Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVOJ I REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROJEKT 1279 (1998.) - OBNOVA ŠKOLA U ISTOČNOJ SLAVONIJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i Republike Hrvatske za Projekt 1279 (1998.) - obnova škola u istočnoj Slavoniji, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 25. rujna 1998.

Broj: 081-98-1762/1
Zagreb, 30. rujna 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU FONDA VIJEĆA EUROPE ZA SOCIJALNI RAZVOJ I REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROJEKT 1279 (1998.) - OBNOVA ŠKOLA U ISTOČNOJ SLAVONIJI

Članak 1.

Potvrđuje se Okvirni ugovor o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i Republike Hrvatske za Projekt 1279 (1998.) - obnova škola u istočnoj Slavoniji, potpisan u Parizu, 16. srpnja 1998., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i Republike Hrvatske za Projekt 1279 (1998.) - obnova škola u istočnoj Slavoniji, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

OKVIRNI UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU FONDA ZA SOCIJALNI RAZVOJ VIJEĆA EUROPE I REPUBLIKE HRVATSKE

FOND ZA SOCIJALNI RAZVOJ VIJEĆA EUROPE

(u daljnjem tekstu »Fond«), Pariz, s jedne

i Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu »Zajmoprimatelj«), s druge strane,

S obzirom na zahtjev Vlade Republike Hrvatske od 23. veljače 1998. godine,

S obzirom na odluku Administrativnog vijeća Fonda br. 1424 (1997.),

S obzirom na Treći dodatni protokol Općem ugovoru o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe,

S obzirom na članke Pravila o zajmovima od 6. listopada 1970. godine

USUGLASILI SU SE OKO SLJEDEĆEG:

Članak 1.

Ovaj se zajam dodjeljuje u skladu s općim uvjetima važećih Fondovih Pravila o zajmovima te posebnim uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom i njegovim dodacima.

Članak 2.: Projekt

Fond dodjeljuje Zajmoprimatelju, a potonji prihvaća zajam za djelomično financiranje Fonda/Projekta 1279 (1998.) koji je Administrativno vijeće Fonda odobrilo 26. ožujka 1998., a u svezi s djelomičnim financiranjem obnove školskih objekata u istočnoj Slavoniji.

Fond dodjeljuje ovaj zajam imajući u vidu obvezu koju Zajmoprimatelj preuzima u smislu njegovog korištenja isključivo za financiranje projekta opisanog u dodatku 1 te provedbe dotičnog projekta sukladno uvjetima čije su potankosti iznesene u rečenom dodatku.

Sve promjene u načinu korištenja zajma koje nisu odobrene od strane Fonda mogu dovesti do suspenzije, otkazivanja ili zahtjeva za trenutačnom otplatom zajma, a prema uvjetima navedenim u članku 13. Pravila o zajmovima.

Članak 3.: Zajam

3.1. Financijski uvjeti

Iznos odobrenog zajma jednak je: 67.368.000 kuna (šezdesetsedammilijunatristošezdesetosamtisuća kuna)

Svaki obrok zajma daje se na razdoblje od najviše deset godina, uz petogodišnje razdoblje počeka. Glavnica, kamatna stopa, valuta, trajanje i datum isplate za svaki se obrok utvrđuju međusobnim dogovorom između Zajmoprimatelja i Fonda, i to putem ovjerenog teleksa ili telefaksa. Zajmoprimatelj pravodobno obavješćuje Fond o broju računa na koji će se obavljati isplate. Kamate za svaki obrok zajma subvencioniraju se putem Fondovog Selektivnog povjerbenog računa, i to u visini do 50 baznih poena (0,5%). Međutim, u slučaju da je kamatna stopa prije subvencioniranja niža od 0,5%, kamata se subvencionira u visini jednakoj dotičnoj kamatnoj stopi.

3.2. Isplata

Kao dopuna ovom Okvirnom ugovoru, Zajmoprimatelj i Fond, za svaki obrok i u trenutku njegove isplate, utvrđuju Dodatni ugovor u kojem su naznačene potankosti dotične isplate (dodatak 2).

