VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 1997. godine donijela

ODLUKU


O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU AGENCIJE ZA MULTILATERALNE GARANCIJE INVESTICIJA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UPOTREBI DOMAĆE VALUTE

I.

Objavljuje se Ugovor između Agencije za multilateralne garancije investicija i Vlade Republike Hrvatske o upotrebi domaće valute, potpisan 25. siječnja i 26. travnja 1996. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

II.

Tekst Ugovora u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:
 
 

AGREEMENT ON USE OF LOCAL CURRENCY BETWEEN THE MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

His Excellency
Mr. Božo Prka
Minister of Finance
Katančićeva 5
Zagreb
Republic of Croatia

Dear Mr. Minister:

I refer to the Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (the »Convention«). The Republic of Croatia is a member of the Multilateral Investment Guarantee Agency (the »Agency«) as a successor of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia which signed the Convention on September 22, 1989 and ratified it on September 6, 1991.

I further refer to conversations that have recently taken place between representatives of the Multilateral Investment Guarantee Agency (the »Agency«) and those of your Government regarding the implementation of the Convention. These conversations have led to the following understandings regarding the use of local currency in the Republic of Croatia:

1. Pursuant to Article 38 of the Convention, the Government confirms that it has designated the Ministry of Finance to be the authority with which the Agency is to communicate in connection with matters arising under the Convention.

2. Without prejudice to the Agencyžs right to compensation in freely usable currency as subrogee of a compensated guarantee holder pursuant to Article 18 of the Convention, the Government agrees that the Agency may enter into arrangements with other international entities, diplomatic representatives accredited by the Govermment or such other persons or entities as the Agency may deem appropriate for the transfer and use of local currency that may be acquired by the Agency.

3. With a view to facilitating the efforts of the Agency regarding its disposition of local currency, the Government agrees to transmit all necessary instructions to all entities and persons referred to in Paragraph 2 obove, which would permit them to sell to the Agency freely usable currency (as defined in Article 3(e) of the Convention) in exchange for the amounts of corrency of the Republic of Croatia required by them for local expenditures up to the amount of funds in the currency of the Republic of Croatia held by the Agency. In the event of such a transaction, the Government also agrees that the rate of exchange shall be determined on the basis of the exchange rate which would have applied to the conversion of such freely usable currency into such local currency in the absence of this Agreement.

4. The Government also agrees to facilitate access of the Agency to those arrangements provided for under the laws of the Republic of Croatia for maintenance of the value of the funds in local currency acquired by the agency until it has been able to dispose of them in accoradance with the provisions of this Agreement.

If the foregoing paragraphs reflect our understandings regarding the matter discussed herein, please sign and date the two originals of this Agreement and return them to us. This Agreement shall enter into force on the date on which both parties will have signed it.

Please accept, Mr. Minister, the assurances of my highest consideration.

Confirmed:                                                                                           James D. Wolfensohn
Government of the Republic                                                                   President
of Croatia                                                                                              Date: September 3, 1996.
By: Božo Prka, Minister of Finance                                                      Washington, D. C
Date: January 25. 1996.
 


UGOVOR IZMEĐU AGENCIJE ZA MULTILATERALNE GARANCIJE INVESTICIJA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UPOTREBI DOMAĆE VALUTE

Njegova Ekselencija
Božo Prka,
ministar financija
Katančićeva 5
Zagreb
Republika Hrvatska

Poštovani gospodine ministre:

Pozivam se na Konvenciju o uspostavljanju Agencije za multilateralne garancije investicija (»Konvencija«). Republika Hrvatska je članica Agencije za multilateralne garancije investicija (»Agencija«) temeljem sukcesije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koja je potpisala Konvenciju 22. rujna 1989. godine, a potvrdila 6. rujna 1991. godine.

Nadalje, pozivam se na nedavno održane razgovore između predstavnika Agencije za multilateralne garancije investicija i predstavnika Vaše Vlade u svezi s primjenom Konvencije. Ti razgovori doveli su do sljedećeg dogovora u svezi s upotrebom domaće valute u Republici Hrvatskoj:

1. Prema članku 38. Konvencije, Vlada potvrđuje da je odredila Ministarstvo financija da bude tijelo kojem će se Agencija obraćati u svezi s predmetima proizašlim iz Konvencije.

2. Bez predrasude prema pravu Agencije na nadoknadu u slobodno upotrebljivoj valuti, kao nasljednika obeštećenog nositelja jamstva prema članku 18. Konvencije, Vlada se slaže da Agencija može dogovoriti aranžmane s drugim međunarodnim entitetima, diplomatskim predstavnicima akreditiranim pri Vladi ili drugim takvim osobama ili entitetima, onako kako Agencija bude smatrala odgovarajućim za prijenos i upotrebu domaće valute koju Agencija stekne.

3. Imajući u vidu olakšavanje nastojanja Agencije da se riješi domaće valute, Vlada je suglasna dati sve nužne upute svim entitetima i osobama, ranije spomenutim u stavku 2., koje bi im omogućile da Agenciji prodaju slobodno upotrebljivu valutu (kako je određeno u članku 3(e) Konvencije) u zamjenu za iznose u valuti Republike Hrvatske, koji im budu potrebni za lokalne troškove, do iznosa sredstava u valuti Republike Hrvatske koja su u vlasništvu Agencije. U slučaju takve transakcije, Vlada se također slaže da će tečaj biti određen na osnovi tečaja koji bi se primjenjivao na konverziju takve slobodno upotrebljive valute u takvu domaću valutu kao da ovaj ugovor ne postoji.

4. Vlada je također suglasna Agenciji olakšati pristup aranžmanima predviđenim zakonima Republike Hrvatske za održavanje vrijednosti sredstava u domaćoj valuti koja Agencija stekne, dok ova ne bude u mogućnosti riješiti ih se u skladu s odredbama ovog Ugovora.

Ako prethodni stavci odražavaju naše dogovore u svezi predmeta o kojem se ovdje raspravlja, molim da potpišete i datirate dva izvornika ovog Ugovora i vratite nam ih. Ovaj Ugovor će stupiti na snagu od datuma kada ga obje strane potpišu.

Molim Vas, gospodine ministre, da prihvatite uvjeravanja mojeg najvišeg poštovanja.

Potvrđeno:                                                                                           James D. Wolfensohn, v. r.
Vlada Republike Hrvatske                                                                    Predsjednik
Božo Prka, v. r.                                                                                   Datum: 26. travnja 1996.
Ministar financija                                                                                  Washington, D. C.
Datum: 25. siječnja 1996.

III.

Za izvršenje Ugovora iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo financija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Ugovor između Agencije za multilateralne garancije investicija i Vlade Republike Hrvatske o upotrebi domaće valute, stupio je na snagu za Republiku Hrvatsku danom potpisa obiju strana.

Klasa: 404-02/96-01/04
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 20. ožujka 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.