MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2520

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za pro­izvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/2003) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSTI DIZALA

 

I. PODRUČJE PRIMJENE, STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I U UPORABU I SLOBODA KRETANJA

 

Članak 1.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na dizala koja se trajno upotrebljavaju u građevinama i propisuje uvjete koji moraju biti ispunjeni za stavljanje dizala na tržište i u uporabu.

(2) Ovaj se Pravilnik također primjenjuje na sigurnosne komponente, koje su propisane u Dodatku IV. ovoga Pravilnika, za uporabu u dizalima, i propisuje uvjete koji moraju biti ispunjeni za stavljanje sigurnosnih komponenta na tržište i u uporabu.

 

Članak 2.

(1) U ovome Pravilniku »dizalo« je postrojenje s kabinom koje je trajno namijenjeno za prijevoz:

– osoba

– osoba i roba (tereta)

– samo roba (tereta) ako je kabina izvedena tako da osoba može u nju ući bez poteškoća te ako je opremljena upravljačkim uređajima koji se nalaze u kabini ili nadohvat ruke osobi u kabini, do određenih razina građevine, gdje se kabina kreće između krutih vodilica s nagibom pod kutom većim od 15 stupnjeva prema horizontali.

(2) Ovaj Pravilnik odnosi se i na dizala koja se kreću duž utvrđenog stalnog puta a ne kreću se između krutih vodilica (npr. škarasta dizala).

 

Članak 3.

Ovaj se Pravilnik ne odnosi na:

– žičare, uključujući i uspinjače za javni ili privatni prijevoz osoba

– dizala posebno projektirana i konstruirana za vojne i policijske svrhe

– mehanizme za dizanje u rudnicima

– kazališna dizala

– dizala ugrađena u prijevozna sredstva

– dizala povezana sa strojevima i namijenjena isključivo za pristup do radnog mjesta

– transportna sredstva koja upotrebljavaju prigon sa zupčastom letvom

– građevne dizalice namijenjene za dizanje osoba ili osoba i roba (tereta).

 

Članak 4.

Nazivi koji se upotrebljavaju u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »ugraditelj dizala« je fizička ili pravna osoba odgovorna za projektiranje, izradu i ugradnju dizala te stavljanje na tržište i u uporabu, koja stavlja oznaku sukladnosti i sastavlja Izjavu o sukladnosti.

2. »stavljanje dizala na tržište i u uporabu« je trenutak kada ugraditelj dizala prvi puta daje dizalo korisnicima na uporabu.

3. »sigurnosna komponenta« je komponenta prema Dodatku IV. ovoga Pravilnika.

4. »proizvođač sigurnosne komponente« je fizička ili pravna osoba koja preuzima odgovornost za projektiranje i proizvodnju sigurnosnih komponenta i koja stavlja oznaku sukladnosti i sastavlja Izjavu o sukladnosti.

5. »uzorak dizala« je reprezentativno dizalo čija tehnička dokumentacija određuje način na koji će biti ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi za dizala koja su sukladna s uzorkom dizala, koji je određen objektivnim parametrima i koji koristi jednake sigurnosne komponente.

 

Članak 5.

(1) Sva dozvoljena odstupanja između uzorka dizala i dizala koja su izvedena prema uzorku dizala, moraju u tehničkoj dokumentaciji biti jasno navedena s najvećim i najmanjim vrijednostima.

(2) Pomoću izračuna i/ili na temelju projektnih nacrta dopušteno je prikazivati sličnost niza opreme radi zadovoljavanja sigurnosnih zahtjeva.

 

Članak 6.

Kada su za dizala iz članka 1. ovoga Pravilnika rizici u cijelosti ili djelomično obuhvaćeni posebnim propisima odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se od trenutka primjene tih posebnih propisa.

 

Članak 7.

(1) Dizala iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i u uporabu samo ako ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi, i gdje je to primjereno sigurnost imovine, kada se ispravno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom.

(2) Sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i u uporabu samo ako dizala u koja će se ugraditi ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi, ili gdje je to primjereno sigurnost imovine, kada se ispravno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom.

(3) Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj odgovorni su za stavljanje dizala i sigurnosnih komponenata iz članka 1. ovoga Pravilnika na tržište i u uporabu na području Republike Hrvatske.

Kada proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik je osoba odgovorna za stavljanje dizala i sigurnosnih komponenata na tržište Republike Hrvatske i preuzima odgovornosti koje ima proizvođač prema odredbama ovoga Pravilnika.

 

Članak 8.

(1) Osoba odgovorna za izvođenje radova na građevini i ugraditelj dizala moraju poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurali ispravan rad i sigurnu uporabu dizala, te se moraju međusobno obavješćivati o činjenicama potrebnim za ispravan rad i sigurnu uporabu dizala.

(2) Vozna okna ne smiju sadržavati nikakve cjevovode, električne instalacije ili uređaje, osim onih koji su potrebni za ispravan rad i sigurnost dizala.

 

Članak 9.

Drugim propisima mogu se propisati i drugi zahtjevi za zaštitu ljudi kada se dizala stavljaju u uporabu ili za vrijeme uporabe, pod uvjetom da odredbe tih propisa nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

 

Članak 10.

Dizala koja nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika mogu se izlagati na sajmovima, izložbama i drugim načinima izlaganja, pod uvjetom da je jasno i vidljivo označena njihova nesukladnost te da nisu za prodaju sve dok ugraditelj dizala, odnosno proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik ne osigura njihovu sukladnost. Tijekom izlaganja moraju se poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se zajamčila sigurnost ljudi.

 

Članak 11.

(1) Dizala iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve propisane u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(2) Sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve propisane u Dodatku I. ovoga Pravilnika, ili omogućavati da dizala, u koja su ugrađene, zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve.

 

Članak 12.

(1) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište i u uporabu dizala i/ili sigurnosnih komponenta koje su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

(2) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište komponenata koje su temeljem izjave proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika registriranog u Republici Hrvatskoj namijenjene ugradnji u dizala iz članka 1. ovoga Pravilnika.

 

Članak 13.

(1) Pretpostavlja se da dizala i sigurnosne komponente koje imaju oznaku sukladnosti kako je propisano člankom 22. ovoga Pravilnika i Izjavu o sukladnosti prema točkama A. ili B. Dodatka II. ovoga Pravilnika, zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika, uključujući i postupke ocjene sukladnosti propisane u članku 17. i 18. ovoga Pravilnika.

(2) Ako ne postoje usklađene europske norme nacionalno normirno tijelo poduzet će potrebne mjere radi utvrđivanja nacionalnih normi i specifikacija koje se mogu smatrati važnim i korisnim za zadovoljenje bitnih zdrastvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

 

Članak 14.

(1) Pretpostavlja se da dizala koja su u skladu s hrvatskim normama, kojima su prihvaćene usklađene europske norme i čije je referentne brojeve objavilo ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«, zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnos­ne zahtjeve iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(2) Pretpostavlja se da sigurnosne komponente koje su u skladu s hrvatskim normama, kojima su prihvaćene usklađene europske norme i čije je referentne brojeve objavilo ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«, a koje su ispravno ugrađene u dizala, omogućuju da ta dizala zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(3) Popis hrvatskih norma iz stavka 1. i 2. ovoga članka objavljuje ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«.

 

Članak 15.

(1) Ako se utvrdi da hrvatske norme iz stavka 1. i 2. članka 14. ovoga Pravilnika, ne zadovoljavaju u potpunosti bitne zahtjeve iz članka 11. ovoga Pravilnika te će se norme brisati iz popisa hrvatskih norma sukladno članku 5. stavku 8. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti i provesti postupak sukladno članku 15. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje javnost o poduzetim mjerama objavljivanjem istih u »Narodnim novinama«.

 

Članak 16.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da dizala ili sigurnosne komponente koji nose oznaku sukladnosti i koriste se u skladu s njihovom namjenom mogu ugroziti sigurnost ljudi te, gdje je to primjereno imovine, poduzet će mjere za povlačenje dizala i sigurnosnih komponenata s tržišta, odnosno zabraniti ili ograničiti njihovo stavljanje na tržište i u uporabu i o tome mora obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo navodeći razloge za poduzete mjere, a posebno navodeći sljedeće razloge nesukladnosti:

a) nezadovoljavanje bitnih zahtjeva iz članka 11. ovoga Pravilnika

b) nepravilna primjena norma iz stavka 1. i 2. članka 14. ovoga Pravilnika

c) nedostaci u normama iz stavka 1. i 2. članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje međunarodne subjekte o poduzetim mjerama sukladno članku 15. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

(3) Kada dizala ili sigurnosne komponente koji ne zadovoljavaju bitne zahtjeve iz članka 11. ovoga Pravilnika nose oznaku sukladnosti, nadležno inspekcijsko tijelo poduzet će mjere protiv osoba koje su neosnovano stavile tu oznaku.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo odmah će objavljivanjem u »Narodnim novinama« obavijestiti javnost o svakoj poduzetoj mjeri.

 

II. POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

 

Članak 17.

Prije stavljanja na tržište i u uporabu sigurnosnih komponenta iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, proizvođač sigurnosne komponente ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora:

(a) (I) podnijeti uzorak sigurnosne komponente za pregled tipa u skladu s točkom A. Dodatka V. ovoga Pravilnika i za provjere proizvodnje koje provodi tijelo za ocjenu sukladnosti u skladu s Dodatkom XI. ovoga Pravilnika, ili

(II) podnijeti uzorak sigurnosne komponente za pregled tipa u skladu s točkom A. Dodatka V. ovoga Pravilnika i provoditi sustav osiguravanja kvalitete u skladu s Dodatkom VIII. ovoga Pravilnika za provjeru proizvodnje, ili

(III) provoditi potpuni sustav osiguravanja kvalitete u skladu s Dodatkom IX. ovoga Pravilnika.

(b) staviti oznaku sukladnosti na svaku sigurnosnu komponentu i sastaviti Izjavu o sukladnosti koja sadrži podatke određene u točki A. Dodatka II. ovoga Pravilnika, sukladno Dodacima VIII, IX. ili XI. ovoga Pravilnika ovisno o slučaju koji je izabran,

(c) čuvati kopiju Izjave o sukladnosti 10 godina od datuma kada je proizvedena zadnja sigurnosna komponenta.

 

Članak 18.

Prije stavljanja na tržište i u uporabu dizala iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, na dizalu mora biti proveden jedan od sljedećih postupaka:

(I) ako je dizalo projektirano u skladu s dizalom koje je bilo podvrgnuto pregledu tipa kako je to propisano u točki B. Dodatka V. ovoga Pravilnika, dizalo se izrađuje, ugrađuje i ispituje primjenom jednog od navedenih postupaka:

– završnu inspekciju propisanu u Dodatku VI. ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XII. ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XIV. ovoga Pravilnika.

Postupci projektiranja i izrade i postupci ugrađivanja i ispitivanja mogu biti provedeni na istom dizalu.

(II) ili, ako je dizalo projektirano u skladu s uzorkom dizala koje je bilo podvrgnuto pregledu tipa kako je to propisano u točki B. Dodatka V. ovoga Pravilnika, dizalo se izrađuje, ugrađuje i ispituje primjenom jednog od navedenih postupaka:

– završnu inspekciju propisanu u Dodatku VI. ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XII. ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XIV. ovoga Pravilnika.

(III) ili, ako je dizalo projektirano u skladu s dizalom za koje je primijenjen potpuni sustav osiguravanja kvalitete sukladno Dodatku XIII. ovoga Pravilnika, dopunjen s pregledom projekta ukoliko dizalo nije u potpunosti sukladno s normama iz članka 14. ovoga Pravilnika, dizalo se izrađuje, ugrađuje i ispituje primjenom jednog od navedenih postupaka:

– završnu inspekciju propisanu u Dodatku VI. ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XII. ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XIV. ovoga Pravilnika.

(IV) ili, dizalo je bilo podvrgnuto postupku pojedinačne ovjere, propisanom u Dodatku X. ovoga Pravilnika, od strane tijela za ocjenu sukladnosti,

(V) ili, dizalo je bilo podvrgnuto potpunom sustavu osiguravanja kvalitete u skladu s Dodatkom XIII. ovoga Pravilnika, dopunjeno pregledom projekta ukoliko dizalo nije u potpunosti sukladno s normama iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Osoba odgovorna za projektiranje, u slučajevima navedenim u stavkama (I), (II) i (III) ovoga članka, mora osobi odgovornoj za izradu, ugradnju i ispitivanje dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i obavijesti.

 

Članak 19.

Prije stavljanja na tržište i u uporabu dizala iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, na kojem je proveden jedan od postupaka iz članka 18. ovoga Pravilnika ugraditelj dizala mora:

– staviti oznaku sukladnosti na dizalo i sastaviti Izjavu o sukladnosti koja sadrži podatke određene u točki B. Dodatka II. ovoga Pravilnika, sukladno Dodacima VI., X., XII., XIII., ili XIV. ovoga Pravilnika ovisno o slučaju koji je izabran,

– čuvati Izjavu o sukladnosti 10 godina od datuma kada je dizalo stavljeno na tržište,

– na zahtjev ministarstva nadležnog za gospodarstvo, nadležnih inspekcijskih tijela, Europske komisije (u dalnjem tekstu: Komisija), država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) i prijavljenih tijela dati kopiju Izjave o sukladnosti i izvješća o ispitivanjima koja su bila provedena kod završne inspekcije.

 

Članak 20.

(1) Kada dizala ili sigurnosne komponente podliježu zahtjevima drugih propisa kojima je predviđeno stavljanje oznake sukladnosti ona također označuje pretpostavku da su dizala ili sigurnosne komponente sukladne sa zahtjevima tih drugih propisa.

