NN 31/2019 (27.3.2019.), Pravilnik o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani

Ministarstvo zdravstva

626

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 81/13, 14/14 i 56/15), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se pravila izdavanja certifikata o sukladnosti hrane s propisima o hrani (u daljnjem tekstu: službeno certificiranje) u svrhu izvoza u treće zemlje, sadržaj certifikata i postupak izdavanja certifikata.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na objekte, odnosno subjekte u nadležnosti sanitarne inspekcije sukladno zakonu kojim se uređuju službene kontrole koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani zakonom kojim se uređuje područje higijene hrane i mikrobioloških kriterija za hranu, zakonom kojim se uređuje područje hrane te zakonom kojim se uređuju službene kontrole koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

(2) Izvoznik u smislu ovoga Pravilnika je subjekt u poslovanju s hranom koji je upisan u registar izvoznih subjekata za treće zemlje sukladno ovom Pravilniku i izvozi na tržište trećih zemalja hranu koju proizvodi i/ili stavlja na tržište Republike Hrvatske.

II. NOTIFIKACIJA IZVOZNIKA

Članak 3.

(1) Za potrebe službenog certificiranja hrane/pošiljaka hrane za izvoz u treću zemlju subjekt u poslovanju s hranom mora biti upisan na temelju potvrde o notifikaciji izvoznika u registar izvoznih subjekata za treće zemlje (u daljnjem tekstu: registar), s pripadajućim objektima, koji vodi tijelo nadležno za poslove sanitarne inspekcije kao službenu evidenciju u elektroničkom obliku.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom koji želi biti izvoznik podnosi tijelu nadležnom za poslove sanitarne inspekcije zahtjev za izdavanje potvrde o notifikaciji izvoznika za svaki pripadajući objekt na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Osoba ovlaštena za provedbu službene kontrole na temelju ciljanog inspekcijskog nadzora zapisnikom utvrđuje ispunjava li subjekt u poslovanju s hranom i pripadajući objekt uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika za potrebe izdavanja potvrde o notifikaciji izvoznika iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Tijelo nadležno za poslove sanitarne inspekcije izdaje, odnosno uskraćuje potvrdu o notifikaciji izvoznika iz stavka 2. ovoga članka, na temelju zapisnika iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Tijelo nadležno za poslove sanitarne inspekcije će po službenoj dužnosti rješenjem brisati izvozni subjekt iz registra na temelju zapisnika osobe ovlaštene za provedbu službene kontrole, ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da subjekt više ne ispunjava propisane uvjete, sukladno zakonu kojim se uređuju službene kontrole koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

Članak 4.

(1) Potvrda o notifikaciji izvoznika iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika izdaje se ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:

1. subjekt u poslovanju s hranom koji želi biti izvoznik je registriran kao subjekt u poslovanju s hranom sukladno pravilniku kojim se uređuje područje registracije subjekata te registracije i odobravanja objekata u poslovanju s hranom

2. subjekt u poslovanju s hranom koji želi biti izvoznik ispunjava higijenske uvjete i ima uspostavljene sustave samokontrole u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 219/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s kontrolom Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom drugi dio (SL L 87, 31. 3. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004) i

3. subjekt u poslovanju s hranom koji želi biti izvoznik mora osigurati da hrana koju želi izvoziti udovoljava posebnim propisima o sigurnosti hrane.

(2) Za hranu za koju izvoznik nije proizvođač registriran u Republici Hrvatskoj, izvoznik mora dokazati sukladnost proizvoda koje izvozi sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2017/228 оd 9. veljače 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu naziva i područja nadležnosti znanstvenih panela Europske agencije za sigurnost hrane (SL L 35, 10. 2. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002), Uredbe (EZ) br. 852/2004 te ostalih europskih propisa o higijeni i sigurnosti hrane.

III. SLUŽBENO CERTIFICIRANJE HRANE/POŠILJAKA HRANE

Članak 5.

(1) Službeno certificiranje hrane/pošiljaka hrane u svrhu izvoza u treće zemlje provodi se kada to zahtjeva treća zemlja u koju se uvozi i/ili na temelju zahtjeva izvoznika.

