NN 18/2017, Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

427

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA VLAGOMJERE KOJIMA SE MJERI UDIO VLAGE U ZRNJU POLJOPRIVREDNIH VRSTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati vlagomjeri kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta (u daljnjem tekstu: vlagomjeri), postupak ocjenjivanja sukladnosti mjerila s odobrenim tipom mjerila i zahtjevima ovoga Pravilnika, postupak ovjeravanja i način označivanja mjerila.

Članak 2.

Vlagomjeri u smislu ovoga Pravilnika su zakonita mjerila koja mjere udio vlage odnosno udio vlage i hlapljivih tvari (zajednički određeni kao »udio vlage«) brzom indirektnom metodom koja mjeri neki fizikalni parametar (električni, optički, itd.) te pomoću kalibracijskih konstanti i izračuna daje mjerni rezultat unutar propisanih granica dopuštene pogreške.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:

1. vlagomjere za statičke uzorke,

2. vlagomjere koji izračunavaju udio vlage na neizravne fizikalne načine (npr. električni ili optički senzori)

koji se koriste u obavljanju trgovačke djelatnosti prilikom koje se cijena robe temelji na mjerenju udjela vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik odnosi se na mjeriteljske i tehničke zahtjeve i njime se ne sprječava primjena novih tehnologija u postupku mjerenja udjela vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta.

II. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 5.

Mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati vlagomjeri propisani su u Dodatku I. i II., koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

III. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 6.

Na vlagomjere se primjenjuje postupak ispitivanja tipa mjerila sukladno propisu koji se primjenjuje na način na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila.

Vlagomjeri za koje je izdano rješenje o odobrenju tipa mjerila ovjeravaju se u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Postupak ovjeravanja podrazumijeva ocjenjivanje sukladnosti vlagomjera s odobrenim tipom mjerila i provjeru njegove točnosti mjerenja.

IV. UZAJAMNO PRIZNAVANJE

Članak 7.

Postupak uzajamnog priznavanja provodi se u skladu s odredbama članka 33. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/2014).

V. NOTIFIKACIJA

Članak 8.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri vlažnost zrna žitarica i sjemenki uljarica (»Narodne novine«, broj 44/96).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/02

Urbroj: 558-01/1-17-3

Zagreb, 23. veljače 2017.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

DODATAK I.

1. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

1.1. Mjerna jedinica

Mjerna jedinica za iskazivanje udjela vlage u uzorku zrnja poljoprivrednih vrsta koja se prikazuje na vlagomjeru je maseni postotak. Referentna vlaga (M) izražava se kao postotak gubitka mase uzorka koji je određen referentnom metodom. Osnovni udio vlage izračunava se pomoću sljedeće jednadžbe:

pri čemu je m0, početna masa uzorka (vlažni uzorak), a m1 krajnja masa uzorka (suhi uzorak).

1.2. Prikaz mjernog rezultata

Vlagomjer ne smije prikazivati rezultate mjerenja na zaslonu prije završetka ciklusa mjerenja.

Rezultati mjerenja moraju biti iskazani kao maseni postotak udjela vlage (%).

Najmanja dopuštena rezolucija mjernog rezultata iznosi 0,1 %.

Ako je mjerilo, osim za mjerenje udjela vlage, predviđeno i za mjerenje drugih parametara (npr. za mjerenje sadržaja proteina u zrnju, za mjerenje hektolitarske mase itd.), rezultati mjerenja moraju biti nedvosmisleno prikazani za svaki pojedini parametar.

Uporaba brojeva i simbola zakonitih mjernih jedinica mora biti u skladu s propisom koji se primjenjuje na mjerne jedinice.