(2) Kada jedan ili više propisa iz prethodnog stavka dopušta ugraditelju dizala, odnosno proizvođaču da odabere koje će propise primijeniti, oznaka sukladnosti označava sukladnost samo s onim propisima koje je proizvođač primijenio. U tom slučaju pojedinosti o tim propisima moraju se navesti u dokumentima, obavijestima i uputama koje ti propisi zahtijevaju, a koje se prilažu uz dizalo ili sigurnosnu komponentu.

(3) Prije stavljanja na tržište i/ili u uporabu dizala i sigurnosnih komponenata iz članka 1. ovoga Pravilnika ako ugraditelj dizala, odnosno proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj ne ispunjavaju odredbe ovoga Pravilnika te uvjete mora ispuniti uvoznik. Iste uvjete mora ispuniti svaka osoba koja proizvodi dizala ili sigurnosne komponente za vlastitu uporabu.

 

Članak 21.

(1) Provedbu postupaka iz članaka 17. i 18. ovoga Pravilnika mogu obavljati tijela za ocjenu sukladnosti na temelju rješenja kojeg izdaje ministar nadležan za gospodarstvo uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo ako su osposobljena u skladu s kriterijima propisanim u Dodatku VII. ovoga Pravilnika. Tijelo za ocjenu sukladnosti ispunjava kriterije iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika ukoliko zadovoljava zahtjeve za osposobljenost koji su utvrđeni u odgovarajućim hrvatskim normama.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje Komisiju i ostale države članice o tijelima koje je prema članku 11. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, ovlastilo za provedbu postupaka prema stavku 1. ovog članka i identifikacijskim brojevima koje im je dodijelila Komisija, kao i o onima koja više ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika. Komisija objavljuje i obnavlja u Službenom listu Europske unije popis prijavljenih tijela zajedno s njihovim identifikacijskim brojevima i ovlastima.

(3) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za tijela iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(4) Ministar nadležan za gospodarstvo uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo povući će prijavu ako utvrdi da tijelo za ocjenu sukladnosti više ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje i obnavlja popis tijela za ocjenu sukladnosti u »Narodnim novinama«.

 

III. OZNAKA SUKLADNOSTI

 

Članak 22.

(1) Oznaka sukladnosti mora biti u skladu s propisanim oblikom prema članku 46. stavak 8. i 9. ovoga Pravilnika.

(2) Oznaka sukladnosti mora se postaviti jasno i vidljivo na svaku kabinu dizala u skladu s točkom 5. Dodatka I. ovoga Pravilnika, te se postavlja na svaku sigurnosnu komponentu navedenu u Dodatku IV. ovoga Pravilnika, ili ukoliko to nije moguće na etiketu koja je trajno spojena sa sigurnosnom komponentom.

(3) Zabranjeno je na dizala ili sigurnosne komponente stavljati oznake čiji bi sadržaj ili oblik mogao navesti treće strane da ih zamijene za oznaku sukladnosti. Dopušteno je stavljanje svih drugih oznaka na dizala ili sigurnosne komponente pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti.

 

Članak 23.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da je oznaka sukladnosti neopravdano stavljena, ugraditelj dizala, odnosno proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik dužni su uskladiti proizvod s odredbama koje se odnose na stavljanje oznake sukladnosti.

(2) Ako ugraditelj dizala, odnosno proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik ne postupi na način kako je to propisano stavkom 1. ovoga članka nadležno inspekcijsko tijelo mora poduzeti sve odgovarajuće mjere da se ograniči ili spriječi stavljanje na tržište i u uporabu takvog proizvoda ili mora osigurati da se takav proizvod povuče s tržišta i zabrani uporaba takvog proizvoda u skladu s postupcima propisanim u članku 16. ovoga Pravilnika.

 

Članak 24.

Svaka odluka kojom se ograničava:

– stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu i/ili korištenje dizala

– stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu sigurnosne komponente,

u skladu s ovim Pravilnikom mora biti detaljno obrazložena. Zainteresirane strane obavještavaju se o toj se odluci kao i o prav­nom lijeku u skladu s važećim propisima.

 

Članak 25.

Kada se dizalo ugrađuje u građevinu, osim bitnih zahtjeva za građevine koji su propisani posebnim propisom koji uređuje gradnju, također se moraju zadovoljiti bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi za dizalo propisani u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

 

Članak 26.

U svrhu sigurne i pravilne uporabe dizala i sigurnosnih komponenta na teritoriju Republike Hrvatske upute za uporabu, ugradnju i održavanje, Izjava o sukladnosti i certifikat o pregledu tipa moraju biti na hrvatskom jeziku.

 

Članak 27.

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem dizala i sigurnosnih komponenta na tržište i/ili uporabu u nadležnosti je inspekcijskih tijela sukladno članku 14. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, u skladu s njihovim djelokrugom.

 

IV. POBOLJŠANJE SIGURNOSTI POSTOJEĆIH DIZALA

 

Članak 28.

(1) Radi poboljšanja sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena u građevine temeljem postojećih propisa, prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, postojeća dizala moraju ispunjavati i sljedeće zahtjeve:

1. na ulazima u kabinu osobnih dizala moraju biti ugrađena vrata kabine

2. u kabini dizala mora se nalaziti pokazivač ili druga oznaka položaja kabine

3. uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) moraju zadovoljavati bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I. ovoga Pravilnika

4. nosiva sredstva (užad, lanci, trake i dr.), na kojima su ovješeni kabina i protuuteg, moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati

5. upravljanjem pogona dizala treba postići visoku točnost zaustavljanja kabine u stanicama i postupne promjene brzine vožnje

6. obloge kočnica pogonskog stroja ne smiju sadržavati azbest

7. graničnici brzine moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati

8. prilazi strojarnici dizala moraju biti sigurni i lako pristupačni

9. prozirni kontrolni otvori na vratima voznog okna moraju biti izrađeni od takvog materijala takvih dimenzija da spriječe mogućnost nastajanja ozljeda.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka moraju se ispuniti u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Pretpostavlja se da postojeća dizala zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I. ovoga Pravilnika ako su zadovoljila zahtjeve propisane člankom 28., odnosno člankom 29. ovoga Pravilnika.

 

Članak 29.

Ako se građevina u koju je ugrađeno dizalo prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika rekonstruira ili adaptira u skladu s posebnim propisom za građenje, tada dizala osim zahtjeva iz članka 28. ovoga Pravilnika moraju zadovoljavati i sljedeće zahtjeve:

1. na automatska vrata kabine moraju biti ugrađeni senzori za detekciju prisutnosti osoba i životinja

2. u kabini dizala mora postojati nužna rasvjeta i alarmni uređaj koji će djelovati i u slučaju prekida opskrbe električnom energijom

3. ugraditi upravljačke uređaje u kabini dizala i pozivne uređaje na prilazima vratima voznog okna koje će moći samostalno koristiti i osobe s invaliditetom u skladu s posebnim propisima

4. na dizala, čija je brzina veća od 0,63 m/s, moraju se ugraditi zahvatni uređaji s postupnim kočenjem

5. treba ugraditi uređaj, koji sprječava nekontrolirano kretanje kabine u smjeru prema gore.

 

Članak 30.

(1) Za provedbu članka 28. i 29. ovoga Pravilnika odgovoran je vlasnik dizala.

(2) Ispunjenje zahtjeva iz članka 28. i 29. ovoga Pravilnika potvrđuje ovlaštena organizacija iz članka 43. ovoga Pravilnika izdavanjem Izvješća o obavljenom pregledu.

 

Članak 31.

(1) Nadzor nad provedbom članka 28. i 29. ovoga Pravilnika provode nadležna inspekcijska tijela sukladno članku 14. Zakona o tehničkih zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, sukladno njihovom djelokrugu.

(2) Ako vlasnik dizala u zadanom roku iz stavka 2. članka 28. ovoga Pravilnika ne osigura ispunjenje zahtjeva iz članka 28. ovoga Pravilnika nadležno inspekcijsko tijelo iz stavka 1. ovoga članka stavit će dizalo van uporabe.

 

V. IZVANREDNI PREGLED, REDOVNI PREGLED, ODRŽAVANJE DIZALA I SPAŠAVANJE OSOBA IZ DIZALA

 

Izvanredni pregled

 

Članak 32.

(1) Vlasnik dizala mora osigurati izvanredni pregled dizala.

(2) Izvanredni pregled provodi ovlaštena pravna osoba za pregled dizala iz članka 43. ovoga Pravilnika, a u skladu s odredbama ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: ovlaštena organizacija).

(3) Izvanredni pregled provodi se u slučaju:

– nastalih osnovnih promjena na dizalu kao što je navedeno u članku 34. ovoga Pravilnika

– stavljanja dizala u uporabu nakon nezgoda

(4) Izvanredni pregled mora uzeti u obzir ocjenu rizika i mora utvrditi da su ispunjeni svi bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi u skladu s Dodatkom I. ovoga Pravilnika.

(5) Ovlaštena organizacija sastavlja Izvješće o obavljenom pregledu i upisuje u knjigu održavanja dizala sukladno točki 6.2. Dodatka I. ovoga Pravilnika datum kada je pregled obavljen i rezultate pregleda.

(6) Ovlaštena organizacija mora voditi popis obavljenih pregleda s podacima jednakim onima koji su upisani u knjigu održavanja dizala. Ovlaštena organizacija mora taj popis na zahtjev dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i nadležnom inspekcijskom tijelu.

 

Članak 33.

(1) Pod osnovnom promjenom na dizalu smatraju se:

1. Promjene:

– nazivne brzine

– nazivne nosivosti

– težine kabine i protuutega

– visine dizanja

2. Promjene ili zamjene:

– sistema upravljanja

– vodilica

– tipa vrata (ili dodatno ugrađivanje jednih ili više vrata ili vrata kabine)

– pogonskog stroja ili pogonske užnice

– sigurnosnih komponenta (prema Dodatku IV. ovoga Pravilnika)

– nosivih elemenata

(2) Vlasnik dizala mora ovlaštenoj organizaciji prije pregleda dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

 

Redovni pregled dizala

 

Članak 34.

(1) Vlasnik je dužan osigurati redovni pregled dizala.

(2) Redovni pregled dizala obavlja ovlaštena organizacija iz članka 43. ovoga Pravilnika. Održavatelj dizala mora sudjelovati kod redovnog pregleda dizala.

(3) Na zahtjev ovlaštene organizacije vlasnik dizala mora osigurati potrebne uvjete za pregled.

(4) Redovni pregled dizala mora se obaviti najmanje jedanput godišnje.

(5) Redovni pregled dizala obuhvaća sve postupke koji su potrebni da se provjeri da dizalo zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(6) Kod redovnog pregleda dizala ovlaštena organizacija provodi sljedeće postupke:

– provjerava ispravno djelovanje opreme za sigurnost i zaštitu

– provjerava ispravnost druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost

– provjerava da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost

– provjerava da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost

– provjerava da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost

– provjerava da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala

– provjerava da li su u knjigu održavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda

– provjerava da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema Izvješću o obavljenom pregledu.

(7) Ovlaštena organizacija nakon obavljenog pregleda dizala sastavlja Izvješće o obavljenom pregledu. Izvješće mora sadržavati sve eventualne nedostatke na dizalu i potrebne postupke za otklanjanje istih i rok za njihovo otklanjanje.

(8) Vlasnik dizala nakon dostavljenog Izvješća o obavljenom pregledu od ovlaštene organizacije, mora poduzeti sve potrebne radnje kako bi otklonio sve nedostatke utvrđene u Izvješću.

(9) Ovlaštena organizacija kod prvog redovnog pregleda dodjeluje dizalu njegov indentifikacijski broj. Taj broj je trajan i njega ovlaštena organizacija koja izvodi prvi redovni pregled dizala upisuje u knjigu održavanja dizala i stavlja ga na unutarnju stranu vrata ormarića za upravljanje dizala.

(10) U knjigu održavanja dizala ovlaštena organizacija upisuje datum obavljenog pregleda dizala, naziv ovlaštene organizacije koja je obavila redovni pregled, identifikacijski broj dizala, eventualne nedostatke i rok za njihovo otklanjanje, te da li je dozvoljena uporaba dizala. Izvješća o pregledu treba čuvati zajedno s tehničkom dokumentacijom dizala.

(11) Ako dizalo ne zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I. ovoga Pravilnika ovlaštena organizacija stavit će dizalo van uporabe. Ovlaštena organizacija o tome odmah obavješćuje nadležno inspekcijsko tijelo, održavatelja dizala i vlasnika dizala.

(12) Ovlaštena organizacija može dozvoliti rad dizala na određeno vrijeme, ako nije bitno narušena sigurnost korisnika dizala, u kojem vlasnik mora otkloniti nedostatke. Otklonjene nedostatke mora u knjizi održavanja dizala potvrditi održavatelj dizala te o tome obavijestiti vlasnika i ovlaštenu organizaciju. Ako vlasnik ne otkloni nedostatke u roku, ovlaštena organizacija mora o tome obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo.

(13) Vlasnik ne smije mijenjati ovlaštenu organizaciju dok god nisu otklonjeni svi nedostaci za koje je ovlaštena organizacija propisala rok za otklanjanje. Ista ovlaštena organizacija mora utvrditi da li su u roku otklonjeni svi nedostaci.

(14) U slučaju ugrožavanja sigurnosti i zdravlja korisnika dizala nadležna inspekcijska tijela moraju zabraniti uporabu dizala i po potrebi zahtijevati obavljanje izvanrednog pregleda.

 

Redovno održavanje dizala

 

Članak 35.

