od strane reprodukcijskog sustava.

2. Klinički znakovi ZRG/ZPV ovise o dobi životinje, količini virusa, mjestu ulaza virusa u organizam te sekundarnim bakterijskim infekcijama.

Simptomi od strane dišnog sustava (ZRG) su povišena tjelesna temperatura, nevoljkost, gubitak apetita, otok i oštećenja sluznica, iscjedak iz nosa (u početku serozan, a kasnije mukoserozan do mukopurulentan), konjuktivitis, pad mliječnosti, neplodnost te pobačaj.

Simptomi od strane reprodukcijskog sustava u ženskih životinja (ZPV) su otok sluznice stidnice i rodnice, pustule na sluznici koje se kasnije spajaju i tvore žućkastu membranu, a zacjeljuju kroz 10 – 14 dana te gnojni iscjedak koji perzistira.

U muških životinja oblik bolesti naziva se zarazni pustularni balanopostitis (ZPB), a mogu se javiti sljedeći simptomi: otok prepucija, mukopurulentni iscjedak, oštećenja sluznice koja su vidljiva tek pri ekstruziji penisa te gubitak libida zbog bolnosti pri erekciji i ejakulaciji.

2. Dijagnoza ZRG/ZPV-a

Pojava kliničkih znakova koji ukazuju na ZRG/ZPV je temelj za postavljanje sumnje, međutim, ZRG/ZPV je moguće potvrditi samo laboratorijskim pretragama i to:

– ELISA serološkom pretragom krvi goveda, radi utvrđivanja protutijela na ZRG/ZPV. (Korištenjem tzv. marker cjepiva i ELISA tip 2 testom, moguće je serološki potvrditi da li se radi o inficiranoj ili cijepljenoj životinji. Naime, marker cjepivo ne potiče stvaranje protutijela za glikoprotein gE, već samo za glikoprotein gB GHV1);

– virus neutralizacijskim testom kao dodatnom laboratorijskom pretragom kojom se kvantitativno određuje titar protutijela u parnim serumima uzetim u razmaku od 4 tjedna;

– virološkom pretragom i to PCR-om i izolacijom virusa koje se koriste za konačni dokaz GHV1.

3. Postupanje i određivanje mjera u slučaju utvrđivanja kliničkih znakova u stadu i dokaza uzročnika virološkom pretragom

Ovisno o epidemiološkim podacima prikupljenim na nivou stada te rezultatu laboratorijskog pretraživanja, Uprava propisuje Uputu za provedbu mjera kontrole na predmetnom gospodarstvu.

4. Troškovi

Troškove cijepljenja te troškove provedbe ostalih mjera kontrole ZRG/ZPV-a snosi posjednik.

19. INFEKCIJA SCHMALLENBERG VIRUSOM

Do danas je dokazano da Schmallenberg virus (SBV) uzrokuje bolest u goveda, ovaca, koza i bizona. Bolest se manifestira različitim nespecifičnim kliničkim znakovima u odraslih goveda, ovaca i koza, kao što su povišena tjelesna temperatura, proljev, kasni pobačaji i smanjena mliječnost. Zaražena mladunčad uglavnom se rađa mrtva ili ugiba nakon poroda uslijed malformacija koje su inkompatibilne preživljavanju.

DEFINICIJA SLUČAJA

Fetusi i novorođeni pomladak

Sumnjivi slučaj: Sindrom artrogripoza hidranencefalija (Arthrogryposis hydranencephaly syndrome – AHS) u preživača (mrtvorođena mladunčad, preuranjeni porod, mumifikacija fetusa, disfunkcije ili deformacije fetusa i novorođene mladunčadi s dvije ili više sljedećih malformacija: artrogripoza (skupina heterogenih neprogresivnih stanja koja karakteriziraju multiple kontrakture zglobova pri rođenju), hidranenecefalija (ekstremni oblik porencefalije (nenormalne šupljine u moždanim polutkama) u kojem gotovo potpuno nedostaju moždane polutke), ataksija, paraliza ekstremiteta, atrofija mišića, malformacija zglobova, tortikolis, kifoza, skolioza, kraća donja čeljust, poremećaji u ponašanju i sljepoća).

Potvrđeni slučaj: Potvrda virusne infekcije virološkom pretragom (RT-PCR, izolacija virusa ili druge metode za izravno ili neizravno dokazivanje virusa) u uzorcima uzetim od sumnjive životinje.

Odrasle životinje

Sumnja na bolest: Preživači s kliničkim znakovima prolazne povišene tjelesne temperature, proljeva i smanjene mliječnosti (koja se ne može povezati s poznatim uzrokom), pobačaji s prethodno opisanim nalazom u fetusa i mladunčadi.

Potvrđeni slučaj bolesti: Potvrda virusne infekcije virološkom pretragom (RT-PCR, izolacija virusa, Ag-ELISA ili druge metode za izravno ili neizravno utvrđivanje virusne infekcije).

Stado

Svako stado u kojem je jedan ili više sumnjivih ili potvrđenih slučajeva.

POSTUPANJE PRILIKOM SUMNJE NA SBV

U slučaju pobačaja ili nalaza mrtvorođene mladunčadi, preuranjenog poroda, mumifikacije fetusa, disfunkcije ili deformacije fetusa i novorođene mladunčadi, ataksije, paralize ekstremiteta, atrofije mišića, malformacije zglobova, tortikolisa, kifoze, skolioze, kraće donje čeljusti te poremećaja u ponašanju i sljepoće, obvezna je prijava sumnje na SBV te pretraga uzoraka pobačenog ploda ili mrtvorođene životinje u svrhu laboratorijskog isključivanja ili potvrde SBV.

Na virološku pretragu dostavlja se cijeli pobačeni fetus/mrtvorođeno (uginulo) mladunče, ili, tkivo mozga (moždano deblo, mozak), amnionska tekućina, mekonij i posteljica pobačenog fetusa/mrtvorođenog (uginulog) mladunčeta.

Svi uzorci moraju se dostaviti u HVI Zagreb, brzom poštom ili dostavom, na temperaturi hladnjaka.

20. NEOSPOROZA GOVEDA

Liječenja neosporoze nema te je jedina mjera kontrole ove bolesti provedba osnovnih biosigurnosnih mjera na gospodarstvu.

S obzirom da bolest ima veliki gospodarski značaj (jednom inficirana životinja doživotno je zaražena, a prijenos bolesti je vertikalan i horizontalan) posjedniku se preporuča:

– Provođenje općih biosigurnosnih mjera na gospodarstvu (redovito čišćenje te mjere DDD-a),

– Sprječavanje direktnog i indirektnog kontakta pasa i goveda na gospodarstvu (kako u objektu tako i na pašnjaku, ukoliko goveda idu na pašu),

– Posteljica goveda mora se neškodljivo ukloniti, nikako se istom ne smije hraniti pse,

– Zaštiti hranu za životinje, silažu i sijeno te pojilišta za vodu odgovarajućim pokrivkama,

– Teljenje krava provoditi u zasebnim i odvojenim prostorima/boksovima uz obvezno čišćenje i dezinfekciju prostora nakon teljenja,

– Telad pozitivnih majki ne ostavljati za rasplod, a pozitivne životinje najbolje je izlučiti iz uzgoja.

DODATAK II.

1. PLANIRANJE PROVOĐENJA MJERA

Sukladno dijelu IX. točki 2. Naredbe, ovlaštene veterinarske organizacije dužne su najkasnije 7 dana prije početka provedbe naređene mjere dostaviti plan provedbe nadležnoj ispostavi veterinarskog ureda.

Plan provedbe mjere mora sadržavati:

1. Vrijeme provođenja – datume planiranog početka i završetka provedbe mjere,

2. Mjesto provođenja – naselja ili ulice raspoređene prema planiranim datumima,

3. Ovlašteni veterinar (jedan ili više) odgovoran za provođenje mjere.

Nadležnoj ispostavi veterinarskog ureda ovlaštene veterinarske organizacije dužne su dostaviti pojedinačni plan za svaku pojedinu mjeru, odnosno za mjere koje se provode istovremeno.

U slučaju da dođe do izmjene plana, zbog objektivnih razloga, ovlaštene veterinarske organizacije dužne su o tome izvijestiti nadležnu ispostavu veterinarskog ureda, odmah, a najkasnije 24 sata prije početka provedbe izmijenjenog plana.

Plan se dostavlja isključivo u pismenom obliku putem e-pošte, a ovlaštena veterinarska organizacija dužna je kopiju plana i dokaz o dostavi nadležnoj ispostavi veterinarskog ureda, čuvati u evidenciji tijekom tekuće godine.

2. UZORKOVANJE I IZVJEŠĆIVANJE

Sve veterinarske organizacije koje mogu provoditi uzorkovanje na temelju rješenja ili Ugovora sklopljenog s Upravom, moraju imati opisan poslovni proces uzorkovanja unutar sustava upravljanja kvalitetom te isti implementirati u provedbi ove mjere. Poslovni proces mora uvažavati sve relevantne propise, Kodeks dobre veterinarske prakse i Kodeks veterinarske etike.

Uzorkovanje

Epruvete za uzorkovanje krvi ovlaštene veterinarske organizacije nabavljaju od dijagnostičkih laboratorija HVI-a Zagreb i veterinarskih Zavoda.

Primjerak Obrasca za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje (Obrazac), namijenjen Upravi, ovlaštena veterinarska organizacija mora dostavljati Upravi najkasnije tjedan dana nakon provedenog uzorkovanja.

Uzimanje uzoraka nakon pobačaja

Po prijavi pobačaja, ovlašteni veterinar mora uzeti odgovarajući uzorak:

Krave, ovce, koze:

– krv životinje koja je pobacila i vaginalni bris, tj. vaginalna sluz,

– posteljica, lohije, i

– pobačeni fetus ili organi pobačenog fetusa: podvezani želudac, slezena i jetra, te u slučaju sumnje na infekciju Schmallenberg virusom i mozak, amnionska tekućina, mekonij.

Kobile, krmače:

– krv životinje koja je pobacila, i

– pobačeni fetus ili organi pobačenog fetusa: podvezani želudac, slezena i jetra.

Izvješćivanje

Sva izvješća (pozitivna/negativna) laboratoriji dostavljaju u elektroničkom obliku (PDF-u) Upravi na sljedeću e-adresu: veterinarstvo.nalazi@mps.hr.

