VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. rujna 1998. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o zračnom prometu, potpisan u Dubrovniku, 24. srpnja 1996. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O ZRAČNOM PROMETU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga (u nastavku »ugovorne stranke«),

budući da su stranke Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu, 7. prosinca 1944. godine,

želeći sklopiti sporazum u svrhu uspostavljanja zračnog prometa između i preko njihovih teritorija,

želeći osigurati najveći stupanj sigurnosti te zaštitu međunarodnog zračnog prometa;

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

IZRAZI

U svrhu ovog Sporazuma, ukoliko smisao ne zahtijeva drugačije, izraz:

a) »zrakoplovne vlasti« označava: u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slučaju Velikog Vojvodstva Luksemburga, ministar nadležan za civilno zrakoplovstvo, ili, u oba slučaja, bilo koje tijelo ili osobu ovlaštenu da obnaša funkcije, sada izvršavanih od rečenih vlasti;

b) »ugovoreni promet« označava redovni zračni promet na linijama utvrđenim u Dodatku uz ovaj Sporazum u svrhu prijevoza putnika, tereta i pošte, odvojeno ili u kombinaciji;

c) »Sporazum« označava ovaj Sporazum, njegov Dodatak, i svaku njegovu izmjenu;

d) »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. godine i uključuje sve Dodatke prihvaćene u skladu s člankom 90. iste Konvencije i bilo koje dopune Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., kada su ti Dodaci i izmjene postale obvezujuće za obje ugovorne stranke;

e) »određeni prijevoznik« označava zračnog prijevoznika koji je imenovan i ovlašten u skladu s člankom 3. ovog Sporazuma;

f) »tarife« označava cijenu koja se naplaćuje za prijevoz putnika, prtljage i tereta te uvjete pod kojim se te cijene primjenjuju, uključujući cijene i uvjete za zastupnike i druge pomoćne usluge, ali isključujući naplatu i uvjete za prijevoz pošte;

g) »zračni promet« »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenje utvrđeno za njih u članku 96. Konvencije;

h) »teritorij« u odnosu na državu ima značenje utvrđeno u članku 2. Konvencije;

i) »kapacitet« označava:

- u odnosu na zrakoplov, koristan teret tog zrakoplova raspoloživ na liniji ili dijelu linije,

- u odnosu na određeni zračni promet, kapacitet zrakoplova koji se koristi u takvom prometu umnožen sa učestalošću prometovanja takvog zrakoplova u utvrđenom razdoblju odnosno liniji ili dijelu linije;

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci sljedeća prava za obavljanje međunarodnog zračnog prometa od strane zračnog prijevoznika određenog od druge ugovorne stranke:

a) let bez slijetanja preko teritorija druge ugovorne stranke,

b) zaustavljanje na navedenom teritoriju u neprometne svrhe, i

c) za vrijeme prometovanja na utvrđenim linijama u Dodatku, pravo na zaustavljanje na svojem teritoriju u svrhu iskrcaja i ukrcaja međunarodnog prometa putnika, tereta i pošte, odvojeno ili u kombinaciji.

2. Ništa u stavku 1. ovog članka neće ukazivati na mogućnost davanja određenom prijevozniku jedne ugovorne stranke privilegije uzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, putnika, tereta i pošte na prijevoz uz naplatu ili u najam i određenu za drugo mjesto na teritoriju te druge ugovorne stranke.

Članak 3.

OPERATIVNE OVLASTI

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo odrediti pismenim putem drugoj ugovornoj stranki jednog ili više zračnih prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenog zračnog prometa na utvrđenim linijama i da povuče ili zamijeni takvo određenje.

2. Po primitku takve obavijesti i sukladno s odredbom članka 4. ovog Sporazuma, zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke dodijeliti će, bez otezanja, zračnom prijevozniku ili prijevoznicima tako određenim odgovarajuće operativne ovlasti za obavljanje ugovorenog prometa za koji je prijevoznik određen.

3. Po primitku takvih ovlasti zračni prijevoznik može u bilo koje doba započeti s obavljanjem ugovorenog prometa u cijelosti ili djelomično, uz uvjet da prijevoznik ispunjava primjenjive odredbe ovog Sporazuma, a posebno da su tarife utvrđene sukladno članku 10. ovog Sporazuma.

Članak 4.

OPOZIV I UKIDANJE OVLASTI

1. Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke imat će pravo zadržati ovlast navedenu u članku 3. ovog Sporazuma u odnosu na zračnog prijevoznika određenog od druge ugovorne stranke, da opozove ili ukine takve ovlasti ili nametne uvjete, privremeno ili stalno.

a) u slučaju propusta takvog zračnog prijevoznika da uvjeri zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke da je sposoban ispuniti uvjete utvrđene zakonima i propisima koji se normalno i razumno primjenjuju od tih vlasti sukladno Konvenciji;

b) u slučaju kada se takav zračni prijevoznik ne pridržava zakona i propisa te ugovorne stranke;

c) u slučaju kada nisu uvjerene da pretežno vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenim državljanima, i

d) u slučaju da zračni prijevoznik drugačije propusti prometovati sukladno uvjetima utvrđenim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutno akcija nije neophodna za sprječavanje daljnjeg kršenja zakona i propisa gore navedenih, prava nabrojena u stavku 1. ovog članka koristit će se samo nakon konzultacija sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke sukladno članku 14. ovog Sporazuma.

