VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O MEĐUNARODNOM KOMBINIRANOM PRIJEVOZU

I.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međunarodnom kombiniranom prijevozu, potpisan u Zagrebu, 12. prosinca 1997. godine, u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O MEĐUNARODNOM KOMBINIRANOM PRIJEVOZU

Vlada Republike Hrvatske

i

Vlada Republike Slovenije

(u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

svjesne su da je za robnu razmjenu nužno potreban učinkovit međunarodni prijevoz stvari;

uz spoznaju da je zbog razloga očuvanja okoliša i ograničenih mogućnosti cestovnog prometa potrebno na željezničkim i vodnim prometnicama oblikovati suvremeni prijevozni sustav radi ostvarivanja prihvatljivih alternativa cestovnom prometu, kako sa stajališta zaštite stanovništva, tako i iz gospodarstvenih i razloga zaštite okoliša;

u uvjerenju da razvoj kombiniranog prijevoza znači mogućnost rješavanja teškoća u međunarodnom prijevozu stvari;

uz uvažavanje racionalnih oblika kombiniranog prijevoza za nadvladavanje eventualnih ograničenja u prometnoj infrastrukturi;

sa ciljem uzajamne suradnje

sporazumjele su se o sljedećem:

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovaj Sporazum odnosi se na međunarodni kombinirani prijevoz stvari u intermodalnim prijevoznim jedinicama kombiniranog prijevoza koji se obavlja dijelom željeznicom ili unutarnjim vodenim putovima ili morem, a dijelom cestom, cestovnim prijevoznim sredstvima registriranim kod nadležnog tijela jedne od ugovornih stranaka i to između ugovornih stranaka ili u tranzitu preko teritorija obiju ugovornih stranaka ili jedne od njih.

POJMOVI

Članak 2.

U ovom Sporazumu korišteni pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) »međunarodni kombinirani prijevoz stvari« znači prijevoz stvari u istoj intermodalnoj prijevoznoj jedinici kombiniranog prijevoza koji se obavlja željeznicom, unutarnjim vodenim putovima ili morem između ugovornih stranaka ili u tranzitu preko teritorija obiju država ili jedne od njih, pri čemu se početni ili završni prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz obavlja cestom, cestovnim vozilima;

b) »intermodalna prijevozna jedinica kombiniranog prijevoza« je kontejner dužine od najmanje 6 m, zamjenjivi sanduk, teretna prikolica, poluprikolica i cestovno vozilo u slučaju da je korišten drugi način prijevoza (željeznicom, unutarnjim vodenim putom, morem);

c) »prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz« znači dio prijevoznog puta intermodalne prijevozne jedinice kombiniranog prijevoza od mjesta utovara do terminala kombiniranog prijevoza ili terminala kombiniranog prijevoza do mjesta istovara, pri čemu ta udaljenost ne smije premašiti granicu koja je utvrđena ovim Sporazumom;

d) »terminal za kombinirani prijevoz« označava mjesto na željezničkoj mreži, riječnim pristaništima ili morskim lukama na kojem se mijenja oblik pirjevoza;

e) »kombinirani prijevoz s pratnjom« označava prijevoz cestovnog vozila u željezničkom, unutarnjem vodnom ili pomorskom prijevozu s posadom cestovnog vozila;

f) »kombinirani prijevoz bez pratnje« prijevoz je intermodalnih prijevoznih jedinica kombiniranog prijevoza bez posade cestovnog vozila;

g) »Ro-La« (putujuća autocesta) prijevoz je cestovnih vozila na posebnim željezničkim vagonima kod kojih se koristi način vodoravnog utovara odnosno istovara;

h) »Ro-Ro« označava prijevoz cestovnih vozila posebnim plovilom kod kojeg se koristi način vodoravnog utovara odnosno istovara.

KOMBINIRANI PRIJEVOZ BEZ PRATNJE

Članak 3.

1. Ugovorne stranke su suglasne da prijevoz u/iz terminala kombiniranog prijevoza u kombiniranom prijevozu bez pratnje na teritoriju jedne ugovorne stranke vozilima ili tegljačima, registriranim kod druge ugovorne stranke, može obavljati prijevoznik koji je u drugoj ugovornoj stranci registriran za obavljanje međunarodnog prijevoza.

2. Ugovorne stranke će prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz, u kombiniranom prijevozu bez pratnje uzajamno osloboditi naknade za korištenje cesta i plaćanja drugih pristojbi za cestovna vozila od mjesta utovara do terminala kombiniranog prijevoza odnosno od terminala kombiniranog prijevoza do mjesta istovara unutar utvrđenih udaljenosti za svaki terminal kombiniranog prijevoza.