(2) U svrhu službenog certificiranja izvoznik podnosi tijelu nadležnom za poslove sanitarne inspekcije pojedinačan zahtjev za izdavanje zdravstveno-sanitarnog certifikata/certifikata o slobodnoj prodaji, za svaki proizvod ili jedan zahtjev za cijelu pošiljku hrane, najkasnije osam radnih dana prije očekivanog datuma izvoza.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka izvoznik dostavlja i ažurirani tekst označavanja proizvoda i specifikaciju na hrvatskom ili engleskom jeziku za svaki proizvod naveden u zahtjevu sukladno uputama koje se objavljuju na mrežnim stranicama tijela nadležnog za poslove sanitarne inspekcije.

(5) Tijelo nadležno za poslove sanitarne inspekcije izdaje jednokratni zdravstveno-sanitarni certifikat/certifikat o slobodnoj prodaji ili višekratni zdravstveno-sanitarni certifikat/certifikat o slobodnoj prodaji za svaki proizvod pojedinačno ili za cijelu pošiljku hrane izvozniku koji je u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ishodio potvrdu o notifikaciji izvoznika iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika i upisan je u registar.

(6) Jednokratni zdravstveno-sanitarni certifikat/certifikat o slobodnoj prodaji iz stavka 5. ovoga članka izdaje se na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio. Višekratni zdravstveno-sanitarni certifikat/certifikat o slobodnoj prodaji iz stavka 5. ovoga Pravilnika izdaje se na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(7) Certifikati iz stavka 5. ovoga članka izdaju se dvojezično na hrvatskom i engleskom jeziku.

(8) Za hranu koja prema posebnim propisima podliježe postupku notifikacije certifikati iz stavka 5. ovog članka mogu se izdati samo za one proizvode za koje je prethodno proveden postupak notifikacije.

Članak 6.

(1) Certifikatima iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika potvrđuje se da izvoznik ispunjava zahtjeve u pogledu zdravstvene ispravnosti hrane/pošiljke hrane utvrđene Uredbom (EZ) br. 178/2002, te da je odgovoran za osiguranje ispunjavanja tih zahtjeva.

(2) Certifikatima iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika, sukladno zahtjevu izvoznika, potvrđuje se i:

1. da izvoznik ispunjava opće i specifične zahtjeve propisane uredbama Europske unije za sigurnost hrane

2. da je izvoznik registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004

3. da hrana ispunjava zahtjeve propisane Uredbom (EZ) br. 178/2002 i da se nalazi ili se može nalaziti slobodno na tržištu Republike Hrvatske

4. da je hrana namijenjena za ljudsku potrošnju

5. da je objekt u kojem se hrana proizvodi pod redovitim nadzorom nadležne inspekcije i/ili

6. da je hrana notificirana, u slučaju ako hrana prema posebnim propisima podliježe postupku notifikacije.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 5. ovoga članka, certifikatima iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika za hranu koja se ne proizvodi na teritoriju Republike Hrvatske ne potvrđuje se da je objekt u kojem se hrana proizvodi pod redovitim nadzorom nadležne inspekcije.

(4) Certifikati iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika mogu, sukladno zahtjevu izvoznika, sadržavati i dodatne podatke vezano uz ispunjavanje zahtjeva o sigurnosti hrane.

Članak 7.

Ako izvoznik nije i proizvođač hrane koju izvozi, a hrana je proizvedena na teritoriju Republike Hrvatske, proizvođač mora biti upisan u registar na temelju potvrde o notifikaciji izvoznika iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom obvezni su postupak službenog certificiranja hrane/pošiljaka hrane u svrhu izvoza u treće zemlje uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka i članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, u razdoblju od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, certifikati iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika izdavat će se uzimajući u obzir rješenje o registraciji subjekta u poslovanju s hranom sukladno pravilniku kojim se uređuje područje registracije subjekata te registracije i odobravanja objekata u poslovanju s hranom.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/40

Urbroj: 534-02-1/1-19-6

Zagreb, 13. ožujka 2019.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O NOTIFIKACIJI IZVOZNIKA