Članak 5.

PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni, propisi i procedure jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak sa njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodni zračni promet ili na letenje i plovidbu tog zrakoplova, bit će poštivani od određenog ili određenih prijevoznika druge ugovorne stranke po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

2. Zakoni, propisi i procedure jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, ulazne dozvole, tranzit, graničnu kontrolu, putovnice, carinu i sanitarnu kontrolu, bit će poštivani od prijevoznika druge ugovorne stranke i od ili u ime njihovih posada, putnika, robe i pošte po tranzitu, ulasku u, izlasku iz ili za vrijeme boravka na teritoriju rečene ugovorne stranke.

3. Nijedna ugovorna stranka neće davati prednost svojem ili bilo kojem drugom zračnom prijevozniku u odnosu na zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke, koji obavlja sličan međunarodni zračni promet, u primjeni svojih carinskih, graničnih, sanitarnih i sličnih propisa.

4. Putnici, prtljaga i roba u direktnom tranzitu preko teritorija jedne ugovorne stranke, koji ne napuštaju područje zračne luke rezervirano u tu svrhu, podlijegat će samo pojednostavljenoj kontroli. Prtljaga i roba u direktnom tranzitu bit će izuzeta od carinskih davanja i ostalih sličnih naknada.

Članak 6.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke, a koje su na snazi, bit će priznate kao važeće od strane druge ugovorne stranke u svrhu obavljanja ugovorenog prometa na utvrđenim linijama u Dodatku, uz uvjet da su takve svjedodžbe i dozvole izdane ili priznate važećim na temelju i u skladu sa standardima uspostavljenim na osnovu Konvencije. Svaka ugovorna stranka, međutim, zadržava pravo da odbije priznati, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje su dane njenim državljanima od strane druge ugovorne stranke.

2. Svaka ugovorna stranka može zatražiti konzultacije u svezi sigurnosnih standarda koje održava druga ugovorna stranka u odnosu na zrakoplovna sredstva, letačko osoblje, zrakoplov i letenje određenih prijevoznika. Ako, slijedom takvih konzultacija, jedna ugovorna stranka nađe da druga ugovorna stranka efikasno ne primjenjuje i ne provodi sigurnosne standarde i zahtjeve u tim područjima koji su najmanje jednaki minimalnim standardima koji mogu biti uspostavljeni sukladno Konvenciji, druga ugovorna stranka bit će izvješćena o takvim nalazima i nužnosti da poštuje te minimalne standarde, a druga ugovorna stranka poduzet će odgovarajuće korektivne mjere. Svaka ugovorna stranka pridržava pravo da zadrži, povuče ili ograniči operativnu ovlast ili tehničku dozvolu zračnom prijevozniku ili zračnim prijevoznicima određenim od druge ugovorne stranke u slučaju da druga ugovorna stranka ne poduzme odgovarajuće mjere unutar razumnog vremena.

Članak 7.

ZRAKOPLOVNA SIGURNOST

1. Sukladno pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju da njihova obveza međusobne zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući svoja opća prava i obveze po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju, 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu, 16. prosinca 1970., i Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu, 23. rujna 1971. godine.

2. Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj u cilju sprječavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uređaja te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu i tehničkim zahtjevima koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe i zahtjevi primjenjivi na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka se ugovorna stranka slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati da poštuju sigurnosne odredbe u zrakoplovstvu koje se spominju u gornjem stavku 3., a što druga ugovorna stranka zahtijeva kod ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

Svaka ugovorna stranka će voditi računa o tome da se na njenom teritoriju uspješno provedu adekvatne mjere radi zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije te za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanje razumnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

6. Ukoliko bi se jedna ugovorna stranka suočila s problemima glede sigurnosnih odredbi iz ovog članka, zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke mogu zahtijevati hitne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

Članak 8.

CARINSKE PRISTOJBE I DRUGE NAKNADE

1. Svaka ugovorna stranka će na osnovama uzajamnosti osloboditi zrakoplovnog prijevoznika ili prijevoznike druge ugovorne stranke, u najvećoj mogućnoj mjeri sukladno svojim nacionalnim propisima, uvoznih ograničenja, carinskih pristojbi, trošarina, inspekcijskih taksi i drugih nacionalnih taksi i naknada na zrakoplov, gorivo, mazivo, potrošne rezervne dijelove uključujući motore, standardnu opremu zrakoplova, spremišta zrakoplova (uključujući alkoholna pića, duhan i druge proizvode predviđene za prodaju putnicima u ograničenim količinama za vrijeme leta), te druge predmete namijenjene upotrebi ili upotrebljenih isključivo u svezi s letenjem ili opsluživanjem zrakoplova određenog ili određenih prijevoznika te druge ugovorne stranke koji obavljaju ugovoreni promet.

