NN 98/2018 (7.11.2018.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Ministarstvo poljoprivrede

1897

Na temelju članka 25. stavka 6. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 56/15) te članka 62. stavka 8. i članka 132. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE

Članak 1.

U Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (»Narodne novine«, br. 84/15, 100/15 i 14/16) u članku 27. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ukoliko je u objektu navedenom u članku 7. stavku 1. točki e. ovoga Pravilnika mjesečno zaklano između 10.000-25.000 jedinki životinja, objektu se obračunava pristojba samo po zaklanoj životinji.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/38

Urbroj: 525-10/0589-18-5

Zagreb, 30. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.