(1) Vlasnik je dužan osigurati redovno održavanje dizala. Održavanje dizala podrazumijeva potrebne postupke za vrijeme uporabnog vijeka dizala, za siguran rad dizala i njegovih sastavnih dijelova.

(2) Svako dizalo mora imati upute za uporabu i održavanje kojih se mora pridržavati kod redovnog održavanja dizala i kod spašavanja osoba iz dizala.

(3) Ako za postojeća dizala nema potrebnih uputa za uporabu i održavanje te ako su ona nepotpuna, vlasnik ih mora u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika pribaviti od ugraditelja dizala ili osigurati njihovu izradu ili nadopunu. Za takva uputstva vlasnik mora ishoditi suglasnost od ovlaštene organizacije.

 

Članak 36.

Redovno održavanje dizala obuhvaća: pregled postrojenja dizala i kontrolu njegova rada, prema uputi za uporabu i održavanje, otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih i oštećenih elemenata, a osobito:

– provjeru ispravnosti rada svih sigurnosnih uređaja, osobito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonskog stroja, zahvatnog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna

– provjeru nosive užadi ili lanaca i njihove veze s kabinom i protuutegom

– provjeru vuče što se ostvaruje silom trenja

– provjeru izolacije svih strujnih krugova i njihovih veza s uzemljenjem

– provjeru priključaka na gromobransku instalaciju

– čišćenje i podmazivanje dijelova dizala

– provjeru ispravnosti rada dizala pri vožnji od stanice do stanice uzduž voznog okna u oba smjera te pri pristajanju

– provjeru nužnih izlaza

– provjeru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja dizala.

 

Članak 37.

(1) Redovno održavanje dizala mora se obaviti najmanje jedanput mjesečno.

(2) Kod redovnog održavanja moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu dizala, a neispravni i oštećeni dijelovi moraju se zamjeniti ispravnima.

(3) Ako se pri održavanju dizala utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnoga pogonskog stanja, dizalo se mora staviti van uporabe dok se one ne uklone.

 

Članak 38.

(1) Održavanje dizala može obavljati registrirana pravna ili fizička osoba za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: održavatelj), koji brine za održavanje dizala u ime vlasnika i izvodi provjere dizala prilikom rada te mora biti upoznat s uputstvima za uporabu i održavanje dizala te knjigom održavanja dizala.

(2) Održavatelj može obavljati održavanje dizala samo uz prethodnu suglasnost ovlaštene organizacije koja prije izdavanja iste provjerava stručnu osposobljenost održavatelja.

(3) Održavatelj mora o nedostacima koji se ne mogu odmah otkloniti, odmah obavijestiti vlasnika i zapisati ih u knjigu održavanja dizala. Ako nastali nedostaci ugrožavaju sigurnu uporabu dizala održavatelj mora dizalo isključiti i spriječiti njegovu uporabu i o tome obavijestiti vlasnika i ovlaštenu organizaciju.

 

Spašavanje osoba iz dizala

 

Članak 39.

(1) Spašavanje osoba iz dizala obavlja u ime vlasnika održavatelj naveden u stavku 1. članka 38. ovoga Pravilnika.

(2) Tijekom spašavanja mora biti uspostavljen kontakt između spasioca i osoba u kabini dizala.

(3) Za poslove spašavanja osoba iz dizala održavatelj iz stavka 1. ovoga članka mora:

– u skladu s brojem dizala za koja obavlja poslove održavanja, raspolagati s dovoljnim brojem spasilačkog osoblja

– imati mogućnost doći do određene građevine i dizala

– vrijeme između poziva za spašavanje i uspostavljanja kontakta s osobama u kabini dizala mora biti najkraće moguće

– vrijeme između poziva za spašavanje i dolaska spasioca ne smije biti duže od 60 minuta osim ako se radi o izvanrednim uvjetima (prometni zastoj, snijeg, poplava itd.) te ako sjedište održavatelja nije u mjestu u kojem se nalazi dizalo.

(4) Podaci o spašavanju moraju se upisati u knjigu održavanja dizala.

 

Knjiga održavanja dizala

 

Članak 40.

Svako dizalo mora imati knjigu održavanja dizala koja sadrži:

– opće podatke o dizalu (podatke o vlasniku i mjestu ugradnje dizala, podatke o ugraditelju dizala, te godinu ugradnje dizala)

– osnovne podatke o dizalu (vrstu dizala, nazivnu nosivost i brzinu, najveći broj uključaka na sat, broj sati rada u toku 24 sata, broj stanica i oznaku glavne stanice, visinu dizanja, vrstu električne energije i napona za strujne krugove, podatke o zaštiti od previskog napona dodira, vrstu kabine, njezinu veličinu i materijal od kojeg je izrađena, podatke o konstrukciji kabine i poda kabine, mjere i podatke o ovješenju vodilica kabine, mjere i podatke o ovješenju vodilica protuutega, podatke o konstrukciji zahvatnog uređaja i veličinu puta zahvatanja, podatke o provjetravanju strojarnice i provjetravanju kabine, vrstu reduktora, broj hodova puža i zubaca na pužnom krugu, promjer užnice, obuhvatni kut i kut utora užnice, tehničke karakteristike čelične užadi za kabinu i protuuteg, podatke o uređaju za kompenzaciju, o graničniku brzine, o kopirnom uređaju i krajnjim sklopkama i tehničke karakteristike pogonskog motora (tip, snaga, broj okretanja, nazivna struja, zamašni moment i provjetravanje), podatke o sigurnosnim uređajima, broj komandnih ploča, presjek glavnog električnog voda i vrstu odbojnika ispod kabine odnosno protuutega)

– podatke o izmjenama općih podataka i osnovnih karakteristika dizala

– podatke o održavanju i isključivanju dizala iz uporabe radi neispravnosti, o pregledima dizala, nedostacima i otklanjanju istih, te zamijeni dijelova dizala

– podatke o održavatelju dizala

– identifikacijski broj dizala

– podatke o osobi ovlaštenoj za spašavanje osoba iz dizala.

 

Odgovornost vlasnika

 

Članak 41.

(1) Vlasnik dizala odgovoran je za sigurnu uporabu i održavanje dizala, te spašavanje osoba iz dizala u skladu s uputama o uporabi i održavanju.

(2) Vlasnik dizala dužan je osigurati izvanredan pregled, sukladno članku 32. ovoga Pravilnika, redovni pregled dizala sukladno članku 34. ovoga Pravilnika, redovno održavanje dizala sukladno članku 35. ovoga Pravilnika i spašavanje osoba iz dizala sukladno članku 39. ovoga Pravilnika.

 

Odgovornost održavatelja

 

Članak 42.

Održavatelj mora:

– za obavljanje poslova održavanja imati osposobljene osobe za obavljanje istih, te potrebnu opremu

– izraditi plan održavanja

– obavljati održavanje u skladu s uputstvima za održavanje i na temelju Izvješća ovlaštene organizacije o obavljenom redovnom pregledu dizala

– održavati dizalo da u tijeku uporabe zadovoljava zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I. ovoga Pravilnika

– isključiti pogon dizala i spriječiti njegovu uporabu u slučaju nedostataka koje nije moguće odmah ukloniti te obavijestiti vlasnika o stavljanju dizala van uporabe

– voditi evidenciju o redovnom održavanju dizala i svakoj intervenciji na dizalu

– osigurati potrebne rezervne dijelove za popravke i zamjene

– obavješćivati vlasnika o potrebnim promjenama na dizalima

– obavješćivati vlasnika o potrebnim redovnim pregledima dizala

– biti prisutan kod redovnih pregleda dizala

– obaviti spašavanje osoba iz dizala bez posebnog naloga vlasnika dizala.

 

Ovlaštena organizacija za pregled dizala

 

Članak 43.

(1) Ovlaštena organizacija za pregled dizala obavlja izvanredne preglede dizala, redovne preglede dizala i provjerava zadovoljenje zahtjeva za poboljšanje postojećih dizala propisanih u članku 28. i 29. ovoga Pravilnika.

(2) Ovlaštena organizacija za pregled dizala mora imati sjedište u Republici Hrvatskoj.

(3) Ovlaštena organizacija za pregled dizala mora ispunjavati kriterije iz hrvatske norme HRN EN 45004.

(4) Ovlaštena organizacija za pregled dizala mora biti neovisna, te ne smije projektirati, ugrađivati i održavati dizala, te ne smije biti ugraditelj dizala ili sigurnosnih komponenta, ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih stranaka. To ne isključuje mogućnosti razmjene tehničkih obavijesti s ugraditeljima dizala i proizvođačima sigurnosnih komponenti.

(5) Ovlaštenu organizaciju za pregled dizala ovlašćuje ministar nadležan za gospodarstvo uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo na temelju dokaza o ispunjavanju kriterija iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje popis ovlaštenih organizacija za pregled dizala u »Narodnim novinama«.

(7) Ministar nadležan za gospodarstvo može povući ovlaštenje za obavljanje pregleda dizala ovlaštenoj organizaciji ako:

– prestane zadovoljavati propisane kriterije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka

– preglede dizala ne obavlja u skladu s važećim propisima i odobrenim postupcima, te pravilima struke

– je protiv nje pokrenut postupak prisilne naplate, stečaja ili likvidacijski postupak ili je prestala poslovati na osnovi sudske ili druge prisilne odluke ili rješenja.

(8) Ovlaštena organizacija mora voditi i obnavljati popis dizala na kojima je obavila izvanredni pregled dizala ili redovni pregled dizala. Taj popis mora na zahtjev dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i nadležnom inspekcijskom tijelu.

 

Članak 44.

Kriteriji za stručno osoblje ovlaštenih organizacija koje obavlja preglede dizala iz članka 32. i članka 34. ovoga Pravilnika su:

1. diplomirani inženjer elektrotehnike ili strojarstva, s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima obvezatnog potvrđivanja dizala za rukovođenje poslovima potvrđivanja

2. diplomirani inženjer elektrotehnike ili strojarstva, s najmanje tri godine radnog iskustva, odnosno inženjer elektrotehnike ili strojarstva, s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ispitivanja dizala

3. elektrotehničar ili strojarski tehničar s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ispitivanja dizala

4. stručni ispit iz elektrotehničke ili strojarske struke prema posebnim propisima o građenju.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 45.

(1) Danom primjene ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati na dizala iz članka 1. ovoga Pravilnika sljedeći propisi koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96):

1. Pravilnik o obaveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2. Pravilnik o obaveznom atestiranju zahvatnog uređaja za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

3. Pravilnik o obaveznom atestiranju graničnika brzina za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

4. Pravilnik o obaveznom atestiranju zabrave vrata voznog okna za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

5. Pravilnik o obaveznom atestiranju odbojnika koji se upotrebljavaju za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

6. Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta

7. Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za kosi prijevoz osoba i tereta

(2) Certifikati izdani na temelju propisa iz stavka 1. ovoga članka prestaju važiti danom isteka njihove valjanosti, a najkasnije do pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom.

(3) Za dizala i sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika koji nisu bili obuhvaćeni propisima iz stavka 1. ovoga članka primjena ovoga Pravilnika obavezna je od 1. srpnja 2006.

 

Članak 46.

(1) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom ne primjenjuju se: odredbe članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika, kao ni dijelovi u Pravilniku i njegovim Dodacima koji propisuju obveze prema Komisiji i državama članicama Europske unije.

(2) Dokumentacija i oznake o sukladnosti izdane u inozemstvu vrijede u Republici Hrvatskoj ako zadovoljavaju odredbe članka 13. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

(3) Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom umjesto u Pravilniku i njegovim Dodacima danog naziva »Izjava o sukladnosti« upotrebljava se »EZ izjava o sukladnosti«, umjesto »pregled tipa« upotrebljava se »EZ pregled tipa«, umjesto »certifikat o pregledu tipa« upotrebljava se » EZ certifikat o pregledu tipa«, umjesto naziva »Republika Hrvatska« upotrebljava se naziv »Zajednica«, koji podrazumijeva Europsku zajednicu.

(4) Ovlaštenja za certificiranja i ispitivanja izdana na temelju odredaba propisa koji su vrijedili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi pod istim uvjetima pod kojima su izdani za pravne osobe odnosno laboratorije do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju ili stupanjem na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, odnosno do objave u »Narodnim novinama« popisa tijela za ocjenu sukladnosti ovlaštenih prema odredbama ovoga Pravilnika, a najkasnije do 1. siječnja 2008.

(5) Do objave u »Narodnim novinama« popisa tijela za ocjenu sukladnosti ovlaštenih prema članku 21. ovoga Pravilnika, sukladnost dizala i sigurnosnih komponenta sa zahtjevima ovoga Pravilnika obavljat će tijela iz stavka 4. ovoga članka prema modulima »Pregled tipa« (Modul B) prema Dodatku V. ovoga Pravilnika i »Završna inspekcija« prema Dodatku VI. ovoga Pravilnika, za dizala, odnosno »Pregled tipa« (Modul B) iz Dodatka V. ovoga Pravilnika i »Sukladnost s tipom uz slučajne provjere« (Modul C) prema Dodatku XI. ovoga Pravilnika, za sigurnosne komponente.

(6) Do ovlaštenja organizacije za pregled dizala prema članku 43. stavku 5. ovoga Pravilnika, poslove pregleda dizala iz članka 32. i članka 34. ovoga Pravilnika obavljat će tijela iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Nadzor nad radom tijela iz stavka 4. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(8) Provedbu postupka iz članaka 17. i 18. ovoga Pravilnika nakon ulaska Republike Hrvatske u Europskoj uniju ili nakon stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom Unijom provodit će samo tijela za ocjenu sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji, (Prijavljena tijela).