Isplata obroka prema ovom Okvirnom ugovoru o zajmu uvjetovana je odobrenjem Zajmoprimateljevog programa posebnih mjera vezanih uz povratak i prava izbjeglica u istočnoj Slavoniji, uključujući predviđene rokove, a koje odobrenje izdaje Povjerenstvo za članak 11. Erdutskog sporazuma, kao i zadovoljavajućom provedbom rečenog programa. Odobrenje izdaje.

3.3. Puštanje zajma u tečaj

U cilju puštanja zajma u tečaj, Zajmoprimatelj je Fondu dužan pravodobno dostaviti vlastitu mjenicu uz svaki obrok zajma (dodatak 3).

Vlastita mjenica izdaje se i plaća u valuti obroka zajma.

3.4. Domicil

Svi iznosi dospjeli na teret Zajmoprimatelja prema ovom zajmu plaćaju se Fondu u valuti svakog obroka, i to onoj banci i na onaj broj računa o kojem je Fond dužan obavijestiti Zajmoprimatelja u vrijeme plaćanja svakog obroka, pri čemu Banka koju je Zajmoprimatelj zadužio za obavljanje isplate upućuje Fondu obavijest putem teleksa ili telefaksa najmanje pet radnih dana prije svake takve isplate.

3.5. Datumi

Odredbe članka 3. podliježu sporazumu o »modificiranom radnom danu« čija se definicija nalazi u dodatku 4 ovome Ugovoru (»radni dan« u zemlji valute).

Članak 4.: Praćenje zajma i projekta

4.1. Korištenje zajma

Zajmoprimatelj mora koristiti svaki obrok za financiranje projekta u roku od 6 mjeseci po njegovoj isplati od strane Fonda.

4.2. Provedba projekta

Zajmoprimatelj će posvetiti svu dužnu pažnju te savjesno primjenjivati sva uobičajena sredstva, posebice financijska, tehnička, socijalna i upravljačka, kao i ona koja se odnose na zaštitu okoliša, a koja su potrebna za primjerenu provedbu projekta.

Prije provedbe projekta, Zajmoprimatelj je posebice dužan zajamčiti da su na raspolaganju sva u tom smislu potrebita prava vezana uz financiranje, zemljište i nekretnine te da su cjelokupna imovina i svi objekti trajno osigurani i održavani.

Nadalje, Zajmoprimatelj se obvezuje da:

- je projekt u skladu sa svim relevantnim konvencijama Vijeća Europe,

- projekt poštuje sve zahtjeve glede zaštite okoliša, na temelju relevantnih međunarodnih konvencija, te da se posebna pozornost posvećuje pitanju zbrinjavanja i odlaganja medicinskog otpada,

- djelomično financiranje od strane Fonda ne prelazi 50% od ukupne vrijednosti projekta, ne računajući poreze, kamate i druge financijske troškove,

- ulaganja veća od protuvrijednosti od 10 milijuna ECU-a podliježu međunarodnom pozivu na prikupljanje ponuda.

4.3. Zajmoprimateljeva izvješća

4.3.1. Izvješća o napredovanju projekta

Svakih šest mjeseci, od isplate zajma do završetka cjelokupnog projekta, Zajmoprimatelj upućuje Fondu izvješća s pojedinostima o:

- stanju iskorištenosti zajma,

- napredovanju plana financiranja projekta,

- napredovanje samog projekta,

- upravljanju projektom.

U dodatku 5 naznačeni su postupci vezani uz ovo izvješće, a posebice obrasci tablica za praćenje koje obavezno moraju biti uključene u izvješće.

4.3.2. Izvješće o završetku projekta

Po završetku projekta, Zajmoprimatelj u konačnom izvješću predočuje njegove gospodarstvene, financijske i socijalne učinke, kao i učinke na okoliš.

4.4. Dostavljanje informacija fondu

Zajmoprimatelj vodi računovodstvenu evidenciju vezanu uz projekt u skladu s međunarodnim standardima, a koja evidencija u svakom trenutku ima pokazivati stupanj napredovanja projekta i evidentirati sve obavljene poslove te u financijskom pogledu navoditi sve radove, robe i usluge koje se financiraju uz pomoć ovoga zajma.

