NN 39/2019 (17.4.2019.), Zakon o korištenju psa pomagača

Hrvatski sabor

797

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA

Proglašavam Zakon o korištenju psa pomagača, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. travnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/66

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 11. travnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA

POGLAVLJE I.
UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa osobama s invaliditetom ili s kroničnom bolesti i djetetu s teškoćama u razvoju.

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. korisnik psa pomagača je:

– odrasla poslovno sposobna osoba s invaliditetom ili osoba s kroničnom bolesti čija je funkcionalna sposobnost u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti smanjena, a osposobljena je za korištenje psa pomagača

– dijete s teškoćama u razvoju te odrasla osoba s invaliditetom ili osoba s kroničnom bolesti lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova čija je funkcionalna sposobnost u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti smanjena, a koja aktivnosti sa psom pomagačem ili terapijskim psom provodi isključivo s voditeljem psa pomagača

2. korisnik terapijskog psa je dijete s teškoćama u razvoju ili odrasla osoba s invaliditetom i/ili kroničnom bolesti uključena u individualne ili grupne terapijske i/ili rehabilitacijske postupke s terapijskim psom

3. pas pomagač je pas koji je školovan za pomoć u zadovoljenju svakodnevnih individualnih potreba korisnika, čije potrebe proizlaze iz smanjenja funkcionalne sposobnosti u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti kao i situacija opasnih za život

4. terapijski pas je školovani pas koji je uključen u individualni ili grupni rad s korisnikom terapijskog psa u svrhu postizanja unaprijed definiranih ciljeva terapijskog i/ili rehabilitacijskog postupka

5. voditelj psa pomagača je punoljetna osoba osposobljena za korištenje psa pomagača koja je uz suglasnost korisnika ili njegova zakonskog zastupnika preuzela ulogu voditelja psa pomagača i koja provodi aktivnosti s korisnikom psa pomagača i psom pomagačem sukladno potrebama korisnika psa pomagača

6. stručni voditelj terapijskog psa je stručna osoba osposobljena za rad s terapijskim psom koja provodi terapijski i/ili rehabilitacijski postupak s korisnikom terapijskog psa i terapijskim psom u okviru djelokruga svoje struke radi postizanja unaprijed definiranih ciljeva terapijskog i/ili rehabilitacijskog postupka

7. voditelj terapijskog psa je osoba osposobljena za rad s terapijskim psom koja isključivo u suradnji sa stručnom osobom provodi aktivnosti s korisnikom terapijskog psa u skladu s njegovim potrebama

8. stručna osoba je osoba koja procjenjuje potrebe korisnika terapijskog psa, planira i provodi terapijski i/ili rehabilitacijski postupak s korisnikom terapijskog psa u okviru djelokruga svoje struke u suradnji s voditeljem terapijskog psa

9. trener psa pomagača ili terapijskog psa je osoba koja provodi školovanje psa za psa pomagača i terapijskog psa

10. radni instruktor psa pomagača i terapijskog psa je osoba koja provodi školovanje psa za psa pomagača i terapijskog psa, osposobljavanje kandidata za korisnika psa pomagača i kandidata za voditelja psa pomagača i terapijskog psa

11. socijalizator psa pomagača ili terapijskog psa je poslovno sposobna osoba koja provodi aktivnosti sa psom radi njegove prilagodbe uvjetima u kojima živi čovjek

12. javni prostor je zatvoreni prostor namijenjen skupnom boravku ljudi, a obuhvaća prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz područja zdravstva, zaštite djece, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, trgovine, sporta i rekreacije, ugostiteljstva i turizma, kulture i umjetnosti, prometa, uključujući čekaonice, prostorije za sastanke, sve dvorane za okupljanje ljudi, gledališta, javna prometna sredstva, dizala, kabine žičara, javne zahode te otvorene prostore namijenjene održavanju kazališnih predstava i kinopredstava

13. javni prijevoz je prijevoz koji je pod istim uvjetima dostupan svim korisnicima prijevoznih usluga te uključuje prijevoz vlakom, tramvajem, uspinjačom, žičarom, autobusom, taksijem, brodom, avionom i drugim prometnim sredstvima.

Rodno značenje izraza

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

POGLAVLJE II.
OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa

Članak 4.

(1) Djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa je organizirana djelatnost koja se obavlja u svrhu stjecanja samostalnosti korisnika psa pomagača ili terapijskog psa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i povećanja kvalitete življenja te provođenja terapijskog i/ili rehabilitacijskog postupka.