(9) Označivanje sukladnosti dizala i sigurnosnih komponenata od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se stavljanjem potvrdbenog znaka sukladno Pravilniku o izgledu i upotrebi potvrdbenog znaka (»Narodne novine«, 88/98,165/98 i 8/99) kojim je pridodan identifikacijski broj tijela koje provodi postupak sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika.

(10) Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, označivanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti, prema obliku danom u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

 

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 31. ožujka 2006.

 

Klasa: 018-04/00-01/03

Urbroj: 526-01-04-555

Zagreb, 1. kolovoza 2005.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.

 

 

DODATAK I.

 

BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA PROJEKTIRANJE I IZRADU DIZALA I SIGURNOSNIH KOMPONENTA

 

UVODNE NAPOMENE

1.         Obveze utvrđene bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtje-vima primjenjuju se samo ako za dizala ili sigurnosne komponente postoji odgovarajuća opasnost kada se uporabljuju u uvjetima koje je predvidio ugraditelj dizala ili proizvođač sigurnosnih komponenta.

2.         Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi utvrđeni ovim Pravilnikom su obvezujući. Međutim, uzimajući u obzir trenutno stanje tehnike, nije uvijek moguće zadovoljiti ciljeve koje oni propisuju. U takvim slučajevima, dizala i sigurnosne komponente moraju biti projektirani i izrađeni na takav način da se što je moguće više približe tim ciljevima.

3.         Proizvođači sigurnosnih komponenta i ugraditelji dizala dužni su procijeniti opasnosti kako bi utvrdili sve opasnosti koje se odnose na njihove proizvode, potom moraju projektirati i izrađivati dizala i sigurnosne komponente uzimajući u obzir takvu procjenu.

4.         Bitni zahtjevi za građevinu propisani posebnim propisom primjenjuju se na dizala ako odgovarajući bitni zahtjevi nisu propisani ovim Pravilnikom, u skladu s člankom 25. ovoga Pravilnika.

1.         OPĆENITO

1.1.      Primjena Pravilnika o sigurnosti strojeva

            Ako postoji određen rizik koji nije obuhvaćen Dodatkom I. ovoga Pravilnika, vrijede bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi Pravilnika o sigurnosti strojeva. Bitni zahtjevi propisani u točki 1.1.2.   Dodatka I. Pravilnika o sigurnosti strojeva moraju se primijeniti u svim slučajevima.

1.2.      Kabina dizala

            Kabina dizala mora biti projektirana i izrađena tako da ima prostor i čvrstoću koja odgovara maksimalnom broju osoba i nazivnoj nosivosti dizala kako je to odredio ugraditelj dizala.

            U slučaju dizala namijenjenih za prijevoz osoba i kada dimenzije dizala to dopuštaju, kabina mora biti projektirana i izrađena tako da njene strukturne karakteristike ne remete i ne priječe pristup i korištenje invalidnim osobama, i isto tako da su moguće odgovarajuće prilagodbe kako bi se takvim osobama omogućila uporaba dizala.

1.3.      Nosivi i potporni elementi

            Nosivi i/ili potporni elementi kabine, njeni dodaci i svi krajnji dijelovi moraju biti izabrani i projektirani tako da osiguravaju odgovarajuću razinu ukupne sigurnosti i da se time svede rizik od padanja kabine na minimum, uzimajući u obzir uvjete uporabe, uporabljene materijale i uvjete proizvodnje.

            Ukoliko se za nosive elemente kabine koriste užad i lanci, moraju postojati najmanje dvije nezavisne užadi ili lanca, svaki sa svojim ovjesnim sistemom. Takva užad i lanci ne smiju imati užne spojnice ili stezaljke za uže, osim gdje je to potrebno, za pričvršćivanje i formiranje petlje.

1.4.      Kontrola nosivosti (uključujući i prekomjernu brzinu)

1.4.1.   Dizala moraju biti projektirana, izrađena i ugrađena tako da spriječe normalno pokretanje ako je premašena nazivna nosivost.

1.4.2.   Dizala moraju biti opremljena graničnikom brzine.

            Ovi zahtjevi ne odnose se na dizala u kojima je pogonski sustav projektiran tako da sprječava prekomjernu brzinu.

1.4.3.   Brza dizala moraju biti opremljena uređajima koji stalno kontroliraju i ograničavaju brzinu.

1.4.4.   Dizala s tarnim remenicama moraju biti projektirana tako da osiguraju stabilnost vučnih užadi na remenici.

1.5.      Pogonski mehanizmi

1.5.1.   Sva osobna dizala moraju imati svoje vlastite pogonske mehanizme. Ovaj zahtjev ne odnosi se na dizala u kojima su protuutezi zamijenjeni drugom kabinom.

1.5.2.   Ugraditelj dizala mora osigurati da pristup pogonskom mehanizmu dizala i napravama povezanim s dizalom nije dostupan, osim pri održavanju i u slučajevima opasnosti.

1.6.      Upravljanje

1.6.1.   Upravljački uređaji, namijenjeni uporabi osobama s invaliditetom koje nisu u pratnji drugih osoba, moraju biti odgovarajuće projektirani i smješteni u skladu s posebnim propisima

1.6.2.   Funkcije upravljačkih uređaja moraju biti jasno naznačene.

1.6.3.   Pozivni krugovi skupine dizala mogu biti skupni ili međusobno povezani.

1.6.4.   Električna oprema mora biti ugrađena i spojena tako:

            – da ne može doći do nikakve zamjene sa strujnim krugovima koji nemaju direktne veze s dizalom,

            – da se napajanje električnom energijom može isključiti pod opterećenjem,

            – da su pokreti dizala ovisni o električnim sigurnosnim uređajima u odvojenim električnim sigurnosnim krugovima,

            – da greške u električnoj instalaciji ne uzrokuju opasne situacije.

2.         OPASNOSTI ZA OSOBE IZVAN KABINE DIZALA

2.1.      Dizalo mora biti projektirano i izrađeno tako da je vozno okno po kojem se kabina kreće nedostupno, osim za održavanje ili u slučaju opasnosti. Prije nego osoba uđe u vozno okno mora se onemogućiti normalna uporaba dizala.

2.2.      Dizalo mora biti projektirano i izrađeno tako da se spriječi opasnost od ozljeda kada je kabina u jednom od svojih krajnjih položaja.

            Cilj se postiže pomoću sigurnosnog prostora ili zakloništa iza krajnjih položaja kabine.

            Međutim, u posebnim slučajevima moguće je, kada se daje prethodno odobrenje, osobito u postojećim građevinama gdje je nemoguće ispuniti ovaj uvjet, da se dopuste i drugi odgovarajući načini kako bi se izbjegla ova opasnost.

2.3.      Postaje na ulasku i izlasku iz kabine moraju biti opremljena vratima voznog okna odgovarajuće mehaničke otpornosti za predviđene uvjete uporabe.

            Zabrava mora kod normalnog djelovanja sprječavati:

            – početno pokretanje kabine, bilo da je ili nije namjerno aktivirano, ukoliko sva vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena,

            – otvaranje vrata voznog okna dok se kabina još uvijek kreće i dok je izvan propisane zone pristajanja.

            Međutim, dopuštaju se svi pokreti kod pristajanja s otvorenim vratima u posebno određenim zonama i pod uvjetom da se kontrolira brzina pristajanja.

3.         OPASNOSTI ZA OSOBE U KABINI DIZALA

3.1.      Kabine dizala moraju biti potpuno ograđene zidovima po cijeloj dužini, uključujući i odgovarajuće podove i stropove, osim ventilacijskih otvora, te moraju imati vrata po cijeloj dužini. Vrata moraju biti tako projektirana i ugrađena tako da se kabina ne može pokretati, osim pokreta kod pristajanja navedenih u točki 2.3 ovoga Dodatka, ukoliko vrata nisu zatvorena te da dođe do zaustavljanja ako su vrata otvorena.

            Vrata kabine moraju ostati zatvorena i zabravljena ako se dizalo zaustavi između dvije razine gdje postoji opasnost padanja između kabine i okna dizala ili ako nema okna.

3.2.      U slučaju prekida električnog napajanja ili kvara na komponentama, dizalo mora imati uređaje koji sprječavaju slobodni pad kabine ili nekontrolirano kretanje kabine prema gore.

            Uređaj koji sprječava slobodni pad kabine mora biti neovisan od nosivih elemenata kabine.

            Ovaj uređaj mora zaustaviti kabinu dok je pod nazivnim opterećenjem i pri maksimalnoj brzini kako ju je predvidio ugraditelj dizala. Svako zaustavljanje pod utjecajem ovoga uređaja ne smije uzrokovati takvo usporavanje koje je štetno za osobe bez obzira na uvjete opterećenja.

3.3.      Moraju biti ugrađeni odbojnici između dna okna i poda kabine.

            U ovom slučaju, sigurnosni prostor koji se navodi u točki 2.2 ovoga Dodatka mora se mjeriti s potpuno sabijenim odbojnicima.

            Ovaj zahtjev ne odnosi se na dizala u kojima kabina ne može ući u sigurnosni prostor koji se navodi u točki 2.2 ovoga Dodatka ako je tako projektiran pogonski sustav.

3.4.      Dizala moraju biti projektirana i izrađena tako da sprječavaju pokretanje ako uređaj naveden u točki 3.2 ovoga Dodatka nije u radnom položaju.

4.         OSTALE OPASNOSTI

4.1.      Vrata voznog okna i vrata kabine ili oboja vrata zajedno, ukoliko su pokretana motorom, moraju biti opremljena napravom koja sprječava rizik od ozljeda dok su u pokretu.

4.2.      Vrata voznog okna, ukoliko su dio zaštite građevine od požara, uključujući i ona sa staklenim dijelovima, moraju biti primjereno otporna na požar u smislu svoje cjelovitosti i svojih svojstava koja se tiču izolacije (zadržavanje plamena) i prijenosa topline (toplinska zračenja).

4.3.      Protuutezi moraju biti ugrađeni tako da se izbjegne rizik sudara s kabinom ili padanja na kabinu.

4.4.      Dizala moraju biti opremljena sredstvima koja omogućuju da se ljudi koji se nalaze u kabini za vrijeme zastoja dizala oslobode i evakuiraju.

4.5.      Kabina mora biti opremljena dvosmjernim uređajem za komunikaciju koje omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom.

4.6.      Dizala moraju biti projektirana i izrađena tako da u slučaju da temperatura u stroju dizala premaši maksimalnu temperaturu koju je predvidio ugraditelj dizala, dizalo može završiti vožnje koje su u tijeku, ali i odbiti prihvaćanje nove komande.

4.7.      Kabina mora biti projektirana i izrađena tako da je osigurana dovoljna ventilacija osobama u kabini, čak i u slučaju dužeg zastoja.

4.8.      Kabina treba biti odgovarajuće osvijetljena kada se dizalo koristi ili kad su vrata otvorena, također mora postojati i osvjetljenje u slučaju opasnosti.

4.9.      Uređaji za komunikaciju navedeni u točki 4.5 ovoga Dodatka i osvjetljenje u slučaju opasnosti navedeno u točki 4.8 ovoga Dodatka moraju biti projektirani i izrađeni tako da funkcioniraju i bez normalnog električnog napajanja. Njihov period djelovanja mora trajati dovoljno dugo da omogući normalan tijek spasilačkog postupka.

4.10.    Upravljački strujni krugovi dizala, koji se mogu koristiti i za vrijeme požara, moraju biti projektirani i izrađeni tako da mogu spriječiti dizalo da se zaustavi na određenim razinama, tako da se omogući spasilačkim službama prioritetno upravljanje dizalom.

5.         OZNAČIVANJE

5.1.      Pored minimalnih zahtjeva koje trebaju ispunjavati strojevi sukladno zahtjevu iz Pravilnika o sigurnosti strojeva, točka 1.7.3 Dodatka I. navedenoga Pravilnika, svaka kabina mora imati lako vidljivu natpisnu ploču koja jasno pokazuje nazivnu nosivost u kilogramima i maksimalan broj putnika koje dizalo može nositi.

5.2.      Ako je dizalo projektirano tako da osobe uslijed zastoja mogu izaći bez pomoći izvana, upute za to moraju biti jasne i vidljive u kabini.

6.         UPUTE ZA UPORABU

6.1.      Uz sigurnosne komponente određene u Dodatku IV. ovoga Pravilnika moraju biti priložene upute za uporabu sastavljene na hrvatskom jeziku za tržište Republike Hrvatske, odnosno na službenom jeziku države iz koje je ugraditelj dizala ili na drugom jeziku koji je ugraditelju dizala prihvatljiv, tako da se:

            – sastavljanje

            – povezivanje

            – podešavanje i

            – održavanje

            može provoditi efikasno i bez opasnosti.

6.2.      Uz svako dizalo mora biti priložena dokumentacija sastavljena na hrvatskom jeziku za tržište Republike Hrvatske, odnosno na službenom jeziku ili jezicima Zajednice, što može biti određeno u skladu s Ugovorom države članice u kojoj je dizalo ugrađeno. Dokumentacija sadržava najmanje:

            – upute za uporabu koje sadrže nacrte i dijagrame potrebne kod normalne uporabe i kod održavanja, inspekcije, popravaka, redovnih pregleda i postupaka spašavanja navedenih u točki 4.4 ovoga Dodatka.

            – knjigu održavanja dizala u koju se upisuju podaci o popravcima i redovnim pregledima.

 

DODATAK II.

