ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADEREPUBLIKE HRVATSKE I VLADE GRČKE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici i3. prosinca 1995.

Broj:01-95-2125/1
Zagreb, 19. prosinca 1995.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE GRČKE REPUBLIKE 0 PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, potpisan u Republici Hrvatskoj, Zagrebu dana 27. siječnja 1995. godine na hrvatskom i grčkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
VLADE GRČKE REPUBLIKE O PREDAJI I
PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK
PROTUZAKONIT

(Ugovor o readmisiji)

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Grčke Republike (u datjnjem tekstu: ugovorne stranke), želeći razvijati suradnju između dviju ugovornih stranaka kako bi se osigurala bolja primjena odredbi o kretanju osoba, uz poštivanje prava i jamstava koja predviđaju zakoni i propisi na snazi, oštujući međunarodne sporazume i konvencije te nastojeći spriječiti protuzakonito useljavanje, temeljem uzajamnosti ugovaraju sljedeće:

Članak 1.

PRIHVAT DRŽAVLJANA UGOVORNIH
STRANAKA

1. Ugovorne stranke na svoj će teritorij bez formalnosti, prihvatiti osobe, koje ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete ulaska ili boravka koji se primjenjuju na teritoriju ugovorne stranke koja zahtjeva prihvat, ukoliko je utvrdeno ili se pretpostavlja da imaju državljanstvo ugovorne stranke kojoj je zahtjev upućen. Isto će se primjeniti i na osobe kojima je oduzeto državljanstvo ugovorne stranke koja podnosi zahtjev, a kojima nije barem obećano državljanstvo ugovorne stranke koja traži prihvat.

2. Na zahtjev ugovorne stranke koja traži prihvat, druga će ugovorna stranka, bez odgode izdati potrebne putne isprave za povrat osoba koje valja prihvatiti.

3. Ugovorna stranka koja traži prihvat preuzet će natrag takve osobe pod istim uvjetima, ako provjera pokaže da nisu, u trenutku izlaska s teritorija ugovorne stranke koja traži prihvat, posjedovale državljanstvo ugovorne stranke od koje se prihvat zahtijeva. Ovo se neće primijeniti kad se obveza preuzimanja temelji na činjenici da je ugovorna sttanka od koje je zatražen prihvat lišila osobu svog državljanstva nakon što je takva osoba ušIa na teritorij ugovorne stranke koja je zatražila prihvat a da nije toj osobi barem obećala prijem u državljanstvo.

Članak 2.

PREUZIMANJE OSOBA U SLUČAJU ULASKA
DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA PREKO
VANJSKE GRANICE

1. Ugovorna stranka preko čije je vanjske granice ušla osoba, što se može dokazati ili opravdano pretpostaviti, koja ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uvjete za ulazak ili boravak na teritoriju ugovorne stranke koja traži preuzimanje, primit će natrag tu osobu na zahtjev te ugovorne stranke.

2. Kao vanjska granica u smislu članka smatra se prva prijeđena granica koja nije zajednička granica ugovornih stranaka.

3. Obveza preuzimanja osoba prerna stavku 1. ne primjenjuje se na osobu koja je prilikom ulaska na teritorij ugovorne stranke koja traži preuzimanje posjedovala važeću dozvolu boravka te ugovorne stranke ili kojoj je nakon ulaska ta ugovorna stranka izdala dozvolu boravka,

4. Ugovorne stranke poduzet će sve napore dajući prvenstvo vraćanju državljana zemalja s kojima graniče u zemlju njihova gorijekla.

Članak 3.

PREUZIMANJE DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA
KOJE PREUZIMA UGOVORNA STRANKA
ODGOVORNA ZA NJIHOV ULAZAK U ZEMLJU

l. Kad osoba prilikom dolaska na teritorij ugovorne stranke koja trži preuzimanje ne ispunjava važeće uvjete za ulazak ili boravak u toj zemlji, te ako ima važeću vizu koju je izdala druga ugovorna stranka, ta će ugovorna stranka bez formalnosti preuzeti tu osobu na zahtjev ugovorne stranke koja traži preuzimanje.

2. Ukoliko su obje ugovorne stranke izdale vizu ili dozvolu boravka, odgovorna je ona ugovorna stranka kojoj viza ili dozvola boravka zadnja istječe.

3. Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na slučajeve kad je izdana tranzitna viza.

Članak 4.

DOZVOLA BORAVKA

1. Pod dozvolom boravka prema članku 2. stavku 3. i članku 3. podrazumijeva se dozvola bilo koje vrste koju je izdala jedna od ugovornih stranaka i koja osobi daje pravo na boravak na teritoriju te ugovorne stranke. Ovo ne uključuje privremeno dopuštenje boravka na teritoriju jedne od ugovornih stranaka dok se čeka rješenje zahtjeva za azil.

Članak 5.

ROKOVI

1. Ugovorna sranka od koje se traži prihvat osobe, odgovorit će na njoj upućene zahtjeve za prihvat bez odgode, no u svakom slučaju unutar najviše mjesec dana.

2. Ugovorna stranka od koje se traži prihvat preuzet će osobe kojih je prihvat odobren bez odgode a u svakom slučaju unutar najviše mjesec dana. Taj se rok, na zahtjev ugovorne stranke koja traži prihvat, može i produžiti za vrijeme potrebno za rješavanje stvarnih ili praktičnih zapreka.

