NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja

HRVATSKI SABOR

656

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/59

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17.) u članku 15. stavak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 75. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode veterinarski odnosno poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata u skladu s ovlastima određenim posebnim propisima o veterinarstvu odnosno poljoprivredi.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 76. mijenja se i glasi: »Nadzor«.

Članak 4.

Naslov iznad članka i članak 78. brišu se.

Članak 5.

U članku 79. riječ: »veterinarski« briše se, a iza riječi »veterinarstvu« dodaju se riječi: »odnosno poljoprivredi«.

Članak 6.

U članku 82. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Protiv rješenja veterinarskog inspektora donesenog na temelju ovoga Zakona u prvom stupnju može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dostave rješenja.

(3) Drugostupanjski upravni postupak vodi nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.«.

Članak 7.

U članku 87. stavku 1. točka 10. briše se.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/26

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.