A) Sadržaj Izjave o sukladnosti za sigurnosne komponente1

Izjava o sukladnosti mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i adresu proizvođača sigurnosnih komponenta2,

– kad je to primjereno, naziv i adresu njegovog ovlaštenog predstavnika registriranog u Republici Hrvatskoj2,

– opis sigurnosne komponente, pojedinosti o tipu ili seriji i serijski broj (ako postoji),

– sigurnosne funkcije sigurnosne komponente, ako to nije očito iz opisa,

– godinu proizvodnje sigurnosne komponente,

– sve odredbe kojima sigurnosna komponenta zadovoljava,

– kad je to primjereno, popis primijenjenih norma,

– kad je to primjereno, naziv, adresa i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo pregled tipa u skladu sa stavkom (a) (I) i (II) članka 17. ovoga Pravilnika,

– kad je to primjereno, upućivanje na certifikat o pregledu tipa koji je izdalo tijelo za ocjenu sukladnosti,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo provjeru proizvodnje u skladu sa stavkom (a) (II) članka 17. ovoga Pravilnika,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provjerilo sustav osiguravanja kvalitete koje je proizvođač primijenio u skladu sa stavkom (a) (III) članka 17. ovoga Pravilnika,

– identifikaciju potpisnika opunomoćenog od proizvođača sigurnosnih komponenta ili njegovog ovlaštenog predstavnika registriranog u Republici Hrvatskoj.

B) Sadržaj Izjave o sukladnosti za ugrađena dizala3

Izjava o sukladnosti mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i adresu ugraditelja dizala4,

– opis dizala, pojedinosti o tipu ili seriji, serijski broj i adresu na kojoj je dizalo ugrađeno,

– godinu ugradnje dizala,

– sve odredbe kojima dizalo zadovoljava,

– kad je to primjereno, popis primijenjenih norma,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo pregled tipa uzorka dizala u skladu sa stavkom (I) i (II) članka 18. ovoga Pravilnika,

– kad je to primjereno, upućivanje na certifikat o pregledu tipa,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo ovjeru dizala u skladu sa stavkom (IV) članka 18. ovoga Pravilnika,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo završnu inspekciju dizala u skladu s alinejom 1 stavka (I), (II) i (III) članka 18. ovoga Pravilnika,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo inspekciju sustava osiguravanja kvalitete koji je primijenio ugraditelj dizala u skladu s alinejom 2 i 3 stavka (I), (II) i (III) i stavka (V) članka 18. ovoga Pravilnika

– identifikaciju potpisnika opunomoćenog da djeluje u ime ugraditelja dizala.

______

1 Izjava  mora biti sastavljena na istom jeziku na kojem je sastavljena uputa za uporabu navedena u Dodatku I., točka 6.1. ovoga Pravilnika i mora biti napisana pisaćim strojem ili tiskana.

2 Naziv poduzeća, adresa, u slučaju ovlaštenog predstavnika, odnosno uvoznika također navesti naziv poduzeća i adresu proizvođača sigurnosnih komponenta.

3 Izjava mora biti sastavljena na istom jeziku na kojem je sastavljena uputa za uporabu navedena u Dodatku I. točka  6.2. ovoga Pravilnika i mora biti napisana pisaćim strojem ili tiskana.

4 Naziv poduzeća i adresa.

 

DODATAK III.

CE OZNAKA SUKLADNOSTI

CE oznaka sukladnosti sastoji se od početnih slova »CE« koja imaju sljedeći oblik:

 

 

Ako je CE oznaka smanjena ili uvećana, mora se poštivati omjer dan na gore prikazanom crtežu.

Različite komponente CE oznake moraju imati u osnovi iste vertikalne dimenzije koje ne mogu biti manje od 5 mm. Od ove minimalne dimenzije može se odustati u slučaju sigurnosnih komponenta malih dimenzija.

Nakon CE oznake uslijedit će identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je uključeno u postupke propisane u članku 17. i 18. ovoga Pravilnika.

 

DODATAK IV.

POPIS SIGURNOSNIH KOMPONENATA IZ ČLANKA 1. OVOGA PRAVILNIKA

1.         Uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrava)

2.         Uređaji za sprječavanje padova (zahvatni uređaji) navedeni u točki 3.2 Dodatka I. ovoga Pravilnika, koji sprječavaju padanje kabine ili nekontrolirano kretanje prema gore.

3.         Uređaji za prekoračenje brzine (graničnici brzine)

4.         a) Odbojnici koji akumuliraju kinetičku energiju:

            – bez prigušenja, ili

            – s povratnim prigušenjem

            b) Odbojnici s prigušenjem koji dio kinetičke energije mase kabine nepovratno pretvaraju u drugi oblik energije

5.         Sigurnosni uređaji ugrađeni u mehanizme hidrauličnih krugova kada se ovi koriste kao uređaji za sprječavanje padova.

6.         Električni sigurnosni uređaji u obliku sigurnosnih sklopki koje sadrže elektroničke komponente.

 

DODATAK V.

PREGLED TIPA (modul B)

A.        Pregled tipa sigurnosnih komponenta

1.         Pregled tipa je postupak kojim tijelo za ocjenu sukladnosti utvrđuje i potvrđuje da će reprezentativni uzorak sigurnosne komponente omogućiti dizalu, na koje je pravilno ugrađena, da zadovolji zahtjeve ovoga Pravilnika.

2.         Zahtjev za pregled tipa mora podnijeti proizvođač sigurnosne komponente ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Repub­lici Hrvatskoj tijelu za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

            Zahtjev mora sadržavati:

            – naziv i adresu proizvođača sigurnosne komponente i njegovog ovlaštenog predstavnika, ako on predaje zahtjev, i mjesto pro­izvodnje sigurnosnih komponenta,

            – pisanu izjavu da isti zahtjev nije predana niti jednom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti,

            – tehničku dokumentaciju,

            – uzorak sigurnosne komponente ili obavijesti o mjestu na kojem se može pregledati. Tijelo za ocjenu sukladnosti može zatražiti više uzoraka.

3.         Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti i primjerenosti sigurnosne komponente kako bi dizalo na koje je pravilno ugrađena bilo u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

            Tehnička dokumentacija treba u mjeri u kojoj je to potrebno za ocjenu sukladnosti sadržavati sljedeće:

            – opći opis sigurnosne komponente, uključujući njeno područje primjene (naročito ograničenja vezana uz brzinu, teret i snagu) i uvjete (naročito eksplozivnu okolinu i utjecaj na elemenate),

            – projekt i proizvodne crteže ili dijagrame,

            – bitne zahtjeve koji su uzeti u obzir i načine kojim će biti zadovoljeni (npr. primjenom norma iz članka 14. ovoga Pravilnika),

            – rezultate ispitivanja ili proračuna koje obavlja proizvođač ili njegov podugovaratelj,

            – kopiju uputa za sastavljanje sigurnosnih komponenta,

            – mjere koje se poduzimaju u fazi proizvodnje kako bi se osiguralo da su serijski proizvedene sigurnosne komponente sukladne pregledanoj sigurnosnoj komponenti.

4.         Tijelo za ocjenu sukladnosti mora:

            – pregledati tehničku dokumentaciju u svrhu ocjene u kojoj mjeri postiže željene ciljeve,

            – pregledati sigurnosnu komponentu kako bi se provjerila njena sukladnost s tehničkom dokumentacijom,

            – obaviti, ili su obavljene, potrebne provjere i ispitivanja kako bi se provjerilo da li rješenja koja je primijenio proizvođač sigurnosne komponente zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika i time omogućavaju sigurnosnoj komponenti da obavlja svoju funkciju kada je pravilno ugrađena na dizalo.

5.         Ako uzorak sigurnosne komponente zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti mora podnositelju zahtjeva izdati certifikat o pregledu tipa. Certifikat mora sadržavati naziv i adresu proizvođača sigurnosne komponente, zaključke provjere, uvjete valjanosti certifikata i detalje potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

            Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, nadležna inspekcijska tijela, Europska komisija, države članice i druga tijela za ocjenu sukladnosti mogu dobiti kopiju certifikata i, na opravdan zahtjev, kopiju tehničke dokumentacije i izvješća o obavljenim pregledima, proračunima i ispitivanjima. Ako tijelo za ocjenu sukladnosti odbije proizvođaču izdati certifikat o pregledu tipa, mora detaljno navesti razloge za to odbijanje. Moraju se utvrditi odredbe za žalbeni postupak.

6.         Proizvođač sigurnosne komponente, ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti o svim, čak i najmanjim izmjenama

            koje je napravio ili namjerava napraviti na odobrenoj sigurnosnoj komponenti, uključujući nova proširenja ili varijante koje nisu navedene u izvornoj tehničkoj dokumentaciji navedenoj u stavku 3. točke A. ovoga Dodatka. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati izmjene i obavijestiti podnositelja zahtjeva je li certifikat o pregledu tipa i dalje valjan1.

7.         Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, Komisiji i ostalim državama članicama proslijediti relevantne obavijesti o:

            – izdanim certifikatima o pregledu tipa

            – povučenim certifikatima o pregledu tipa

            Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora drugim tijelima za ocjenu sukladnosti proslijediti podatke o povučenim certifikatima o pregledu tipa.

8.         Certifikati o pregledu tipa moraju biti na hrvatskom jeziku, dokumentacija i prepiska vezana uz postupke pregleda tipa, mora biti na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti registrirano ili na jeziku koji je tom tijelu prihvatljiv.

9.         Proizvođač sigurnosne komponente ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju uz tehničku dokumentaciju čuvati kopije certifikata o pregledu tipa i njegove dodatke 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta proizvedena posljedni put.

            Ako proizvođač sigurnosne komponente niti njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik je obvezan je čuvati tehničku dokumentaciju.

 

B.        Pregled tipa dizala

1.         Pregled tipa je postupak kojim tijelo za ocjenu sukladnosti utvrđuje i potvrđuje da uzorak dizala, ili da dizalo za koje se ne predviđaju proširenja ili varijante, zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

2.         Zahtjev za pregled tipa mora predati ugraditelj dizala tijelu za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

            Zahtjev mora sadržavati:

            – naziv i adresu ugraditelja dizala,

            – pisanu izjavu da isti zahtjev nije predana niti jednom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti

            – tehničku dokumentaciju,

            – obavijesti o mjestu na kojem se model dizala može pregledati. Model dizala koji se daje na pregled mora uključivati krajnje dijelove i mora raditi barem na tri razine (najvišoj, srednjoj i najnižoj).

3.         Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti dizala s odredbama ovoga Pravilnika i razumijevanje projekta i rada dizala.

            Tehnička dokumentacija treba u mjeri u kojoj je to potrebno radi ocjene sukladnosti sadržavati sljedeće:

            – opći opis reprezentativnog uzorka dizala. Tehnička dokumentacija treba jasno ukazivati na sva moguća proširenja uzorka koji se pregledava u odnosu na reprezentativni uzorak sukladno članku 5. ovoga Pravilnika,

            – projekt te proizvodne crteže ili dijagrame,

            – bitne zahtjeve koji su uzeti u obzir i načine kojim će biti zadovoljeni (npr. primjenom norma iz članka 14. ovoga Pravilnika),

            – kopiju Izjave o sukladnosti sigurnosnih komponenta koje su korištene u proizvodnji dizala,

            – rezultate ispitivanja ili proračuna koje je obavio sam proizvođač ili njegov podugovaratelj,

            – kopiju uputa za rukovanje dizalom,

            – mjere koje se poduzimaju u fazi ugradnje kako bi se osiguralo da je serijski proizvedeno dizalo sukladno s odredbama ovoga Pravilnika.

4.         Tijelo za ocjenu sukladnosti mora:

            – pregledati tehničku dokumentaciju u svrhu ocjene u kojoj mjeri postiže željene ciljeve,

            – pregledati uzorak dizala kako bi se provjerilo je li proizveden u skladu s tehničkom dokumentacijom,

            – obaviti, ili su obavljene, potrebne provjere i ispitivanja kako bi se provjerilo odgovaraju li rješenja koja je primijenio ugraditelj dizala zahtjevima ovoga Pravilnika i time omogućavaju da dizalo zadovolji propisane zahtjeve.

5.         Ako uzorak dizala zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti mora izdati certifikat o pregledu tipa. Certifikat mora sadržavati naziv i adresu ugraditelja dizala, zaključke provjere, uvjete valjanosti certifikata i detalje potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

            Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, nadležna inspekcijska tijela, Europska komisija, države članice i druga tijela za ocjenu sukladnosti mogu dobiti kopiju certifikata i na opravdan zahtjev kopiju tehničke dokumentacije i izvješća o obavljenim pregledima, proračunima i ispitivanjima. Ako tijelo za ocjenu sukladnosti odbije proizvođaču izdati certifikat o pregledu tipa, mora detaljno navesti razloge za to odbijanje. Moraju se utvrditi odredbe za žalbeni postupak.

6.         Ugraditelj dizala mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti o svim, čak i najmanjim, izmjenama koje je napravio ili namjerava napraviti na odobrenom dizalu, uključujući nova proširenja ili varijante koje nisu navedene u izvornoj tehničkoj dokumentaciji navedenoj u stavku 3. točke B. ovoga Dodatka. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati izmjene i obavijestiti podnositelja zahtjeva je li certifikat o pregledu tipa i dalje valjan1.

7.         Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, Komisiji i drugim državama članicama proslijediti relevantne obavijesti o:

            – izdanim certifikatima o pregledu tipa

            – povučenim certifikatima o pregledu tipa.

            Svako tijelo za ocjenu sukladnosti također mora drugim tijelima za ocjenu sukladnosti proslijediti relevantne podatke o povučnim certifikatima.

8.         Certifikati o pregledu tipa moraju biti na hrvatskom jeziku, dokumentacija i prepiska vezana uz postupke pregleda tipa mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti registrirano ili na jeziku koji je tom tijelu prihvatljiv.