Članak 6.

ROK NAKON KOJEG PRESTAJE OBVEZA
PRIHVATA OSOBE

Zahtjev za prihvat osobe mora biti podnesen u roku od najviše 6 mjeseci nakon što je ugovorna stranka utvrdila protupravan ulazak i boravak državljana treće zemlje na svom teritoriju.

Članak 7.

PRIJELAZ U SVRHU PREDAJE I PRIHVATA
OSOBA

1. Ugovorne stranke dopustit će prijelaz državljana trećihdržava preko svog teritorija kad to zatraži druga ugovorna stranka i kad je osiguran prihvat osobe u mogućim državama prijelaza te u odredišnoj državi.

2. Ugovorna stranka od koje se traži osiguranje prijelaza ne mora u tu svrhu izdati tranzitnu vizu.

3. Usprkos bilo kojoj izdatoj dozvoli, osobe za koje je prijelaz odobren mogu biti vraćene drugoj ugovornoj stranci ako naknadno nastupe ili se otkriju okolnosti naznačene u članku 11. koje priječe prijelaz ili mogućnost daljnjeg putovanja ili prihvata u odredišnoj državi.

4. Ugovorne stranke nastojat će ograničiti prijelaz strancima koji se ne mogu direktno vratiti u zemlju porijekla.

Članak 8.

ZAŠTITA PODATAKA

U mjeri u kojoj je za provedbu ovog Ugovora potrebno razmijeniti podatke, ti podaci mogu se isključivo odnositi na:

1. osobne podatke osobe koju treba prevesti i, gdje je potrebno, članova njene obitelji (prezime, ime neka dodatna imena, nadimci ili pseudonimi, aliasi, datum i mjesto rodenja, spol, sadašnje ili bilo koje prijašnje državljanstvo);

2. putovnica, osobna iskaznica i druge identifikacijske putne isprave te propusnice (broj, rok valjanosti, datum izdavanja, ovlašteno nadležno tijelo koje je ispravu izdalo, mjesto izdavanja, itd.);

3. ostali podaci potrebni za identifikaciju osoba koje valja prevesti ;

4. mjesta zaustavljanja i plan puta;

5. dozvole boravka ili vize koje je izdala jedna od ugovornih stranaka;

Članak 9.

TROŠKOVI

1. Troškove prijevoza osoba koje se preuzimaju sukladno člancima 1, 2. i 3. snosit će ugovorna stranka koja je zatražila preuzimanje i to do granice ugovorne stranke od koje se traži preuzimanje osobe.

2. Troškove prijevoza do granice odredišne zemlje i moguće troškove nastale zbog povratnog prijevoza osobe prema članku 7 snosit će stranka koja traži preuzimanje osobe.

Članak 10.

1. Nadležna tijela dviju ugovornih stranaka surađivat će i međusobno se konzultirati po potrebi radi praćenja provedbe ovog Ugovora. Zahtjev za konzultacijama uručit će se diplomatskim putem.

U svezi s tim, ugovorne stranke osigurat će jedna drugoj neophodnu pomoć u primjeni ovog Ugovora, posebno u:

(a) načinu obostranih komunikacija,

(b) datumu, pismenima i pretpostavkama vezanim uz predaju i prihvat osoba,

(c) odredivanju graničnih prijelaza na kojima će se provoditi predaja i prihvat osoba,

(d) susretima ovlaštenih osoba odgovornih za provedbu ovog Ugovora,

(e) zaštiti podataka,

(f) uvjetima prijevoza državljana trećih zemalja pod policijskom pratnjom.

Članak 11.

KLAUZULA 0 NEPOVREDIVOSTI
MEĐUNARODNIH UGOVORA IKONVENCIJA

Ovaj Ugovor neće utjecati na obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz:

1. Konvencije o pravnom položaju izbjeglica od 28. lipnja 1951. dopunjene Protokolom od 31. siječnja 1967.;

2. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda od 4. studenog 1950. godine.

Članak 12.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor primjenjuje se privremeno od dana njegova potpisivanja a stupa na snagu mjesec dana po primitku posljednje obavijesti o okončanju postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog Ugovora na snagu.

Članak 13.

ODGODA PRIMJENE - RASKID

1. Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme.

2. Svaka ugovorna stranka može odgoditi primjenu ovog Ugovora nakon što o tome obavijesti drugu ugovornu stranku zbog važnih razloga, posebice zbog zaštite sigurnosti države te javnog reda ili zdravlja gradana. O prestanku takve mjere ugovorne stranke se međusobno odmah obavještavaju diplomatskim putem.

3. Svaka ugovorna stranka može zbog važnog razloga raskinuti ovaj Ugovor nakon što o tome odgovarajućom notom obavijesti drugu stranku.

4. Raskinuće ovog Ugovora stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je nota upućena drugoj ugovornoj stranci primljena.

Potpisano u Ateni, dana 10. ožujka 1995. na hrvatskom, grčkom te na engleskom jeziku, u po dva istovjetna primjerka, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

U slučaju različitog tumačenja tekstova na nacionalnim jezicima ugovornih stranaka, prihvatit će se na engleski tekst.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama - međunarodni ugovori".

Klasa:212-04/94-O1/14
Zagreb, 13. prosinca 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.