(2) Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća osposobljavanje korisnika psa pomagača za korištenje psa pomagača, socijalizaciju i školovanje psa pomagača i terapijskog psa, osposobljavanje voditelja psa pomagača, osposobljavanje stručnog voditelja i voditelja terapijskog psa, educiranje trenera i radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Članak 5.

Djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona može obavljati pravna ili fizička osoba, registrirana za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovoga Zakona, koja ima propisani prostor i opremu i potreban broj stručnih i drugih radnika za osposobljavanje korisnika psa pomagača za korištenje psa pomagača, socijalizaciju i školovanje psa pomagača i terapijskog psa, za osposobljavanje voditelja psa pomagača, osposobljavanje stručnog voditelja i voditelja terapijskog psa, educiranje trenera i radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa.

Utvrđivanje uvjeta

Članak 6.

(1) Ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovoga Zakona utvrđuje Povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Rješenje o ispunjavanju uvjeta na temelju nalaza Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka donosi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Uvjete prostora i opreme, stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti te sastav i način rada Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.

Upis u evidenciju

Članak 7.

(1) Ustanova, udruga, druga pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: pravna ili fizička osoba) koja je registrirana za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovoga Zakona može početi s obavljanjem djelatnosti nakon upisa u evidenciju pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa.

(2) Upis u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka provodi Ministarstvo po službenoj dužnosti na temelju izvršnog rješenja iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo i javno je objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravna ili fizička osoba koja je u drugoj državi članici Europske unije ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji ispunila uvjete za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovoga Zakona, može obavljati djelatnost koja ne proizlazi iz prava na socijalnu uslugu u skladu s ovim Zakonom, nakon upisa u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Pravna ili fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka dužna je uz prijavu za upis u evidenciju priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovoga Zakona sukladno propisima države u kojoj ima poslovni nastan.

(6) Pravna ili fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka može obavljati djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona koja ne proizlazi iz prava na socijalnu uslugu u skladu s ovim Zakonom, bez obveze upisa u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka ako takve usluge pruža privremeno ili povremeno.

(7) Pravna ili fizička osoba iz stavka 6. ovoga članka dužna je prije početka obavljanja djelatnosti Ministarstvu dostaviti prethodnu pisanu izjavu o namjeri obavljanja djelatnosti.

(8) Izjava iz stavka 7. ovoga članka treba sadržavati informacije o pravnoj ili fizičkoj osobi u svrhu informiranja i jednake dostupnosti svih subjekata koji obavljaju tu djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske.

(9) Izjava iz stavka 7. ovoga članka može se dostaviti i elektroničkim putem jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge koja je uspostavljena pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

(10) Sadržaj i način vođenja evidencije iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

POGLAVLJE III.
PRAVA I OBVEZE KORISNIKA, VODITELJA I STRUČNOG VODITELJA PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA

Prava korisnika psa pomagača i voditelja psa pomagača

Članak 8.

(1) Korisnik psa pomagača, kandidat za korištenje psa pomagača, voditelj psa pomagača, kandidat za voditelja psa pomagača, socijalizator psa pomagača i radni instruktor sa psom pomagačem imaju pravo pristupa i boravka u javnom prostoru, pravo korištenja javnog prijevoza bez plaćanja vozne karte za psa pomagača te pravo zadržavanja u prostoru predviđenom za putnike.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju sa psom pomagačem pravo pristupa i boravka na radnom mjestu, u zdravstvenoj, odgojno-obrazovnoj i znanstvenoj ustanovi te vjerskom objektu.

(3) Korisnik psa pomagača i voditelj psa pomagača imaju pravo sa psom pomagačem sudjelovati na priredbama u kulturi, zabavi i sportu bez plaćanja ulaznice za psa pomagača.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, pristup i boravak u zdravstvenoj ustanovi može se ograničiti radi potrebe primjene posebnih zdravstvenih uvjeta liječenja korisnika.

(5) Prava iz stavka 1. do 3. ovoga članka ostvaruju se uz predočenje radne iskaznice.

(6) Prava iz stavka 1. do 3. ovoga članka imaju i korisnici psa pomagača koji su strani državljani, uz predočenje odgovarajuće isprave države čiji su državljani.

Prava stručnog voditelja terapijskog psa i voditelja
terapijskog psa

Članak 9.

(1) Stručni voditelj terapijskog psa, kandidat za stručnog voditelja terapijskog psa, voditelj terapijskog psa, kandidat za voditelja terapijskog psa i trener terapijskog psa ostvaruju s terapijskim psom pravo iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona isključivo u svrhu pružanja usluge korisniku terapijskog psa.