9.         Ugraditelj dizala mora, uz tehničku dokumentaciju, čuvati kopije certifikata o pregledu tipa i njegove dodatke najmanje 10 godina nakon što je proizvedeno zadnje dizalo u skladu s uzorkom dizala.

 

1 Ako tijelo za ocjenu sukladnosti  smatra potrebnim može izdati dodatak izvornom  certifikatu o pregledu tipa ili tražiti podnošenje novog zahtjeva

 

DODATAK VI.

ZAVRŠNA INSPEKCIJA

1.         Završna inspekcija je postupak kojim ugraditelj dizala, koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka, osigurava i izjavljuje da dizalo koje se stavlja na tržište i u uporabu zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika. Ugraditelj dizala stavlja oznaku sukladnosti u kabinu svakog dizala i sastavlja Izjavu o sukladnosti.

2.         Ugraditelj dizala poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da je dizalo koje se stavlja na tržište u skladu s uzorkom dizala koji je opisan u certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji se na njega primjenjuju.

3.         Ugraditelj dizala čuva kopiju Izjave o sukladnosti i certifikat o završnoj inspekciji, koji se navodi u točki 6. ovoga Dodatka, 10 godina od dana kada je dizalo stavljeno na tržište.

4.         Tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je odabrao ugraditelj dizala, provodi ili je provelo završnu inspekciju prije stavljanja na tržište i u uporabu. Moraju se obaviti odgovarajuća ispitivanja i provjere određene normama iz članka 14. ovoga Pravilnika ili se moraju provesti jednako vrijedna ispitivanja, kako bi se osigurala sukladnost dizala sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

            Provjere i ispitivanja posebno obuhvaćaju:

            a) pregled dokumentacije radi provjere da je dizalo u skladu s reprezentativnim uzorkom dizala, odobrenim u skladu s točkom B. Dodatka V. ovoga Pravilnika,

            b) rad dizala, kako praznog dizala tako i s maksimalnim opterećenjem kako bi se osigurala pravilna ugradnja i rad sigurnosnih uređaja (krajnje sklopke, zabrave, itd.)

            – rad dizala, kako s maksimalnim opterećenjem tako i praznog dizala kako bi se osigurao pravilan rad sigurnosnih uređaja u slučaju nestanka napajanja,

            – statičko ispitivanje s opterećenjem jednakim 1,25 nazivne nosivosti.

            Nazivna nosivost je navedena u točki 5. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

            Nakon tih ispitivanja, tijelo za ocjenu sukladnosti provjerava da nije došlo do iskrivljenja ili kvara koji bi mogli ugroziti uporabu dizala.

5.         Tijelu za ocjenu sukladnosti moraju biti dostavljeni sljedeći dokumenti:

            – nacrti cijelog dizala,

            – nacrti i dijagrami potrebni za završnu inspekciju, posebno sheme upravljačkih krugova,

            – kopiju upute za uporabu navedene u točki 6.2 Dodatka I. ovoga Pravilnika.

            Tijelo za ocjenu sukladnosti ne mora tražiti detaljne nacrte ili precizne podatke koji nisu potrebni za provjeru sukladnosti dizala koje se stavlja na tržište s uzorkom dizala opisanim u izjavi o pregledu tipa.

6.         Ako dizalo zadovoljava odredbe ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti pričvršćuje, ili je dalo pričvrstiti, svoj identifikacijski broj pored oznake sukladnosti u skladu s Dodatkom III. ovoga Pravilnika i sastavlja certifikat o završnoj inspekciji u kojem se navode provedene provjere i ispitivanja.

            Tijelo za ocjenu sukladnosti u knjigu održavanja dizala upisuje podatke određene u točki 6.2 Dodatka I. ovoga Pravilnika.

            Ako tijelo za ocjenu sukladnosti odbije izdati certifikat o završnoj inspekciji mora podrobno navesti razloge za to odbijanje i predložiti načine s kojima se prihvatljivost može postići. Ako ugraditelj dizala ponovno podnese zahtjev za završnu inspekciju, mora zahtjev podnijeti istom tijelu za ocjenu sukladnosti.

7.         Certifikat o završnoj inspekciji sastavlja se na hrvatskom jeziku, dokumentacija i prepiska vezani uz postupak inspekcije sastavljaju se na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti registrirano ili na jeziku koji je tom tijelu prihvatljiv.

 

DODATAK VII.

MINIMALNI KRITERIJI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI PRI OVLAŠĆIVANJU TIJELAZA OCJENU SUKLADNOSTI

1.         Tijelo, odgovorna osoba i osoblje odgovorno za obavljanje poslova ovjere ne mogu biti projektant, izrađivač, dobavljač ili proizvođač sigurnosnih komponenta ili ugraditelj dizala nad kojima tijela obavljaju propisane postupke ocjene sukladnosti, niti ovlašteni predstavnik bilo koje od tih stranaka. Osim toga, tijelo, odgovorna osoba i osoblje odgovorno za nadzor sustava osiguravanja kvalitete navedenih u člancima 17. i 18. ovoga Pravilnika ne mogu biti projektant, izrađivač, dobavljač ili proizvođač sigurnosnih komponenta ili ugraditelj dizala nad kojima oni vrše inspekciju, niti ovlašteni predstavnik bilo koje od tih strana. Ne mogu sudjelovati u projektiranju, izgradnji, marketingu ili održavanju sigurnosnih komponenta ili ugradnji dizala niti izravno niti kao ovlašteni predstavnici. To ne isključuje mogućnost razmjena tehničkih obavijesti između proizvođača sigurnosnih komponenta ili ugraditelja dizala i tijela za ocjenu sukladnosti.

2.         Tijelo i njegovo osoblje moraju provoditi postupke inspekcije ili nadzora s najvećim stupnjem profesionalnosti i stručne osposobljenosti te ne smiju biti pod pritiskom ili utjecajem, posebno ne financijskim, od strane osoba ili grupa u čijem su interesu rezultati inspekcije, a što bi moglo utjecati na njihov sud ili rezultate inspekcije.

3.         Tijelo mora raspolagati potrebnim osobljem i posjedovati potreb­ne prostore kako bi bilo u mogućnosti pravilno izvršiti zadatke tehničke i administrativne prirode vezano za provjere i nadzor te također mora imati pristup opremi potrebnoj za provedbu posebnih ovjera.

4.         Osoblje odgovorno za inspekciju mora imati sljedeće:

            – odgovarajuće stručno i profesionalno obrazovanje,

            – zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ispitivanje koja provodi te iskustvo na tom području,

            – sposobnost potrebnu za izdavanje certifikata, zapisa i izvještaja koji pokazuju da je provjera provedena.

5.         Nepristranost osoblja zaduženog za inspekciju mora biti zajamčena. Njihova naknada ne smije ovisiti o broju provedenih pregleda, a niti o dobivenim rezultatima.

6.         Tijelo mora sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom ili ako sama država nije izravno odgovorna za ispitivanja.

7.         Osoblje tijela mora poštivati tajnost informacija koje dobije prilikom izvršavanja zadataka (osim prema nadležnim administrativnim tijelima države u kojoj se odvijaju njihove aktivnosti) u okviru ovog Pravilnika ili bilo koje odredbe nacionalnog zakona koja mu omogućuje djelovanje.

 

DODATAK VIII.

OSIGURAVANJE KVALITETE PROIZVODA (modul E)

1.         Osiguravanje kvalitete proizvoda je postupak kojim proizvođač sigurnosne komponente koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka osigurava i izjavljuje da su sigurnosne komponente sukladne s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju, te osigurava i izjavljuje da će sigurnosna komponenta omogućiti da dizalo, u koje je pravilno ugrađena, zadovolji odredbe ovoga Pravilnika.

            Proizvođač sigurnosne komponente ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, mora pričvrstiti oznaku sukladnosti na svaku sigurnosnu komponentu i sastaviti Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti mora se nalaziti i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor prema točki 4. ovoga Dodatka.

2.         Proizvođač mora primijeniti odobreni sustav osiguravanja kvalitete za završnu inspekciju sigurnosne komponente i ispitivanje prema točki 3. ovoga Dodatka i mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno u točki 4. ovoga Dodatka.

3.         Sustav osiguravanja kvalitete

3.1.      Proizvođač sigurnosne komponente mora zatražiti ocjenu svog sustava osiguravanja kvalitete za sigurnosne komponente od tijela za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

            Zahtjev mora sadržavati:

            – sve potrebne obavijesti o sigurnosnim komponentama,

            – dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete,

            – tehničku dokumentaciju o odobrenim sigurnosnim komponentama i kopiju certifikata o pregledu tipa.

3.2.      U sklopu sustava osiguravanja kvalitete, svaka se sigurnosna komponenta mora pregledati i odgovarajuće ispitati kako je određeno u normama iz članka 14. ovoga Pravilnika, ili se moraju provesti jednako vrijedna ispitivanja, kako bi se osigurala sukladnost sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

            Svi elementi sustava, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač sigurnosnih komponenta moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete mora osigurati opće razumijevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

            Dokumentacija mora sadržavati odgovarajući opis:

            a) ciljeva kvalitete,

            b) organizacijsku strukturu, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu sigurnosnih komponenta,

            c) pregleda i ispitivanja koji će se obavljati nakon proizvodnje,

            d) način provjere učinkovitog djelovanja sustava osiguravanja kvalitete,

            e) zapisa o kvaliteti kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

3.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav osiguravanja kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka. Pretpostavlja se sukladnost s tim zahtjevima kod sustava osiguravanja kvalitete koji primjenjuje odgovarajuće usklađene norme1.

            Skupina nezavisnih ocjenitelja mora se sastojati od barem jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju dotične tehnologije dizala. Postupak ocjenjivanja mora uključivati pregled proizvodnje sigurnosnih komponenta.

            O odluci treba obavijestiti proizvođača sigurnosnih komponenta. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.      Proizvođač sigurnosnih komponenta mora se obvezati na ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete i osigurati da se sustav održava na odgovarajući i učinkovit način.

            Proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, mora obavješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je odobrilo sustav osiguravanja kvalitete, o svim namjerama poboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete.

            Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti zadovoljava li još uvijek tako izmijenjen sustav osiguravanja kvalitete zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka ili je potrebno novo ocjenjivanje.

            O svojoj odluci mora obavijestiti proizvođača. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.         Nadzor za koji je odgovorno tijelo za ocjenu sukladnosti

4.1.      Svrha nadzora je provjeriti ispunjava li proizvođač sigurnosne komponente u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete.

4.2.      Proizvođač mora dozvoliti tijelu za ocjenu sukladnosti da u svrhu inspekcije ima pristup lokacijama za inspekciju, ispitivanje i skladištenje te mu pružiti sve potrebne obavijesti, posebno:

            – dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete,

            – tehničku dokumentaciju,

            – zapise o kvaliteti kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

4.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora periodično obavljati nezavisne ocjene kako bi utvrdilo da proizvođač sigurnosnih komponenta održava i primjenjuje sustav osiguravanja kvalitete i mora osigurati da se izvješće o nezavisnoj ocjeni dostavi pro­izvođaču sigurnosnih komponenta.

4.4.      Dodatno, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod proizvođača sigurnosnih komponenta.

            Kod takvog nadzora, tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ispitivanja sustava, ili je provedeno, u cilju provjere djelotvorne primjene sustava osiguravanja kvalitete ako je potrebno; mora proizvođaču sigurnosnih komponenta dati izvješće o nadzoru i, ako je provedeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5.         Proizvođač mora, u razdoblju od 10 godina nakon što je pro­izvedena posljedna sigurnosna komponenta, čuvati i dati državnim tijelima na uvid:

            – dokumentaciju navedenu u alineji 3. stavka 2. točke 3.1. ovoga Dodatka,

            – dokumentaciju o poboljšavanju sustava kvalitete navedenu u stavku 2. točke 3.4. ovoga Dodatka,

            – odluke i izvješća tijela za ocjenu sukladnosti navedena u zadnjem stavku točke 3.4., u točki 4.3. i 4.4.ovoga Dodatka.

6.         Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora proslijediti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti relevantne obavijesti o izdanim i povučenim odobrenjima sustava osiguravanja kvalitete.

 

1 Norma HRN EN ISO 9001, nadopunjena kad je potrebno kako bi se uzela u obzir posebna obilježja sigurnosnih komponenta.

 

DODATAK IX.

POTPUNO OSIGURAVANJE KVALITETE(modul H)

1.         Potpuno osiguravanje kvalitete je postupak kojim proizvođač sigurnosnih komponenta, koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka, osigurava i izjavljuje da sigurnosne komponente zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju i da će sigurnosna komponenta omogućiti dizalu u koje je pravilno ugrađena da zadovolji zahtjeve ovoga Pravilnika.

            Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora na svaku sigurnosnu komponentu pričvrstiti oznaku sukladnosti i sastaviti Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti mora se nalaziti i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor prema točki 4. ovoga Dodatka.

2.         Proizvođač mora primijeniti odobreni sustav osiguravanja kvalitete za projektiranje, proizvodnju i završnu inspekciju sigurnosnih komponenta i ispitivanja prema točki 3. ovoga Dodatka i mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno u točki 4. ovoga Pravilnika.

3.         Sustav osiguravanja kvalitete

3.1.      Proizvođač mora od tijela za ocjenu sukladnost zatražiti ocjenu svog sustava osiguravanja kvalitete.

            Zahtjev mora sadržavati:

            – sve potrebne obavijesti o sigurnosnim komponentama,

            – dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete.

3.2.      Sustav osiguravanja kvalitete mora osigurati sukladnost sigurnosnih komponenta sa zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuje i omogućiti dizalima na koja su pravilno ugrađena da zadovolje te zahtjeve.