2. Oslobođenja dodijeljena sukladno ovom članku će se primjenjivati na predmete određene u stavku 1. ovog članka:

a) unesene na teritorij jedne ugovorne stranke od ili u ime određenog prijevoznika ili određenih prijevoznika druge ugovorne stranke;

b) zadržanih na zrakoplovu određenog prijevoznika ili određenih prijevoznika jedne ugovorne stranke po dolasku na ili odlasku sa teritorija druge ugovorne stranke;

c) ukrcanih na zrakoplov određenog prijevoznika ili određenih prijevoznika jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke i namijenjene upotrebi u obavljanju ugovorenog prometa;

neovisno o tome jesu li ti predmeti upotrebljeni ili potrošeni u cijelosti na teritoriju ugovorne stranke koja je dodijelila oslobođenja, uz uvjet da se ti predmeti ne prodaju na teritoriju rečene ugovorne stranke.

3. Standardna oprema zrakoplova kao i materijali i opsrkba normalno sadržana na zrakoplovu određenog ili određenih prijevoznika bilo koje ugovorne stranke može biti iskrcana na teritoriju druge ugovorne stranke samo po odobrenju carinskih vlasti na tom teritoriju. U tom slučaju, ona može biti stavljena pod nadzor rečenih vlasti do vremena do kada ne budu izvezene ili s njima drugačije postupljeno sukladno carinskim propisima.

Članak 9.

KORISNIČKE NAKNADE

1. Svaka ugovorna stranka može nametnuti ili dopustiti da budu nametnute pravedne i razumne naknade za upotrebu zračnih luka i drugih postrojenja pod njenom kontrolom.

2. Svaka ugovorna stranka suglasna je, međutim, da takve naknade neće biti više od naknada nametnutih svim drugim zrakoplovima u sličnom međunarodnom zračnom prometu.

3. U slučaju da jedna ugovorna stranka primijeni naknade koje nisu predviđene propisima druge ugovorne stranke, potonja može primijeniti iste naknade.

Članak 10.

KAPACITET I ODOBRAVANJE REDOVA LETENJA

1. Postojat će pravične i jednake mogućnosti za određene prijevoznike obiju ugovornih stranka za obavljanje ugovorenog prometa utvrđenog ovim Sporazumom.

2. Kapacitet ponuđen od svakog određenog prijevoznika bit će takav da omogućava tom zračnom prijevozniku, pod razumnim punjenjem, da obavlja ugovoreni promet uzimajući u obzir zahtjeve za promet prijevoznika u tranzitu.

3. Nijedna ugovorna stranka neće jednostrano nametnuti bilo koja ograničenja na određenog prijevoznika ili određene prijevoznike druge ugovorne stranke u odnosu na kapacitet, frekvencije ili tip zrakoplova koji se koristi u svezi sa prometom na bilo kojoj liniji utvrđenoj u Dodatku ovom Sporazumu. U slučaju da jedna ugovorna stranka vjeruje da predviđeno ili izvršavano letenje zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke neopravdano šteti ugovorenom prometu koje obavlja njen određeni prijevoznik, ona može zatražiti konzultacije sukladno članku 14. ovog Sporazuma.

4. Zračni prijevoznik određen od jedne ugovorne stranke obavijestit će zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke, trideset dana prije započinjanja prometa, o svojem planu prometa. Plan prometa sadržavat će red letenja, frekvenciju prometovanja i tipove zrakoplova koji će biti korišteni.

5. Svaka kasnija izmjena napravljena u planu prometa također će biti dojavljena.

Članak 11.

TARIFE

1. Svaka ugovorna stranka dozvolit će formiranje cijena zračnog prijevoza svakom određenom prijevozniku zasnovanim na komercijalnim procjenama tržišta. Intervencije ugovornih stranaka bit će ograničene na:

a) sprječavanje neopravdanih i diskriminatorskih cijena i prakse;

b) zaštitu korisnika od cijena koje su neopravdano visoke ili restriktivne zbog zloupotrebe dominirajućeg položaja; i

c) zaštita zračnih prijevoznika od cijena koje su umjetno niske iz razloga neposrednih ili posrednih vladinih subvencija ili pomoći.

2. Svaka ugovorna stranka može zatražiti obavijest ili prijavu kod svojih zrakoplovnih vlasti cijena predloženih da budu naplaćivane za putovanja na ili sa njenog teritorija od zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke. Obavijest ili prijava od strane zračnih prijevoznika obiju ugovornih stranaka može biti zatražena najranije 60 dana prije predloženog datuma njihove primjene. U pojedinačnim slučajevima, obavijest ili prijava može biti dopuštena i u kraćem razdoblju od normalno zahtijevanog.

