VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/92, 9/92 i 55/92), na sjednici održanoj dana 13. studenoga 1992. godine, Vlada Republike Hrvatske, donijela je

ODLUKU

o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji

I.

Notifikacijama o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je, od 8. listopada 1991. sljedećih mnogostranih međunarodnih ugovora:

1. Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu od 12. kolovoza 1949.

(Ženeva, 12. kolovoza 1949.)

Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ broj 6/1950. od 15. rujna 1950.

2. Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru od 12. kolovoza 1949.

(Ženeva, 12. kolovoza 1949.)

Službeni vjesnik Predizijuma Narodne skupštine FNRJ broj 6/1950. od 15. rujna 1950.

3. Ženevska konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949.

(Ženeva, 12. kolovoza 1949.)

Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ broj 6/1950. od 15. rujna 1950.

4. Ženevska konvencija o zaštiti gradanskih osoba za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949.

(Ženeva, 12. kolovoza 1949.)

Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ 6/1950. od 15. rujna 1950.

5. Dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava me8unarodnih oružanih sukoba (Protokol I)

(Ženeva, 8. lipnja 1977.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori 16/1978 od 28. prosinca 1978.

6. Dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12, kolovoza 1949. o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II)

(Ženeva, 8. lipnja 1977.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori 16/1978. od 18. prosinca 1978.

7. Konvencija o otvorenom moru

(Ženeva, 27. travnja 1958.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovari i drugi sporazumi, broj 4/1965. od 10. ožujka 1965.

8. Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu

(Ženeva, 29. travnja 1958.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 4/1965. od 10, ožujka 1965.

9. Konvencija o epikontinentalnom pojasu

(Ženeva, 29. travnja 1958.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 4/1965. od l0. ožujka 1965.

10. Međunarodna konvencija za ujednačavanje nekih pravila o sudaru brodova

(Bruxelles, 23. rujna 1910.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije broj 285A XCIV od 6. prosinca 1931.

11. Međunarodna konvencija za ujednaćavanje nekih pravila o pružanju pomoći i spašavanju na moru

(Bruxelles, 23. rujna 1910.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije broj 285A XCIV od 6. prosinca 1931.

12. Protokol o izmjeni konvencije za ujednaćavanje nekih pravila o pružanju pomoći i spašavanju na moru, potpisane u Bruxellesu, 23. rujna 1910

(Bruxelles, 27, svibnja 1967.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 26/1971. od 17. lipnja 1971.

13. Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru, 1974.

(London, 1. studenoga 1974.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1981. od l0, ožujka 1981.

14. Protokol 1978. koji se odnosi na međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974.

(London, 17. veljače 1978.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1981. od 10. ožujka 1981.

15. Međunarodna konvencija za ujednačavanje nekih pravila o krivičnoj nadležnosti za sudar i druge plovidbene nezgode, potpisana u Bruxellesu, 10. svibnja 1952.

(Bruxelles, 10. svibnja 1952.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1955. od 20. svibnja 1955.

16. Međunarodna konvencija za ujednačavanje nekih pravila o gradanskoj nadležnosti za sudar, potpisana u Bruxellesu, 10. svibnja 1952.

(Bruxelles, 10. svibnja 1952.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, broj 12/1956. od 21. srpnja 1956.

17. Međunarodna konvencija o privremenom zaustavljanju pomorskih brodova - potpisana u Bruxellesu, 10. svibnja 1952.

(Bruxelles, 10. svibnja 1952.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 12/ 1967.

18. Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, 1972.

(London, 20, listopada 1972.)

Službeni list SFRJ, broj 60/1975. od 26. prosinca 1975.

19. Međunarodna konvencija za ujednačavanje nekih pravila o teretnici, potpisana u Bruxellesu, 25. kolovoza 1924.

(Bruxelles, 25. kolovoza 1924.)

Službeni list FNRJ - dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1959. od 21, srpnja 1959.

20. Konvencija i Statut o slobodi tranzita i Izjava o priznavanju prava na zastavu državama bez morske obale

(Barcelona, 20. travnja 1921.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 148-LIV od 3. srpnja 1930.

21.Konvencija o tranzitnoj trgovini država bez morske obale

(New York, 8. srpnja 1965.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1967. od t5. listopada 1967.

22. Konvencija i Statut o međunarodnom režimu pomorskih luka

(Ženeva, 9. prosinca 1923.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 280-LXXXIX od 30. studenoga 1931.

23. Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu

(London, 9. travnja 1965.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 8/1966. od 30. srpnja 1966.

24. Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR)

(Ženeva, 19. svibnja 1956.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, broj 11 /1958.

25. Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe na osno,vu karneta TIR od 14. studenoga 1975., Ženeva

SFRJ ratificirala konvenciju 28. travnja 1977., nije objavljena.

26. Europski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne cestovne prijevoze (AETR)

(Ženeva, 1, srpnja 1970.)

Službeni list SFRJ, broj 30/1974. od 13. lipnja 1974.

27. Sporazum o međunarodnom prijevozu lako kvarljivih namirnica i specijalnim vozilima za njihov prijevoz (ATP)

(Ženeva, 1. rujna 1970.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 50/1976. od 12. studenoga 1976.

28. Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966.

(London, 5, travnja 1966.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 4/1969. od 30. studenoga 1969.

29. Međunarodna konvencija o baždarenju brodova, 1969.

(London, 23. lipnja 1969.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 10/1972. od 24. veljače 1972.

30. Međunarodna konvencija o sigurnosti kontejnera (CSC)

(Ženeva, 2. prosinca 1972.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/1987. od 31. ožujka 1987.

31. Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje potvrda i vršenje brodske straže pomoraca, 1978.

(London, 7. srpnja 1978.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/1984. od 30. ožujka 1984.

32. Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu uzrokovanu onečišćenjem naftom

(Bruxelles, 29. studenoga 1969.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 7/1977. od 6. rujna 1977.

33. Međunarodna konvencija o intervenciji na otvorenom moru u slučaju nezgode koja uzrokuje ili bi mogla uzrokovati onećiaćenje naftom

(Bruxelles, 29. studenoga 1969.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1977. od 29. travnja 1977.

34. Međunarodna konvencija o osnivanju međunarodnog fonda za naknadu štete uzrokovane onečišćenjem naftom .

(Bruxelles, 18. prosinca.1971.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/1977. od 10. lipnja 1977.

35. Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova, 1973.

(London, 2. studenoga 1973.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1985. od 8. veljače 1985.

36. Protokol iz 1978. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju onečišćenja s brodova, 1973.

(London, 17. veljaće 1978.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1985. od 8. veljače 1985.

II.

Tekstovi mnogostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

III.

Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove odluke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori«.

Klasa:018-05/92-01/10

Urbroj : 5030102-92-5

Zagreb, 13. studenoga 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.