Izvješća o pozitivnom nalazu pretraživanja laboratoriji dostavljaju u elektroničkom obliku (PDF-u) Upravi na sljedeću e-adresu: vetinspekcije.nalazi@mps.hr

Izvješća o pozitivnim rezultatima pretraživanja na bilo koju bolest koja se pretražuje prema Naredbi laboratorij mora dostaviti odmah po završetku pretraživanja s naznakom da se radi o poruci visoke važnosti (Microsoft Outlook – oznaka važnosti poruke: visoka (znak uskličnika)).

Izvješće o negativnom nalazu pretraživanja, laboratorij mora dostaviti najkasnije 48 sati po završetku pretraživanja.

Osim Upravi, laboratoriji su dužni elektroničkim putem dostaviti sva izvješća o provedenim pretragama ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja je provela uzorkovanje, odnosno pošiljatelju.

O negativnim rezultatima pretrage koje su provedene u svrhu isključivanja sumnje, ovlaštene veterinarske organizacije dužne su izvijestiti nadležnu ispostavu veterinarskog ureda.

O pozitivnim rezultatima pretraga, ovlaštene veterinarske organizacije dužne su izvijestiti posjednika, a o rezultatima pretraga čiji se troškovi podmiruju iz sredstava državnog proračuna, ovlaštene veterinarske organizacije dužne su izvijestiti posjednika po njegovom zahtjevu.

Izvješća o rezultatima pretraga čije troškove pokriva posjednik, laboratorij je dužan dostaviti i na adresu posjednika.

3. PRIJAVA BOLESTI

Prijava sumnje i potvrđenog slučaja bolesti, kao i odjava zarazne bolesti, provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja (»Narodne novine«, br. 135/2014).

Pravilna primjena Pravilnika o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja u smislu postupanja posjednika, veterinara, ovlaštenih veterinara i veterinarskih inspektora od iznimne je važnosti za pravovremeno otkrivanje bolesti ili sumnje na bolest.

Veterinari su dužni upozoriti posjednike životinja na važnost prijave svih znakova na temelju kojih se može posumnjati na zaraznu i/ili nametničku bolest, kao i na obveznu prijavu pobačaja i uginuća životinja u svrhu potvrđivanja ili isključivanja bolesti.

Svaki pobačaj ili uginuće više od jedne životinje podrijetlom s istog gospodarstva predstavlja sumnju na zaraznu/ili nametničku bolest te je u takvim slučajevima obveza posjednika odmah i bez odgađanja obavijestiti veterinara, a veterinar je dužan prijaviti sumnju na bolest te postupiti u skladu s Pravilnikom o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja (»Narodne novine«, br. 135/2014).

DODATAK III.

Za potrebe provođenja mjera propisanih Naredbom, u odnosu na pretraživanje ovnova, jaraca i nerasta na brucelozu:

a) »Uvođenje u novi uzgoj« znači svako komercijalno premještanje rasplodnjaka (nerast, ovan ili jarac) u novi uzgoj (odredište), odnosno radi se o prodaji ili svakom nekomercijalnom kretanju, odnosno ustupanju rasplodnjaka (osim nerasta) drugom posjedniku koji će ga koristiti u rasplodu.

b) »Početak korištenja za umjetno osjemenjivanje ili prirodni pripust« znači korištenje rasplodnjaka na vlastitom gospodarstvu prvi puta, odnosno ne radi se o komercijalnom premještanju (prodaji). Rasplodnjaci se mogu početi koristiti tek nakon pretraživanja na brucelozu s negativnim rezultatom pretrage.

Premještanje rasplodnjaka na drugu lokaciju (npr. sezonsko napasivanje) istog posjednika ne smatra se uvođenjem u novi uzgoj, niti početkom korištenja, pod uvjetom da na lokaciji odredišta rasplodnjak ne dolazi u kontakt sa životinjama iz drugih stada.

Pretraživanje rasplodnjaka provodi se jednom u vlastitom uzgoju, te vrijedi za cijelo razdoblje korištenja u istom uzgoju. U svim drugim slučajevima nalaz pretraživanja nerastova na brucelozu vrijedi 30 dana, a ovnovi moraju biti pretraženi na B. ovis u sklopu Programa iskorjenjivanja i nadziranja bruceloze ovaca i koza u 2017. godini. U razdoblju prije početka provedbe Programa iskorjenjivanja i nadziranja bruceloze ovaca i koza u 2017. godini, vrijedi nalaz iz 2016. godine.

DODATAK IV.