3. Nijedna ugovorna stranka neće poduzeti jednostrane mjere u sprječavanju uspostave ili primjene cijene predložene da bude naplaćivana ili koja se naplaćuje od (a) zračnog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke ili od zračnog prijevoznika iz treće zemlje za međunarodni zračni prijevoz između teritorija ugovornih stranaka, ili (b) zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke ili zračnog prijevoznika iz treće zemlje za međunarodni zračni prijevoz između teritorija jedne ugovorne stranke i bilo koje druge zemlje, uključujući u oba slučaja međukompanijski prijevoz na uzastopnoj liniji ili na osnovama uzastopnog prijevoza.

Ako bilo koja ugovorna stranka vjeruje da bilo koja takva cijena nije sukladna sa postavkama naprijed navedenim u stavku (a) ovog članka, ona će zatražiti konzultacije i obavijestiti drugu ugovornu stranku o razlozima za svoje nezadovoljstvo čim prije bude moguće. Ove konzultacije će se održati ne kasnije od 30 dana nakon primitka zahtjeva i stranke će surađivati u osiguranju informacija potrebnih za razumno rješenje pitanja. Ako ugovorne stranke postignu sporazum u odnosu na cijenu za koju je obavijest o nezadovoljstvu dana, svaka ugovorna stranka će poduzeti sve što može da osigura primjenu dogovora. Bez međusobnog dogovora cijena će stupiti na snagu odnosno nastaviti će se primjenjivati.

4. Neovisno o stavku 3. ovog članka, svaka ugovorna stranka će dozvoliti (a) svakom zračnom prijevozniku bilo koje ugovorne stranke (ili bilo kojem zračnom prijevozniku treće zemlje) da primjenjuje nižu ili kurentniju cijenu predloženu ili naplaćivanu od bilo kojeg drugog zračnog prijevoznika za međunarodni zračni prijevoz između teritorija ugovornih stranaka, i (b) svakom zračnom prijevozniku jedne ugovorne stranke da primjenjuje nižu ili kurentniju cijenu predloženu ili naplaćivanu od bilo kojeg drugog zračnog prijevoznika za međunarodni zračni prijevoz između teritorija druge ugovorne stranke i treće zemlje. Kako je ovdje upotrebljeno, naziv »primjenjivati« znači pravo uspostave na vremenskim osnovama, uz korištenje takvih nužnih postupaka kakvi mogu biti potrebni, istih ili sličnih cijena na direktnim ili međukompanijskim odnosno linijama na osnovama uzastopnog prijevoza, neovisno o razlikama u uvjetima u odnosu na rutu, povratne uvjete, veze, tip usluge ili tip zrakoplova; ili takvu cijenu kroz kombinaciju cijena.

Članak 12.

ZASTUPANJE PRIJEVOZNIKA

1. Određenom prijevozniku ili prijevoznicima jedne ugovorne stranke biti će dopušteno, na osnovama uzajamnosti, da ustanovi i održava na teritoriju druge ugovorne stranke svoja zastupstva i komercijalno, prometno i tehničko osoblje koje je potrebno u svezi održavanja ugovorenog prometa.

2. Ti zahtjevi za osobljem mogu, po mišljenju određenog prijevoznika ili određenih prijevoznika, biti zadovoljeni sa svojim vlastitim osobljem ili korištenjem usluga bilo koje druge organizacije, poduzeća ili zračnog prijevoznika na teritoriju druge ugovorne stranke i ovlašteni da obavljaju takve usluge na teritoriju te ugovorne stranke.

3. Zastupstva i osoblje bit će podvrgnuto zakonima i propisima na snazi druge ugovorne stranke, i , sukladno takvim zakonima i propisima, svaka ugovorna stranka će, na osnovama uzajamnosti i u najkraćem vremenu, dodijeliti radne dozvole, vize i druge slične dokumente zastupstvima i osoblju navedenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 13.

KOMERCIJALNE MOGUĆNOSTI I PRIJENOS PRIHODA

1. Svaki određeni prijevoznik imat će pravo prodavati usluge zračnog prijevoza na teritoriju druge ugovorne stranke direktno ili, po svojoj ocjeni, putem zastupnika. Svaki određeni prijevoznik imat će pravo prodavati prijevoz u valuti tog teritorija ili, u granicama dozvoljenim nacionalnim zakonom, u slobodnoj konvertibilnoj valuti drugih zemalja, i u istim granicama bilo koja osoba će biti slobodna kupiti takav prijevoz u valuti prihvaćenoj za prodaju od tog prijevoznika.

2. Svaka ugovorna stranka daje svakom određenom prijevozniku druge ugovorne stranke pravo slobodnog transfera, po službenom tečaju, viška prihoda nad troškovima ostvarenim od tog prijevoznika na svojem teritoriju u svezi sa prijevozom putnika, pošte i tereta.

Članak 14.

STATISTIKA

Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke dostavit će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, na njen zahtjev, takve periodične ili druge slične podatke i statistiku koja može biti zahtjevana u svrhu praćenja kapaciteta ponuđenog u ugovorenom prometu.

Članak 15.

KONZULTACIJE

U duhu uske suradnje zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će se s vremena na vrijeme međusobno konzultirati u cilju osiguranja primjene i zadovoljavajućeg poštivanja odredbi ovog Sporazuma i njegovog Dodatka, i također će se konzultirati kada je potrebno u svrhu njegovih izmjena.