1.3. Značajke vlagomjera i način njegove uporabe

Značajke vlagomjera i način njegove uporabe moraju biti u skladu sa sljedećim zahtjevima:

1. vlagomjer mora biti sukladan s odobrenim tipom mjerila

2. vlagomjer se mora koristiti samo u skladu s njegovom namjenom

3. vlagomjer mora biti cjelovit i neoštećen

4. vlagomjer mora biti čist

5. vlagomjer mora biti ispravan

6. vlagomjer mora biti postavljen na čvrstu i ravnu podlogu

7. rukovatelj mora imati nesmetan pristup vlagomjeru

8. vlagomjer mora na odgovarajući način biti zaštićen od prašine, vjetra, vibracija, atmosferskih utjecaja i drugih smetnji koje mogu utjecati na njegov ispravan rad,

9. vlagomjer mora raspolagati mogućnošću ispisa rezultata mjerenja.

1.4. Postavljanje vlagomjera

Vlagomjer mora biti postavljen na ravnu površinu i imati mogućnost namještanja položaja s obzirom na to da položaj vlagomjera može utjecati na točnost mjerenja.

Vlagomjer tijekom uporabe mora biti postavljen na način da sve prisutne strane istovremeno imaju mogućnost uvida u sve korake mjerenja.

1.5. Konstrukcija vlagomjera

Vlagomjer i sva pripadajuća oprema moraju biti konstruirani na način da pri normalnim uvjetima rada koje je specificirao proizvođač bude zajamčena točnost vlagomjera, kao i funkcioniranje svih njegovih dijelova u skladu s predviđenom namjenom te stabilnost svih njegovih postavki. Kućište mora biti konstruirano na način da su glavne komponente vlagomjera zaštićene od prašine i vlage.

1.6. Označivanje vlagomjera

Vlagomjer mora nositi sljedeće natpise i oznake, koji moraju biti jasno vidljivi, čitljivi i neizbrisivi pri normalnim uvjetima uporabe:

1. ime, registrirani trgovački naziv ili registriranu trgovačku oznaku proizvođača,

2. vrstu i tip vlagomjera,

3. tvornički broj i godinu proizvodnje,

4. službenu oznaku vlagomjera u skladu s rješenjem o odobrenju tipa mjerila,

5. popis svih poljoprivrednih vrsta za koje je vlagomjer ovjeren,

6. mjerno područje,

7. temperaturno područje,

8. datum zadnje ovjere.

Natpisi i oznake moraju se nalaziti na posebnoj natpisnoj pločici smještenoj i pričvršćenoj na kućištu vlagomjera.

1.7. Klimatski uvjeti

Klimatskim uvjetima smatraju se oni okolišni uvjeti u kojima se mjerilo može upotrebljavati u skladu sa specifikacijom proizvođača.

1.8. Temperatura uzoraka

Radna temperatura uzoraka definira se kao temperaturno područje (minimalna i maksimalna temperatura) unutar kojeg je moguće mjeriti udio vlage u uzorku. Proizvođač vlagomjera obvezan je navesti temperaturno područje uzoraka u tehničkoj dokumentaciji vlagomjera. Ukoliko se temperatura uzorka ne nalazi unutar mjernog područja vlagomjera, na zaslonu se mora pokazati poruka o pogrešci.

Vlagomjer mora imati mogućnost mjerenja udjela vlage i u onom uzorku čija temperatura odstupa od temperature okoliša i mjerila.

1.9. Period postizanja radne temperature vlagomjera

Uključeni vlagomjer sve do trenutka postizanja radne temperature ne mjeri i ne pokazuje rezultate mjerenja na zaslonu. Izuzetak su oni vlagomjeri koji nemaju period zagrijavanja.

1.10. Poljoprivredne vrste kojima se mjeri sadržaj vlage

Proizvođač mjerila obvezan je za pojedini tip mjerila navesti one poljoprivredne vrste koje su prikladne za mjerenje udjela vlage na dotičnom tipu mjerila te definirati njegovo mjerno područje.

1.11. Mogućnosti odabira kalibracija na vlagomjeru

Kod vlagomjera koji raspolaže s više različitih kalibracija, za svaku poljoprivrednu vrstu mora postojati mogućnost odabira odgovarajuće odobrene kalibracije na korisničkom sučelju.

Odabrana kalibracija mora biti nedvosmislena i jasno vidljiva svim prisutnim stranama, odnosno naziv kalibracije mora odgovarati nazivu one poljoprivredne vrste čiji se udio vlage mjeri.