Zajmoprimatelj se obvezuje susretljivo prihvatiti svaku opravdanu misiju prikupljanja informacija koju obavljaju djelatnici Fonda ili vanjski savjetnici koje isti angažira te pružiti svu potrebitu suradnju u svezi s takvom misijom, omogućavajući svaki možebitni posjet lokaciji projekta. Poglavito, Fond bi mogao po vlastitome izboru, a o trošku zajmoprimatelja, angažirati jednog ili više savjetnika za reviziju računovodstvene dokumentacije projekta na samome licu mjesta u slučaju da Zajmoprimatelj propusti ispuniti koju od svojih obveza prema ovome zajmu.

Članak 5.: Prestanak Zajmoprimateljevih obveza

Plaćanje dospjelog iznosa naznačenog na vlastitoj mjenici oslobađa Zajmoprimatelja od njegovih obveza kako je utvrđeno člankom 3.

Po urednom plaćanju punog iznosa glavnice ovoga zajma, kao i svih kamata i ostalih troškova koji iz istog proizlaze, a poglavito iznosa iz članka 6. i 7. ovog Ugovora, Zajmoprimatelj je u cijelosti oslobođen svojih obveza prema Fondu, s iznimkom obveza navedenih u članku 4.

Članak 6.: Zatezna kamata

Bez obzira na sve ostale nadoknade koje Fondu stoje na raspolaganju sukladno ovom Ugovorom i Pravilima o zajmovima, odnosno na neki drugi način, ukoliko Zajmoprimatelj ne plati sve kamate ili koji drugi iznos plativ na temelju ovog Ugovora do naznačenog datuma dospijeća, Zajmoprimatelj je dužan platiti dodatnu kamatu na dospjeli i nepotpuno isplaćeni iznos, i to po jednomjesečnoj LIBOR-stopi za valutu zakašnjelog plaćanja, a koja se obračunava s datumom dospijeća (ukoliko se radi o suboti, nedjelji ili danu kada banke ne rade, onda prvi slijedeći dan) u 11 sati (po londonskom vremenu), plus 2,5% godišnje, s datumom dospijeća ovog iznosa do datuma stvarnog plaćanja. Primjenjiva jednomjesečna LIBOR-stopa ažurira se svakih 30 dana.

Članak 7.: Povezani troškovi

Zajmoprimatelj snosi troškove svih vrsta pristojbi i poreza, dospjelih i plaćenih, te sve troškove koji proizlaze iz zaključivanja, izvršenja, poništenja, otkazivanja ili suspenzije ovog Ugovora, bilo u cijelosti ili djelomično, odnosno iz davanja jamstva ili refinanciranja dodijeljenog zajma, zajedno sa svim sudskim i drugim ispravama proizašlim iz ovog Ugovora.

Međutim, odredbe članka 25. poglavlja 4. Fondovih Pravila o zajmovima primjenjuje se u vezi s troškovima arbitražnog postupka spomenutog u rečenom poglavlju 4.

Članak 8.: Instrumenti osiguranja duga

Zajmoprimatelj izjavljuje da nije preuzeo niti će preuzeti ikoju obvezu koja bi nekoj trećoj strani dala povlašteni položaj, preferencijalno pravo na isplatu, odnosno kolateral ili jamstvo bilo koje naravi koje bi trećim stranama moglo dati veća prava (u daljnjem tekstu »instrument osiguranja duga«).

Ukoliko je takav instrument osiguranja duga ipak uspostavljen u korist neke treće strane, Zajmoprimatelj je suglasan uspostaviti ili osigurati istovjetni instrument osiguranja duga u korist Fonda ili, u slučaju da je onemogućen u tome, jednakovrijedni instrument osiguranja duga te se pobrinuti za uspostavu istoga otplate u korist Fonda.

Nepridržavanje ovih odredaba predstavlja slučaj neispunjavanja obveze sukladno članku 13.-h poglavlja 3. Fondovih Pravila o zajmovima te može dovesti do suspenzije, otkazivanja ili zahtjeva za trenutačnom otplatom zajma. Ukoliko jamac povuče svoje jamstvo dano u svezi s Zajmoprimateljem, primjena ove odredbe također je opravdana.

Članak 9.: Odnosi s trećim stranama

Zajmoprimatelj se ne može pozvati ni na koju činjenicu koja se, u okvirima korištenja zajma, odnosi na njegove odnose s trećim stranama, a u cilju potpunog ili djelomičnog izbjegavanja obveza koje proizlaze iz ovog Ugovora.