            Svi elementi sustava, zhtjevi i odredbe koje je usvojio proiz­vođač sigurnosnih komponenta moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete mora osigurati razumijevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

            Dokumentacija mora sadržavati odgovarajući opis:

            – ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na projektiranje i kvalitetu sigurnos­nih komponenta,

            – tehničke projektne specifikacije, uključujući norme koje će se primijeniti, i ako se norme navedene u članku 14. ovoga Pravilnika neće u potpunosti primijeniti, način kojim će se zadovoljiti bitni zahtjevi ovoga Pravilnika koji se primjenjuju na sigurnosne komponente,

            – tehnika kontrole projekta i ovjere projekta, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti kod projektiranja sigurnosnih komponenta,

            – odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole i osiguravanja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti,

            – pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje i učestalosti kojom će se obavljati,

            – zapisa o kvaliteti, kao što su inspekcijska izvješća i podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.,

            – načine sustavnog praćenja postizanja zahtijevane kvalitete projektiranja i kvalitete proizvoda i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete.

3.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav osiguravanja kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka. Pretpostavlja se sukladnost s tim zahtjevima kod sustava osiguravanja kvalitete koji primjenjuje odgovarajuće norme1.

            Skupina nezavisnih ocjenitelja mora se sastojati od barem jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju dotične tehnologije dizala. Postupak ocjenjivanja mora uključivati pregled proizvodnje sigurnosnih komponenta.

            O odluci treba obavijestiti proizvođača sigurnosnih komponenta. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.      Proizvođač sigurnosnih komponenta mora jamčiti ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete i osigurati da se sustav održava na odgovarajući i učinkovit način.

            Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora obavješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je odobrilo sustav osiguravanja kvalitete, o svim namjerama poboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete.

            Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene promjene i odlučiti zadovoljava li još uvijek tako izmjenjen sustav osiguravanja kvalitete zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka ili je potrebno novo ocjenjivanje.

            O svojoj odluci mora obavijestiti proizvođača sigurnosne komponente. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.         Nadzor za koji je odgovorno tijelo za ocjenu sukladnosti

4.1.      Svrha nadzora je provjeriti ispunjava li proizvođač sigurnosnih komponenta u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete.

4.2.      Proizvođač sigurnosnih komponenta mora dozvoliti tijelu za ocjenu sukladnosti da u svrhu inspekcije ima pristup lokacijama za projektiranje, proizvodnju, inspekciju i ispitivanja i skladištenje te mu pružiti sve potrebne obavijesti, posebno:

            – dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete,

            – zapise o kvaliteti iz dijela sustava osiguravanja kvalitete koji se odnosi na projektiranje, kao što su rezultati analiza, proračuna, ispitivanja, itd.

            – zapise o kvaliteti iz dijela sustava osiguravanja kvalitete koji se odnose na proizvodnju kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanjima, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

4.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora periodično obavljati nezavisne ocjene kako bi utvrdilo da proizvođač sigurnosnih komponenta održava i primjenjuje sustav osiguravanja kvalitete i mora izvješće o nezavisnoj ocjeni dostaviti proizvođaču sigurnosnih komponenta.

4.4.      Dodatno, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod proizvođača sigurnosnih komponenta.

            Kod takvog nadzora tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ispitivanja sustava, ili je provedeno, u cilju provjere djelotvorne primjene sustava osiguravanja kvalitete ako je potrebno; mora proizvođaču sigurnosnih komponenta dati izvješće o nadzoru i, ako je provedeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5.         Proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora u razdoblju od 10 godina nakon što je proizvedena posljednja sigurnosna komponenta čuvati i dati državnim tijelima na uvid:

            – dokumentaciju navedenu u alineji 2. stavka 2. točke 3.1. ovoga Dodatka,

            – dokumentaciju o poboljšavanju sustava kvalitete navedenu u stavku 2. točke 3.4. ovoga Dodatka,

            – odluke i izvješća tijela za ocjenu sukladnosti navedena u zadnjem stavku točke 3.4., u točki 4.3. i 4.4. ovoga Dodatka.

            Ako proizvođač sigurnosnih komponenta niti njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik je odgovoran za čuvanje tehničke dokumentacije.

6.         Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora proslijediti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti relevantne obavijesti o izdanim i povučenim odobrenjima sustava osiguravanja kvalitete.

7.         Dokumentacija i prepiska koja se odnosi na postupke potpunog osiguravanja kvalitete mora se sastaviti na hrvatskom jeziku ili na službenim jezicima države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti registrirano ili na jeziku koji je tijelu prihvatljiv.

 

1 Norma HRN EN  ISO 9001, nadopunjena kada je potrebno kako bi se uzela u obzir posebna obilježja sigurnosnih komponenta.

 

DODATAK X.

POJEDINAČNA OVJERA (modul G)

1.         Pojedinačna ovjera je postupak kojim ugraditelj dizala osigurava i izjavljuje da je dizalo koje je stavljeno na tržište i u uporabu i koje je dobilo certifikat o sukladnosti naveden u točki 4. ovoga Dodatka, sukladno sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Ugraditelj dizala mora pričvrstiti oznaku sukladnosti u kabini dizala i sastaviti Izjavu o sukladnosti.

2.         Ugraditelj dizala podnosi zahtjev za pojedinačnu ovjeru tijelu za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

            Zahtjev sadrži:

            – naziv i adresu ugraditelja dizala i mjesto na kojem je dizalo ugrađeno,

            – pisanu izjavu da slična prijava nije podnesena nekom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti

            – tehničku dokumentaciju.

3.         Svrha tehničke dokumentacija je omogućiti ocjenu sukladnosti dizala sa zahtjevima ovoga Pravilnika i omogućiti razumijevanje projekta, načina na koji je dizalo ugrađeno i rada dizala.

            U svrhu ocjene sukladnosti, tehnička dokumentacija sadrži sljedeće:

            – opći opis dizala,

            – projektne i proizvodne nacrte i dijagrame,

            – bitne zahtjeve i prihvaćena rješenja s kojima su zadovoljeni (npr. normama iz članka 14. ovoga Pravilnika),

            – rezultate ispitivanja i proračuna koje je proveo ugraditelj dizala ili njegov podugovaratelj,

            – kopiju uputa za uporabu dizala,

            – kopije certifikata o pregledu tipa sigurnosnih komponenta koje su korištene.

4.         Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati tehničku dokumentaciju i dizalo i obaviti odgovarajuća ispitivanja kako je navedeno u normama iz članka 14. ovoga Pravilnika ili jednako vrijedna ispitivanja, kako bi se osigurala sukladnost dizala sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

            Ako dizalo zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti pričvršćuje, ili zatraži pričvršćivanje, identifikacijskog broja pored oznake sukladnosti u skladu s Dodatkom III. ovoga Pravilnika i sastavlja certifikat o sukladnosti prema provedenim ispitivanjima.

            Tijelo za ocjenu sukladnosti u knjigu održavanja dizala upisuje podatke određene u točki 6.2 Dodatka I. ovoga Pravilnika

            Ako tijelo za ocjenu sukladnosti odbije izdati certifikat o sukladnosti, mora detaljno obrazložiti razloge tog odbijanja i naznačiti kako se sukladnost može postići. Kada ugraditelj dizala ponovno zatraži ovjeru, mora se prijaviti istom tijelu za ocjenu sukladnosti.

5.         Certifikat o sukladnosti mora se izdati na hrvatskom jeziku, dokumentacija i prepiska koja se odnosi na postupke pojedinačne ovjere mora se izraditi na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj se je registrirano tijelo za ocjenu sukladnosti ili na jeziku koji je tijelu prihvatljiv.

6.         Ugraditelj dizala uz tehničku dokumentaciju čuva kopiju certifikata o sukladnosti 10 godina od datuma kada je dizalo stavljeno na tržište.

 

DODATAK XI.

SUKLADNOST S TIPOM UZ SLUČAJNE PROVJERE (modul C)

1.         Sukladnost s tipom je postupak pri kojem proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj osigurava i izjavljuje da su sigurnosne komponente sukladne s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa, da zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju i omogućavaju svakom dizalu na koja su pravilno ugrađene da zadovolji bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve ovoga Pravilnika.

            Proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora pričvrstiti oznaku sukladnosti na svaku sigurnosnu komponentu i sastaviti Izjavu o sukladnosti.

2.         Proizvođač sigurnosnih komponenta mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da proces proizvodnje osigurava sukladnost proizvedenih sigurnosnih komponenta s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i sa zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuje.

3.         Proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju čuvati kopiju Izjave o sukladnosti 10 godina nakon proizvedene posljednje sigurnosne komponente.

            Ako niti proizvođač sigurnosnih komponenta niti njegov ovlašteni predstavnik nemaju predstavnika registriranog u Republici Hrvatskoj, uvoznik je odgovoran za čuvanje tehničke dokumentacije.

4.         Tijelo za ocjenu sukladnosti koje odabire proizvođač, mora obaviti, ili su obavljene, provjere sigurnosnih komponenta u slučajnim vremenskim razdobljima. Prikladan uzorak dovršenih sigurnosnih komponenta, koji je na mjestu proizvodnje uzelo tijelo za ocjenu sukladnosti, mora se pregledati i provesti odgovarajuća ispitivanja prema normama iz članka 14. ovoga Pravilnika, ili se moraju obaviti jednako vrijedna ispitivanja, kako bi se provjerila sukladnost proizvodnje sa zahtjevima ovoga Pravilnika. U slučajevima kada jedna ili više provjeravanih sigurnosnih komponenta nisu sukladne, tijelo za ocjenu sukladnosti mora poduzeti odgovarajuće mjere.

            Točke koje treba uzeti u obzir kod provjere sigurnosnih komponenta definirat će se zajedničkim sporazumom između svih tijela za ocjenu sukladnosti odgovornih za taj postupak, uzimajući u obzir osnovna obilježja sigurnosnih komponenta određena u Dodatku IV. ovoga Pravilnika.

            Na odgovornost tijela za ocjenu sukladnosti proizvođač mora pričvrstiti identifikacijski broj tog tijela tijekom proizvodnje.

5.         Dokumentaciji i prepiska koja se odnosi na postupke provjere u slučajnim vremenskim razdobljima navedena u točki 4. ovoga Dodatka mora se izraditi na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj je registrirano tijelo za ocjenu sukladnosti ili na jeziku koji je tijelu prihvatljiv.

 

DODATAK XII.

OSIGURAVANJE KVALITETE PROIZVODAZA DIZALA (modul E)

1.         Osiguravanje kvalitete proizvoda je postupak pri kojem ugraditelj dizala koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka osigurava i izjavljuje da su ugrađena dizala sukladna s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

            Ugraditelj dizala mora pričvrstiti oznaku sukladnosti na svako dizalo i sastaviti Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti mora se nalaziti identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor kako je navedeno u točki 4. ovoga Dodatka.

2.         Ugraditelj dizala mora primijeniti odobreni sustav osiguravanja kvalitete za završnu inspekciju dizala i ispitivanja kako je navedeno u točki 3. ovoga Dodatka i mora biti podvrgnut nadzoru kako je navedeno u točki 4. ovoga Dodatka.

3.         Sustav osiguravanja kvalitete

3.1.      Ugraditelj dizala mora zatražiti ocjenu sustava osiguravanja kvalitete za dizala od tijela za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

            Zahtjev mora sadržavati:

            – sve potrebne obavijesti o dizalu

            – dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete

            – tehničku dokumentaciju o odobrenom dizalu i kopiju certifikata o pregledu tipa.

3.2.      U sklopu sustava osiguravanja kvalitete svako se dizalo mora pregledati i moraju se obaviti odgovarajuća ispitivanja navedena u normama iz članka 14. ovoga Pravilnika ili jednako vrijedna ispitivanja, kako bi se osigurala sukladnost dizala s odgovarajućim zahtjevima ovoga Pravilnika.

            Svi elementi sustava, zahtjevi i odredbe koje je usvojio ugraditelj dizala moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete mora osigurati razumijevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

            Dokumentacija mora sadržavati odgovarajući opis:

            a) ciljeva kvalitete,

            b) organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu dizala,

            c) pregleda i ispitivanja koji će se obavljati prije stavljanja na tržište i u uporabu, uključujući barem ispitivanja određena u točki 4. b. Dodatka VI. ovoga Pravilnika,

            d) način provjere učinkovitosti djelovanja sustava osiguravanja kvalitete,

            e) zapisa o kvaliteti kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

3.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav osiguravanja kvalitete kako bi odredilo zadovoljava li zahtjeve navede u točki 3.2. ovoga Dodatka. Pretpostavlja se sukladnost s tim zahtjevima kod sustava osiguravanja kvalitete koji primjenjuje odgovarajuće norme1.

            Skupina nezavisnih ocjenitelja mora se sastojati od barem jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju dotične tehnologije dizala. Postupak ocjenjivanja mora uključivati pregled proizvodnje kod ugraditelja dizala i pregled na mjestu ugradnje dizala.

            O odluci treba obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.      Ugraditelj dizala mora jamčiti ispunjavanje obveza koje pro­izlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete i osigurati da se održava na odgovarajući i učinkovit način.

            Ugraditelj dizala mora tijelu za ocjenu sukldnosti koje je odobrilo sustav osiguravanja kvalitete obavješćivati o svim planiranim poboljšanjima sustava osiguravanja kvalitete.

            Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti zadovoljava li još uvijek tako izmjenjen sustav osiguravanja kvalitete zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka ili je potrebno novo ocjenjivanje.