Svaka ugovorna stranka može zatražiti konzultacije, koje mogu biti putem razgovora ili korespondencijom, a koje će započeti u roku šezdeset (60) dana od dana primitka zahtjeva, ukoliko se obje ugovorne stranke ne dogovore o produljenju tog roka.

Članak 16.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ukoliko između ugovornih stranaka dođe do bilo kojeg spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, ugovorne stranke će u prvom redu nastojati riješiti taj spor međusobnim pregovorima.

2. Ukoliko ugovorne stranke ne postignu rješenje pregovorom, one se mogu složiti da spor upute na odluku nekoj osobi ili tijelu, ili svaka ugovorna stranka može podnijeti spor na rješenje arbitražnom sudu od tri suca, po jednog arbitražnog suca imenovat će svaka ugovorna stranka a treći arbitražni sudac bit će imenovan od dva tako izabrana suca. Svaka ugovorna stranka će imenovati arbitražnog suca unutar razdoblja od šezdeset (60) dana od datuma prijema obavijesti jedne ugovorne stranke od druge, diplomatskim putem, sa zahtjevom za arbitražu nad sporom, a treći arbitražni sudac bit će imenovan unutar sljedećeg razdoblja od šezdeset (60) dana. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka ne imenuje svojeg arbitražnog suca u određenom razdoblju, ili ukoliko treći arbitražni sudac nije imenovan u određenom razdoblju, od predsjednika Savjeta Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva bilo koja od ugovornih stranaka može zatražiti da imenuje arbitražnog suca ili suce u zavisnosti od slučaja.

U svakom slučaju treći arbitražni sudac biti će državljanin treće zemlje i djelovat će kao predsjednik arbitražnog suda.

3. Ugovorne stranke se obvezuju poštivati bilo koju odluku donesenu sukladno stavku 2 ovog članka.

4. Ukoliko, i tako dugo dok bilo koja ugovorna stranka ili imenovani prijevoznici bilo koje ugovorne stranke ne udovolje donesenoj odluci prema stavku 2. ovog članka, druga ugovorna stranka može ograničiti, ukinuti ili povući bilo koja prava ili povlastice koje je dala putem ovog Sporazuma ugovornoj stranki u prijestupu.

5. Svaka ugovorna stranka će platiti troškove arbitražnog suca kojeg je imenovala. Preostale troškove arbitražnog suda ravnopravno će podijeliti ugovorne stranke.

Članak 17.

IZMJENE SPORAZUMA

Ukoliko bilo koja ugovorna stranka smatra potrebitim izmijeniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma, ona može zatražiti konzultacije sa drugom ugovornom strankom. Takve konzultacije, koje mogu biti između zrakoplovnih vlasti i koje mogu biti ostvarene putem razgovorom ili prepiskom, započet će unutar razdoblja od šezdeset (60) dana od datuma zahtjeva ukoliko se obje ugovorne stranke ne dogovore o produljenju tog razdoblja. Bilo koja tako dogovorena izmjena stupit će na snagu kada ona bude potvrđena razmjenom diplomatskih nota.

Izmjene Dodatka bit će napravljene neposrednim dogovorom između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. Takva izmjena bit će primjenjiva od datuma kada je odobre zrakoplovne vlasti.

Članak 18.

MNOGOSTRANE KONVENCIJE

Ovaj Sporazum i njegovi Dodaci bit će izmijenjen u svrhu usklađenja s bilo kojom mnogostranom konvencijom koja bude obvezujuća za obje ugovorne stranke.

Članak 19.

OTKAZIVANJE

Ugovorna stranka može u svako vrijeme dati obavijest diplomatskim putem u pisanom obliku drugoj ugovornoj stranki o svojoj odluci da otkaže ovaj Sporazum; takva obavijest istovremeno će biti dostavljena Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. Sporazum će prestati važiti istekom roka od dvanaest (12) mjeseci od dana primitka obavijesti od strane druge ugovorne strane, ukoliko odluka o otkazivanju nije povučena sporazumom prije isteka ovog razdoblja. U slučaju nedostatka potvrde primitka od strane druge ugovorne stranke, uzet će se da je obavijest primljena četrnaest (14) dana nakon primitka iste od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 20.

REGISTRACIJA

Ovaj Sporazum i svaka njegova izmjena bit će registriran kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Sporazum privremeno će se primjenjivati od datuma potpisivanja. On će biti odobren sukladno ustavnim zahtjevima svake ugovorne stranke i stupit će na snagu na datum razmjene diplomatskih nota kojim se potvrđuje da su ispunjene sve zahtjevne ustavne procedure obiju ugovornih stranaka za stupanje Sporazuma na snagu.

2. Sporazum o zračnom prometu između Velikog Vojvodstva Luksemburga i SFR Jugoslavije, potpisan u Beogradu, 9. travnja 1960. godine, neće više biti primjenjivan u odnosima između Velikog Vojvodstva Luksemburga i Republike Hrvatske nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

U POTVRDU navedenog, niže potpisani, u posjedu pravomoćne ovlasti od strane njihovih odgovarajućih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

SAČINJEN u dva izvornika, u Dubrovniku, 24. srpnja 1996. godine, na engleskom jeziku.

