NN 42/2018 (9.5.2018.), Naredba o načinu i financiranju kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na području Međimurske županije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

812

Na temelju članka 52. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O NAČINU I FINANCIRANJU KONTROLE RAZMNOŽAVANJA NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U svrhu kontrole populacije napuštenih pasa u romskim naseljima na području Međimurske županije određuju se sljedeće mjere:

1. obvezno donošenje Odluke gradova i općina kojom se propisuje trajna sterilizacija pasa kao obvezan način kontrole razmnožavanja u jedinicama lokalne samouprave u Međimurskoj županiji: Općina Nedelišće, Grad Čakovec, Općina Orehovica, Općina Mala Subotica, Općina Pribislavec, Općina Podturen, Grad Mursko Središće, Općina Domašinec, Općina Kotoriba, Općina Goričan

2. provođenje trajne sterilizacije u skladu s Provedbenim planom za kontrolu populacije pasa u romskim naseljima u Međimurskoj županiji (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) u sljedećim naseljima Međimurske županije: Goričan (općina Goričan), Gornji Kuršanec (općina Nedelišće), Parag (općina Nedelišće), Kuršanec (grad Čakovec), Orehovica (općina Orehovica), Piškorovec (općina mala Subotica), Pribislavec (općina Pribislavec), Lončarevo (općina Podturen), Sitnice (Grad Mursko Središće), Hlapičina (Grad Mursko Središće), Kvitrovec (općina Domašinec), Kotoriba (općina Kotoriba)

3. obvezno osiguravanje privremenog stacionara i kaveza, za smještaj pasa prije i nakon sterilizacije

4. obvezno osiguravanje veterinarskog nadzora i potencijalnog liječenja pasa prije i nakon sterilizacije;

5. obvezno prikupljanje pasa iz naselja navedenih u točki 2. ovog članka i njihovo vraćanje nakon sterilizacije

6. obavezna sterilizacija svih pasa (mužjaka i ženki) starijih od šest mjeseci u naseljima iz točke 2. ovoga članka

7. obavezno označavanje steriliziranih pasa i njihovo cijepljenje protiv bjesnoće

8. zabranjuje se sterilizacija vidljivo skotnih ženki te se određuje njihovo smještanje u sklonište do odbijanja štenadi, nakon čega ženke moraju biti sterilizirane i

9. štenad starosti do šest mjeseci mora biti zbrinuta u skloništu za životinje.

Članak 2.

(1) Aktivnosti koje nisu navedene u članku 1. ove Naredbe sastavni su dio Provedbenog plana, koji je, kao Prilog sastavni dio ove Naredbe.

(2) Mjere propisane u članku 1. točkama 2., 6., 7. i 8. ove Naredbe obavljaju veterinarske organizacije s područja Međimurske županije naznačene u Provedbenom planu.

Članak 3.

(1) Koordinacijska radna skupina dužna je izraditi plan provođenja mjera propisanih ovom Naredbom te isti dostaviti nadležnom veterinarskom Uredu i uključenim državnim službama navedenim u Provedbenom planu najkasnije sedam dana prije planiranog početka provedbe naređene mjere.

(2) Cijene usluga za mjere propisane ovom Naredbom koje se financiraju iz državnog proračuna određuje Odlukom Ministarstvo poljoprivrede.

Članak 4.

Mjere određene ovom Naredbom ostaju na snazi dok se na temelju procjene rizika u odnosu na brojnost populacije napuštenih i nesteriliziranih pasa ne steknu uvjeti za njihovo ukidanje ili do utroška planiranih sredstava.

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/18-01/306

Urbroj: 525-10/0489-18-1

Zagreb, 26. travnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG

PROVEDBENI PLAN ZA KONTROLU POPULACIJE PASA U ROMSKIM NASELJIMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Ovaj Plan obuhvaća dobrobit, liječenje, cijepljenje te sterilizaciju pasa.

U svrhu kontrole populacije napuštenih pasa u romskim naseljima osmišljen je provedbeni plan koji se sastoji od nekoliko ključnih elemenata, a za njegovo provođenje iskazana je volja i suradnja nadležnog ministarstva (Ministarstvo poljoprivrede), jedinica lokalne samouprave, romskih naselja, Međimurske županije te sklonište za životinje ZEU »Prijatelji životinja i prirode« i udruge za zaštitu životinja. Troškovi koji su nužni za pripremu i provođenje ovoga plana snose Ministarstvo poljoprivrede, jedinice lokalne samouprave Međimurske županije i Međimurska županija.

Troškove cijepljenja pasa protiv bjesnoće i zbrinjavanje pasa koji se ne mogu vratiti u romska naselja snose jedinice lokalne i regionalne samouprave.