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA1 – IZVOZNIKU
Naziv subjekta u poslovanju s hranom (SPH) /izvoznika
OIB subjekta
Adresa subjekta (ulica i kućni broj; grad; država)
  
PODACI O PRIPADAJUĆEM OBJEKTU1
Naziv objekta
Adresa subjekta (ulica i kućni broj; grad; država)
PODACI O KONTAKT OSOBI1
  
Ime i prezime

telefon,

e-mail

PODACI O PROIZVODU/POŠILJCI1
Asortiman hrane koja se izvozi
PODACI O UGOVORENIM PROIZVOĐAČIMA2
Naziv
Adresa (ulica i kućni broj; grad; država)


1 obvezno se ispunjava

2 obvezno se ispunjava samo u slučaju proizvodnje iz usluge

__________________________________
Mjesto i datumpotpis podnositelja zahtjeva


PRILOG II.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENO-SANITARNOG CERTIFIKATA/CERTIFIKATA O SLOBODNOJ PRODAJI

A. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
NAZIV SUBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM (SPH)/IZVOZNIKA *
OIB subjekta*
Adresa subjekta (ulica i kućni broj; grad; država) *
Kontakt osoba*

telefon,

e-mail *

DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA
 
 
 
 
B. PODACI O PROIZVODU ILI POŠILJCI
Naziv proizvoda ili opis pošiljke *

KATEGORIJA*

(dodaci prehrani, hrana za posebne prehrambene potrebe, hrana i sl.)

SastavIme i adresa proizvođača*KoličinaLot/šifra proizvoda/račun broj/oznaka proizvoda i dr.
      
      
      
      
C. CERTIFIKAT ZA KOJI SE PODNOSI ZAHTJEV
VRSTA CERTIFIKATA (zaokružiti) *1. Zdravstveno-sanitarni certifikat/Certifikat o slobodnoj prodaji (jednokratni)
2.. Zdravstveno-sanitarni certifikat/Certifikat o slobodnoj prodaji (višekratni)
 
ZAHTJEVOM SE TRAŽI IZDAVANJE CERTIFIKATA (zaokružiti) *1. da izvoznik/subjekt u poslovanju s hranom ispunjava opće i specifične zahtjeve propisane uredbama Europske unije za sigurnost hrane
2. da je izvoznik/subjekt u poslovanju s hranom registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004
3. da hrana ispunjava zahtjeve propisane Uredbom (EZ) br. 178/2002 i da se nalazi ili se može nalaziti slobodno na tržištu Republike Hrvatske
4. da je hrana namijenjena za ljudsku potrošnju
5. da je objekt u kojem se hrana proizvodi pod redovitim nadzorom nadležne inspekcije i/ili
6. da je hrana notificirana, u slučaju ako hrana prema posebnim propisima podliježe postupku notifikacije

SVRHA IZDAVANJA CERTIFIKATA*

(REGISTRACIJA, STAVLJANJE NA TRŽIŠTE, SAJMOVI ILI DRUGA SVRHA – NAVESTI)

TRAŽENI DODATNI PODACI U CERTIFIKATU

(BROJ RAČUNA, ŠIFRA PROIZVODA, BROJ RECEPTURE ILI DRUGI PODACI – NAVESTI)

OČEKIVANI DATUM IZVOZA*NAPOMENA: Rubrike označene zvjezdicom (*) obvezno se ispunjavaju.

__________________________________
Mjesto i datumpotpis podnositelja zahtjeva


PRILOG III.

ZDRAVSTVENO-SANITARNI CERTIFIKAT/
CERTIFIKAT O SLOBODNOJ PRODAJI
(HEALTH SANITARY CERTIFICATE/
FREE SALE CERTIFICATE)

Izvoznik/Pošiljatelj

(Exporter/ Sender)

Opis proizvoda/pošiljke

(Product description/consignment description)

Namjena proizvoda

(intended use of product)

Podaci o prijevoznom sredstvu

(mean of transport data)

Naziv proizvoda

(Product name)

Lot/serija

(Lot/batch)

Vrsta
pakiranja

(Packing type)

Količina (broj)
pakiranja

(Amount of consignment)

Neto masa

(Net weight)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
DODATNI PODACI (ADDITIONAL INFORMATION)

Potvrđuje se da izvoznik/subjekt u poslovanju s hranom ispunjava zahtjeve u pogledu zdravstvene ispravnosti hrane/pošiljke hrane utvrđene Uredbom (EZ) br. 178/2002 te je odgovoran za osiguranje ispunjavanja tih zahtjeva.

