NN 4/2018 (30.6.2018.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica

Vlada Republike Hrvatske

33

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, sklopljen u Zagrebu, 16. ožujka 2018. godine, u izvorniku na hrvatskom, indonezijskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Indonezije, u daljnjem tekstu »stranke«,

uzimajući u obzir prijateljske odnose između njihovih dviju zemalja;

u želji da dodatno ojačaju svoje dvostrane odnose i suradnju s ciljem olakšavanja ulaska nositelja diplomatskih i službenih putovnica Republike Hrvatske i Republike Indonezije;

u skladu sa zakonima i propisima njihovih zemalja koji su na snazi;

podsjećajući na Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, potpisan u Jakarti 15. veljače 2002., koji je prestao 20. listopada 2017.;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

IZUZEĆE OD VIZE

1. Državljani Republike Hrvatske, nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, ne trebaju pribaviti vizu za ulazak, prolazak kroz i boravak na državnom području Republike Indonezije u razdoblju koje nije dulje od trideset (30) dana od datuma ulaska.

2. Državljani Republike Indonezije, nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, ne trebaju pribaviti vizu za ulazak, prolazak kroz i boravak na državnom području Republike Hrvatske u razdoblju koje nije dulje od trideset (30) dana od datuma ulaska.

Članak 2.

VIZA ZA ČLANOVE DIPLOMATSKIH MISIJA ILI KONZULARNIH UREDA

1. Državljani bilo koje stranke, koji su nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, koji su članovi diplomatske misije, konzularnoga ureda ili predstavnici u međunarodnoj organizaciji smještenoj na državnom području druge stranke, kao i članovi njihovih obitelji koji s njima žive u istom kućanstvu, trebaju pribaviti odgovarajuću vizu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu druge stranke, prije njihova ulaska na državno područje te stranke.

2. Osobe iz stavka 1. ovoga članka, nakon akreditacije, mogu bez vize ulaziti, prolaziti kroz, boraviti na i napuštati državno područje druge stranke tijekom trajanja njihove službene dužnosti.

Članak 3.

UVJETI ZA ULAZAK I IZLAZAK

Državljani bilo koje stranke iz članaka 1. i 2. ovoga Sporazuma mogu ulaziti na i izlaziti iz državnoga područja druge stranke na svakom graničnom prijelazu otvorenom za međunarodni putnički promet pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz zakona i propisa te stranke koji uređuju ulazak, kretanje i boravak stranaca.

Članak 4.

RAZDOBLJE VALJANOSTI PUTOVNICE

Razdoblje valjanosti putovnice državljana bilo koje stranke mora biti još najmanje šest (6) mjeseci prije datuma ulaska na državno područje druge stranke.

Članak 5.

OBVEZE DRŽAVLJANA

Ovaj Sporazum ne oslobađa državljane bilo koje stranke iz članaka 1. i 2. ovoga Sporazuma od obveze da se pridržavaju zakona i propisa na snazi na državnom području druge stranke, pri ulasku i tijekom njihova boravka na državnom području te stranke.

Članak 6.

PRAVA NADLEŽNIH TIJELA

Ovaj Sporazum ne utječe na pravo nadležnih tijela bilo koje stranke da odbiju ulazak ili skrate ili otkažu boravak na svom državnom području bilo kojem državljaninu druge stranke iz članaka 1. i 2. ovoga Sporazuma kojega smatraju persona non grata ili neprihvatljivim, bez navođenja razloga za takvu odluku.

Članak 7.

IZGUBLJENE ILI OŠTEĆENE PUTOVNICE

Ako državljanin bilo koje stranke izgubi svoju diplomatsku ili službenu putovnicu ili ako je ona oštećena na državnom području druge stranke, bez odgode obavješćuje nadležna tijela stranke primateljice kako bi se poduzele odgovarajuće mjere. Dotična diplomatska misija ili konzularni ured izdaje, u skladu sa zakonodavstvom svoje zemlje, ranije spomenutom državljaninu ispravu za povratak u zemlju podrijetla.

Članak 8.

SUSPENZIJA

1. Svaka stranka može privremeno suspendirati, u cijelosti ili djelomice, primjenu ovoga Sporazuma iz razloga nacionalne sigurnosti, javnoga poretka ili javnoga zdravlja.

2. O odluci da se suspendira primjena ovoga Sporazuma, ili da se ukine suspenzija, pisano se obavješćuje druga stranka, diplomatskim putem, najkasnije trideset (30) dana prije njezina stupanja na snagu.

Članak 9.

UZORCI PUTOVNICA

1. Stranke će diplomatskim putem razmijeniti uzorke svojih valjanih diplomatskih i službenih putovnica, najkasnije trideset (30) dana od datuma potpisivanja ovoga Sporazuma.

2. Stranke će također diplomatskim putem razmijeniti uzorke svojih novih ili izmijenjenih diplomatskih i službenih putovnica, s detaljnim opisom tih isprava, najkasnije trideset (30) dana prije njihova službenoga uvođenja.

Članak 10.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor koji proizlazi iz tumačenja ili primjene ovoga Sporazuma rješavat će se prijateljski, konzultacijama ili pregovorima između stranaka diplomatskim putem, bez upućivanja na bilo koju treću stranu ili međunarodni sud.

Članak 11.

IZMJENE I DOPUNE

Ovaj se Sporazum može izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom stranaka. Svaka takva izmjena i dopuna, koja čini sastavni dio ovoga Sporazuma, stupa na snagu kako je predviđeno u članku 12. ovoga Sporazuma.

Članak 12.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I PRESTANAK

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog (30.) dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni svi uvjeti za stupanje na snagu ovoga Sporazuma, kako su propisani njihovim unutarnjim zakonodavstvom.

2. Ovaj Sporazum ostaje na snazi u razdoblju od pet (5) godina i automatski se obnavlja za daljnja razdoblja od pet (5) godina.

3. Svaka stranka može okončati ovaj Sporazum u svako doba pisanom obaviješću drugoj stranci diplomatskim putem, devedeset (90) dana unaprijed.

U potvrdu toga, niže potpisani, propisno ovlašteni od svojih vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 16. ožujka 2018., u dva izvornika, svaki na hrvatskom, indonezijskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ivica Glasnović, v. r.

pomoćnik ministrice
vanjskih i europskih poslova

ZA VLADU REPUBLIKE
INDONEZIJE

Muhammad Anshor, v. r.

glavni ravnatelj za američke i europske poslove, Ministarstvo vanjskih poslova


Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za vanjske i unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-11/16

Urbroj: 50301-23/21-18-6

Zagreb, 24. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.