ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIMANJU GRAĐANAVLASTITIH DRŽAVA I PROTOKOLA ZA PROVEDBU UGOVORA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju gradana vlastitih država i Protokola za provedbu Ugovora, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 13. prosinca 1995.

Broj : O l-95-2127/ 1
Zagreb, 19. prosinca 1995.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIMANJU GRAĐANA VLASTITIH DRŽAVA I PROTOKOLA ZA PROVEDBU UGOVORA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju građana vlastitih država i Protokol za provedbu Ugovora, potpisan u Bratislavi 29. travnja 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom i slovačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Vlade Republike Hrvatske o predaji i primanju gradana vlastitih država i Protokola za provedbu Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIMANJU GRAĐANA VLASTITIH DRŽAVA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Slovačke Republike (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), u interesu prihvaćanja usuglašenih pravila postupanja pri predaji i primanju državljana Republike Hrvatske i državljana Slovačke Republike kojih je ulazak ili boravak na teritoriju druge ugovorne stranke protupravan, složile su se o sljedećem:

Članak 1.

(1) Nadležna tijela ugovorne stranke će bez posebnih formalnosti preuzeti građanina vlastite države, koji se pretupravno nalazi na teritoriju države druge ugovorne stranke.

(2) Preuzimanje gradanina prema stavku 1 provest će se i u slučaju ako on ne posjeduje putovnicu ili dokument kojim dokazuje svoj identitet, no moguće je dokazati da ima državljanstvo druge ugovorne stranke.

(3) Namjeru da preda osobu po ovom Ugovoru, odgovorno tijelo stranke koja osobu predaje pismeno obavještava drugu stranku.

Stranka koja prima osobu, bez odlaganja, a najkasnije do 7 dana, pismeno će javiti drugoj stranci svoje stajalište o toj obavijesti.

(4) Predaja osobe ostvaruje se unutar 24 sata od prijema obavijesti o slanju gradanina, ukoliko se odgovorna tijela ugovornih stranaka ne dogovore drugačije.

(5) Ako je u pitanju slanje osobe oko koje je potrebna briga zbog životne dobi, zdravstvenog stanja ili drugih važnih razloga, odgovorno tijelo ugovorne stranke koja šalje osobu ima obvezu 0 ovoj činjenici obavijestiti odgovorno tijelo ugovorne stranke koja osobu prima.

Članak 2.

(1) Nadležna tijela jedne i druge ugovorne stranke razmijenit će uzorke isprava kojima se Potvrđuje državljanstvo države ugovorne stranke u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora. Prilikom njihove promjene uzorci isprava se razmjenjuje bez odlaganja.

(2) Dokazi o državljanstvu jedne i druge države su:

- isprave prema stavku 1,

- druge isprave izdane od strane nadležnih tijela druge ugovorne stranke,

- izjava treće osobe,

- osobna izjava građanina,

- ini dokazi koji u konkretnom slučaju priznaju nadležna tijela ugovorne stranke prihvata.

(3) Tijela koja zastupaju države ugovornih stranaka bez odlaganja će izdati zamjenske putovnice građaninu koji treba biti predan.

(4) Nadležna tijela ugovornih stranaka bez posebnih formalnosti prihvatit će natrag osobu o kojoj se naknadno sazna da u trenutku njezine predaje nije bila državljanin države ugovorne stranke koja ju je prihvatila.

Članak 3.

Ženevski sporazum od 28. srpnja 1951., koji govori o statusu izbjeglica te Newyorški protokol od 31. siječnja 1967., koji se odnosi na pravni položaj izbjeglica, kao i međunarodne obveze koje slijede iz drugih sporazuma ostaju netaknute.

Članak 4.

Svi troškovi vezani za predaju i preuzimanje građanina do granice države druge ugovorne stranke, uključujući i troškove za tranzit kroz treće države, podmirivat će ona ugovorna stranka koja osobu predaje. To se odnosi i na slučaj vraćanja osobe prema članku 2, stavak 4.

Članak 5.

Ugovorne stranke koje su zastupljene na hrvatskoj strani Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a na slovačkoj strani Ministarstvom unutarnjih poslova Slovačke Republike u provedbenom Protokolu koji slijedi iz ovog Ugovora odredit će:

- nadležna tijela za provedbu ovog Ugovora,

- granične prijelaze preko kojih će se ostvarivati predaja i primanje,

- način plaćanja troškova prema čl. 4. Ugovora,

- potrebne dokumente za predaju i primanju građana.

Članak 6.