            O svojoj odluci mora obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.         Nadzor za koji je odgovorno tijelo za ocjenu sukladnosti

4.1.      Svrha nadzora je provjeriti ispunjava li ugraditelj dizala u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete.

4.2.      Ugraditelj dizala mora dozvoliti tijelu za ocjenu sukladnosti da u svrhu inspekcije ima pristup lokacijama za inspekciju i ispitivanje te mu pružiti sve potrebne obavijesti, posebno:

            – dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete

            – tehničku dokumentaciju

            – zapise o kvaliteti kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanjima, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

4.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora periodično obavljati nezavisne ocjene kako bi utvrdilo da ugraditelj dizala održava i primjenjuje sustav osiguravanja kvalitete i mora izvješće o nezavisnoj ocjeni dostavi ugraditelju dizala.

4.4.      Dodatno, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod ugraditelja dizala.

            Kod takvog nadzora, tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ispitivanja, ili je provedeno, u cilju provjere djelotvorne primjene sustava osiguravanja kvalitete ako je potrebno; mora ugraditelju dizala dati izvješće o nadzoru i, ako je provedeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5.         Ugraditelj dizala mora, u razdoblju od 10 godina nakon što je proizvedeno posljednje dizalo, čuvati i dati državnim tijelima na uvid:

            – dokumentaciju navedenu u alineji 3. stavka 2. točke 3.1. ovoga Dodatka,

            – dokumentaciju o poboljšavanju sustava kvalitete navedenu u stavku 2. točke 3.4. ovoga Dodatka,

            – odluke i izvješća tijela za ocjenu sukladnosti navedena u zadnjem stavku točke 3.4., u točki 4.3. i 4.4.ovoga Dodatka.

6.         Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora proslijediti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti relevantne obavijesti o izdanim i povučenim odobrenjima sustava osiguravanja kvalitete.

 

1 Norma HRN EN ISO 9001, nadopunjena kada je potrebno kako bi se uzela u obzir posebna obilježja dizala.

 

DODATAK XIII.

POTPUNO OSIGURAVANJE KVALITETE DIZALA (modul H)

1.         Potpuno osiguravanje kvalitete je postupak kojim ugraditelj dizala, koji ispunjava obveze točke 2. ovoga Dodatka osigurava i izjavljuje da dizala zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

            Ugraditelj dizala mora na svako dizalo pričvrstiti oznaku sukladnosti i sastaviti Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti mora se nalaziti i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor prema točki 4. ovoga Dodatka.

2.         Ugraditelj dizala mora provoditi odobreni sustav osiguravanja kvalitete za projektiranje, proizvodnju, sastavljanje, ugradnju i završnu inspekciju dizala i ispitivanja kako je određeno u točki 3. ovoga Dodatka i mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno u točki 4. ovoga Dodatka.

3.         Sustav osiguravanja kvalitete

3.1.      Ugraditelj dizala mora od tijela za ocjenu sukladnosti zatražiti ocjenu svog sustava osiguravanja kvalitete.

            Zahtjev mora sadržavati:

            – sve potrebne obavijesti o dizalima, osobito obavijesti koje omogućavaju razumijevanje odnosa između projekta i rada dizala te sukladnosti koja se ocjenjuje prema zahtjevima ovoga Pravilnika,

            – dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete.

3.2.      Sustav osiguravanja kvalitete mora osigurati sukladnost dizala sa zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

            Svi elementi sustava, zahtjevi i odredbe koje je usvojio ugraditelj dizala moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete mora osigurati razumijevanje postupaka kao što su programi, planovi, priručnici i zapisi kvalitete.

            Dokumentacija mora posebno sadržavati odgovarajući opis:

            – ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na projekt i kvalitetu dizala,

            – tehničke projektne specifikacije, uključujući norme koje će se primijeniti, i ako se norme navedene u članku 14. ovoga Pravilnika ne mogu u potpunosti primijeniti, način kojim će se zadovoljiti bitni zahtjevi ovoga Pravilnika koji se primjenjuju na dizala,

            – tehnika kontrole projekta i ovjere projekta, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti kod projektiranja dizala,

            – pregleda i ispitivanja koji će se provoditi kod prihvaćanja materijala, komponenta i podsklopova,

            – tehnika sastavljanja, ugradnje i kontrole kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti,

            – pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije (inspekcija uvjeta ugradnje: vozno okno, strojarnica, itd.), tijekom i nakon ugradnje (uključujući najmanje ispitivanja propisana u točki 4.b. Dodatka VI. ovoga Pravilnika),

            – zapise o kvaliteti, kao što su inspekcijska izvješća i podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.,

            – načine sustavnog praćenja postizanja zahtijevane kvalitete projektiranja i ugradnje i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete.

3.3.      Inspekcija projekta

            Ako projekt nije u potpunosti u skladu s usklađenim normama, tijelo za ocjenu sukladnosti mora provjeriti zadovoljava li projekt zahtjeve ovoga Pravilnika i ako da, izdati ugraditelju dizala certifikat o pregledu projekta, navodeći ograničenja valjanosti certifikata i dati pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog projekta.

3.4.      Ocjena sustava osiguravanja kvalitete

            Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav osiguravanja kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka. Pretpostavlja se sukladnost s tim zahtjevima za sustave osiguravanja kvalitete koji primjenjuju odgovarajuće norme1.

            Skupina nezavisnih ocjenitelja mora se sastojati od barem jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju dotične tehnologije dizala. Postupak ocjenjivanja mora uključivati provjeru proizvodnje kod ugraditelja dizala i provjeru na mjestu ugradnje dizala.

            O odluci treba obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.5.      Ugraditelj dizala mora se obvezati na ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete i osigurati da se održava na odgovarajući i učinkovit način.

            Ugraditelj dizala mora obavješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je odobrilo sustav osiguravanja kvalitete, o svim namjerama poboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete.

            Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene promjene i odlučiti zadovoljava li još uvijek tako izmjenjen sustav osiguravanja kvalitete zahtjeve određene u točki 3.2. ovoga Dodatka, ili je potrebno novo ocjenjivanje.

            O svojoj odluci mora obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.         Nadzor za koji je odgovorno tijelo za ocjenu sukladnosti

4.1.      Svrha nadzora je provjeriti ispunjava li ugraditelj dizala u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete.

4.2.      Ugraditelj dizala mora dozvoliti tijelu za ocjenu sukladnosti da u svrhu inspekcije ima pristup lokacijama za projektiranje, proizvodnju, sastavljanje, ugradnju, inspekciju, ispitivanja i skladištenje te mu pružiti sve potrebne obavijesti, posebno:

            – dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete,

            – zapise o kvaliteti iz dijela sustava osiguravanja kvalitete koji se odnosi na projektiranje, kao što su rezultati analiza, proračuna, ispitivanja, itd.

            – zapise o kvaliteti iz dijela sustava osiguravanja kvalitete koji se odnosi na prihvatljivost nabavka i ugradnje, kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

4.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora periodično obavljati nezavisne ocjene kako bi utvrdilo da ugraditelj dizala održava i primjenjuje sustav osiguravanja kvalitete i mora izvješće o nezavisnoj ocjeni dostavi ugraditelju dizala.

4.4.      Dodatno, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod ugraditelja dizala ili na mjestu sastavljanja dizala.

            Kod takvog nadzora, tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ispitivanja, ili je provedeno, u cilju provjere djelotvorne provedbe sustava osiguravanja kvalitete ako je potrebno; mora ugraditelju dizala dati izvješće o nadzoru i, ako je provedeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5.         Ugraditelj dizala mora, u razdoblju od 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište i u uporabu, čuvati i dati državnim tijelima na uvid:

            – dokumentaciju navedenu u alineji 2. stavka 2. točke 3.1. ovoga Dodatka,

            – dokumentaciju o poboljšavanju sustava kvalitete navedenu u stavku 2. točke 3.5. ovoga Dodatka

            – odluke i izvješća tijela za ocjenu sukladnosti navedena u zadnjem stavku točke 3.5., u točki 4.3. i 4.4.ovoga Dodatka.

            Kada ugraditelj nije registriran u Republici Hrvatskoj tu obvezu preuzima tijelo za ocjenu sukladnosti.

6.         Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora proslijediti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti relevantne obavijesti o izdanim i povučenim odobrenjima sustava osiguravanja kvalitete.

7.         Dokumentacija i prepiska koja se odnosi na postupke potpunog osiguravanja kvalitete mora se sastaviti na hrvatskom jeziku ili na službenim jezicima države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti registrirano ili na jeziku koji je tijelu prihvatljiv.

 

1 Norma biti HRN EN  ISO 9001., nadopunjena kada je potrebno kako bi se uzela u obzir posebna obilježja dizala.

 

DODATAK XIV.

OSIGURAVANJE KVALITETE PROIZVODNJE (modul D)

1.         Osiguravanje kvalitete proizvodnje je postupak pri kojem ugraditelj dizala koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka osigurava i izjavljuje da dizala zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

            Ugraditelj dizala mora pričvrstiti oznaku sukladnosti na svako dizalo i sastaviti pisanu Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti mora se nalaziti identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor kako je određeno u točki 4. ovoga Dodatka.

2.         Ugraditelj dizala mora provoditi odobreni sustav osiguravanja kvalitete za proizvodnju, ugradnju i završnu inspekciju dizala i ispitivanje kako je navedeno u točki 3. i podložan je nadzoru kako je određeno u točki 4. ovoga Dodatka.

3.         Sustav osiguravanja kvalitete

3.1.      Ugraditelj dizala mora zatražiti ocjenu sustava osiguravanja kvalitete od tijela za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

            Zahtjev mora sadržavati:

            – sve potrebne obavijesti o dizalima

            – dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete

            – tehničku dokumentaciju odobrenog tipa i kopiju certifikata o pregledu tipa.

3.2.      Sustav osiguravanja kvalitete mora osigurati da dizala zadovoljavaju zahtjeve Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

            Svi elementi sustava, zahtjevi i odredbe koje je usvojio ugraditelj dizala moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pisanih politika, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete mora osigurati dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i zapisa kvalitete.

            Dokumentacija mora posebno sadržavati odgovarajući opis:

            – ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu dizala,

            – tehnika proizvodnje, upravljanja kvalitetom i osiguravanja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se primjenjivati,

            – pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon ugradnje1,

            – zapisa o kvaliteti, kao što su inspekcijska izvješća i podaci o ispitivanjima, o umjeravanjima, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.,

            – načine sustavnog praćenja postizanja zahtijevane kvalitete dizala i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete.

3.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav osiguravanja kvalitete kako bi odredilo zadovoljava li zahtjeve određene u točki 3.2. ovoga Dodatka. Pretpostavlja se sukladnost s tim zahtjevima kod sustava osiguravanja kvalitete koji primjenjuje odgovarajuće norme2.

            Skupina nezavisnih ocjenitelja mora se sastojati od barem jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju dotične tehnologije dizala. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekciju pro­izvodnje kod ugraditelja dizala.

            O odluci treba obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.      Ugraditelj dizala mora se obvezati na ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete i osigurati da se održava na odgovarajući i učinkovit način.

            Ugraditelj dizala mora tijelo za ocjenu sukladnosti koje je odobrilo sustav osiguravanja kvalitete obavješćivati o svim namjerama poboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete.

            Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene promjene i odlučiti zadovoljava li još uvijek tako izmijenjen sustav osiguravanja kvalitete zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka ili je potrebno novo ocjenjivanje.

            O svojoj odluci mora obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.         Nadzor za koji je odgovorno tijelo za ocjenu sukladnosti

4.1.      Svrha nadzora je provjeriti ispunjava li ugraditelj dizala u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete.

4.2.      Ugraditelj dizala mora dozvoliti tijelu za ocjenu sukladnosti da u svrhu inspekcije ima pristup lokacijama za proizvodnju, inspekciju, sastavljanje, ugradnju, ispitivanja i skladištenje te mu pružiti sve potrebne obavijesti, posebno:

            – dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete,

            – zapise o kvaliteti kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanjima, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

4.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora periodično obavljati nezavisne ocjene kako bi utvrdilo da ugraditelj dizala održava i primjenjuje sustav osiguravanja kvalitete i mora izvješće o nezavisnoj ocjeni dostaviti ugraditelju dizala.

4.4.      Dodatno, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod ugraditelja dizala. Kod takvog nadzora tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ispitivanja, ili je provedeno, u cilju provjere djelotvorne provedbe sustava osiguravanja kvalitete ako je potrebno; mora ugraditelju dizala dati izvješće o nadzoru i, ako je provedeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5.         Ugraditelj dizala mora, u razdoblju od 10 godina nakon što je proizvedeno posljednje dizalo, čuvati i dati državnim tijelima na uvid:

            – dokumentaciju navedenu u stavku 2. točke 3.1. ovoga Dodatka,

            – dokumentaciju o poboljšavanju sustava kvalitete navedenu u stavku 2. točke 3.4. ovoga Dodatka,

            – odluke i izvješća tijela za ocjenu sukladnosti određena u zadnjem stavku točke 3.4., u točki 4.3. i 4.4. ovoga Dodatka.

6.         Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora proslijediti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti relevantne obavijesti o izdanim i povučenim odobrenjima sustava osiguravanja kvalitete.

7.         Dokumentacija i prepiska koja se odnosi na postupke osiguravanja kvalitete proizvodnje mora se sastaviti na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti registrirano ili na jeziku koji je tijelu prihvatljiv.

 

______

1 Ispitivanja uključuju ispitivanja ne manje od određenih u Dodatku VI,  točka 4 b.

2 Norma biti HRN EN 9001., nadopunjena kada je potrebno kako bi se uzela u obzir posebna obilježja dizala.