(2) Stručni voditelj terapijskog psa i kandidat za stručnog voditelja terapijskog psa imaju s terapijskim psom pravo pristupa i boravka na svom radnom mjestu za vrijeme pružanja usluge korisniku terapijskog psa.

(3) Voditelj terapijskog psa i kandidat za voditelja terapijskog psa imaju s terapijskim psom pravo pristupa i boravka na radnom mjestu stručne osobe za vrijeme pružanja usluge korisniku terapijskog psa.

(4) Prava iz ovoga članka ostvaruju se uz predočenje radne iskaznice.

Trajanje prava

Članak 10.

Osoba koja provodi socijalizaciju psa, trener psa pomagača i terapijskog psa, kandidat za trenera psa pomagača i terapijskog psa, radni instruktor psa pomagača i terapijskog psa i kandidat za radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa ostvaruju pravo iz članka 8. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona za vrijeme socijalizacije ili školovanja psa, uz predočenje ugovora s pružateljem usluge ili radne iskaznice.

Obveze korisnika, voditelja i stručnog voditelja psa pomagača i terapijskog psa

Članak 11.

(1) Korisnik psa pomagača, voditelj psa pomagača, stručni voditelj terapijskog psa i voditelj terapijskog psa dužni su skrbiti se o psu pomagaču ili terapijskom psu u skladu s propisima iz područja veterinarstva te u skladu s ugovornim obvezama.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka odgovorne su za ponašanje psa pomagača ili terapijskog psa na mjestima iz članka 8. stavka 1. do 3. i članka 9. ovoga Zakona.

(3) Obveze iz ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na osobu koja provodi socijalizaciju psa, trenera psa pomagača i terapijskog psa, radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa te kandidata za korisnika psa pomagača, voditelja psa pomagača, stručnog voditelja terapijskog psa, voditelja terapijskog psa, trenera i radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa.

Odnos prema trećim osobama

Članak 12.

Osobe iz članka 9., 10. i 11. ovoga Zakona dužne su se s paž­njom odnositi prema trećim osobama kod kojih postoje zdravstvene i/ili druge kontraindikacije za dodir ili dolazak u neposrednu blizinu psa.

POGLAVLJE IV.
OSPOSOBLJAVANJE ZA KORISNIKA PSA POMAGAČA I TERAPIJSKOG PSA

Osposobljavanje kandidata za korisnika psa pomagača i voditelja psa pomagača

Članak 13.

(1) Za korisnika psa pomagača može se osposobiti punoljetna osoba s invaliditetom ili punoljetna osoba s kroničnom bolesti čija je funkcionalna sposobnost u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti smanjena i koja nema psihičku ili drugu bolest zbog koje bi bilo onemogućeno korištenje psa pomagača.

(2) Za voditelja psa pomagača može se osposobiti svaka poslovno sposobna osoba.

Pravna ili fizička osoba koja provodi osposobljavanje, kriteriji za osposobljavanje, privremena iskaznica

Članak 14.

(1) Osposobljavanje kandidata za korisnika psa pomagača može provoditi pravna ili fizička osoba registrirana za osposobljavanje kandidata za korisnika psa pomagača i ima rješenje iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Osposobljavanje kandidata iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s kriterijima propisanim Standardima Međunarodne federacije pasa vodiča (International Guide Dog Federation Standards) i Etičkim normama i minimalnim standardima Međunarodne federacije pasa pomagača (Assistance Dog International Minimum Standards and Ethics).

(3) Za vrijeme osposobljavanja kandidat iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na privremenu radnu iskaznicu kojom dokazuje sudjelovanje u postupku osposobljavanja.

(4) Oblik i sadržaj iskaznice iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Podnošenje zahtjeva

Članak 15.

(1) Zahtjev za osposobljavanje za korisnika psa pomagača podnosi se pravnoj ili fizičkoj osobi iz članka 14. ovoga Zakona.

(2) Kandidati za osposobljavanje za korisnika psa pomagača pozivaju se prema redoslijedu pristiglih zahtjeva s obzirom na raspoloživost školovanih pasa pomagača.

Procjena osposobljenosti

Članak 16.

(1) Nakon svladavanja programa osposobljavanja kandidat za korisnika psa pomagača pristupa procjeni osposobljenosti.

