VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 1997. godine donijela

ODLUKU


O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU AGENCIJE ZA MULTILATERALNE GARANCIJE INVESTICIJA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PRAVNOJ ZAŠTITI STRANIH GARANTIRANIH INVESTICIJA

I.

Objavljuje se Ugovor između Agencije za multilateralne garancije investicija i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj zaštiti stranih garantiranih investicija, potpisan 25. siječnja i 3. rujna 1996. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

II.

Tekst Ugovora u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:
 


AGREEMENT ON LAGAL PROTECTION FOR GUARANTEED FOREIGN INVESTMENTS BETWEEN THE MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

His Excellency
Mr. Božo Prka
Minister of Finance
Katančićeva 5
Zagreb
Republic of Croatia

Dear Mr. Minister:

I refer to the Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (the »Convention«). The Republic of Croatia is a member of the Multilateral Investment Guarantee Agency (the »Agency«) as a successor of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia which signed the Convention on September 22, 1989 and ratified it on September 6, 1991.

I further refer to conversations that have recently taken place between representatives of the Multilateral Investment Guarantee Agency (the »Agency«) and those of your Government regarding the implementation of the Convention. These conversations have led to the following understanding regarding the legal protection afforded to foreign investments guaranteed by the Agency:

1. Pursuant to Article 38 of the Convention, the Government confirms that it has designated the Ministry of Finance to be the authority with which the Agency is to communicate in connection with matters arising under the Convention.

2. In view of the Agencyžs endeavors under Article 23 (b) (ii) of the Convention to conclude agreements relating to the treatment of the Agency with respect to investments guaranteed by it, the Government agrees to accord the Agency treatment no less favorable, with respect to the rights to which it may succeed as subrogee of a compensated guarantee holder, than treatment that the Republic of Croatia has accorded or will accord in the future to any State or other public entity in an investment protection treaty or any other agreement related to investment.

If the foregoing paragraphs reflect our understanding regarding the legal protection afforded to foreign investments guaranteed by the Agency, please sign and date the two originals of this Agreement and return them to us. This Agreement shall enter into force on the date on which both parties will have signed it.

Please accept, Mr. Minister, the assurances of my highest consideration.

Confirmed:

Government of the Republic                                                           James D. Wolfensohn
of Croatia                                                                                      President
By: Božo Prka, Minister of Finance                                              Date: September 3, 1996
Date: January 25, 1996                                                                  Washington, D. C


INVESTICIJA I UGOVOR IZMEĐU AGENCIJE ZA MULTILATERALNE GARANCIJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PRAVNOJ ZAŠTITI STRANIH GARANTIRANIH INVESTICIJA

Njegova Ekselencija
g. Božo Prka,
Ministar financija
Katančićeva 5
Zagreb
Republika Hrvatska

Poštovani gospodine ministre:

Pozivam se na Konvenciju o uspostavljanju Agencije za multilateralne garancije investicija (»Konvencija«). Republika Hrvatska je članica Agencije za multilateralne garancije investicija (»Agencija«) temeljem sukcesije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koja je potpisala Konvenciju 22. rujna 1989. godine, a potvrdila 6. rujna 1991. godine.

Nadalje, pozivam se na nedavno održane razgovore između predstavnika Agencije za multilateralne garancije investicija i predstavnika Vaše Vlade u svezi s primjenom Konvencije. Ti razgovori doveli su do sljedećeg dogovora u svezi s pravnom zaštitom pruženom stranim ulaganjima za koja jamči Agencija:

1. Prema članku 38. Konvencije, Vlada potvrđuje da je odredila Ministarstvo financija da bude tijelo kojem će se Agencija obraćati u svezi s predmetima proizašlim iz Konvencije.

2. Glede nastojanja Agencije, iz članka 23 (b) (ii) Konvencije, da sklopi ugovore koji se odnose na tretman Agencije u svezi ulaganja za koja ona jamči, Vlada se slaže da Agenciji odobri tretman ne manje povoljan, a glede prava koja može naslijediti kao nasljednik obeštećenog nositelja jamstva, od tretmana koji je ili koji će Republika Hrvatska u budućnosti odobriti bilo kojoj državi ili javnom entitetu u ugovoru o zaštiti ulaganja ili bilo kojem drugom ugovoru koji se odnosi na ulaganje.

Ako prethodni stavci odražavaju naše dogovore u svezi predmeta o kojem se ovdje raspravlja, molim da potpišete i datirate dva izvornika ovog Ugovora i vratite nam ih. Ovaj Ugovor će stupiti na snagu od datuma kada ga obje strane potpišu.

Molim Vas, gospodine ministre, da prihvatite uvjeravanja mojeg najvišeg poštovanja

Potvrđeno:
Vlada Republike Hrvatske                                                                          James D. Wolfensohn, v. r.
Božo Prka, v. r.                                                                                         Predsjednik
Ministar financija                                                                                         Datum: 3. rujna 1996. godine
Datum: 25. siječnja 1996.                                                                           Washington, D. C.

III.

Za izvršenje Ugovora iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo financija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Ugovor između Agencije za multilateralne garancije investicija i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj zaštiti stranih garantiranih investicija, stupio je na snagu za Republiku Hrvatsku danom potpisa obiju strana.

Klasa: 404-02/96-01/03
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 20. ožujka 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.