POPIS LOVIŠTA S BROJEM UZORAKA LISICA KOJE JE POTREBNO DOSTAVITI U SVRHU KONTROLE UČINKOVITOSTI ORALNE VAKCINACIJE

ŽupanijaBroj lovištaNaziv lovištaBroj uzoraka
Bjelovarsko-bilogorskaVII/1BLATNICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/101ROVIŠĆE – VELIKA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/102ROVIŠĆE – KONJSKA RIJEKA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/103ZRINSKI TOPOLOVAC – CIGANICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/104MOSTI – ZDELJA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/105KAPELA – BILOGORA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/106BJELOVAR – BEDENIK2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/107BJELOVAR – PLAVNICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/108TROJSTVO – DOBROVITA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/109BJELOVAR – JASIK2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/11PISANIČKA BILOGORA4
Bjelovarsko-bilogorskaVII/110BJELOVACKA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/111CIGLENSKA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/112RAVNEŠKA KOSA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/113SEVERINSKA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/114DABRAVINE2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/115GAJ2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/116JASENOVA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/117SELIŠTE – BABINČIĆ2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/12SIŠČANI2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/13VIROVITIČKA BILOGORA6
Bjelovarsko-bilogorskaVII/13VIROVITIČKA BILOGORA6
Bjelovarsko-bilogorskaVII/14VRANI KAMEN4
Bjelovarsko-bilogorskaVII/15ZAPADNA GARJEVICA10
Bjelovarsko-bilogorskaVII/16ZDENAČKI GAJ2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/17ŽABLJAČKI LUG – ČESMA3
Bjelovarsko-bilogorskaVII/18TRUPINSKI – PAŠIJANSKI GAJ2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/19VELIKI JANTAK2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/2BJELOVARSKA BILOGORA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/20KRIVAJA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/201ŠTEFANJE – NARTA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/202KOMUŠEVAČKI LUG – BUKOVINA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/203CERIK – GLOGOVNICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/204ČAZMA – MATATINKA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/206MARTINSKA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/207BEREČKA KOSA – KRIVAJA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/21GAREŠNICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/3DUGAČKI GAJ2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/301BRŠLJANICA – ROGOŽA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/302ZOBIKOVAC – ILOVSKI LUG2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/303MLINSKA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/304PETKOVAČA – MEĐUVODE2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/305RADMENOVAČA – TOMAŠICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/4GARJEVICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/401GRĐEVICA – KOVAČICA3
Bjelovarsko-bilogorskaVII/402PRESPINJAČA – BARNA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/403IVANOVO SELO – ILOVA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/404ZDENCI – ŠOVARNICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/405DRAŽICA – KOSJEROVICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/5GRADINA – KRNJAČA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/501KONČANICA – ĐURĐIČKA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/502DONJI DARUVAR – MAMINOVAC2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/503BASTAJI – KRIVAJA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/504ĐULOVAC – KLISA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/505DARUVAR – DOLOVI3
Bjelovarsko-bilogorskaVII/506DARUVAR – DABROVICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/507KONČANICA – TOPLICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/508DEŽANOVAC – MALO BILO2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/509ULJANIK – ČAVLOVICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/510POLJODAR – SOVJAK2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/6JASENOVA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/7JAVORNIK4
Bjelovarsko-bilogorskaVII/8KONČANICA2
Bjelovarsko-bilogorskaVII/9OBROVI2
Brodsko-posavskaXII/10MIGALOVCI3
Brodsko-posavskaXII/101GUNDINCI2
Brodsko-posavskaXII/102SIKIREVCI2
Brodsko-posavskaXII/103VELIKA KOPANICA2
Brodsko-posavskaXII/104SVILAJ2
Brodsko-posavskaXII/105SREDANCI2
Brodsko-posavskaXII/106VRPOLJE2
Brodsko-posavskaXII/107GARČIN3
Brodsko-posavskaXII/108JELAS4
Brodsko-posavskaXII/109VRANOVCI2
Brodsko-posavskaXII/11MLADA VODICA – PUAVICE2
Brodsko-posavskaXII/110PODCRKAVLJE2
Brodsko-posavskaXII/111SIBINJ2
Brodsko-posavskaXII/112ORIOVAC3
Brodsko-posavskaXII/113BANOVCI3
Brodsko-posavskaXII/114SLAVONSKI KOBAŠ3
Brodsko-posavskaXII/115FOĐAČE2
Brodsko-posavskaXII/116BRITNJEVAČA RAVNJAŠ2
Brodsko-posavskaXII/117JEŽEVIK CERJE2
Brodsko-posavskaXII/118GRANIČAR2
Brodsko-posavskaXII/119ADŽAMOVCI2
Brodsko-posavskaXII/12OKUČANSKA BRDA I2
Brodsko-posavskaXII/120POSAVINA2
Brodsko-posavskaXII/121GOSTINAC2
Brodsko-posavskaXII/122KLAČINAC2
Brodsko-posavskaXII/123ŠAGULJE2
Brodsko-posavskaXII/124GAJEVI2
Brodsko-posavskaXII/125DUBOVAC2
Brodsko-posavskaXII/13OKUČANSKA BRDA II2
Brodsko-posavskaXII/14PODLOŽJE – KLJUČEVI4
Brodsko-posavskaXII/15PSUNJ4
Brodsko-posavskaXII/16RADINJE2
Brodsko-posavskaXII/17BRODSKI RIBNJACI – STARI RIBNJAK JELAS2
Brodsko-posavskaXII/18JUŽNA BABJA GORA Ib2
Brodsko-posavskaXII/3SLOBOŠTINA2
Brodsko-posavskaXII/4GRADIŠKA BRDA2
Brodsko-posavskaXII/5JUŽNA BABJA GORA Ia2
Brodsko-posavskaXII/6JUŽNA BABJA GORA IIa2
Brodsko-posavskaXII/8KRNAD2
Brodsko-posavskaXII/9MEĐUSTRUGOVI5
Dubrovačko-neretvanskaXIX/10SV. ILIJA OREBIĆ2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/101Konavle8
Dubrovačko-neretvanskaXIX/102Župa Dubrovačka2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/103Dubrava3
Dubrovačko-neretvanskaXIX/104Slano4
Dubrovačko-neretvanskaXIX/105Rudine4
Dubrovačko-neretvanskaXIX/11ŠAKNJA RAT2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/110Blato3
Dubrovačko-neretvanskaXIX/111Smokvica2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/113Pelisac2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/114Kuna4
Dubrovačko-neretvanskaXIX/115Ston4
Dubrovačko-neretvanskaXIX/116Opuzen2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/117Metković2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/118Norin2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/119Prolog – Dubrave2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/12ZAGORJE2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/120Ploče3
Dubrovačko-neretvanskaXIX/121Trpanj2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/122Potomje2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/2MALA ŽABA METKOVIĆ2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/3MRČARA – PREŽBA2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/4PRIMORJE2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/7RUJNICA2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/8SLIVNO METKOVIĆ2
Dubrovačko-neretvanskaXIX/9STRIŽEVO2
Grad ZagrebXXI/1OBREŠKI LUG2
Grad ZagrebXXI/101JEŽDOVEC – STUPNIK2
Grad ZagrebXXI/102BREZOVICA – KUPINEČKI KRALJEVEC2
Grad ZagrebXXI/103SVETA KLARA2
Grad ZagrebXXI/104DRAGONOŽEC2
Grad ZagrebXXI/105ŽITNJAK2
Grad ZagrebXXI/106SESVETSKI KRALJEVEC2
Grad ZagrebXXI/107ŠAŠINOVEC2
Grad ZagrebXXI/108BELOVAR – MORAVČE2
Grad ZagrebXXI/109VUGROVEC2
Grad ZagrebXXI/110ČUČERJE2
Grad ZagrebXXI/111HORVATI2
IstarskaXVIII/1BARBARIGA2