1.12. Uzorci i minimalna količina uzorka

Minimalna prihvatljiva količina zrnja za mjerenje udjela vlage ne smije biti manja od 100 g.

Način uporabe uzoraka za ovjeravanje mjerila opisan je u Dodatku II. pod nazivom Naputak za ovjeravanje vlagomjera kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta.

1.13. Dojava o pogrešci

Svaku pogrešku koja se pojavi tijekom mjerenja mjerilo mora na jasan i uočljiv način signalizirati na zaslonu te onemogućiti daljnja mjerenja sve dok se pogreška ne otkloni.

1.14. Upute proizvođača

Proizvođač mjerila obvezan je za svako mjerilo osigurati upute za uporabu koje sadrže upute za rukovanje, stavljanje u funkciju, održavanju i načinu rada mjerila. Osim navedenog, upute moraju sadržavati sljedeće podatke:

1. ime, registrirani trgovački naziv ili registriranu trgovačku oznaku proizvođača i adresu proizvođača,

2. nazive poljoprivrednih vrsta za koje je mjerilo namijenjeno,

3. ograničenja uporabe: temperatura okoliša, maksimalna dopuštena temperaturna razlika između uzorka zrnja i mjerila, područje radnog napona i frekvencije, elektromagnetske smetnje i elektromagnetska kompatibilnost.

Upute za rukovanje moraju biti na hrvatskom jeziku.

1.15. Softver

Proizvođač je obavezan definirati na koji način je softver implementiran u mjerilo ili modul mjerila, odnosno je li ugrađen u hardver ili instaliran na računalu.

Mjerilo mora raspolagati mogućnošću identifikacije odgovarajuće verzije softvera koja mora biti legalna.

Kada postoji potreba za prijenosom rezultata mjerenja na nezaštićeni medij u komercijalne svrhe, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. mjerni rezultati moraju biti popraćeni sljedećim bitnim podacima potrebnim za buduću zakonitu uporabu: identifikacija uzorka, datum i vrijeme mjerenja, serijski broj i tip mjerila, identifikacija verzije kalibracije te ispis eventualnih pogrešaka pri mjerenju

2. da bi se osigurala cjelovitost i sigurnost podataka, podaci moraju biti programski zaštićeni.

Uz dokumentaciju iz točke 1.14. proizvođač je obvezan dostaviti sljedeće:

1. opis zaštite operativnog sustava

2. opis metoda zaštite softvera

3. uputu o načinu provjere ugrađene verzije softvera s verzijom navedenom u rješenju o odobrenju tipa mjerila

4. upute o mogućnostima i načinu uporabe softvera.

1.16. Zaštita vlagomjera

Vlagomjer mora biti zaštićen od neovlaštenog pristupa.

Zaštita može biti mehanička, elektronička ili programska.

Zaštita mora biti takva da onemogućuje bilo kakve izmjene mjeriteljskih značajki mjerila.

2. NAJVEĆE DOPUŠTENE MJERNE POGREŠKE

2.1. Najveće dopuštene pogreške

Najveće dopuštene pogreške (NDP) vlagomjera definirane su u Tablici 1. i Tablici 2. te ovise o udjelu vlage u pojedinoj poljoprivrednoj vrsti (M).

Tablica 1.     Najveće dopuštene pogreške pri ispitivanju tipa mjerila i prvom ovjeravanju