Fond ne može biti uključen u sporove do kojih bi moglo doći između Zajmoprimatelja i trećih strana, a troškove bilo koje prirode koje je Fond pretrpio uslijed bilo kojeg takvog razloga, a posebice sve pravne i sudske troškove, snosi Zajmoprimatelj.

Članak 10.: Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu s danom njegove ratifikacije od strane Hrvatskoga državnog sabora.

Članak 11.: Mjerodavno pravo

Ovaj Ugovor i prenosivi instrumenti osiguranja duga vezani uz isti uređeni su Fondovim Pravilima navedenim u odredbama članka 1., stavak 3. Trećeg dodatnog protokola od 6. ožujka 1959. godine, koji predstavlja dopunu Općem sporazumu o povlasticama i imunitetu Vijeća Europe od 2. IX. 1949. godine i, drugotno, ukoliko to bude potrebno, francuskim zakonima.

Svi sporovi između ugovornih strana podliježu arbitražnom postupku sukladno uvjetima postavljenim u poglavlju 4. Fondovih Pravila o zajmovima.

Članak 12.: Tumačenje ugovora

Zajmoprimatelj izjavljuje da je uzeo u obzir Fondova Pravila o zajmovima te da je zaprimio primjerak istih.

U slučaju proturječnosti između bilo koje odredbe Fondovih Pravila o zajmovima i bilo koje odredbe ovog Ugovora, prevagu ima potonja.

Naslovi stavaka, članaka i poglavlja ovog Ugovora ne služe za njegovo tumačenje.

Ni u kojem se slučaju ne može pretpostaviti da se je Fond prešutno odrekao bilo kojeg prava koje mu je dodijeljeno ovim Ugovorom.

Članak 13.: Izvršenje arbitražne presude

Ugovorne strane suglasne su da neće iskoristiti niti jednu povlasticu, imunitet ili zakonsko pravo pred bilo kojim sudbenim ili kakvim drugim nadležnim tijelom, bilo domaćim ili međunarodnim, a u cilju suprotstavljanja provedbi arbitražne presude donesene sukladno uvjetima postavljenim u poglavlju 4. Fondovih Pravila o zajmovima.

Članak 14.: Izjave i jamstva

Zajmoprimatelj izjavljuje i jamči:

- da su ga njegova nadležna tijela ovlastila da sklopi ovaj Ugovor te da su potpisniku (potpisnicima) dala ovlasti za isto, a sukladno zakonima, uredbama, propisima i drugim tekstovima koji se na njega primjenjuju;

- da sastavljanje i zaključivanje ovog Ugovora nije u suprotnosti sa zakonima, uredbama, propisima i ostalim tekstovima koji se na njega primjenjuju te da su pribavljena sva dopuštenja, dozvole i ovlasti nužne za isto te će ostati na snazi tijekom cijelog razdoblja zajma.

O svim izmjenama u svezi s gore navedenim izjavama i jamstvima Fond mora biti bezodvlačno obavješćivan tijekom cijelog razdoblja zajma, te mu valja dostaviti svu prateću dokumentaciju glede istih.

Članak 15.

Ovaj je Ugovor sastavljen u 2 izvorna primjerka, od kojih se svaki smatra jednako valjanim. Svaka ugovorna strana zadržava po jedan izvorni primjerak ugovora.

Pariz, 16. srpnja 1998.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Vladimir Matek,

opunomoćeni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe

Za FOND ZA SOCIJALNI RAZVOJ VIJEĆA EUROPE

Raphaël Alomar

guverner

Dodatak 1

SINTEZA PROJEKTA

I

    ______________________________________________________________
    Fond/Projekt          1279 (1998)

    Korisnik:            Ministarstvo obnove 
                         i razvitka Republike Hrvatske

    Zajmoprimatelj:         Republika Hrvatska

    Odobrenje izdalo
    Administrativno vijeće:     26.ožujka 1998.