(2) Procjenu osposobljenosti kandidata iz stavka 1. ovoga članka provodi Stručno povjerenstvo za procjenu osposobljenosti (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

(3) Stručno povjerenstvo osniva pravna ili fizička osoba koja provodi osposobljavanje kandidata iz stavka 1. ovoga članka i ima tri člana:

– dva predstavnika pravne ili fizičke osobe

– jednu stručnu osobu zaposlenu u području socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja ili zdravstvene skrbi.

(4) Radom Stručnog povjerenstva rukovodi predsjednik kojeg između sebe biraju članovi.

(5) Procjena osposobljenosti kandidata iz stavka 1. ovoga članka donosi se jednoglasnom odlukom svih članova Stručnog povjerenstva.

Prava i obveze kandidata i pravne ili fizičke osobe koja provodi osposobljavanje nakon položenog ispita

Članak 17.

(1) Kandidat za korisnika psa pomagača koji je položio ispit procjene osposobljenosti stječe radnu iskaznicu za korištenje psa pomagača.

(2) Ako korištenje psa pomagača proizlazi iz prava na socijalnu uslugu priznatu u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju socijalne usluge, pas pomagač koji je u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja provodi osposobljavanje kandidata ostaje u njezinu vlasništvu, a korisniku se dodjeljuje bez naknade.

(3) Ako korištenje psa pomagača ne proizlazi iz prava na socijalnu uslugu, pas pomagač može prijeći u vlasništvo korisnika.

(4) Međusobna prava i obveze korisnika psa pomagača i vlasnika psa te prestanak korištenja psa pomagača uređuju se ugovorom.

(5) Oblik i sadržaj iskaznice iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Prava kandidata koji nije zadovoljio na ispitu

Članak 18.

(1) Kandidat za korisnika psa pomagača koji nije zadovoljio na ispitu procjene osposobljenosti ima pravo na dodatno osposobljavanje i ponovni pristup ispitu procjene osposobljenosti.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka koji ni nakon dodatnog osposobljavanja nije zadovoljio na ispitu procjene osposobljenosti gubi pravo polaganja ispita s istim psom.

Osposobljavanje kandidata za voditelja psa pomagača, stručnog voditelja terapijskog psa i voditelja terapijskog psa

Članak 19.

Odredbe ovoga Zakona o osposobljavanju kandidata za korisnika psa pomagača na odgovarajući način primjenjuju se i na osposobljavanje kandidata za voditelja psa pomagača, kandidata za stručnog voditelja terapijskog psa i kandidata za voditelja terapijskog psa.

Uključivanje korisnika terapijskog psa

Članak 20.

Korisnik terapijskog psa uključuje se u terapijske i/ili rehabilitacijske postupke sa stručnim voditeljem terapijskog psa ili stručnom osobom koja u suradnji s voditeljem terapijskog psa provodi terapijske i/ili rehabilitacijske postupke s terapijskim psom.

POGLAVLJE V.
SOCIJALIZACIJA I ŠKOLOVANJE PSA

Socijalizacija i školovanje psa za psa pomagača
i terapijskog psa

Članak 21.

(1) Socijalizaciju i školovanje psa za psa pomagača ili terapijskog psa provodi pravna ili fizička osoba registrirana za školovanje pasa i ima rješenje iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Socijalizacija psa obuhvaća aktivnosti koje se provode sa psom od dva do najviše 16 mjeseci starosti radi njegove prilagodbe uvjetima u kojima živi čovjek te odgoja u zdrave i mentalno stabilne pse.

(3) Socijalizaciju psa provodi socijalizator psa pomagača ili terapijskog psa, bez naknade.

(4) Međusobna prava i obveze socijalizatora psa pomagača ili terapijskog psa i vlasnika psa uređuju se ugovorom.

(5) Školovanje psa obuhvaća učenje osnovnih i specifičnih naredbi i ponašanja psa te prilagodbu ponašanja psa sukladno procjeni potreba potencijalnih korisnika.

(6) Školovanje se provodi u skladu s kriterijima propisanim Standardima Međunarodne federacije pasa vodiča (International Guide Dog Federation Standards) i Etičkim normama i minimalnim standardima Međunarodne federacije pasa pomagača (Assistance Dog International Minimum Standards and Ethics).

(7) Tijekom socijalizacije i školovanja pas nosi odgovarajuću oznaku.

(8) Oblik i sadržaj oznake iz stavka 7. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Procjena radne sposobnosti psa pomagača i terapijskog psa

Članak 22.

(1) Nakon svladavanja programa školovanja provodi se procjena radne sposobnosti psa pred Stručnim povjerenstvom za procjenu radne sposobnosti psa.