3. Ugovorne stranke će se, unutar Mješovitog povjerenstva za kombinirani prijevoz iz članka 11. ovog Sporazuma, međusobno obavijestiti o terminalima za kombinirani prijevoz u svakoj državi i dogovoriti se o udaljenostima prijevoza u/iz terminala za kombinirani prijevoz za svaki terminal posebno.

4. Prilikom prijevoza u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje, vozač mora imati kod sebe prijevozne dokumente. Tim dokumentima dokazuje na kojem je terninalu ili mjestu utovara ili istovara preuzeo intermodalnu prijevoznu jedinicu kombiniranog prijevoza, kamo je vozi i tko je naručio prijevoz.

5. Cestovno vozilo korišteno za prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje može se ostaviti na području terminala za kombinirani prijevoz ili na parkiralištima u neposrednoj blizini terminala za kombinirani prijevoz, kao i na posebnim površinama na osnovi dozvole nadležnih tijela i u skladu s propisima svake od ugovornih stranaka na čijem je teritoriju terminal za kombinirani prijevoz.

6. Prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje između mjesta utovara odnosno istovara, te terminala za kombinirani prijevoz treba obaviti najkraćim uobičajenim dozvoljenim putem.

7. Ugovorne stranke će nastojati osigurati uvjete koji će izvršiteljima kombiniranog prijevoza omogućavati i poticati ih da ugovore o međusobnoj suradnji postignu na taj način da izvođač kombiniranog prijevoza iz jedne ugovorne stranke u izvođenju prijevoza u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje na teritoriju druge ugovorne stranke bude prijevoznik iz te države.

KOMBINIRANI PRIJEVOZ S PRATNJOM

Članak 4.

1. Ugovorne stranke se obvezuju da će u granicama mogućnosti osigurati uvjete za realizaciju kombiniranog prijevoza s pratnjom sa teritorija jedne ugovorne stranke na teritorij države druge Ugovorne stranke ili u tranzitu preko teritorija obiju država ili jedne od njih.

2. Ugovorne stranke se obvezuju pitanja u svezi s prometovanjem Ro-La uređivati u skladu s mogućnostima i potrebama svojih država.

3. Ugovorne stranke će nastojati osigurati uvjete da vrijeme stajanja vlakova, koji prometuju u sustavu Ro-La, na graničnim prijelazima neće trajati duže od 30 minuta.

4. Ugovorne stranke se obvezuju Ro-La i Ro-Ro prijevoze osloboditi potrebe posjedovanja dozvole za međunarodni cestovni prijevoz.

5. Prilikom prijevoza u/iz terminala za kombinirani prijevoz posada cestovnog vozila mora imati ispravu koja se odnosi na kombinirani prijevoz s pratnjom (teretni list CIM-UIRR, brodska utovarnica ili rezervacija za teret).

ISPRAVE KOMBINIRANOG PRIJEVOZA

Članak 5.

Isprave kojima se potvrđuje korištenje međunarodnog kombiniranog prijevoza stvari moraju prilikom svakog prijevoza pratiti intermodalnu prijevoznu jedinicu, te ih na zahtjev nadležnih državnih tijela ugovornih stranaka treba pokazati radi kontrole.

POTPORA KOMBINIRANOM PRIJEVOZU

Članak 6.

1. Ugovorne stranke se obvezuju utjecati na davatelje željezničkih, unutarnjih vodnih i pomorskih prijevoznih usluga i na trgovačka društva koja se bave kombiniranim prijevozom, za usklađivanje mjera za potporu, prije svega kombiniranom prijevozu bez pratnje, a u opravdanim slučajevima i kombiniranom prijevozu s pratnjom.

2. Ugovorne stranke se obvezuju podupirati osposobljavanje infrastrukture potrebne za uspješno obavljanje kombiniranog prijevoza.

3. Ugovorne stranke će prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz nastojati osloboditi zabrane vožnje krajem tjedna i praznicima.

4. Ugovorne stranke će nastojati u kombiniranom prijevozu ostvariti uvjete za prijevoz cestovnih vozila pri prijevozu u/iz terminala za kombinirani prijevoz, cestovnom mrežom u ukupnoj masi do 44 tone.

5. Ugovorne stranke će nastojati prenijeti carinske postupke, koji se odnose na intermodalne prijevozne jedinice kombiniranog prijevoza, na terminale za kombinirani prijevoz.

6. Ugovorne stranke će nastojati željezničku infrastrukturu i granične postupke u željezničkom prometu uskladiti s propisima i normativima sporazuma AGTC (Sporazum o važnim prugama kombiniranog prijevoza i pripadajućim uređajima).