IstarskaXVIII/10RAŠA2
IstarskaXVIII/101Buje2
IstarskaXVIII/102Umag3
IstarskaXVIII/103Novigrad2
IstarskaXVIII/104Brtonigla2
IstarskaXVIII/105Grožnjan3
IstarskaXVIII/106Momjan2
IstarskaXVIII/107Oprtalj3
IstarskaXVIII/108Mirna4
IstarskaXVIII/109Ćićarija6
IstarskaXVIII/110Roč2
IstarskaXVIII/111Labin4
IstarskaXVIII/112Koromačno2
IstarskaXVIII/113Vinež2
IstarskaXVIII/114Kršan2
IstarskaXVIII/115Pićan2
IstarskaXVIII/116Tinjan2
IstarskaXVIII/117Motovun3
IstarskaXVIII/118Pazin6
IstarskaXVIII/119Poreč5
IstarskaXVIII/12UBAŠ2
IstarskaXVIII/120Blatnica2
IstarskaXVIII/121Dubrava3
IstarskaXVIII/122Kontija2
IstarskaXVIII/123Lovreč2
IstarskaXVIII/124Pula I2
IstarskaXVIII/125Pula II3
IstarskaXVIII/126Ližnjan2
IstarskaXVIII/127Marčana2
IstarskaXVIII/128Krnica3
IstarskaXVIII/129Barban2
IstarskaXVIII/130Vodnjan5
IstarskaXVIII/131Svetvinčenat2
IstarskaXVIII/132Rovinj4
IstarskaXVIII/133Bale3
IstarskaXVIII/134Kanfanar2
IstarskaXVIII/135Žminj3
IstarskaXVIII/136Gračišće2
IstarskaXVIII/137Cerovlje4
IstarskaXVIII/138Lupoglav3
IstarskaXVIII/2BUDAVA2
IstarskaXVIII/3ČEPIĆKO POLJE2
IstarskaXVIII/4DONJA MIRNA2
IstarskaXVIII/6LIM2
IstarskaXVIII/7MAJ2
IstarskaXVIII/9PLOMINSKA GORA2
KarlovačkaIV/1BABINA GORA2
KarlovačkaIV/10SKRADSKA GORA2
KarlovačkaIV/101OZALJ2
KarlovačkaIV/102JAŠKOVO2
KarlovačkaIV/103RIBNIK2
KarlovačkaIV/104ŽAKANJE2
KarlovačkaIV/105VIVODINA2
KarlovačkaIV/106VRHOVAC2
KarlovačkaIV/107DRAGANIĆ2
KarlovačkaIV/108BRUSNIK2
KarlovačkaIV/109POKUPLJE2
KarlovačkaIV/11VELIKA KAPELA2
KarlovačkaIV/110DUBOVAC2
KarlovačkaIV/111ORLOVAC2
KarlovačkaIV/112REČICA2
KarlovačkaIV/113ŠIŠLJAVIĆ2
KarlovačkaIV/114KARLOVAC2
KarlovačkaIV/115SKAKAVAC2
KarlovačkaIV/116BANSKI KOVAČEVAC3
KarlovačkaIV/117TUŠILOVIĆ2
KarlovačkaIV/118SKRAD2
KarlovačkaIV/119KRNJAK3
KarlovačkaIV/12VELIKO BRDO2
KarlovačkaIV/120NETRETIĆ2
KarlovačkaIV/121PRILIŠĆE2
KarlovačkaIV/122DUGA RESA2
KarlovačkaIV/123DRUŽAC2
KarlovačkaIV/124RAVNO2
KarlovačkaIV/125BOSILJEVO2
KarlovačkaIV/126ZVEČAJ2
KarlovačkaIV/127BELAJ2
KarlovačkaIV/128BREZETINAC2
KarlovačkaIV/129GENERALSKI STOL2
KarlovačkaIV/130BOSILJEVAC2
KarlovačkaIV/131PERJASICA2
KarlovačkaIV/132MEĐUVOĐE2
KarlovačkaIV/133ZALIJE2
KarlovačkaIV/134VELJUN2
KarlovačkaIV/135DREŽNICA2
KarlovačkaIV/136TROJVRH2
KarlovačkaIV/137JANJA GORA2
KarlovačkaIV/138BLAGAJ2
KarlovačkaIV/139GLINA2
KarlovačkaIV/14ŠUMBAR2
KarlovačkaIV/140CVITOVIĆ2
KarlovačkaIV/141SLUNJ3
KarlovačkaIV/142PRIMIŠLJE3
KarlovačkaIV/143BATNOGA2
KarlovačkaIV/144CETINGRAD2
KarlovačkaIV/145MAŠVINA2
KarlovačkaIV/146RAKOVICA2
KarlovačkaIV/147NOVA KRŠLJA2
KarlovačkaIV/148GRABOVAC2
KarlovačkaIV/149DREŽNIK GRAD2
KarlovačkaIV/15DRAGANIĆI2
KarlovačkaIV/150KUPLENSKO2
KarlovačkaIV/151RADATOVIĆ2
KarlovačkaIV/152VOJNIĆ3
KarlovačkaIV/153RAVNO ZAPAD2
KarlovačkaIV/154HUM2
KarlovačkaIV/16EUGEN KVATERNIK9
KarlovačkaIV/17CRNI VRH5
KarlovačkaIV/18DEBELI VRH3
KarlovačkaIV/19MALA JAVORNICA2
KarlovačkaIV/2BRŠLJANOVICA3
KarlovačkaIV/20CRNA DRAGA2
KarlovačkaIV/21KREMEŠNICA2
KarlovačkaIV/22PETROVA GORA6
KarlovačkaIV/23KRIVI JAVOR I2
KarlovačkaIV/3BUKOVAČA3
KarlovačkaIV/3BUKOVAČA3
KarlovačkaIV/4CETINGRAD2
KarlovačkaIV/5KLEK3
KarlovačkaIV/6KRPEL2
KarlovačkaIV/7MALA KAPELA I3
KarlovačkaIV/8PERJASIČKA KOSA2
KarlovačkaIV/9POKUPSKI BAZEN4
Koprivničko-križevačkaVI/1DUGAČKO BRDO2
Koprivničko-križevačkaVI/101KRIŽEVCI18
Koprivničko-križevačkaVI/102ĐURĐEVAC 19
Koprivničko-križevačkaVI/103ĐURĐEVAC 22
Koprivničko-križevačkaVI/104KOPRIVNICA 116
Koprivničko-križevačkaVI/105KOPRIVNICA 22
Koprivničko-križevačkaVI/106KOPRIVNICA 32
Koprivničko-križevačkaVI/11ORSAGOVICA2
Koprivničko-križevačkaVI/2ĐURĐEVAČKA BILOGORA2
Koprivničko-križevačkaVI/4MESARICA PLAVO2
Koprivničko-križevačkaVI/5NOVIGRADSKA PLANINA2
Koprivničko-križevačkaVI/6PESKI6
Koprivničko-križevačkaVI/8POLUM3
Koprivničko-križevačkaVI/9REPAŠ3
Koprivničko-križevačkaVI/VI/107PRIGORJE2
Koprivničko-križevačkaVI/VI/108SVETI PETAR ČVRSTEC2
Koprivničko-križevačkaVI/VI/109RUŠEVAC2
Krapinsko-zagorskaII/101HUM NA SUTLI2
Krapinsko-zagorskaII/102DESINIĆ2
Krapinsko-zagorskaII/103PREGRADA2
Krapinsko-zagorskaII/104ZAGORSKA SELA2
Krapinsko-zagorskaII/105TUHELJ2
Krapinsko-zagorskaII/106KLANJEC2
Krapinsko-zagorskaII/107KRALJEVEC NA SUTLI2
Krapinsko-zagorskaII/108ĐURMANEC2
Krapinsko-zagorskaII/109JESENJE GORNJE2
Krapinsko-zagorskaII/110PETROVSKO2
Krapinsko-zagorskaII/111KRAPINA2
Krapinsko-zagorskaII/112RADOBOJ2
Krapinsko-zagorskaII/113ŠKARIĆEVO2
Krapinsko-zagorskaII/114KRAPINSKE TOPLICE2
Krapinsko-zagorskaII/115VELIKO TRGOVIŠĆE2
Krapinsko-zagorskaII/116SV. KRIŽ ZAČRETJE2
Krapinsko-zagorskaII/117ZABOK2
Krapinsko-zagorskaII/118BEDEKOVČINA2
Krapinsko-zagorskaII/119MIHOVLJAN2
Krapinsko-zagorskaII/120LOBOR2
Krapinsko-zagorskaII/121MAČE2
Krapinsko-zagorskaII/122ZLATAR3
Krapinsko-zagorskaII/123ZLATAR BISTRICA2
Krapinsko-zagorskaII/124BUDINŠĆINA2
Krapinsko-zagorskaII/125HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE2
Krapinsko-zagorskaII/126KONJŠĆINA2
Krapinsko-zagorskaII/127OROSLAVJE2
Krapinsko-zagorskaII/128DONJA STUBICA2
Krapinsko-zagorskaII/129GORNJA STUBICA2
Krapinsko-zagorskaII/130MARIJA BISTRICA2
Krapinsko-zagorskaII/2MACELJ2
Ličko-senjskaIX/1ANTINOVICA2
Ličko-senjskaIX/10RAMINO KORITO3
Ličko-senjskaIX/101Jezerane2
Ličko-senjskaIX/102Križ – Kamenica2
Ličko-senjskaIX/103Brinje3
Ličko-senjskaIX/104Dabar2
Ličko-senjskaIX/105Kompolje2
Ličko-senjskaIX/106Otočac3
Ličko-senjskaIX/107Sinac2
Ličko-senjskaIX/108Vrhovine2
Ličko-senjskaIX/109Perušić2
Ličko-senjskaIX/110Pazarišta2
Ličko-senjskaIX/111Lički Osik2
Ličko-senjskaIX/112Smiljan3
Ličko-senjskaIX/113Gospić5
Ličko-senjskaIX/114Bilaj – Ribnik2
Ličko-senjskaIX/115Mogorić2
Ličko-senjskaIX/116Medak3
Ličko-senjskaIX/117Novalja4
Ličko-senjskaIX/118Baške Oštarije2
Ličko-senjskaIX/119Lovinac2
Ličko-senjskaIX/12RISOVAC2
Ličko-senjskaIX/120Korenica7
Ličko-senjskaIX/121Udbina7
Ličko-senjskaIX/122Vaganac2
Ličko-senjskaIX/123Donji Lapac6
Ličko-senjskaIX/124Švica2
Ličko-senjskaIX/13SENJ4
Ličko-senjskaIX/14SJEVERNI VELEBIT12
Ličko-senjskaIX/15ŠKRDA2
Ličko-senjskaIX/16BEGOVAČA3
Ličko-senjskaIX/17SV. JURAJ3
Ličko-senjskaIX/18ŠKAMNICA2
Ličko-senjskaIX/19VELINAC2
Ličko-senjskaIX/2GOLO TRLO4
Ličko-senjskaIX/20VELIKI VUJNOVAC4
Ličko-senjskaIX/21VIDOVAČA5
Ličko-senjskaIX/22VISOČICA6
Ličko-senjskaIX/23VREBAC5
Ličko-senjskaIX/24BITORAJ3
Ličko-senjskaIX/25MRSINJ2
Ličko-senjskaIX/26PLJEŠIVICA3
Ličko-senjskaIX/27KRIVI JAVOR III2
Ličko-senjskaIX/28CRNA DULIBA – METLA3
Ličko-senjskaIX/29JADOVNO2
Ličko-senjskaIX/3BOK – VELIKI VRH2
Ličko-senjskaIX/30SREDNJI VELEBIT5
Ličko-senjskaIX/31MALA KAPELA II2
Ličko-senjskaIX/32KARLOVIĆEVA KORITA7
Ličko-senjskaIX/33KREMEN4
Ličko-senjskaIX/34LISINA2
Ličko-senjskaIX/35LJUBOVO3
Ličko-senjskaIX/36MALI ALAN7
Ličko-senjskaIX/37VRH JELOVI7
Ličko-senjskaIX/38MARKOVIĆ – RUDINE4
Ličko-senjskaIX/39BILO2
Ličko-senjskaIX/4CRNO JEZERO2
Ličko-senjskaIX/40KAMENSKO5
Ličko-senjskaIX/41BIJELI POTOCI3
Ličko-senjskaIX/5GODAČA4
Ličko-senjskaIX/6JABLANAC2
Ličko-senjskaIX/7KREKOVAČA3
Ličko-senjskaIX/8KRIVI JAVOR II2
Ličko-senjskaIX/9LUKOVO ŠUGARJE3
MeđimurskaXX/1DUBRAVA2
MeđimurskaXX/101KOTORIBA2
MeđimurskaXX/102DONJI VIDOVEC2
MeđimurskaXX/103DRAŠKOVEC2
MeđimurskaXX/104GORIČAN2
MeđimurskaXX/105HODOŠAN2
MeđimurskaXX/106PRELOG2
MeđimurskaXX/107DOMAŠINEC2
MeđimurskaXX/108DEKANOVEC2
MeđimurskaXX/109MALA SUBOTICA2
MeđimurskaXX/110ČAKOVEC I2
MeđimurskaXX/111NEDELIŠĆE2
MeđimurskaXX/112MACINEC2
MeđimurskaXX/113GORNJI MIHALJEVEC2
MeđimurskaXX/114ŠTRIGOVA2
MeđimurskaXX/115SVETI MARTIN NA MURI2
MeđimurskaXX/116MURSKO SREDIŠĆE2
MeđimurskaXX/117VRATIŠINEC2
MeđimurskaXX/118ČAKOVEC II3
MeđimurskaXX/119SELNICA2
MeđimurskaXX/120ČAKOVEC III2
Osječko-baranjskaXIV/10MUNJOROŠ2
Osječko-baranjskaXIV/101Levanjska Varoš2
Osječko-baranjskaXIV/102Lapovci2
Osječko-baranjskaXIV/103Trnava2
Osječko-baranjskaXIV/104Selci Đakovački2
Osječko-baranjskaXIV/105Đakovo2
Osječko-baranjskaXIV/106Satnica Đakovačka2
Osječko-baranjskaXIV/107Gorjani2
