VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. rujna 1997. godine, donijela

ODLUKU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

I.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, potpisan u Zagrebu, 29. listopada 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i srpskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Vlada Republike Hrvatske i Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), u želji za daljnjim unapređenjem bilateralnih odnosa, a u cilju olakšavanja putovanja državljana ugovornih stranaka nositelja diplomatskih i službenih putovnica, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Državljani bilo koje od ugovornih stranaka koji su nositelji važećih diplomatskih ili službenih putovnica, mogu ući, napustiti, tranzitirati i boraviti na teritoriju druge ugovorne stranke do trideset (30) dana bez vize.

Članak 2.

Državljani bilo koje od ugovornih stranaka koji su nositelji važećih diplomatskih ili službenih putovnica, a koji su na teritoriju druge ugovorne stranke djelatnici diplomatske misije ili konzularnog ureda, kao i članovi njihove obitelji koji s njima žive u zajedničkom domaćinstvu i koji su nositelji diplomatskih ili službenih putovnica, trebaju radi ulaska u cilju preuzimanja dužnosti, pribaviti ulaznu vizu države primateljice. Po preuzimanju dužnosti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, ove osobe mogu nesmetano i bez obveze pribavljanja vize izlaziti i ulaziti na teritorij druge ugovorne stranke.

Članak 3.

Državljani ugovornih stranaka iz članaka 1. i 2. ovog Sporazuma mogu ući ili napustiti teritorij druge države ugovorne stranke na svakom graničnom prijelazu otvorenom za međunarodni putnički promet, uz ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka glede ulaska, kretanja i boravka stranaca.

Članak 4.

Ovaj Sporazum ne oslobađa državljane bilo koje od ugovornih stranaka obveze poštivanja zakona i propisa na snazi na teritoriju druge ugovorne stranke.

Članak 5.

1. Ovaj Sporazum ne ograničava pravo nadležnih tijela ugovornih stranaka da zabrane ulazak ili otkažu boravak nositeljima diplomatskih ili službenih putovnica druge ugovorne stranke iz članka 1. i 2. ovog Sporazuma, ukoliko se te osobe smatraju nepoželjnima (personae non grata).

2. Svaka ugovorna stranka dužna je u svako vrijeme preuzeti vlastite državljane koji su na osnovi odredbi ovog Sporazuma ušli na njezin teritorij.

Članak 6.

1. Ugovorne stranke će diplomatskim putem razmijeniti uzorke važećih diplomatskih i službenih putovnica na koje se odnose odredbe ovog Sporazuma, najkasnije trideset (30) dana prije stupanja ovog Sporazuma na snagu.

2. U slučaju uvođenja novih diplomatskih ili službenih putovnica, odnosno izmjene postojećih, ugovorne stranke će razmijeniti njihove uzorke diplomatskim putem najkasnije trideset (30) dana prije njihove primjene.

Članak 7.

1. Svaka od ugovornih stranaka može privremeno, u cjelosti ili djelomično, obustaviti primjenu ovog Sporazuma iz razloga javnog poretka i sigurnosti, uz prethodnu notifikaciju o tome drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem.

2. Svaka od ugovornih stranaka može u bilo koje vrijeme otkazati važenje ovog Sporazuma s tim da o otkazu izvijesti diplomatskim putem drugu ugovornu stranku. U tom slučaju Sporazum prestaje važiti trideset (30) dana nakon što druga ugovorna stranka primi obavijest o tome.

3. Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od dana primitka zadnje obavijesti kojima su se ugovorne stranke izvijestile diplomatskim putem da su ispunjeni uvjeti utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka za stupanje Sporazuma na snagu.

4. Sporazum se privremeno primjenjuje od dana potpisivanja.

Sačinjeno u Zagrebu, 29. listopada 1996. godine, u dva izvorna primjerka, na hrvatskom i srpskom jeziku, od kojih je svaki jednako vjerodostojan.

U potvrdu prethodno navedenog opunomoćenici ugovornih stranaka potpisali su ovaj Sporazum.

III.

Za izvršenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 216-03/97-01/05
Urbroj: 5030107-97-1
Zagreb, 11. rujna 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.