7. Za korištenje Ro-La i Ro-Ro prijevoza ugovorne stranke će izdavati nagradne dozvole sukladno odredbama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu, zaključenog 14. srpnja 1992. godine u Otočcu. O tehničkoj izvedbi, izdavanju i preuzimanju nagradnih dozvola ugovorne stranke će se obavijestiti pismeno diplomatskim putem najkasnije 60 dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

SURADNJA

Članak 7.

1. Ugovorne stranke se obvezuju motivirati davatelje željezničkih, unutarnjih vodnih i pomorskih prijevoznih usluga da u suradnji s društvima koja se bave kombiniranim prijevozom, izrade konkurentne ponude za kombinirani prijevoz i s posebnim naglaskom za kakvoću prijevoza, skraćivanju vremena prijevoza i ispunjavanju rokova. Također će nastojati na ponudi ekonomski osnovanih tarifa.

2. Ugovorne stranke će nastojati da cestovni teretni prijevoz čim više koristi prednosti kombiniranog prijevoza.

3. Ugovorne stranke se obvezuju međusobno obavještavati o svim mjerama koje bi mogle utjecati na daljnji razvoj kombiniranog prijevoza. S ciljem razvoja kombiniranog prijevoza i razrješavanja eventualnih teškoća svaka ugovorna stranka može predložiti saziv Mješovitog povjerenstva, utemeljenog prema članku 11. ovog Sporazuma.

KRŠENJE ODREDBI

Članak 8.

1. Prijevoznici, špediteri i korisnici usluga kombiniranog prijevoza uključujući svoje namještenike moraju poštivati zakonodavstvo druge Ugovorne stranke.

2. Ako prijevoznici, špediteri i korisnici kombiniranog prijevoza uključujući svoje namještenike prekrše odredbe ovog Sporazuma, protiv njih će se poduzeti jedna od sljedećih mjera:

a) upozoriti prekršitelja na poštivanje zakonodavstva,

b) prestati izdavati nagradne dozvole prekršitelju za razdoblje koje će odrediti ministarstvo nadležno za promet, ali ne dulje od jedne godine.

3. Nadležna tijela će se međusobno izvješćivati o poduzetim mjerama.

SIGURNOST PODATAKA

Članak 9.

1. Ugovorne stranke se obvezuju štititi sve podatke i informacije, izuzev službenih statističkih podataka i iskaza, od trećih osoba.

2. Podaci i informacije iz prvog stavka ovog članka mogu se davati samo državnim tijelima, državnom odvjetništvu i sudu ugovorne stranke ako je to nužno zbog pokretanja kaznenog postupka. Drugim se osobama podaci mogu davati samo na osnovi prethodne dozvole osobe na koju se podaci odnose.

3. Prilikom davanja podataka mora se poštivati zakonodavstvo svake ugovorne stranke.

IZVANREDNI DOGAĐAJI

Članak 10.

Ugovorne stranke će prilikom prekida prometa u trajanju više od dvanaest sati poduzeti posebne mjere kako bi osigurali neometano odvijanje međunarodnog kombiniranog prijevoza.

MJEŠOVITO POVJERENSTVO

Članak 11.

1. Ugovorne stranke će za provođenje i kontrolu primjene odredaba ovog Sporazuma osnovati Mješovito povjerenstvo za kombinirani prijevoz, sastavljeno od predstavnika svojih nadležnih tijela. Način rada Mješovitog povjerenstva odredit će se Poslovnikom. Mješovito povjerenstvo se sastaje najmanje jednom godišnje naizmjence na teritoriju ugovornih stranaka.

2. Mješovito povjerenstvo ima pravo predlagati izmjene i dopune ovog Sporazuma.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 12.

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana nakon primitka posljednje diplomatske note kojom se ugovorne stranke obavještavaju da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvima za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

2. Odredbe ovog Sporazuma ne odnose se na ona prava ili obveze obiju država koje proizlaze iz drugih, za obje ugovorne stranke već važećih sporazuma.

VAŽENJE I OTKAZIVANJE SPORAZUMA

Članak 13.

Ovaj Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može ga otkazati pisanom obaviješću diplomatskim putem. Sporazum prestaje važiti šest mjeseci od dana kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

Sastavljeno u Zagrebu dana 12. prosinca 1997. godine u dva primjerka, svaki na hrvatskom i slovenskom. Tekstovi su jednako vjerodostojni.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vladu Republike Slovenije

mr. Zlatko Mateša, v. r. dr. Janez Drnovšek, v. r.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Slovenije

III.

Za izvršenje Sporazuma iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Sporazum iz točke I. ove Odluke nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 303-03/97-01/08
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 12. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.