Osječko-baranjskaXIV/108Potnjani2
Osječko-baranjskaXIV/109Drenje2
Osječko-baranjskaXIV/11ŠARKANJ – VRBLJE2
Osječko-baranjskaXIV/110Bračevci2
Osječko-baranjskaXIV/111Punitovci2
Osječko-baranjskaXIV/112Tomašanci – Ivanovci2
Osječko-baranjskaXIV/113Viškovci2
Osječko-baranjskaXIV/114Semeljci2
Osječko-baranjskaXIV/115Kešinci2
Osječko-baranjskaXIV/116Vrbica2
Osječko-baranjskaXIV/117Budrovci2
Osječko-baranjskaXIV/118Piškorevci2
Osječko-baranjskaXIV/119Strizivojna2
Osječko-baranjskaXIV/12TOMIN HRAST2
Osječko-baranjskaXIV/120Višnjevac2
Osječko-baranjskaXIV/121Josipovac2
Osječko-baranjskaXIV/122Čepin2
Osječko-baranjskaXIV/123Čepinski Martinci2
Osječko-baranjskaXIV/124Beketinci2
Osječko-baranjskaXIV/125Vuka2
Osječko-baranjskaXIV/126Vladislavci2
Osječko-baranjskaXIV/127Livana2
Osječko-baranjskaXIV/128Antunovac2
Osječko-baranjskaXIV/129Ernestinovo2
Osječko-baranjskaXIV/130Laslovo2
Osječko-baranjskaXIV/131Silaš2
Osječko-baranjskaXIV/132Osijek3
Osječko-baranjskaXIV/133Tenja2
Osječko-baranjskaXIV/134Sarvaš2
Osječko-baranjskaXIV/135Aljmaš2
Osječko-baranjskaXIV/136Dalj2
Osječko-baranjskaXIV/137Erdut2
Osječko-baranjskaXIV/138Koška3
Osječko-baranjskaXIV/139Podravska Moslavina3
Osječko-baranjskaXIV/14MIHOLJAC2
Osječko-baranjskaXIV/140Donji Miholjac3
Osječko-baranjskaXIV/141Golinci2
Osječko-baranjskaXIV/142Magadenovac3
Osječko-baranjskaXIV/143Podgajci Podravski2
Osječko-baranjskaXIV/144Belišće3
Osječko-baranjskaXIV/145Zelčin2
Osječko-baranjskaXIV/146Valpovo2
Osječko-baranjskaXIV/147Ladimirevci2
Osječko-baranjskaXIV/148Bizovac2
Osječko-baranjskaXIV/149Habjanovci2
Osječko-baranjskaXIV/15ĐURĐENICA2
Osječko-baranjskaXIV/150Šag – Nard2
Osječko-baranjskaXIV/151Petrijevci2
Osječko-baranjskaXIV/152Baranjsko Petrovo Selo2
Osječko-baranjskaXIV/153Bolman2
Osječko-baranjskaXIV/154Jagodnjak2
Osječko-baranjskaXIV/155Darda3
Osječko-baranjskaXIV/156Bilje2
Osječko-baranjskaXIV/157Lug2
Osječko-baranjskaXIV/158Kneževi Vinogradi2
Osječko-baranjskaXIV/159Zmajevac2
Osječko-baranjskaXIV/16KAPELAČKI LUG2
Osječko-baranjskaXIV/160Karanac2
Osječko-baranjskaXIV/161Čeminac2
Osječko-baranjskaXIV/162Beli Manastir2
Osječko-baranjskaXIV/163Luč2
Osječko-baranjskaXIV/164Branjin Vrh2
Osječko-baranjskaXIV/165Popovac2
Osječko-baranjskaXIV/166Branjina2
Osječko-baranjskaXIV/167Duboševica2
Osječko-baranjskaXIV/168Batina2
Osječko-baranjskaXIV/169Topolje2
Osječko-baranjskaXIV/17JELAS – ĐOL2
Osječko-baranjskaXIV/170Grabovac2
Osječko-baranjskaXIV/172Šaptinovci2
Osječko-baranjskaXIV/173Feričanci2
Osječko-baranjskaXIV/174Đurđenovac2
Osječko-baranjskaXIV/175Donja Motičina2
Osječko-baranjskaXIV/176Ribnjak2
Osječko-baranjskaXIV/177Jelisavac2
Osječko-baranjskaXIV/178Vukojevci2
Osječko-baranjskaXIV/179Podgorač2
Osječko-baranjskaXIV/18MILINAC2
Osječko-baranjskaXIV/180Budimci2
Osječko-baranjskaXIV/181Našice2
Osječko-baranjskaXIV/182Valenovac2
Osječko-baranjskaXIV/183Granice2
Osječko-baranjskaXIV/184Kopačevo2
Osječko-baranjskaXIV/185Vardarac2
Osječko-baranjskaXIV/186Marijanci2
Osječko-baranjskaXIV/19POPOVAC – KRSTOVI2
Osječko-baranjskaXIV/2LACIĆ – GLOŽĐE2
Osječko-baranjskaXIV/20PODRAVLJE4
Osječko-baranjskaXIV/21BUDIGOŠĆE2
Osječko-baranjskaXIV/22KRNDIJA I2
Osječko-baranjskaXIV/23KRNDIJA II3
Osječko-baranjskaXIV/24KRNDIJA III2
Osječko-baranjskaXIV/25NAŠIČKA BREZNICA2
Osječko-baranjskaXIV/26BRATILJEVCI – SJEVERNI DILJ3
Osječko-baranjskaXIV/3HALJEVO2
Osječko-baranjskaXIV/4KARAŠ2
Osječko-baranjskaXIV/5KOHA – KOZARAC2
Osječko-baranjskaXIV/6KUJNJAK2
Osječko-baranjskaXIV/9PODUNAVLJE – PODRAVLJE11
Osječko-baranjskaXIV/1BREZNICA3
Požeško-slavonskaXI/101ZAPADNI PAPUK II2
Požeško-slavonskaXI/102POLJANAČKE ŠUME2
Požeško-slavonskaXI/103ORLJAVAC2
Požeško-slavonskaXI/104BRESTOVAC2
Požeško-slavonskaXI/105BIŠKUPCI2
Požeško-slavonskaXI/106VELIKA2
Požeško-slavonskaXI/107POŽEGA I2
Požeško-slavonskaXI/108KAPTOL2
Požeško-slavonskaXI/109POŽEGA II2
Požeško-slavonskaXI/110VETOVO2
Požeško-slavonskaXI/111JAKŠIĆ2
Požeško-slavonskaXI/112KUTJEVO2
Požeško-slavonskaXI/113SESVETE2
Požeško-slavonskaXI/114BUK2
Požeško-slavonskaXI/115BEKTEŽ2
Požeško-slavonskaXI/116ČAGLIN2
Požeško-slavonskaXI/117RUŠEVO2
Požeško-slavonskaXI/118SOVSKI DOL2
Požeško-slavonskaXI/119BUČJE2
Požeško-slavonskaXI/120KOŠUTA3
Požeško-slavonskaXI/121FAZAN4
Požeško-slavonskaXI/122TROKUT4
Požeško-slavonskaXI/123SLAVUJ2
Požeško-slavonskaXI/124PSUNJ4
Požeško-slavonskaXI/13LJESKOVICA2
Požeško-slavonskaXI/16PAPUK – KRNDIJA2
Požeško-slavonskaXI/18POŽEŠKA GORA2
Požeško-slavonskaXI/19SJEVERNA BABJA GORA I2
Požeško-slavonskaXI/2ISTOČNI PSUNJ2
Požeško-slavonskaXI/20SJEVERNA BABJA GORA II2
Požeško-slavonskaXI/21SJEVERNA BABJA GORA III2
Požeško-slavonskaXI/22SJEVERNI DILJ2
Požeško-slavonskaXI/24ZAPADNI PAPUK2
Požeško-slavonskaXI/25ZVEČEVO2
Požeško-slavonskaXI/27BLATUŠKO BRDO2
Požeško-slavonskaXI/28JUŽNA BABJA GORA IIb2
Požeško-slavonskaXI/3JUŽNA KRNDIJA I2
Požeško-slavonskaXI/4JUŽNA KRNDIJA II2
Požeško-slavonskaXI/5JUŽNA KRNDIJA III2
Požeško-slavonskaXI/6JUŽNI PAPUK I2
Požeško-slavonskaXI/7JUŽNI PAPUK II2
Požeško-slavonskaXI/8JUŽNI PAPUK III2
Požeško-slavonskaXI/9PAKRAČKA POLJANA2
Primorsko-goranskaVIII/10KUPJAČKI VRH3
Primorsko-goranskaVIII/105ĆUNSKI KURILA2
Primorsko-goranskaVIII/106NEREZINE2
Primorsko-goranskaVIII/107BATAJNA – HRASTE3
Primorsko-goranskaVIII/11LIBURNIJA2
Primorsko-goranskaVIII/110CRNA GORA2
Primorsko-goranskaVIII/111KUPIČKI VRH2
Primorsko-goranskaVIII/112VRANJAK2
Primorsko-goranskaVIII/113VIŠNJEVICA2
Primorsko-goranskaVIII/114MRKOPALJ2
Primorsko-goranskaVIII/115PETEHOVAC2
Primorsko-goranskaVIII/116KUPA2
Primorsko-goranskaVIII/117RUDAČ II2
Primorsko-goranskaVIII/118JELENSKI JARAK2
Primorsko-goranskaVIII/119LIPOV VRH2
Primorsko-goranskaVIII/12LITORIĆ3
Primorsko-goranskaVIII/120PERMANI4
Primorsko-goranskaVIII/121KLANA2
Primorsko-goranskaVIII/122MATULJI2
Primorsko-goranskaVIII/123VINODOL2
Primorsko-goranskaVIII/124GROBNIK5
Primorsko-goranskaVIII/125KRASICA2
Primorsko-goranskaVIII/126HRELJIN2
Primorsko-goranskaVIII/127KASTAV5
Primorsko-goranskaVIII/128PONIKVE – GRADINA2
Primorsko-goranskaVIII/129DUBRAČINA2
Primorsko-goranskaVIII/129DUBRAČINA2
Primorsko-goranskaVIII/13ROGOZNO2
Primorsko-goranskaVIII/130TRAMUNTANA2
Primorsko-goranskaVIII/131BELEJ-OSOR2
Primorsko-goranskaVIII/132PUNTA KRIŽA3
Primorsko-goranskaVIII/15PLANINA3
Primorsko-goranskaVIII/19RISNJAK6
Primorsko-goranskaVIII/2BJELOLASICA12
Primorsko-goranskaVIII/21SMREKOVA DRAGA7
Primorsko-goranskaVIII/22SNJEŽNIK4
Primorsko-goranskaVIII/23SVETI GRGUR2
Primorsko-goranskaVIII/25UČKA2
Primorsko-goranskaVIII/26ZAVRŠJE2
Primorsko-goranskaVIII/27ZEČA2
Primorsko-goranskaVIII/28DOBRA2
Primorsko-goranskaVIII/29RIČIČKO BILO9
Primorsko-goranskaVIII/3CETIN – GLOŽAC2
Primorsko-goranskaVIII/4DOLIN2
Primorsko-goranskaVIII/6KALIFRONT2
Primorsko-goranskaVIII/7KASTAVSKA ŠUMA3
Primorsko-goranskaVIII/8KOŠUTNJAK2
Primorsko-goranskaVIII/9KRMPOTE – LEDENICE2
Sisačko-moslavačkaIII/1BELČIĆEV GAJ2
Sisačko-moslavačkaIII/10GUŠĆE2
Sisačko-moslavačkaIII/101BURDELJ2
Sisačko-moslavačkaIII/102LETOVANIČKI LUG2
Sisačko-moslavačkaIII/103GOLO BRDO2
Sisačko-moslavačkaIII/104ODRANSKO POLJE2
Sisačko-moslavačkaIII/105POSAVLJE GORNJE DESNO2
Sisačko-moslavačkaIII/106POSAVLJE GORNJE LIJEVO2
Sisačko-moslavačkaIII/107LUDINA3
Sisačko-moslavačkaIII/108POPOVAČA2
Sisačko-moslavačkaIII/109VOLODER2
Sisačko-moslavačkaIII/11JAMARIČKO BRDO2
Sisačko-moslavačkaIII/110CIGLENICA2
Sisačko-moslavačkaIII/111KUTINA2
Sisačko-moslavačkaIII/112GOJLO3
Sisačko-moslavačkaIII/113LIPOVLJANI2
Sisačko-moslavačkaIII/114MEĐURIĆ2
Sisačko-moslavačkaIII/115MURATOVICA2
Sisačko-moslavačkaIII/116RAJIĆ2
Sisačko-moslavačkaIII/117JASENOVAC2
Sisačko-moslavačkaIII/118PUSKA2
Sisačko-moslavačkaIII/119PIŠKORNJAČ3
Sisačko-moslavačkaIII/12KALJE2
Sisačko-moslavačkaIII/120SUNJA4
Sisačko-moslavačkaIII/121STAZA2
Sisačko-moslavačkaIII/122HRVATSKA DUBICA2
Sisačko-moslavačkaIII/123HRVATSKA KOSTAJNICA7
Sisačko-moslavačkaIII/124DIVUŠA4
Sisačko-moslavačkaIII/125GRMUŠANI2