ZA VLADU                                        ZA VLADU VELIKOG

REPUBLIKE HRVATSKE        VOJVODSTVA LUKSEMBURGA

dr. Mate Granić,                                     Jacques Poos,

potpredsjednik Vlade                      potpredsjednik Vlade Velikog

Republike Hrvatske i                        Vojvodstva Luksemburga i

ministar vanjskih poslova                      ministar vanjskih poslova


DODATAK

I. Linije na kojima će redoviti međunarodni zračni promet obavljati u oba smjera određeni prijevoznik Republike Hrvatske:

Mjesta u Republici Hrvatskoj - Mjesta između - Mjesta u Luksemburgu - Mjesta iza

II. Linije na kojima će redoviti međunarodni zračni promet obavljati u oba smjera određeni prijevoznik Luksemburga:

Mjesta u Luksemburgu - Mjesta između - Mjesta u Hrvatskoj - Mjesta iza
 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG ON AIR SERVICES

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as »the Contracting Parties«);

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago, on the 7th day of December, 1944;

Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories;

Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air transport;

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires, the term:

a) the »aeronautical authorities« means: in the case of the Republic of Croatia, the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications and, in the case of the Grand Duchy of Luxembourg, the Minister Responsible for the subject of Civil Aviation or, in both cases, any other authority or person empowered to perform the functions now exercised by the said authorities;

(b) the »agreed services« means scheduled air services on the routes specified in the Annex to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail, separately or in combination;

(c) »the Agreement« means this Agreement, its Annex, and many amendments thereto;

(d) the »Convention« means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or of the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have been adopted or ratified by both Contracting Parties;

(e) the »designated airline« means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of this Agreement;

(f) the »tariffs« means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other ancillary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;

(g) »air services« »international air service«, »airline« and »stop for nontraffic purposes« have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

(h) »territory« has the meaning assigned to it in article 2 of the Convention.

(i) The term »capacity« means;

- In relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on the route or section of a route,

- In relation to a specified air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and route or section of a route;

Article 2

GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights for the conduct of international air services by the airline designated by the other Contracting Party:

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(b) to make stops in the said territory for non-traffic puposes;

(c) to make stops in the said territory for the purpose of taking up and discharging, while operating the routes specified in the Annex, international traffic in passengers, cargo and mail, separately or in combination.

2. Nothing in paragraph 1 of this article shall be deemed to confer on a designated airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for remuneration or hire and destinated for another point in the territory of that other Contracting Party.

Article 3

DESIGNATION AND AUTHORIZATION

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines to operate the agreed services on the specified routes and to withdraw or alter such destinations.

2. On receipt of such designation and subject to the provisions of Article 4 of this Agreement, the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall grant without delay to the airline or airlines so designated the appropriate authorizations to operate the agreed services for which that airline has been designated.

3. Upon receipt of such authorizations the airline may begin at any time to operate the agreed services, in whole or in part, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement, in particular, that tariffs are established in accordance with the provisions of Article 10 of this Agreement.

Article 4

REVOCATION AND LIMITATION OF AUTHORIZATION

1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to withhold the authorization referred to in Article 3 of this Agreement with respect to an airline designated by the other Contracting Party, to revoke or suspend such authorizations or impose conditions, temporarily or permanently,

(a) in the event of failure by such airline to qualify before the aeronautical authorities of that Contracting Party under the laws and regulations normally and reasonable applied by these authorities in conformity with the Convention;

(b) in the event of failure by such airline to comply with the laws and regulations of that Contracting Party;

(c) in the event that they are not satisfied that substantial ownership and effective control of the airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals; and

(d) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate action is essential to prevent infringement of the laws and regulations referred to above, the rights enumerated in paragraph 1 of this article shall be exercised only after consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party in conformity with Article 14 of this Agreement.

Article 5

APPLICATION OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, remaining in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft shall be complied with by the airline or airlines of the other Contracting Party upon entrance into, departure from and while within the said territory.

2. The laws and regulations of one Contracting Party respecting entry, clearance, transit, immigration, passports, customs and quarantine shall be complied with by the airline or airlines of the other Contracting Party and by or on behalf of its crews, passengers, cargo and mail upon transit of, admission to, departure from and while within the territory of such a Contracting Party.

3. Neither of the Contracting Parties shall give preference to its own or any other airline over an airline of the other Contracting Party engaged in similar international air services in the application of its customs, immigration, quarantine and similar regulations.

4. Passengers, baggage and cargo in direct transit through the territory of either Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to no more than a simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.

Article 6

RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES (SAFETY)

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences, issued or validated by one Contracting Party and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex provided that such certificates or licences were issued or validated pursuant to, and in conformity with, the standards established under the Convention. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party may request consultations concerning the safety standards maintained by the other Contracting Party relating to the aeronautical facilities, aircrew, aircraft, and operation of the designated airlines.