    Odobreni iznos:         67,368,000 kuna
    ______________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________________
    Područje intervencije: Pomoć izbjeglicama
    ______________________________________________________________________________________ 
    Planirani radovi:    Sanacija i izgradnja obrazovne 
                infrastrukture u cilju ubrzavanja 
                reintegracije istočne Slavonije, 
                poticanja povratka prognanika i 
                izbjeglica te osiguravanja uvjeta 
                za ostanak mjesnog stanovništva u 
                regiji.
                Planirani radovi uključuju popravak
                i/ili obnovu (izgradnju), opremanje 
                i namještanje 33 osnovne škole 
                i jedne srednje škole 
                (uključujući dvije sportske dvorane)
                N. B. Izgradnja/obnova škola 
                neće imati štetne utjecaje na 
                okoliš. Posebna će se pozornost 
                obratiti sustavima grijanja i 
                obnovi kanalizacijske mreže.
    ______________________________________________________________________________________ 
    Lokacije:        Škole su smještene u istočnoj 
                Slavoniji, u Osječko-baranjskoj 
                (13 škola) i Vukovarsko-srijemskoj 
                (21 škola) županiji.
    ______________________________________________________________________________________ 
    Ukupna vrijednost    Ukupna vrijednost projekta (uključujući 
        projekta:    potencijalne troškove iznosi
                134.736.000 kuna
    ______________________________________________________________________________________ 
    Troškovi raspoređeni  (milijuna kuna)
    glavnim proračunskim      Izgrad-     pop-      opre-      Ukup-
    stavkama:            nja       ravci      ma       no
        Vukovarsko-
        srijemska        46,2      24,5      15,0      85,7
        
        Osječko-
        baranjska        5,2       34,1      9,7       49,0
        
        UKUPNO         51,4      58,6      24,7      134,7
                    (38%)      (44%)      (18%)
    
    Financiranje:          Fond      67.368.000 kuna         (50%)  
                    Vlada      67.368.000 kuna         (50%)
                    UKUPNO     134.736.000 kuna        (100%)
    ______________________________________________________________________________________ 
    Napredovanje radova u      %
    vrijeme prvobitnog pod-
    nošenja zahtjeva za zajam
    ______________________________________________________________________________________ 
    Vremenski rok izvođenja     Od veljače 1998. do kolovoza 1999.
    radova:
    ______________________________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    Predviđeni socijalni      1. Sanacija i obnova (izgradnja) 
    učinci:             obrazovne infrastrukture u cilju 
                        ubrzavanja reintegracije istočne
                        Slavonije, poticanja povratka 
                        prognanika i izbjeglica te 
                        osiguravanja uvjeta za ostanak 
                        mjesnog stanovništva u regiji.
                        2. Jamac normalnog školovanja za 
                        učenike svih manjina, te pružanje
                        jednakih mogućnosti i standarda 
                        koji su prisutni u ostalim dijelovima 
                        zemlje.
                        3. Osiguravanje regulatornog okvira 
                        za učitelje te zapošljavanje u stalni 
                        radni odnos učitelja koji trenutačno 
                        rade na privremenoj osnovi.
                        4. Organiziranje seminara za stručno 
                        osposobljavanje i specijalizaciju 
                        učitelja.
    _____________________________________________________________________

Dodatak 2

FOND SOCIJALNOG RAZVOJA VIJEĆA EUROPE

DODATNI UGOVOR

Okvirnom ugovoru od 16. srpnja 1998. godine

između

FONDA ZA SOCIJALNI RAZVOJ VIJEĆA EUROPE

( u daljnjem tekstu »Fond«) i

REPUBLIKE HRVATSKE

( u daljnjem tekstu »Zajmoprimatelj«)

Ovaj Dopunski ugovor i Obrazac ugovora određuju uvjete za ŠbrojĆ obrok s obzirom na članak 3. rečenog Obrasca ugovora.

Iznos: ŠvalutaĆ Šiznos u brojkamaĆ

Rok zajma: ŠtrajanjeĆ

Vrijednost isplate: 100%

Vrijednost otplate: 100%

Isplata kamata: Polugodišnja

Kamatna stopa: Šfiksna/promjenjivaĆ

Način određivanja

broja dana za

kamatni izračun: Šstvarni broj dana / 360 za kamatnu stopu temeljenu na LIBOR-u / 30/360 za fiksnu kamatnu stopuĆ

Datum isplate: Šdatum isplateĆ

Brojevi računa za

doznaku isplate: ŠBroj i podaci o Zajmoprimateljevom računuĆ

ŠTekst koji se odnosi na gore spomenute uvjete zajmaĆ

Ove odredbe podliježu sporazumu o »modificiranom sljedećem radnom danu«, čija je definicija sadržana u Dodatku 4 Okvirnome ugovoru, koji su Fond i Zajmoprimatelj potpisali 16. srpnja 1998. godine.