It is hereby confirmed that the food business operator / exporter meets the food safety requirements laid down in Regulation (EC) No 178/2002 and is responsible for ensuring that these requirements are met.

Potvrđuje se

(Confirms)

1. da izvoznik/subjekt u poslovanju s hranom ispunjava opće i specifične zahtjeve propisane uredbama Europske unije za sigurnost hrane

(1. that the exporter / food business operator meets the general and specific requirements laid down in the EU Food Safety Regulations)

2. da je izvoznik/subjekt u poslovanju s hranom registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004

(2. that the exporter / food business operator is registered in accordance with Regulation (EC) No 852/2004)

3. da hrana ispunjava zahtjeve propisane Uredbom (EZ) br. 178/2002 i da se nalazi ili se može nalaziti slobodno na tržištu Republike Hrvatske

(3. that food meets the requirements laid down in Regulation (EC) No 178/2002,, and that it is placed or may be placed on the market of the Republic of Croatia)

4. da je hrana namijenjena za ljudsku potrošnju

(4. that food is intended for human consumption)

5. da je objekt u kojem se hrana proizvodi pod redovitim nadzorom nadležne inspekcije

(5. that the premises where the food is produced is under the regular supervision of the competent inspection)

6. da je hrana notificirana, u slučaju ako hrana prema posebnim propisima podliježe postupku notifikacije

(6. that the food is notified, in case that food is subject to the notification procedure under special regulations)Potpis

Pečat

(Signature

Seal)

PRILOG IV.

ZDRAVSTVENO-SANITARNI CERTIFIKAT/
CERTIFIKAT O SLOBODNOJ PRODAJI
(HEALTH SANITARY CERTIFICATE/
FREE SALE CERTIFICATE)

Izvoznik/Pošiljatelj

(Exporter/Sender)

Opis proizvoda/pošiljke

(Product description/consignment description)

Namjena proizvoda

(intended use of product)

Podaci o prijevoznom sredstvu

(mean of transport data)

Naziv proizvoda

(Product name)

 
 
 
DODATNI PODACI (ADDITIONAL INFORMATION)

Potvrđuje se da izvoznik/subjekt u poslovanju s hranom ispunjava zahtjeve u pogledu zdravstvene ispravnosti hrane/pošiljke hrane utvrđene Uredbom (EZ) br. 178/2002 te je odgovoran za osiguranje ispunjavanja tih zahtjeva.

It is hereby confirmed that the food business operator / exporter meets the food safety requirements laid down in Regulation (EC) No 178/2002 and is responsible for ensuring that these requirements are met.

Potvrđuje se

(Confirms)

1. da izvoznik/subjekt u poslovanju s hranom ispunjava opće i specifične zahtjeve propisane uredbama Europske unije za sigurnost hrane

(1. that the exporter / food business operator meets the general and specific requirements laid down in the EU Food Safety Regulations)

2. da je izvoznik/subjekt u poslovanju s hranom registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004

(2. that the exporter / food business operator is registered in accordance with Regulation (EC) No 852/2004

3. da hrana ispunjava zahtjeve propisane Uredbom (EZ) br. 178/2002 i da se nalazi ili se može nalaziti slobodno na tržištu Republike Hrvatske

(3. that food meets the requirements laid down in Regulation (EC) No 178/200 2 and that it is placed or may be placed on the market of the Republic of Croatia)

4. da je hrana namijenjena za ljudsku potrošnju

(4. that food is intended for human consumption)

5. da je objekt u kojem se hrana proizvodi pod redovitim nadzorom nadležne inspekcije

(5. that the premises where the food is produced is under the regular supervision of the competent inspection)

6. da je hrana notificirana, u slučaju ako hrana prema posebnim propisima podliježe postupku notifikacije

(6. that the food is notified, in case that food is subject to the notification procedure under special regulations)Potpis

Pečat

(Signature

Seal)