Poljoprivredna vrstaNDP (maseni %)Ponovljivost
Kukuruz, riža, sirak i suncokret

za 0,025 × M < 0,4; NDP = 0,4

za 0,025 × M ≥ 0,4; NDP = 0,025 × M

0,5 × NDP
Sve ostale žitarice i uljarice

za 0,02 × M < 0,35; NDP = 0,35

za 0,02 × M ≥ 0,35; NDP = 0,02 × M

0,5 × NDP

Tablica 2.     Najveće dopuštene pogreške pri redovnom i izvanrednom ovjeravanju

Poljoprivredna vrstaNDP (maseni %)Ponovljivost
Kukuruz, riža, sirak i suncokret

za 0,05 × M < 0,8; NDP = 0,8

za 0,05 × M ≥ 0,8; NDP = 0,05 × M

0,5 × NDP
Sve ostale žitarice i uljarice

za 0,04 × M < 0,7; NDP = 0,7

za 0,04 × M ≥ 0,7; NDP = 0,04 × M

0,5 × NDP

2.2. Najveća dopuštena pogreška pri ovjeravanju

Vlagomjer mora koristiti odgovarajuće kalibracije i mora biti konstruiran na način da pri prvoj, redovnoj i izvanrednoj ovjeri pogreška mjerenja ne prelazi najveću dopuštenu pogrešku.

DODATAK II.

NAPUTAK ZA OVJERAVANJE VLAGOMJERA KOJIMA SE MJERI UDIO VLAGE U ZRNJU POLJOPRIVREDNIH VRSTA

1. Uvjeti pri ovjeravanju vlagomjera

1. temperatura prostorije: 20 °C – 27 °C

2. relativna vlažnost zraka: 30 % – 70 %

3. tlak zraka: 86 kPa – 106 kPa

4. nagib mjerila: 0,0° ± 0,1°

Za vrijeme ovjeravanja vlagomjera temperatura zraka ne smije odstupati za više od ± 2 °C, a relativna vlažnost za više od ± 10 % relativne vlažnosti unutar dopuštenih granica.

2. Odobrenje tipa mjerila

Svako mjerilo koje se koristi u trgovačkim poslovima kod kojih se cijena robe temelji na mjerenju udjela vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta mora imati rješenje o odobrenju tipa mjerila.

3. Ispitno izvješće

Prilikom ovjere potrebno je popuniti ispitno izvješće sa svim potrebnim podacima i rezultatima mjerenja. Izgled ispitnog izvješća propisan je ovim Dodatkom.

4. Vizualni pregled mjerila

Vizualni pregled mjerila obuhvaća provjeru:

1. sukladnosti mjerila s odobrenim tipom mjerila

2. cjelovitosti mjerila zbog eventualnih oštećenja

3. ispravnosti zaštite mjerila

4. korištene verzije softvera

5. popisa i autentičnosti kalibracija poljoprivrednih vrsta

6. serijskog broja mjerila

7. natpisne pločice.

5. Uzorci za ispitivanje vlagomjera

5.1 Prikupljanje uzoraka

Postupak prikupljanja uzoraka podrazumijeva način prikupljanja, označivanje porijekla (lokacija) i datuma uzimanja materijala, koji moraju biti opisani na odgovarajući način.

Prikupljanje je postupak uzimanja određene količine poljoprivrednih vrsta neposredno nakon žetve za potrebe izrade uzoraka. Lokacija se određuje kao geografsko područje (Baranja, Slavonija itd.).

Postupak prikupljanja razlikuje se od postupka uzorkovanja. Naime, postupak prikupljanja ne uključuje statističke metode koje su potrebne kod uzorkovanja.

Potrebno je prikupiti uzorke onih poljoprivrednih vrsta koje su najzastupljenije na onom geografskom području na kojem se mjerila ovjeravaju. Količina potrebnog materijala određuje se planski ovisno o potrebama ovjeravanja, odnosno o broju mjerila koje je potrebno ovjeriti. Materijal se prikuplja tijekom cijele žetve, unaprijed za sljedeću godinu. Potrebno je prikupiti materijale od svih poljoprivrednih vrsta, koje su potrebne za ovjeravanje mjerila.

Osnovne poljoprivredne vrste na kojima se mjeri udio vlage su: pšenica, ječam, zob, raž, kukuruz, uljana repica, suncokret i soja. Prema potrebi, udio vlage moguće je izmjeriti i na nekoj drugoj poljoprivrednoj vrsti osim navedenih, na način da se na zahtjev stranke izrađuje uzorak za ovjeru po narudžbi. Prikupljanje početnog materijala za izradu uzoraka obavlja se u većim silosima, u suradnji s kontrolnim kućama koje na mjestu otkupa uzimaju uzorke za analizu vlage, primjesa, proteina itd.