U cilju podizanja ovog obroka zajma, Zajmoprimatelj će pravodobno poslati Fondu vlastitu mjenicu na iznos koji odgovara iznosu ovog obroka ŠDodatak 3Ć.

Pariz, ŠdatumĆ Pariz, ŠdatumĆ

Za Fond socijalnog Za Republiku Hrvatsku

razvoja Vijeća Europe

Guverner------------------------------------------------------Dodatak 2-2

                                               PLAN OTPLATE
        (10.0       /Ed )
    _______________________________________________________________________________________
    Korisnik zajma:
    Valuta:             Iznos:
    Kamatna stopa:         Cijena izdavanja:
    Datum valute:          Trajanje:        mjeseci
    Datumi     Preostali pla- Kapital koji      Plativa     Iznos na da-
    dospijeća:   tivi kapital  treba otplatiti     kamata     tum dospijeća    UKUPNO:
    _______________________________________________________________________________________

Dodatak 3

VLASTITA MJENICA

<VALUTA><IZNOS> <DATUM.ZAJAM>

ZA PRIMLJENU VRIJEDNOST, niže potpisani:

Š - - Ć

ovom vlastitom mjenicom obvezuje se na plaćanje Fondu za socijalni razvoj Vijeća Europe ili kome drugome, iznos glavnice od:

<IZNOS.SLOVIMA><IVALUTA.SLOVIMA>,

u obrocima i uz kamatu na ovdje naznačene datume.

Na te datume obavit će se plaćanje ukupnog iznosa, kako je ovime predviđeno, a koji iznos uključuje obrok dospio na ime glavnice te kamatu na neplaćeni ostatak glavnice.

Datum Iznos

<DATUM> <IZNOS.VALUTA>

Gore navedeni iznosi isplaćuju se:

<BANKA, ISPLATA>, <ADRESA ISPLATNE BANKE>,

a u korist Fonda za socijalni razvoj Vijeća Europe, bez odbitaka za ili na račun bilo kojih postojećih ili budućih poreza, pristojbi ili kakvih drugih davanja nametnutih ili obračunatih na ovu mjenicu ili na prihode od iste, a od strane ili u okviru:

Š - - Ć

ili bilo kojih političkih ili poreznih odjela istog/iste.

Ova vlastita mjenica povezana je sa zajmom koji Fond za socijalni razvoj Vijeća Europe dodjeljuje:

Š - - Ć,

dana <DATUM.ZAJAM>.

U slučaju neispunjavanja obveze pravodobne i potpune isplate svih kamata na ime ove mjenice, cjelokupna glavnica i kamate po istoj do datuma plaćanja odmah dospijevaju i postaju plative po izboru i na zahtjevu trasata.

Ukoliko trasat ne ostvari neko od svojih prava koja proizlaze iz ove mjenice, to ni u kojem slučaju ne predstavlja odreknuće od bilo kojeg od njegovih prava u tom ili bilo kojem drugom trenutku.

ŠZAJMOPRIMATELJĆ


Dodatak 4

KONVENCIJA O MODIFICIRANOM SLJEDEĆEM RADNOM DANU

(Navod:)

Stavak 4.12. Konvencije o radnom danu. (a) Pojam »konvencija o radnom danu« odnosi se na usklađivanje bilo kojeg bitnog nadnevka u slučaju da isti u suprotnom pada na dan koji nije radni. Sljedeći pojmovi, kada se koriste u svezi s pojmom »konvencija o radnom danu« i nekim nadnevkom, znače da će se izvršiti usklađivanje ukoliko bi dotični nadnevak u suprotnom padao na dan koji nije radni, i to na način da:

(i) ...(tekst izostavljen)...