U svrhu kontrole brojnosti populacije napuštenih pasa neophodno je provesti sve mjere iz ovog plana (dobrobit, cijepljenje, liječenje, označavanje te sterilizacija svih pasa (mužjaka i ženki) starijih od 6 mjeseci, koji će se vratiti u naselja ili posjednicima te udomiti). Sterilizacija pasa mora biti provedena sukladno pravilima veterinarske struke uz poštivanje svih propisa iz područja veterinarstva uključujući propise o zaštiti životinja. Sterilizaciju pasa provode nadležne veterinarske organizacije prema dinamici usuglašenoj s lokalnom samoupravom.

Planom je obuhvaćeno 12 romskih naselja u Međimurskoj županiji:

Goričan – Općina Goričan20 pasa
Gornji Kuršanec – Općina Nedelišće50 pasa
Parag – Općina Nedelišće450 pasa
Kuršanec – Grad Čakovec400 pasa
Orehovica – Općina Orehovica400 pasa
Piškorovec – Općina Mala Subotica500 pasa
Pribislavec – Općina Pribislavec350 pasa
Lončarevo – Općina Podturen70 pasa
Sitnice – Grad Mursko Središće270 pasa
Hlapičina – Grad Mursko Središće40 pasa
Kvitrovec – Općina Domašinec70 pasa
Kotoriba – Općina Kotoriba40 pasa

Ukupno procijenjen broj pasa je 2660. Ovaj broj može varirati s obzirom na sezonu te na godišnji prirast odnosno pad populacije pasa.

Provedbeni plan započinje danom stupanjem na snagu Naredbe o načinu i financiranju kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na području Međimurske Županije.

Provoditelji mjera propisanih Naredbom su lokalne veterinarske organizacije Bioinstitut d.o.o. Čakovec, Mr. Kvakan d.o.o. Čakovec, Ambulanta Jug d.o.o. Čakovec, Veterinarska stanica Prelog, Sklonište za životinje »Prijatelji Čakovec« i koordinacijska radna skupina.

Provoditelji mjera dužni su provesti sljedeće aktivnosti:

1. Informiranje uključenih državnih službi (Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstvo rada i socijalne skrbi), jedinice lokalne i regionalne samouprave (posebno stanovnike romskih naselja) i javnosti

2. Osiguravanje privremenog smještaja, kaveza i skrbi za pse (stacionarno držanje – najam i održavanje privremenog stacionara, pregled i liječenje u trajanju od 1 – 3 dana)

3. Hvatanje i prijevoz pasa (hvatanje u romskom naselju, prijevoz do privremenog stacionara, prijevoz od stacionara do veterinarske organizacije, prijevoz iz veterinarske organizacije u stacionar, prijevoz od stacionara do romskog naselja)

4. Opći pregled, liječenje, označavanje (ušnom markicom ili mikročipom), sterilizacija i cijepljenje pasa protiv bjesnoće te cjelodnevno dežurstvo veterinarskih tehničara i dnevna vizita doktora veterinarske medicine

5. Zbrinjavanje mrtvih pasa

6. Proširenja smještajnih kapaciteta skloništa za zbrinjavanje i skrb bolesnih, ranjenih, visoko gravidnih kuja te štenadi

7. Vođenje evidencija o provedbenom planu koja mora sadržavati sljedeće podatke:

Opis, spol, dob, broj ušne markice ili mikročipa, naselje, veterinarska organizacija, prijevoznik, datum hvatanja, datum sterilizacije, datum cijepljenja, datum vraćanja, datum smještaja u sklonište.

8. Provođenje projekta udomljavanja i kampanja za udomljavanje pasa (izrada fotografija i web-albuma, izrada web-stranica, facebook administracija, oglašavanje i promocija te proces udomljavanja pasa)

Tehnika provedbe:

Koordinacijska radna skupina svakodnevno planira i obavještava sudionike akcije o planiranim aktivnostima za tekući dan. Dnevno se hvata iz romskih naselja do 40 pasa koji se dovode u stacionar na pregled. Ranjeni i bolesni psi, skotne kuje, štenad do 6 mjeseci starosti te svi oni psi koji neudovoljavaju uvjetima za provođenje mjere sterilizacije smještaju se u sklonište. Oni psi koji su zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja odvoze se na operacije u predviđene veterinarske organizacije. Psi se, u veterinarskim organizacijama označavaju ušnim markicama (ili mikročipom) i cijepe protiv bjesnoće. Nakon operacije psi se prevoze do stacionara gdje se oporavljaju 1 – 3 dana, ovisno o potrebi, te se potom vraćaju u romska naselja.

O svim psima se vodi evidencija, isti se fotografiraju, pišu se kratki opisi te izrađuju albumi za udomljavanje.