If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards and requirements in these areas that at least equal the minimum standards which may be established pursuant to the Convention, the other Contracting Party shall be notified of such findings and the necessity to conform with these minimum standards, and the other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Each Contracting Party reserves the right to withold, revoke or limit the operating authorization or technical permission of an airline or airlines designated by the other Contracting Party in the event the other Contracting Party does not take such appropriate action within a reasonable time.

Article 7

AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall act in conformity with the aviation security provisions and technical requirements established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions and requirements are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their state territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions and requirements referred to in paragraph 3 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within the state territory of that other Contracting Party.

Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its state territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

6. Should one Contracting Party have problems with regard to the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of either Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party.

Article 8

CUSTOMS DUTIES AND OTHER CHARGES

1. Each Contracting Party shall on a basis of reciprocity exempt the designated airline or airlines of the other Contracting Party to the fullest extent possible under its national law from import restrictions, customs duties, excise taxes, inspection fees and other national duties and charges or aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, aircraft stores (including liquor, tobacco and other products destined for sale to passengers in limited quantities during the flight) and other items intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline or airlines of such other Contracting Party operating the agreed services.

2. The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred to in paragraph 1 of this Article;

(a) introduced into the territory of one Contracting Party by or on behalf of the designated airline or airlines of other Contracting Party;

(b) retained on board aircraft of the designated airline or airlines of one Contracting Party upon arriving in or leaving the territory of the other Contracting Party;

(c) taken on board aircraft of the designated airline or airlines of one Contracting Party in the territory of the other Contracting party and intended for use in operating the agreed services;

whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the Contracting Party granting the exemption, provided such items are not alienated in the territory of the said Contracting Party.

3. The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of the designated airline or airlines of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs authorities of that territory. In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with Customs regulations.

Article 9

USE CHARGES

1. Each Contracting Party may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the use of airports and other facilities under its control.

2. Each of the Contracting Parties agrees, however, that such charges shall not be higher that the charges imposed upon all aircraft engaged in similar international services.

3. In case that one Contracting Party applies the charges which are not anticipated in the legislation of the other Contracting Party, the latter is authorized to apply the same charges.

Article 10

CAPACITY AND APPROVAL OF FLIGHT SCHEDULES

1. The designated airline or airlines of the Contracting Parties shall have a fair and equal opportunity to operate the agreed services covered by this Agreement.

2. The capacity provided by each designated airline shall be such as will enable that airline at a reasonable load factor to provide the agreed services taking full account of the requirements of through-airline operations.

3. Neither Contracting Party may unilaterally impose any restrictions on the designated airline or airlines of the other Contracting Party with respect to capacity, frequency or type of aircraft employed in connection with services over any of the routes specified in the Annex to this Agreement. In the event that one of the Contracting Parties believes that the operation proposed or conducted by the airline of the other Contracting Party unduly affects the agreed services provided by its designated airline, it may request consultation pursuant to Article 14 of this Agreement.

4. Airlines designated by a Contracting Party shall notify to the aeronautical authorities of the other Contracting Party their traffic programmes at least thirty days prior to the beginning of the operation. The programme shall include in particular the timetables, the frequency of the services and the types of aircraft to be used.

5. Any alteration made in an air traffic programme at a later date shall also be notified.

Article 11

TARIFFS

1. Each Contracting Party shall allow prices for air transportation to be established by each designated airline based upon commercial considerations in the marketplace. Intervention by the Contracting Parties shall be limited to:

(a) prevention of predatory or discriminatory prices or practises;

(b) protection of consumers from prices that are unduly high or restrictive because of the abuse of a dominant position; and

(c) protection of airlines from prices that are artificially low because of direct or indirect governmental subsidy or support.

2. Each Contracting Party may require notification to or filling with its aeronautical authorities of prices proposed to be charged to or from its territory by airlines of the other Contracting Party. Notification or filing by the airlines of both Contracting Parties may be required no more than 60 days before the proposed date of effectiveness. In individual cases, notification or filing may be permitted on shorter notice than normally required.

3. Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the inauguration or continuation of a price proposed to be charged or charged by (a) an airline of either Contracting Party or by an airline of a third conutry for international air transportation between the territories of the Contracting Parties, or (b) an airline of one Contracting Party or an airline of a third country for international air transportation between the territory of the other Contracting Party and any other country, including in both cases transportation on an interline or intra-line basis.

If either Contracting Party believes that any such price is inconsistent with the considerations set forth in paragraph (a) of this Article, it shall request consultations and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction as soon as possible. These consultations shall be held not later than 30 days after receipt of the request, and the parties shall cooperate in securing information necessary for reasoned resolution of the issue. If the Contracting Parties reach agreement with respect to a price for which a notice of dissatisfaction has been given, each Contracting Party shall use its best efforts to put that agreement into effect. Without mutual agreement, that price shall go into or continue in effect.