(ii) ukoliko se navode pojmovi »modificirani slijedeći« ili »modificirani«, taj će nadnevak biti prvi sljedeći dan koji predstavlja radni dan, osim ako taj dan ne pada tijekom sljedećeg kalendarskog mjeseca, u kojem će slučaju taj dan biti prvi prethodni dan koji predstavlja radni dan; i

(iii) ...(tekst izostavljen)...

(b) ...(tekst izostavljen)...

(Završetak navoda)

(»International Swap Dealers Association Inc. 1991. Definitions«)


Dodatak 5

FOND ZA SOCIJALNI RAZVOJ - VIJEĆE EUROPE

ZEMLJA: Hrvatska Datum izvješća o aktivnostima

PROJEKT: F/P 1279 (1998)

STVARNO NASTALI IZDACI U LOKALNOJ VALUTI

    __________________________________________________________________________________   
    OBJEKTI I PRORAČUNSKA      1998.      UKUPNA     NAPOMENA O
        STAVKA         (do datuma   UTROŠENA    MODIFIKACIJAMA
                    izvješća)    SREDSTVA
    __________________________________________________________________________________   
    Vukovarsko-srijemska županija
        * izgradnja 11 škola
        * popravak 10 škola
        * opremanje
    
    Osječko-baranjska županija
        * izgradnja 1 škole
        * popravak 12 škola
        * opremanje
    __________________________________________________________________________________   
    UKUPNI IZDACI
    (sadašnje cijene) 
    __________________________________________________________________________________
    EFEKTIVNA STOPA INFLACIJE                    UKUPNI IZNOSI:
        (%)
                                    izgradnja 12 škola
                                    popravak 22 škole
    __________________________________________________________________________________


FOND ZA SOCIJALNI RAZVOJ - VIJEĆE EUROPE

ZEMLJA: Hrvatska TROŠKOVI Datum izvješća o aktivnostima

PROJEKT: F/P 1279 (1998)

PROCJENA PLANIRANIH IZDATAKA U LOKALNOJ VALUTI

                        1998.          UKUPNI UKUPNI UKUPNI     Izdaci nasta-
    OBJEKTI I PRORAČUNSKA      (procjena    1999.  BUDUĆI NASTALI TROŠKOVI        li/ukupni trošak        NAPOMENE O
    STAVKA             izdataka do       IZDACI IZDACI KOMPONENTE       komponente (%)     MODIFIKACIJAMA
                        kraja godine)          (A)   (B)   (A)+(B)     (B)/(A)+(B)
    
    Vukovarsko-srijemska županija
        * izgradnja 11 škola
        * popravak 10 škola
        * opremanje
    
    Osječko-baranjska županija
        * izgradnja 1 škole
        * popravak 12 škola
        * opremanje
    
    UKUPNA PROCJENA IZDATAKA
        (bazna cijena)
    
    TEHNIČKI POTENCIJALNI IZDACI                                       UKUPNO:            * izgradnja 12 škola
         (%)                                                                  * popravak 22 škole
    
    STOPA INFLACIJE (%)
    
    UKUPNI PROCIJENJENI IZDACI
      (sadašnje cijene)


FOND ZA SOCIJALNI RAZVOJ - VIJEĆE EUROPE

ZAJMOVI KOJE JE DODIJELIO FOND

ZEMLJA: Hrvatska Datum izvješća o aktivnostima

PROJEKT: F/P 1279 (1998)

ODOBRENI ZAJAM: 67.368.000 HRK

UDIO FONDA U

UKUPNOM TROŠKU: 50%

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
                IZNOS          PROTUVRIJ.   IZNOS  
                ISPLAĆENOG       DEVIZNI ISPLAĆENOG           DATUM      PRENESEN    DEVIZNI     ISKORIŠTE-
        DATUM      OBROKA     TEČAJ      OBROKA IME       PRIJENOSA    NA       TEČAJ          NOST ZAJMA       NAPOMENE O
    Br.   PLAĆANJA    (strana     (na datum    (lokalna    IZVOĐAČA    NA       IZVOĐAČA    (na datum         (%)     MODIFIKACIJAMA
                valuta)     plaćanja)    valuta)         IZVOĐAČA    (lokalna    prijenosa)
                                                            valuta) 
    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dio za internu upotrebu Fonda