(1) Svaka ugovorna stranka može bilo kada zbog važnih razloga staviti u mirovanje provedbu ovog Ugovora i to nakon što o tomu prethodno obavijesti drugu ugovornu stranku.

(2) Mirovanje provedbe Ugovora stupa na snagu prvog dana u mjesecu iza'mjeseca u kojem je bilo od strane nadležnih tijela uručeno drugoj ugovornoj stranci priopćenje o privremenom mirovanju provedbe.

Članak 7.

/1/ Ovaj Ugovor stupa na snagu 30 dana od dana kada ugovorne stranke uzajamno diplomatskim putem jedna drugu obavijeste da su zadovoljile sve uvjete predviđene nacionalnim zakonođavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

/2/ Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka od ugovornih stranaka može ovaj Ugovor raskinuti pismeno diplomatskim putem. U tom slučaju Ugovor prestaje vrijediti šest mjeseci od dana nakon što ugovorna stranka primi priopćenja o njegovu raskidu.

Zaključeno u Bratislavi, dana 29. travnja 1994. u dva izvorna primjerka, svaki na hrvatskom i slovačkom jeziku, a oba teksta imaju jednaku vrijednost.

U potvrdu navedenog opunomoćnici su potpisali ovaj Ugovor.

PROTOKOL

ZA PROVEDBU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIMANJU GRAĐANA VLASTITIH DRŽAVA

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
i
Ministarstvo unutarnjih poslova Slovačke Republike

prema članku 5. Ugovoraizmeđu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju vlastitih državljana (u daljnjem tekstu: ugovor) složile su se o sljedećem:

Članak 1.

Nadležno tijelo za provedbu Ugovora je:

a) na području Republike Hrvatske:

Sektor za inspekcijsko-upravne poslove i strance
Odjel migracija

Adresa: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
               Sektor policije - Odjel migracija 41000 ZAGREB
               Republika Hrvatska

               broj tel.: 00385 41/622559
               broj faxa: 00385 41/612339

b) na području Slovačke Republike:

Prezldium Policajneho zboru
Oddelenie spravneho konania Zapad

Adresa: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
               Prezidium Policajneho zboru
               Oddelenie spravneho konania Zapad
               Vajnorska ulica č. 25
               812 72 Bratislava Slovenska republika

               broj tel.: 9942 7/208-3564, 3563

Članak 2.

Predaja i primanje građana ostvarivat će se na slijedećim graničnim prijelazima:

a) na državnim granicama Republike Hrvatske:

1. na zrakoplovnoj luci Zagreb

2. iz Republike Madžarske Goričan (cestovni) Koprivnica (željeznički) Terezino Polje (cestovni) Donji Miholjac (cestovni) Beli Manastir (željeznički) Kneževo (cestovni)

b) na državnim granicama Slovačke Republike:

1. na zrakoplovnoj luci Bratislava

2. iz Republike Madžarske Bratislava - Rusovce (cestovni i željeznički)

                                                                   Komarno (cestovni i željeznički)

                                                                   Šturovo (željeznički)

Članak 3.

/1/ Ugovorna stranka koja šalje namirit će ugovornoj stranci koja prima troškove vezane na članak 2., točka 4. Ugovora unutar 30 dana ođ primitka obračuna.

/2/ Uplata troškova podmirivat će se u US$ na račun u banci o kojem će se ugovorne stranke međusobno obavijestiti.

Članak 4.

/1/ Primjerak obavijesti o predaji državljana je prilog 1 ovog Protokola.

/2/ O predaji i preuzimanju državljana vodi se zapisnik, uzorak kojeg je prilog 2 ovog Protokola.

Članak 5.

/1/ Ovaj Protokol može se izmijeniti na osnovi zajedničkog dogovora.

/2/ U slučaju potrebe i na zahtjev jedne od ugovornih stranaka sastat će se predstavnici tijela navedenih u članku l. ovog Protokola.


/3/ Nadležna tijela će se bez odlaganja pismeno informirati o izmjenama koje se prvenstveno odnose na njihov naziv, brojeve faksa i telefona.

Članaka 6.

Ovaj Protokol stupa na snagu istovremeno s Ugovorom te prestaje vrijediti s prestankom valjanosti Ugovora.

Zaključeno u Bratislavi, dana 29. travnja 1994. u dva izvorna primjerka, svaki na hrvatskom i slovačkom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku vrijednost.

U potvrdu navedenog opunomoćnici su potpisali ovaj Protokol.


Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa:018-OS/94-O1/11
Zagreb, 13. prosinca 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.