4. Notwithstanding paragraph (3) of this Article, each Contracting Party shall allow (a) any airline of either Contracting Party (or any airline of a third country) to meet a lower or more competitive price proposed or charged by any other airline for international air transportation between the territories of the Contracting Parties, and (b) any airline of one Contracting Party to meet a lower or more competitive price proposed or charged by any other airline for international air transportation between the territory of the other Contracting Party and a third country. As used herein, the term »meet« means the right to establish on a timely basis, using such expedited procedures as may be necessary, an identical or similar price on a direct, interline or intra-line basis, notwithstanding differences in conditions relating to routing, roundtrip requirements, connections, type of service or aircraft type; or such price through a combination of prices.

Article 12

AIRLINE REPRESENTATIVES

1. The designated airline or airlines of one Contracting Party shall be allowed, on the basis of reciprocity, to bring into and to maintain in the territory of the other Contracting Party their representatives and commercial, operational and technical staff as required in connection with the operation of agreed services.

2. These staff requirements may, at the option of the designated airline or airlines of one Contracting Party, be satisfied by its own personnel or by using the services of any other organization, company or airline operating in the territory of the other Contracting Party, and authorized to perform such services in the territory of that Contracting Party.

3. The representatives and staff shall be subject to the laws and regulations in force of the other Contracting Party, and, consistent with such laws and regulations, each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity and with the minimum of delay, grant the necessary employment authorizations, visitor visas or other similar documents to the representatives and staff referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 13

COMMERCIAL OPPORTUNITIES AND TRANSFER OF FUNDS

1. Each designated airline shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party directly and, at its discretion, through its agents. Each designated airline shall have the right to sell transportation in the currency of that territory or, to be extent permitted by national law, in freely convertible currencies of other countries, and to the same extent any person shall be free to purchase such transportation in currencies accepted for sale by that airline.

2. Each Contracting Party grants to any designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer at the official rate of exchange of the excess of receipts over expenditure earned by that airline in its territory in connection with the carriage of passengers, mail and cargo.

Article 14

STATISTICS

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their requet, such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services.

Article 15

CONSULTATIONS

In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and of its Annex, and shall also consult when necessary to provide for modification thereof.

Either Contracting Party may request consultations, which may be through discussion or by correspondence and shall begin within a period of sixty (60) days of the date of the request, unless both Contracting Parties agree to an extension of this period.

Article 16

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body, or either Contracting Party may submit the dispute for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two arbitrators. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.

In all cases the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2 of this Article.

4. If and so long as either Contracting Party or the designated airlines of either Contracting Party fails to comply with any decision given under paragraph 2 of this Article, the other Contracting Party may limit, suspend or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement to the Contracting Party in default.

5. Each Contracting Party shall pay the expenses of the arbitrator it has nominated. The remaining expenses of the arbitral tribunal shall be shared equally by the Contracting Parties.

Article 17

MODIFICATION OF AGREEMENT

If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may request consultations with the other Contracting Party. Such consultations, which may be between aeronautical authorities and which may be through discussion or by correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days from the date of the request unless both Contracting Parties agree to an extension of this period. Any modifications so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Modifications of the Annex shall be made by direct agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties. Such modification would be effective from the date of the apporoval of the aeronautical authorities.

Article 18

MULTILATERAL CONVENTION

This Agreement and its Annex will be amended so as to conform with any multilateral convention which may become binding on both Contracting Parties.

Article 19

DENOUNCIATION

Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to denounce this Agreement; such notice shall be communicated simultaneously to the International Civil Aviation Organization. The Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to denounce is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 20

REGISTRATION

This Agreement and any amendment thereto shall be registred with the International Civil Aviation Organization.

Article 21

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall be applied provisionally from the date of signature. It shall be approved according to the constitutional requirements of each Contracting Party and shall enter into force on the date of an exchange of diplomatic notes confirming that all the constitutional procedures required for the entry into force of this Agreement by each Contracting Party bave been completed.

2. The Air Transport Agreement between the Grand Duchy of Luxembourg and the SFR Yugoslavia, signed in Belgrad on 9 April 1960, will no longer be applied in the relation between the Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Croatia after entry into force of the present Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE in two originals at Dubrovnik on this 24 th day of July, 1996 in the English language.

FOR THE GOVERNMENT                 FOR THE GOVERNMENT

OF THE REPUBLIC OF                       OF THE GRAND DUCHY

CROATIA                                                 OF LUXEMBOURG

Dr. Mate Granić,                                           Jacques Poos,

Deputy Prime Minister                             Deputy Prime Minister and

and Minister of Foreign                            Minister of Foreign Affaris

Affairs of the Republic                                of the Grand Duchy of

of Croatia                                                         Luxembourg


ANNEX

I. Routes on which scheduled international air services will be operated in both directions by the designated airline of the Republic of Croatia:

Points in the Republic of Croatia - Intermediate Points: - Points in Luxembourg: - Points beyond:

II. Routes on which scheduled international air services will be operated in both directions by the designated airline of Luxembourg:

Points in Luxembourg: - Intermediate Points: - Points in the Republic of Croatia: - Points beyond:

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.

Klasa: 334-01/95-01/16
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 3. rujna 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.