(2) Stručno povjerenstvo osniva pravna ili fizička osoba koja provodi školovanje psa.

(3) Stručno povjerenstvo ima tri člana:

– dva radna instruktora psa pomagača i terapijskog psa

– jednoga trenera psa pomagača i terapijskog psa.

(4) Radom Stručnog povjerenstva rukovodi predsjednik kojeg između sebe biraju članovi.

(5) Procjena radne sposobnosti psa donosi se jednoglasnom odlukom članova Stručnog povjerenstva.

(6) Nakon položenog ispita pas stječe naziv pas pomagač ili terapijski pas te mu se dodjeljuje odgovarajuća oznaka.

(7) Ako pas ne položi ispit te ne stekne naziv psa pomagača ili terapijskog psa ili ako zbog starosti ili bolesti izgubi radnu sposobnost, vlasnik psa dužan je skrbiti se o njemu ili ga udomiti.

(8) Oblik i sadržaj oznake iz stavka 6. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

POGLAVLJE VI.
EDUKACIJA TRENERA I RADNOG INSTRUKTORA

Edukacija trenera psa pomagača i terapijskog psa te edukacija radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa

Članak 23.

(1) Edukaciju kandidata za trenera psa pomagača i kandidata za trenera terapijskog psa te kandidata za radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa provodi pravna ili fizička osoba registrirana za edukaciju i ima rješenje iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka izrađuje kurikulum i plan edukacije u skladu s kriterijima propisanim Standardima Međunarodne federacije pasa vodiča (International Guide Dog Federation Standards) i Etičkim normama i minimalnim standardima Međunarodne federacije pasa pomagača (Assistance Dog International Minimum Standards and Ethics).

(3) Kandidat za trenera psa pomagača i kandidat za trenera terapijskog psa te kandidat za radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa za vrijeme edukacije imaju privremenu radnu iskaznicu kojom dokazuju sudjelovanje u edukaciji.

(4) Oblik i sadržaj iskaznice iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Procjena osposobljenosti trenera psa pomagača i terapijskog psa te radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa

Članak 24.

(1) Nakon završene edukacije kandidat iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona pristupa ispitu procjene osposobljenosti pred Stručnim povjerenstvom za procjenu osposobljenosti.

(2) Stručno povjerenstvo osniva pravna ili fizička osoba koja provodi edukaciju kandidata iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Stručno povjerenstvo ima tri člana:

– dva radna instruktora psa pomagača i terapijskog psa

– stručnu osobu koja provodi terapijski i/ili rehabilitacijski postupak s korisnikom psa pomagača i/ili korisnikom terapijskog psa.

(4) Radom Stručnog povjerenstva rukovodi predsjednik kojeg između sebe biraju članovi.

(5) Procjena osposobljenosti donosi se jednoglasnom odlukom članova Stručnog povjerenstva.

(6) Kandidatu za trenera psa pomagača i kandidatu za trenera terapijskog psa te kandidatu za radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa nakon položenog ispita pružatelj usluge izdaje radnu iskaznicu.

(7) Oblik i sadržaj iskaznice iz stavka 6. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Evidencije

Članak 25.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona dužna je voditi evidenciju o kandidatima za korisnika psa pomagača, osposobljenim korisnicima psa pomagača, korisnicima terapijskog psa, kandidatima za voditelja psa pomagača, osposobljenim voditeljima psa pomagača, voditeljima terapijskog psa i stručnim voditeljima terapijskog psa, psima na školovanju za psa pomagača i terapijskog psa, školovanim psima pomagačima i terapijskim psima, kandidatima za trenera i radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa i educiranim trenerima i radnim instruktorima psa pomagača i terapijskog psa.

POGLAVLJE VII.
UGOVARANJE I FINANCIRANJE

Ugovaranje usluga

Članak 26.

(1) Temeljem utvrđenih potreba o broju i vrsti socijalnih usluga utvrđenih mrežom socijalnih usluga pravna ili fizička osoba sklapa s Ministarstvom ugovor o financiranju.

(2) Ministarstvo raspisuje javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora o financiranju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ponudu za sklapanje ugovora iz stavka 2. ovoga članka može podnijeti pravna ili fizička osoba koja ima izvršno rješenje iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona i upisana je u evidenciju iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona

(4) Odluku o izboru najboljeg ponuditelja donosi Povjerenstvo koje osniva ministar.

(5) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona može tu djelatnost obavljati i bez sklapanja ugovora ako je udovoljila uvjetima iz članka 5. ovoga Zakona.