Sisačko-moslavačkaIII/126HRVATSKI ČUNTIĆ3
Sisačko-moslavačkaIII/127PETRINJA4
Sisačko-moslavačkaIII/128GORA3
Sisačko-moslavačkaIII/129GLINSKO NOVO SELO2
Sisačko-moslavačkaIII/13KLJUKA2
Sisačko-moslavačkaIII/130MAJA5
Sisačko-moslavačkaIII/131GLINA I2
Sisačko-moslavačkaIII/132GLINA II3
Sisačko-moslavačkaIII/133STANKOVAC3
Sisačko-moslavačkaIII/134BUČICA2
Sisačko-moslavačkaIII/135LASINJA4
Sisačko-moslavačkaIII/136GVOZD3
Sisačko-moslavačkaIII/137TOPUSKO7
Sisačko-moslavačkaIII/138ŽAŽINA2
Sisačko-moslavačkaIII/14KOTAR ŠUMA2
Sisačko-moslavačkaIII/17LIPOVICA3
Sisačko-moslavačkaIII/18LIPOVLJANI2
Sisačko-moslavačkaIII/19LONJA3
Sisačko-moslavačkaIII/20MAJDAN I4
Sisačko-moslavačkaIII/22NOVSKO BRDO3
Sisačko-moslavačkaIII/23OPEKE I2
Sisačko-moslavačkaIII/24ORLOVA2
Sisačko-moslavačkaIII/27POPOV GAJ5
Sisačko-moslavačkaIII/28POSAVSKE ŠUME5
Sisačko-moslavačkaIII/29PROLOM3
Sisačko-moslavačkaIII/3BREZOVICA2
Sisačko-moslavačkaIII/30ZRINSKA GORA I5
Sisačko-moslavačkaIII/31ŠAŠNA GREDA4
Sisačko-moslavačkaIII/32TRSTIKA2
Sisačko-moslavačkaIII/36VIŠNJIČKI BOK2
Sisačko-moslavačkaIII/37CRNČINA II2
Sisačko-moslavačkaIII/38MAJDAN II4
Sisačko-moslavačkaIII/39OPEKE II3
Sisačko-moslavačkaIII/4BUKOVA GREDA2
Sisačko-moslavačkaIII/40ZRINSKA GORA II2
Sisačko-moslavačkaIII/7CRNČINA I2
Sisačko-moslavačkaIII/8DUBRAVA2
Sisačko-moslavačkaIII/9GREDE – KAMARE5
Splitsko-dalmatinskaXVII/1BIOKOVO4
Splitsko-dalmatinskaXVII/10OMIŠKA DINARA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/101BIŠEVI I SV. ANDRIJA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/106SEVID – VINIŠĆE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/107MARINA DONJA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/108TROGIR2
Splitsko-dalmatinskaXVII/109KAŠTELA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/11OSOJE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/110VILAJA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/111TRIŠTENICA GORNJA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/112BILUŠ2
Splitsko-dalmatinskaXVII/113LJUBEĆ2
Splitsko-dalmatinskaXVII/114DUGOBABE-BROĆANAC2
Splitsko-dalmatinskaXVII/115KLIS2
Splitsko-dalmatinskaXVII/116ZAMOSORJE-GORNJE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/117DICMO2
Splitsko-dalmatinskaXVII/118MUĆ2
Splitsko-dalmatinskaXVII/119OGORJE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/120VRLIKA3
Splitsko-dalmatinskaXVII/121PERUĆA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/122SINJ6
Splitsko-dalmatinskaXVII/123TRILJ3
Splitsko-dalmatinskaXVII/124KREŠEVNICA3
Splitsko-dalmatinskaXVII/125CISTA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/126LOVREĆ – STUDENCI3
Splitsko-dalmatinskaXVII/127ŽEŽEVICA – GRABOVAC2
Splitsko-dalmatinskaXVII/128ZAGVOZD4
Splitsko-dalmatinskaXVII/129ŠEMINOVAC2
Splitsko-dalmatinskaXVII/13PELEGRIN2
Splitsko-dalmatinskaXVII/130PROLOŽAC2
Splitsko-dalmatinskaXVII/131IMOTSKI2
Splitsko-dalmatinskaXVII/132ZMIJAVCI2
Splitsko-dalmatinskaXVII/133POLJICA – MIJACA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/134VRGORAČKI RASTOK2
Splitsko-dalmatinskaXVII/135VRGORAČKO JEZERO2
Splitsko-dalmatinskaXVII/136ZAVOJANE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/137KOZICA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/138DRVENIK – GRADAC2
Splitsko-dalmatinskaXVII/139PODGORA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/14SVILAJA II4
Splitsko-dalmatinskaXVII/140MAKARSKA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/141BAŠKA VODA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/142PODMOSORJE4
Splitsko-dalmatinskaXVII/145DUGOPOLJE DONJE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/146RUNOVIĆI2
Splitsko-dalmatinskaXVII/147TRIŠTENICA DONJA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/148ZADVARJE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/149ZAMOSORJE DONJE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/150BILUŠ DONJI2
Splitsko-dalmatinskaXVII/151SEGET2
Splitsko-dalmatinskaXVII/152BIORINE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/153ŽEŽEVICA – GRABOVAC DONJI2
Splitsko-dalmatinskaXVII/154ZAGVOZD DONJI2
Splitsko-dalmatinskaXVII/155RIČICE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/156RAŠĆANE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/157VRGORAČKO JEZERO DONJE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/158DUGE NJIVE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/159DUGOPOLJE GORNJE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/16ŠIBENIK – VRGORAC2
Splitsko-dalmatinskaXVII/161KLIS DONJI2
Splitsko-dalmatinskaXVII/162MARINA GORNJA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/163BRISTOVAC VLAKE2
Splitsko-dalmatinskaXVII/18VISOKA PLEŠIVICA3
Splitsko-dalmatinskaXVII/19VRDOVO6
Splitsko-dalmatinskaXVII/2BOROVAČA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/20VUČJA DUBRAVA2
Splitsko-dalmatinskaXVII/21TOVARNICA – JELINAK3
Splitsko-dalmatinskaXVII/22KOPRŠNICA – TIJARICA4
Splitsko-dalmatinskaXVII/24RILIĆ – BAĆINSKA JEZERA5
Splitsko-dalmatinskaXVII/3DINARA – CRVENE GREDE5
Splitsko-dalmatinskaXVII/4KAMEŠNICA4
Splitsko-dalmatinskaXVII/5KOZJAK3
Splitsko-dalmatinskaXVII/6MAGLAJ – CISTA4
Splitsko-dalmatinskaXVII/7MATOKIT – VRGORAC2
Splitsko-dalmatinskaXVII/8MOSEĆ II2
Splitsko-dalmatinskaXVII/9MOSOR5
Šibensko-kninskaXV/1MOSEĆ I2
Šibensko-kninskaXV/101Rogoznica3
Šibensko-kninskaXV/102Primošten2
Šibensko-kninskaXV/103Šibenik3
Šibensko-kninskaXV/104Dubrava2
Šibensko-kninskaXV/105Perković2
Šibensko-kninskaXV/106Lozovac2
Šibensko-kninskaXV/107Srima2
Šibensko-kninskaXV/108Vodice4
Šibensko-kninskaXV/109Tribunj2
Šibensko-kninskaXV/110Pirovac4
Šibensko-kninskaXV/111Skradin5
Šibensko-kninskaXV/112Trolokve2
Šibensko-kninskaXV/113Unešić7
Šibensko-kninskaXV/114Ružić2
Šibensko-kninskaXV/115Siverić2
Šibensko-kninskaXV/116Drniš5
Šibensko-kninskaXV/117Pakovo selo – Pokrovnik4
Šibensko-kninskaXV/119Oklaj4
Šibensko-kninskaXV/120Otoci I2
Šibensko-kninskaXV/121Otoci II2
Šibensko-kninskaXV/122Bilice2
Šibensko-kninskaXV/123Grebaštica2
Šibensko-kninskaXV/124Knin3
Šibensko-kninskaXV/125Oćestovo5
Šibensko-kninskaXV/126Cetina2
Šibensko-kninskaXV/127Kistanje7
Šibensko-kninskaXV/128Perković I2
Šibensko-kninskaXV/129Skradin I2
Šibensko-kninskaXV/130Dubrava I2
Šibensko-kninskaXV/2OŠTRICA2
Šibensko-kninskaXV/3PROMINA2
Šibensko-kninskaXV/4SVILAJA I4
Šibensko-kninskaXV/5TRTAR2
Šibensko-kninskaXV/6DINARA8
Šibensko-kninskaXV/7KOZJAK – POLAČA7
Šibensko-kninskaXV/8PLAVNO3
Šibensko-kninskaXV/9RAPE – ZRMANJA2
VaraždinskaV/101Cestica2
VaraždinskaV/102Vinica2
VaraždinskaV/103Zelendvor3
VaraždinskaV/104Petrijanec2
VaraždinskaV/105Varaždin3
VaraždinskaV/106Bartolovec2
VaraždinskaV/107Martijanec2
VaraždinskaV/108Sveti Đurđ2
VaraždinskaV/109Veliki Bukovec2
VaraždinskaV/110Mali Bukovec2
VaraždinskaV/111Ludbreg2
VaraždinskaV/112Jalžabet2
VaraždinskaV/113Šaulovec2
VaraždinskaV/114Maruševec2
VaraždinskaV/115Voća2
VaraždinskaV/116Klenovnik2
VaraždinskaV/117Ravna Gora2
VaraždinskaV/118Bednja2
VaraždinskaV/119Lepoglava2
VaraždinskaV/120Ivanec2
VaraždinskaV/121Margečan2
VaraždinskaV/122Mađarevo2
VaraždinskaV/123Novi Marof2
VaraždinskaV/124Varaždinske Toplice2
VaraždinskaV/125Jalševec2
VaraždinskaV/126Ljubešćica2
VaraždinskaV/127Hum Breznički2
VaraždinskaV/128Visoko2
VaraždinskaV/129Breznica2
VaraždinskaV/130Bisag2
VaraždinskaV/2TRAKOŠĆAN2
VaraždinskaV/3KALNIK4
Virovitičko-podravskaX/1BANOV BROD2
Virovitičko-podravskaX/10SLATINSKO PRIGORJE2
Virovitičko-podravskaX/101Virovitica3
Virovitičko-podravskaX/102Špišić Bukovica3
Virovitičko-podravskaX/103Stari Gradac2
Virovitičko-podravskaX/104Pitomača3
Virovitičko-podravskaX/105Lukač3
Virovitičko-podravskaX/106Rušani2
Virovitičko-podravskaX/107Gradina2
Virovitičko-podravskaX/108Detkovac2
Virovitičko-podravskaX/109Suhopolje6
Virovitičko-podravskaX/11SUHOPOLJSKA BILOGORA4
Virovitičko-podravskaX/110Pecka2
Virovitičko-podravskaX/111Gornji Miholjac2