Poljoprivredne vrste dostavljaju se u zatvorenim plastičnim vrećicama s oznakom datuma žetve, geografskog područja (npr. Baranja, Slavonija itd.) i udjela vlage izmjerenog na vlagomjeru u laboratoriju u kojem se provodi određivanje udjela vlage standardnom metodom.

Opseg udjela vlage na prikupljenom materijalu poljoprivrednih vrsta treba biti što raznovrsniji.

5.2 Čišćenje uzoraka

Nad prikupljenim materijalom provodi se postupak čišćenja i skladištenja, što predstavlja polaznu točku u pripremi uzoraka. Uzorci koji se koriste za pregled i ovjeravanje uređaja za mjerenje udjela vlage moraju se sastojati od čistih, cijelih i zdravih zrna ili sjemenki određenih vrsta. Čišćenje materijala obavlja se kontinuirano tijekom žetve s pristizanjem pojedinih poljoprivrednih vrsta u laboratorij. Postupak se odvija uz pomoć mehaničkih sita i ručno, kako ne bi došlo do oštećenja zrna. Određuje se zdravstveno stanje zrnja, miris i boja svojstvena vrsti.

Svaka promjena na zrnu eliminira početni materijal iz daljnjeg postupka. Naročito je važno da se jednom očišćeno i spremljeno zrno može očuvati bez kvarenja u hladnjaku do sljedeće žetve. To znači da zrno mora biti potpuno očišćeno od primjesa i loma te da ne smije sadržavati nikakvu vrstu kontaminacije kao što su prašina, zemlja i nametnici.

5.3 Čuvanje očišćenih uzoraka

Čuvanje poljoprivrednih vrsta podrazumijeva postupak nakon čišćenja, sve do potrebe pripremanja uzoraka iz početnog materijala. Očišćeni i označeni uzorci (naziv poljoprivredne vrste, datum žetve, porijeklo i udio vlage) čuvaju se u vakuumiranim plastičnim vrećicama u hladnjaku na temperaturi od 2 °C do 8 °C.

5.4 Postupak određivanja udjela vlage

Očišćenom polaznom materijalu poljoprivrednih vrsta potrebno je odrediti udio vlage. Postupak određivanja udjela vlage obavlja se isključivo prema važećim normama Svjetske organizacije za normizaciju (ISO), standardnom metodom.

Uzorci poljoprivrednih vrsta koji se čuvaju u hladnjaku u vakuumiranim plastičnim vrećicama ostavljaju se najmanje osam sati na temperaturi laboratorija od približno 20 °C, nakon čega se vakuumirane plastične vrećice otvaraju, a uzorci se presipavaju u plastične boce s čepom radi lakšeg rukovanja. Podaci s vrećice prepisuju se na etiketu na boci, a moraju sadržavati: naziv poljoprivredne vrste, datum žetve, porijeklo i udio vlage.

5.5 Transport uzoraka

Način transporta uzoraka odvija se ovisno o mjestu ovjere mjerila i temperaturnim uvjetima okoliša. Uzorci se mogu transportirati na sljedeće načine: uz hlađenje ili bez hlađenja.

1. ako je vanjska temperatura viša od 25 °C, transport uzoraka provodi se u prijenosnim hladnjacima s mogućnošću hlađenja.

2. do vanjske temperature od 25 °C uzorke nije potrebno hladiti tijekom transporta

3. ako je vanjska temperatura viša od 30 °C, uzorci se ne transportiraju do mjesta ovjere, već se mjerilo donosi na ovjeravanje u laboratorij.

5.6 Rok valjanosti uzoraka

Set uzoraka poljoprivrednih vrsta koji se koristi za ovjeravanje ima ograničen rok uporabe zbog izloženosti promjenama temperature tijekom transporta. Razlike u vremenskim uvjetima tijekom transporta (zima-ljeto), kao i duljina rada na terenu, utječu na duljinu roka trajanja uzoraka.