Financiranje korištenja psa pomagača i terapijskog psa

Članak 27.

Sredstva za financiranje korištenja psa pomagača i terapijskog psa osigurava pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona iz:

– sredstava državnog proračuna temeljem ugovora sklopljenog s Ministarstvom

– prihoda ostvarenih iz drugih izvora financiranja.

POGLAVLJE VIII.
PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Članak 28.

(1) Pravna ili fizička osoba prestaje s obavljanjem djelatnosti iz članka 4. ovoga Zakona:

– prestankom rada pravne osobe u skladu s posebnim propisima

– smrću fizičke osobe ako nasljednici obrtnika ne nastave s obavljanjem djelatnosti putem privremenog poslovođe

– izvršnošću rješenja Ministarstva donesenog na temelju odluke osnivača pravne osobe ili fizičke osobe o prestanku obavljanja djelatnosti

– izvršnošću rješenja inspektora ili višeg inspektora socijalne skrbi o zabrani obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi.

(2) Rješenje iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka donosi se na zahtjev pravne ili fizičke osobe.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Pravna ili fizička osoba briše se iz evidencije Ministarstva na temelju rješenja o prestanku rada, rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti ili obavijesti nadležnog tijela.

POGLAVLJE IX.
NADZOR

Članak 29.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad radom pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona provode inspektori socijalne skrbi i viši inspektori socijalne skrbi zaposlenici Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspektori) sukladno odredbama zakona kojim je regulirana socijalna skrb.

POGLAVLJE X.
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja korisniku psa pomagača, kandidatu za korištenje psa pomagača, voditelju psa pomagača, kandidatu za voditelja psa pomagača, socijalizatoru psa pomagača i radnom instruktoru sa psom pomagačem onemogući pristup i boravak u javnom prostoru, onemogući korištenje javnog prijevoza bez plaćanja vozne karte za psa pomagača, onemogući zadržavanje u prostoru predviđenom za putnike (članak 8. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja korisniku psa pomagača, kandidatu za korištenje psa pomagača, voditelju psa pomagača i kandidatu za voditelja psa pomagača, socijalizatoru psa pomagača i radnom instruktoru sa psom pomagačem onemogući pravo pristupa i boravka na radnom mjestu, u zdravstvenoj, odgojno-obrazovnoj i znanstvenoj ustanovi te vjerskom objektu (članak 8. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja korisniku psa pomagača i voditelju psa pomagača onemogući pravo sudjelovanja na priredbama u kulturi, zabavi i sportu bez plaćanja ulaznice za psa pomagača (članak 8. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja stručnom voditelju terapijskog psa i kandidatu za stručnog voditelja terapijskog psa onemogući pravo pristupa i boravka na radnom mjestu (članak 9. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja voditelju terapijskog psa i kandidatu za voditelja terapijskog psa sa psom pomagačem onemogući pravo pristupa i boravka na radnom mjestu stručne osobe (članak 9. stavak 3.).

(3) Novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

– obavlja djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona, a nije upisana u evidenciju pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa (članak 7. stavak 1. i 4.)

– nastavi s radom nakon što je izvršnim rješenjem Ministarstva utvrđen prestanak obavljanja djelatnosti ili joj je izvršnim rješenjem inspektora ili višeg inspektora socijalne skrbi zabranjen rad (članak 28. stavak 1. podstavak 3. i 4.).

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja:

– obavlja djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona, a nije upisana u evidenciju pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa (članak 7. stavak 1. i 4.)

– nastavi s radom nakon što je izvršnim rješenjem Ministarstva utvrđen prestanak obavljanja djelatnosti ili joj je izvršnim rješenjem inspektora ili višeg inspektora socijalne skrbi zabranjen rad (članak 28. stavak 1. podstavak 3. i 4.)

– se ne skrbi o psu pomagaču ili terapijskom psu u skladu s propisima iz područja veterinarstva te u skladu s ugovornim obvezama (članak 11. stavak 1.).

POGLAVLJE XI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Postupci koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (»Narodne novine«, br. 131/98.).

Članak 36.

Ministar će donijeti pravilnike iz članka 6. stavka 4., članka 7. stavka 10., članka 14. stavka 4., članka 17. stavka 5., članka 21. stavka 8., članka 22. stavka 8., članka 23. stavka 4. i članka 24. stavka 7. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 37.

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 17. stavka 5. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o osposobljavanju slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča (»Narodne novine«, br. 48/99.).

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (»Narodne novine«, br. 131/98.).

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/182
Zagreb, 5. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.