Virovitičko-podravskaX/112Sopje2
Virovitičko-podravskaX/113Bakić2
Virovitičko-podravskaX/114Gornje Predrijevo2
Virovitičko-podravskaX/115Čađavica2
Virovitičko-podravskaX/116Crnac2
Virovitičko-podravskaX/117Zdenci3
Virovitičko-podravskaX/118Orahovica2
Virovitičko-podravskaX/119Čačinci2
Virovitičko-podravskaX/12VOĆIN2
Virovitičko-podravskaX/120Humljani2
Virovitičko-podravskaX/121Nova Bukovica2
Virovitičko-podravskaX/13GRUDNJAK2
Virovitičko-podravskaX/14ČAĐAVIČKI LUG – SASTAVCI2
Virovitičko-podravskaX/2ĆERALIJE2
Virovitičko-podravskaX/3GAJ – KOTLINE3
Virovitičko-podravskaX/4JANKOVAC3
Virovitičko-podravskaX/5JASENOVAČA3
Virovitičko-podravskaX/7KUPRES – BILOGORA2
Virovitičko-podravskaX/8ORAHOVAČKA PLANINA2
Virovitičko-podravskaX/9PAPUK5
Vukovarsko-srijemskaXVI/1DUGO CERJE – ČESTA – VOĆIN2
Vukovarsko-srijemskaXVI/10NADIŠEVCI2
Vukovarsko-srijemskaXVI/101BREZOVICE3
Vukovarsko-srijemskaXVI/102DRENOVA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/103ERVENICA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/104GAJ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/105JELJE2
Vukovarsko-srijemskaXVI/106LOVAKOVICA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/107LJESKOVAC2
Vukovarsko-srijemskaXVI/108MAŠANJ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/109PAOVO2
Vukovarsko-srijemskaXVI/11SPAČVA10
Vukovarsko-srijemskaXVI/110POLOJ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/111RASTOVIĆ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/112RASTOVO2
Vukovarsko-srijemskaXVI/113RIPAČA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/114SELIŠTE2
Vukovarsko-srijemskaXVI/115SITNATOVO2
Vukovarsko-srijemskaXVI/116STARA SELA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/117VJEROVI3
Vukovarsko-srijemskaXVI/118MARIKOVO – TOPOLOVAC2
Vukovarsko-srijemskaXVI/119DUBOVICA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/120GRADINA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/121DUBRAVA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/122BRADARICA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/123GLAZDOL2
Vukovarsko-srijemskaXVI/124ŽIRIŠTE – BILILO2
Vukovarsko-srijemskaXVI/125PRIMA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/126BAJIN DOL2
Vukovarsko-srijemskaXVI/127BADNJARA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/128VUKOVO-KORDOŠ5
Vukovarsko-srijemskaXVI/129VUČEDOL4
Vukovarsko-srijemskaXVI/13STARI RAĐENOVCI2
Vukovarsko-srijemskaXVI/130CREPOV DOL2
Vukovarsko-srijemskaXVI/131ZVERINJAK2
Vukovarsko-srijemskaXVI/132SOMOĐ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/133ASAĐ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/134CERIĆ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/135GRABIK2
Vukovarsko-srijemskaXVI/136DOMBOK2
Vukovarsko-srijemskaXVI/137JORDAN4
Vukovarsko-srijemskaXVI/138BORINCI2
Vukovarsko-srijemskaXVI/139RAVNA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/14TRIZLOVI – RASTOVO2
Vukovarsko-srijemskaXVI/140TRAVNJAK2
Vukovarsko-srijemskaXVI/141BRESTOVO2
Vukovarsko-srijemskaXVI/142PASJAK2
Vukovarsko-srijemskaXVI/143GRADAC2
Vukovarsko-srijemskaXVI/144MEĐE2
Vukovarsko-srijemskaXVI/145PANJIK2
Vukovarsko-srijemskaXVI/146REVENICA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/147ALJMAŠ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/148MILJAC2
Vukovarsko-srijemskaXVI/149SVETINJE2
Vukovarsko-srijemskaXVI/15DURGUTOVICA I2
Vukovarsko-srijemskaXVI/150VIDRAŠ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/151ŠIŠKOVKA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/152UGLJARA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/153LIPICE2
Vukovarsko-srijemskaXVI/16VRAPČANA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/17TOPOLA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/18BANOV DOL3
Vukovarsko-srijemskaXVI/19ČUNJEVCI2
Vukovarsko-srijemskaXVI/2BOK2
Vukovarsko-srijemskaXVI/20DESIĆEVO2
Vukovarsko-srijemskaXVI/21TROMEĐA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/22DURGUTOVICA II2
Vukovarsko-srijemskaXVI/3DIONICA2
Vukovarsko-srijemskaXVI/4DUBRAVE2
Vukovarsko-srijemskaXVI/6GRABARJE – LUŠČIĆ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/7JELAŠ2
Vukovarsko-srijemskaXVI/8KUNJEVCI2
Vukovarsko-srijemskaXVI/9MEROLINO3
ZadarskaXIII/109Sestrunj – Rivanj2
ZadarskaXIII/11KRUŠEVO – ORLJAK4
ZadarskaXIII/115Blatski gaj2
ZadarskaXIII/116Križ2
ZadarskaXIII/117Biograd2
ZadarskaXIII/118Nin3
ZadarskaXIII/119Ljubač2
ZadarskaXIII/120Posedarje3
ZadarskaXIII/121Novigrad2
ZadarskaXIII/122Poličnik5
ZadarskaXIII/123Škabrnja – Zemunik Donji3
ZadarskaXIII/124Benkovac – Smilčić4
ZadarskaXIII/125Polača3
ZadarskaXIII/126Lišane Ostrovičke3
ZadarskaXIII/127Pristeg2
ZadarskaXIII/128Zrmanja2
ZadarskaXIII/129Bukovica11
ZadarskaXIII/130Vrelo Zrmanje4
ZadarskaXIII/131Ljubovo5
ZadarskaXIII/132Veliki Urljaj8
ZadarskaXIII/133Una2
ZadarskaXIII/134Zapuntel2
ZadarskaXIII/16MASLOVARA3
ZadarskaXIII/17MAZINSKA PLANINA3
ZadarskaXIII/19BOKANJAČKO BLATO2
ZadarskaXIII/2BONASTAR2
ZadarskaXIII/23POLJICA2
ZadarskaXIII/25RAŽANAC2
ZadarskaXIII/26RODALJICE – LISIČIĆ5
ZadarskaXIII/27STANKOVCI2
ZadarskaXIII/28STARIGRAD – PAKLENICA3
ZadarskaXIII/29SVETO BRDO6
ZadarskaXIII/31TUN2
ZadarskaXIII/32TUSTICA2
ZadarskaXIII/33VRANA4
ZadarskaXIII/35JAGODNJA DONJA – CRLJEN3
ZadarskaXIII/36ZAPUNTEL2
ZadarskaXIII/37STANKOVCI I2
ZadarskaXIII/6JELOVI TAVANI5
ZadarskaXIII/7JUŽNI VELEBIT11
ZadarskaXIII/9KOKIRNA – MILA LJUT2
ZagrebačkaI/1BUKOVAC – NOVAKUŠA3
ZagrebačkaI/10ŽUTICA4
ZagrebačkaI/101Zaprešić2
ZagrebačkaI/102Jablanovec2
ZagrebačkaI/103Bistra2
ZagrebačkaI/104Jakovlje2
ZagrebačkaI/105Luka2
ZagrebačkaI/106Dubravica2
ZagrebačkaI/107Pušća2
ZagrebačkaI/108Brdovečko prigorje2
ZagrebačkaI/109Svetonedeljsko – Samoborsko polje2
ZagrebačkaI/11STUPNIČKI LUG2
ZagrebačkaI/110Molvička šuma – Svetonedeljski breg2
ZagrebačkaI/111Samoborska gora4
ZagrebačkaI/112Brezova Gorica – Lipovac2
ZagrebačkaI/113Boljara – Gradina2
ZagrebačkaI/114Pogana jama – Slapnica2
ZagrebačkaI/115Bukovica – Krašić3
ZagrebačkaI/116Bukovica – Močvarski breg2
ZagrebačkaI/117Glavice2
ZagrebačkaI/118Sveta Jana2
ZagrebačkaI/119Plešivica2
ZagrebačkaI/12ŠILJAKOVAČKA DUBRAVA2
ZagrebačkaI/120Okić2
ZagrebačkaI/121Cvetković2
ZagrebačkaI/122Jastrebarsko2
ZagrebačkaI/123Zdenčina – Kupinec2
ZagrebačkaI/124Bratina2
ZagrebačkaI/125Pisarovina – Jamnica2
ZagrebačkaI/126Kupčinsko polje2
ZagrebačkaI/127Jamnička Gorica2
ZagrebačkaI/128Pokupsko3
ZagrebačkaI/129Lukinić Brdo2
ZagrebačkaI/13TUROPOLJSKI LUG I2
ZagrebačkaI/130Dubranec2
ZagrebačkaI/131Ključić Brdo2
ZagrebačkaI/132Kravarsko2
ZagrebačkaI/133Mraclin2
ZagrebačkaI/134Buševec2
ZagrebačkaI/135Vukovina2
ZagrebačkaI/136Velika Gorica2
ZagrebačkaI/137Donja Lomnica2
ZagrebačkaI/138Črnkovec2
ZagrebačkaI/139Novo Čiče2
ZagrebačkaI/14TUROPOLJSKI LUG II2
ZagrebačkaI/140Orle2
ZagrebačkaI/141Martin Breg2
ZagrebačkaI/142Kalištra2
ZagrebačkaI/143Lupoglavski čret2
ZagrebačkaI/144Dugo polje – Loparnik2
ZagrebačkaI/145Črnec – Ježevečki čret2
ZagrebačkaI/146Komine – Turentaks2
ZagrebačkaI/147Gornja Posavina2
ZagrebačkaI/148Bertovina – Strmec3
ZagrebačkaI/149Šušak – Zelinska gora3
ZagrebačkaI/150Radoišće – Mokrica2
ZagrebačkaI/151Bedenica2
ZagrebačkaI/152Lonjica2
ZagrebačkaI/153Berek – Gusaki2
ZagrebačkaI/154Berek – Poljanski lug2
ZagrebačkaI/155Orao2
ZagrebačkaI/156Presečki Gaj2
ZagrebačkaI/157Čret2
ZagrebačkaI/158Mokrice2
ZagrebačkaI/159Čret – Grede2
ZagrebačkaI/160Varoška2
ZagrebačkaI/161Gaj2
ZagrebačkaI/162Vukojice2
ZagrebačkaI/163Krčevine2
ZagrebačkaI/164Topolje2
ZagrebačkaI/165Trebovec2
ZagrebačkaI/166Opatinec2
ZagrebačkaI/167Ivanić-Grad2
ZagrebačkaI/168Kloštar Ivanić2
ZagrebačkaI/169Križ3
ZagrebačkaI/2ČESMA – BOLČANSKI LUG2
ZagrebačkaI/3ČRNOVŠĆAK2
ZagrebačkaI/4VUKŠINAC2
ZagrebačkaI/5ŽUMBERAČKA GORA2
ZagrebačkaI/6OKIČKI LUG2
ZagrebačkaI/7SOPOT2
ZagrebačkaI/8PISAROVINSKI RIBNJACI2
ZagrebačkaI/9MARČA2
ZagrebačkaI/99TESTNO4

