VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 49/96 i 80/96) i članaka 3., 12. i 40. Ugovora o slobodnoj trgovini, između Republike Hrvatske i Republike Slovenije (»Narodne novine«, broj 22/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 1998. godine donijela

ODLUKU

O PROVEDBI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE

I.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti uvoza robe, podrijetlom iz Republike Slovenije u Republiku Hrvatsku u 1998. godini, a sukladno Ugovoru o slobodnoj trgovini, između Republike Hrvatske i Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: Ugovor), potpisanom u Zagrebu, 12. prosinca 1997. godine.

II.

Za industrijske proizvode, podrijetlom iz Republike Slovenije, koji se uvoze u Republiku Hrvatsku od dana početka privremene primjene Ugovora (1. siječnja 1998.), određuje se carinska stopa »slobodno«, osim za proizvode navedene u Prilogu 1. ove Odluke.

Za industrijske proizvode navedene u Prilogu 1. ove Odluke plaća se carina po stopi određenoj u tom Prilogu.

III.

Za poljoprivredno-prehrambene proizvode, koji su navedeni u Prilogu 2. ove Odluke, pri uvozu u Republiku Hrvatska plaća se carina po sniženim carinskim stopama u okviru carinskih kvota (u daljnjem tekstu: kvota), određenih u tom Prilogu.

Za poljoprivredno-prehrambene proizvode iz Poglavlja 1-24 Tarife Zakona o carinskoj tarifi koji nisu navedeni u Prilogu 2. ove Odluke, primjenjuje se pri uvozu u Republiku Hrvatsku carine sukladno načelu najpovlaštenije nacije.

IV.

Raspodjelu kvota iz točke III. ove Odluke obavlja Ministarstvo gospodarstva na prijedlog Povjerenstva, koje čine po dva predstavnika Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i po jedan predstavnik Ministarstva financija - Carinske uprave Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore.

Povjerenstvom predsjedava predsjednik kojeg, od predstavnika Ministarstva gospodarstva, imenuje ministar gospodarstva.

V.

Povjerenstvo raspodjeljuje kvote na temelju javnog natječaja koji se mora objaviti najmanje osam (8) dana prije raspodjele kvota u javnim glasilima.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane za proizvodnju ili trgovinu, te fizičke osobe čija je djelatnost registrirana prema Zakonu o obrtu (u daljnjem tekstu: uvoznik).

VI.

Prijave za sudjelovanje na natječaju podnose se Ministarstvu gospodarstva, uz sljedeću dokumentaciju:

1. Kopija registracije podnositelja prijave, odnosno za obrtnike kopija potvrde rješenja ili uvjerenja nadležnog ureda za gospodarstvo o statusu;

2. Trgovački naziv robe i tarifna oznaka carinske tarife;

3. Količina robe za koju se podnosi zahtjev za uvoz, izražen u jedinici mjere koja je navedena u Prilogu 2. točke III. ove Odluke za svaki traženi proizvod;

3. Jedinična cijena robe s naznakom ukupne vrijednosti robe;

5. Namjena robe (proizvodnja ili daljnja prodaja), odnosno podaci o krajnjem korisniku robe;

6. Podaci o uvozu robe iz istog tarifnog broja u 1997. godini iz Republike Slovenije;

7. Podaci o izvozu robe u Republiku Sloveniju u 1997. godini;

8. Temeljni podaci ili dokazi o proizvodnim odnosno prodajnim i skladišnim mogućnostima podnositelja prijave;

9. Dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe za podneseni zahtjev, sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.

VI.

Pri raspodjeli kvota iz točke III. ove Odluke u pravilu se polazi od sljedećih kriterija:

- namjena proizvoda tj. da li se radi o uporabi robe u procesu proizvodnje ili uvozu robe radi daljnje prodaje;

- učešće u trgovini istovrsnim robama s Republikom Slovenijom prije stupanja na snagu Ugovora o slobodnoj trgovini radi utvrđivanja da li se radi o tradicionalnim uvoznicima ili novim uvoznicima robe iz Republike Slovenije;

- učešće u izvozu hrvatske robe u Republiku Sloveniju;

- sposobnost uvoznika da ostvari traženi uvoz;

- cijene robe koja se uvozi, itd.

VIII.

Nakon raspodjele kvota Ministarstvo gospodarstva izdaje uvozniku dozvolu za uvoz određene količine proizvoda iz točke III. ove Odluke, s određenim rokom za uvoz robe.

Iznimno, na zahtjev uvoznika, rok uvoza se može produžiti najviše za 30 dana, ali pod uvjetom da je u trenutku podnošenja zahtjeva za produženje roka uvoza uvezeno najmanje 75% količine proizvoda iz dozvole za uvoz.

IX.

Ministarstvo gospodarstva može, na prijedlog Povjerenstva iz točke IV. ove Odluke ponoviti natječaj za raspodjelu kvota za proizvode za koje u trenutku raspodjela kvota nije bilo interesa uvoznika ili ako uvoz nije bio ostvaren u datom roku.

Ministarstvo gospodarstva može obaviti raspodjelu kvota dva puta godišnje, pri čemu kvote moraju biti raspodjeljene u cijelosti najmanje dva mjeseca prije isteka kalendarske godine.

X.

Uvoznik iz točke VII. ove Odluke dužan je pri uvozu robe iz Republike Slovenije u Republiku Hrvatsku carinskim tijelima, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i dokaz o podrijetlu robe, koji je izdan u zemlji uvoza, sukladno Protokolu III. o definiciji pojma »proizvoda s podrijetlom« i načina administrativne suradnje Ugovora.

XI.

Uvoznik kojemu je izdana dozvola za uvoz proizvoda iz točke III. ove Odluke dužan je, u roku od 15 dana od dana obavljenog uvoza, Ministarstvu gospodarstva dostaviti kopije (preslike) uvoznih carinskih deklaracija o ostvarenom uvozu.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/97-01/02
Urbroj: 5030114-98-2
Zagreb, 14. siječnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.