DODATAK V.

POPIS LOVIŠTA S BROJEM UZORAKA ČAGLJEVA KOJE JE POTREBNO DOSTAVITI U SVRHU KONTROLE UČINKOVITOSTI ORALNE VAKCINACIJE

ŽupanijaBroj lovištaNaziv lovištaBroj uzoraka
Dubrovačko-neretvanskaXIX/10SV. ILIJA OREBIĆ1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/101Konavle1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/102Župa Dubrovačka1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/103Dubrava1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/104Slano1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/105Rudine1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/11ŠAKNJA RAT1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/110Blato1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/111Smokvica1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/113Pelisac1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/114Kuna1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/115Ston1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/116Opuzen1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/117Metković1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/118Norin1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/119Prolog – Dubrave1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/12ZAGORJE1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/120Ploče1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/121Trpanj1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/122Potomje1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/2MALA ŽABA METKOVIĆ1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/3MRČARA – PREŽBA1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/4PRIMORJE1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/7RUJNICA1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/8SLIVNO METKOVIĆ1
Dubrovačko-neretvanskaXIX/9STRIŽEVO1
Splitsko-dalmatinskaXVII/1BIOKOVO1
Splitsko-dalmatinskaXVII/10OMIŠKA DINARA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/101BIŠEVI I SV. ANDRIJA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/106SEVID – VINIŠĆE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/107MARINA DONJA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/108TROGIR1
Splitsko-dalmatinskaXVII/109KAŠTELA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/11OSOJE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/110VILAJA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/111TRIŠTENICA GORNJA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/112BILUŠ1
Splitsko-dalmatinskaXVII/113LJUBEĆ1
Splitsko-dalmatinskaXVII/114DUGOBABE – BROĆANAC1
Splitsko-dalmatinskaXVII/115KLIS1
Splitsko-dalmatinskaXVII/116ZAMOSORJE – GORNJE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/117DICMO1
Splitsko-dalmatinskaXVII/118MUĆ1
Splitsko-dalmatinskaXVII/119OGORJE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/120VRLIKA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/121PERUĆA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/122SINJ1
Splitsko-dalmatinskaXVII/123TRILJ1
Splitsko-dalmatinskaXVII/124KREŠEVNICA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/125CISTA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/126LOVREĆ – STUDENCI1
Splitsko-dalmatinskaXVII/127ŽEŽEVICA – GRABOVAC1
Splitsko-dalmatinskaXVII/128ZAGVOZD1
Splitsko-dalmatinskaXVII/129ŠEMINOVAC1
Splitsko-dalmatinskaXVII/13PELEGRIN1
Splitsko-dalmatinskaXVII/130PROLOŽAC1
Splitsko-dalmatinskaXVII/131IMOTSKI1
Splitsko-dalmatinskaXVII/132ZMIJAVCI1
Splitsko-dalmatinskaXVII/133POLJICA-MIJACA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/134VRGORAČKI RASTOK1
Splitsko-dalmatinskaXVII/135VRGORAČKO JEZERO1
Splitsko-dalmatinskaXVII/136ZAVOJANE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/137KOZICA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/138DRVENIK-GRADAC1
Splitsko-dalmatinskaXVII/139PODGORA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/14SVILAJA II1
Splitsko-dalmatinskaXVII/140MAKARSKA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/141BAŠKA VODA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/142PODMOSORJE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/145DUGOPOLJE DONJE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/146RUNOVIĆI1
Splitsko-dalmatinskaXVII/147TRIŠTENICA DONJA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/148ZADVARJE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/149ZAMOSORJE DONJE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/150BILUŠ DONJI1
Splitsko-dalmatinskaXVII/151SEGET1
Splitsko-dalmatinskaXVII/152BIORINE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/153ŽEŽEVICA – GRABOVAC DONJI1
Splitsko-dalmatinskaXVII/154ZAGVOZD DONJI1
Splitsko-dalmatinskaXVII/155RIČICE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/156RAŠĆANE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/157VRGORAČKO JEZERO DONJE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/158DUGE NJIVE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/159DUGOPOLJE GORNJE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/16ŠIBENIK – VRGORAC1
Splitsko-dalmatinskaXVII/161KLIS DONJI1
Splitsko-dalmatinskaXVII/162MARINA GORNJA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/163BRISTOVAC VLAKE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/18VISOKA PLEŠIVICA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/19VRDOVO1
Splitsko-dalmatinskaXVII/2BOROVAČA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/20VUČJA DUBRAVA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/21TOVARNICA – JELINAK1
Splitsko-dalmatinskaXVII/22KOPRŠNICA – TIJARICA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/24RILIĆ – BAĆINSKA JEZERA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/3DINARA – CRVENE GREDE1
Splitsko-dalmatinskaXVII/4KAMEŠNICA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/5KOZJAK1
Splitsko-dalmatinskaXVII/6MAGLAJ – CISTA1
Splitsko-dalmatinskaXVII/7MATOKIT – VRGORAC1
Splitsko-dalmatinskaXVII/8MOSEĆ II1
Splitsko-dalmatinskaXVII/9MOSOR1
Šibensko-kninskaXV/1MOSEĆ I1
Šibensko-kninskaXV/101Rogoznica1
Šibensko-kninskaXV/102Primošten1
Šibensko-kninskaXV/103Šibenik1
Šibensko-kninskaXV/104Dubrava1
Šibensko-kninskaXV/105Perković1
Šibensko-kninskaXV/106Lozovac1
Šibensko-kninskaXV/107Srima1
Šibensko-kninskaXV/108Vodice1
Šibensko-kninskaXV/109Tribunj1
Šibensko-kninskaXV/110Pirovac1
Šibensko-kninskaXV/111Skradin1
Šibensko-kninskaXV/112Trolokve1
Šibensko-kninskaXV/113Unešić1
Šibensko-kninskaXV/114Ružić1
Šibensko-kninskaXV/115Siverić1
Šibensko-kninskaXV/116Drniš1
Šibensko-kninskaXV/117Pakovo selo – Pokrovnik1
Šibensko-kninskaXV/119Oklaj1
Šibensko-kninskaXV/122Bilice1
Šibensko-kninskaXV/123Grebaštica1
Šibensko-kninskaXV/124Knin1
Šibensko-kninskaXV/125Oćestovo1
Šibensko-kninskaXV/126Cetina1
Šibensko-kninskaXV/127Kistanje1
Šibensko-kninskaXV/128Perković I1
Šibensko-kninskaXV/129Skradin I1
Šibensko-kninskaXV/130Dubrava I1
Šibensko-kninskaXV/2OŠTRICA1
Šibensko-kninskaXV/3PROMINA1
Šibensko-kninskaXV/4SVILAJA I1
Šibensko-kninskaXV/5TRTAR1
Šibensko-kninskaXV/6DINARA1
Šibensko-kninskaXV/7KOZJAK – POLAČA1
Šibensko-kninskaXV/8PLAVNO1
Šibensko-kninskaXV/9RAPE – ZRMANJA1
Virovitičko-podravskaX/1BANOV BROD1
Virovitičko-podravskaX/10SLATINSKO PRIGORJE1
Virovitičko-podravskaX/101Virovitica1
Virovitičko-podravskaX/102Špišić Bukovica1
Virovitičko-podravskaX/103Stari Gradac1
Virovitičko-podravskaX/104Pitomača1
Virovitičko-podravskaX/105Lukač1
Virovitičko-podravskaX/106Rušani1
Virovitičko-podravskaX/107Gradina1
Virovitičko-podravskaX/108Detkovac1
Virovitičko-podravskaX/109Suhopolje1
Virovitičko-podravskaX/11SUHOPOLJSKA BILOGORA1
Virovitičko-podravskaX/110Pecka1
Virovitičko-podravskaX/111Gornji Miholjac1
Virovitičko-podravskaX/112Sopje1
Virovitičko-podravskaX/113Bakić1
Virovitičko-podravskaX/114Gornje Predrijevo1
Virovitičko-podravskaX/115Čađavica1
Virovitičko-podravskaX/116Crnac1
Virovitičko-podravskaX/117Zdenci1
Virovitičko-podravskaX/118Orahovica1
Virovitičko-podravskaX/119Čačinci1
Virovitičko-podravskaX/12VOĆIN1
Virovitičko-podravskaX/120Humljani1
Virovitičko-podravskaX/121Nova Bukovica1
Virovitičko-podravskaX/13GRUDNJAK1
Virovitičko-podravskaX/14ČAĐAVIČKI LUG – SASTAVCI1
Virovitičko-podravskaX/2ĆERALIJE1
Virovitičko-podravskaX/3GAJ – KOTLINE1
Virovitičko-podravskaX/4JANKOVAC1
Virovitičko-podravskaX/5JASENOVAČA1
Virovitičko-podravskaX/7KUPRES – BILOGORA1
Virovitičko-podravskaX/8ORAHOVAČKA PLANINA1
Virovitičko-podravskaX/9PAPUK1
ZadarskaXIII/109Sestrunj – Rivanj1
ZadarskaXIII/11KRUŠEVO – ORLJAK1
ZadarskaXIII/115Blatski gaj1
ZadarskaXIII/116Križ1
ZadarskaXIII/117Biograd1
ZadarskaXIII/118Nin1
ZadarskaXIII/119Ljubač1
ZadarskaXIII/120Posedarje1
ZadarskaXIII/121Novigrad1
ZadarskaXIII/122Poličnik1
ZadarskaXIII/123Škabrnja – Zemunik Donji1
ZadarskaXIII/124Benkovac – Smilčić1
ZadarskaXIII/125Polača1
ZadarskaXIII/126Lišane Ostrovičke1
ZadarskaXIII/127Pristeg1
ZadarskaXIII/128Zrmanja1
ZadarskaXIII/129Bukovica1
ZadarskaXIII/130Vrelo Zrmanje1
ZadarskaXIII/131Ljubovo1
ZadarskaXIII/132Veliki Urljaj1
ZadarskaXIII/133Una1
ZadarskaXIII/134Zapuntel1
ZadarskaXIII/16MASLOVARA1
ZadarskaXIII/17MAZINSKA PLANINA1
ZadarskaXIII/19BOKANJAČKO BLATO1
ZadarskaXIII/2BONASTAR1
ZadarskaXIII/23POLJICA1
ZadarskaXIII/25RAŽANAC1
ZadarskaXIII/26RODALJICE – LISIČIĆ1
ZadarskaXIII/27STANKOVCI1
ZadarskaXIII/28STARIGRAD – PAKLENICA1
ZadarskaXIII/29SVETO BRDO1
ZadarskaXIII/31TUN1
ZadarskaXIII/32TUSTICA1
ZadarskaXIII/33VRANA1
ZadarskaXIII/35JAGODNJA DONJA – CRLJEN1
ZadarskaXIII/36ZAPUNTEL1
ZadarskaXIII/37STANKOVCI I1
ZadarskaXIII/6JELOVI TAVANI1
ZadarskaXIII/7JUŽNI VELEBIT1
ZadarskaXIII/9KOKIRNA – MILA LJUT1