Dio koji treba ispuniti Zajmoprimatelj

Tablica 5-3

FOND ZA SOCIJALNI RAZVOJ - VIJEĆE EUROPE

ZEMLJA: Hrvatska Datum izvješća o aktivnostima

PROJEKT: F/P 1279 (1998)

IZVORI SREDSTAVA
Struktura primljenih financijskih sredstava


    ______________________________________________
    SREDSTVA    VLADA      NAPOMENE O
    FONDA              MODIFIKACIJAMA


    ______________________________________________
FOND ZA SOCIJALNI RAZVOJ - VIJEĆE EUROPE

ZEMLJA: Hrvatska Datum izvješća o aktivnostima

PROJEKT: F/P 1279 (1998)

PLAN RADA I NAPREDOVANJE RADOVA
(DIJAGRAM)

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                     
                                                                                         %
                                                                                        DOVRŠENIH    NAPOMENE O
    OBJEKTI I PRORAČUNSKE      1. tromj.    2. tromj.    3. tromj.    4. tromj.    1. tromj.    2. tromj.    3. tromj.    4. tromj.    RADOVA MODIFI-
        STAVKE         1998.      1998.      1998.      1998.      1999.      1999.      1999.      1999.      (u fizičkom   KACIJAMA
                                                                                        pogledu)
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
    Vukovarsko-srijemska županija
        * izgradnja 11 škola 
        * popravak 10 škola
        * opremanje
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
    Osječko-baranjska županija
        * izgradnja 1 škole
        * popravak 12 škola
        * opremanje
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UKUPNO: izgradnja 12 škola

popravak 22 škole

-------------------------- Prvobitni plan rada

- - - - - - - - - - - - - - - - Revidirani plan rada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dovršeni radovi


FOND ZA SOCIJALNI RAZVOJ - VIJEĆE EUROPE

ZEMLJA: Hrvatska Datum izvješća o aktivnostima

PROJEKT: F/P 1279 (1998)

FIZIČKI I DRUŠTVENI CILJEVI

                    FIZIČKI I DRUŠTVENI
    OPIS PREDVIĐENIH        POKAZATELJ PREMA VRSTI             PREDVIĐENI CILJEVI   OSTVARENI        KOMENTARI O
    RADOVA             RADNE STAVKE                              CILJEVI     MODIFIKACIJAMA
    
    Vukovarsko-srijemska županija  obuhvaćeno pučanstvo
                        broj učenika: 3200
        * izgradnja 11 škola  broj učitelja: 392
                        broj učionica
        * popravak 10 škola   učenici/učionica                podaci nisu dostavljeni
                        odnos učenici/učitelj
        * opremanje           prostorne norme (površina/učenik,
                        površina/učionica itd.)
    
    Osječko-baranjska županija   obuhvaćeno pučanstvo
                        broj učenika: 2885
        * izgradnja 1 škole   broj učitelja: 592           podaci nisu dostavljeni
                        broj učionica  
        * popravak 12 škola   učenici/učionica
                        odnos učenici/učitelj
        * opremanje           prostorne norme (površina/učenik,
                        površina/učionica itd.)
    
    UKUPNO:
        * izgradnja 12 škola  Trenutačni br. učenika: 6805      podaci nisu dostavljeni
        * popravak 22 škole   Trenutačni br. djelatnika: 984


Dio za internu upotrebu u Fondu

Dio koji ispunjava Zajmoprimatelj

Tablica 5-6
FRAMEWORK LOAN AGREEMENT BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVELOPMENT FUND AND THE REPUBLIC OF CROATIA

The COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVELOPMENT FUND (hereinafter called the »Fund«), Paris, on the one hand,

And the Republic of Croatia, (hereinafter called the »Borrower«), on the other hand;

Having regard to the application of the Government of the Republic of Croatia dated on February 23, 1998;

Having regard to the Resolution of the Administrative Council of the Fund: 1424 (1997);

Having regard to the Third Additional Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe;

Having regard to the articles of the Loan Regulations of the Fund dated October 6, 1970.

HAVE AGREED UPON THE FOLLOWING:

Article 1

This loan is granted under the general conditions of the current Loan Regulations of the Fund and under the special conditions fixed by this agreement and its appendices.

Article 2: The Project

The Fund grants to the Borrower, who accepts, a loan for the partial financing of the Fund/Project 1279 (1998) approved by the Fundžs Administrative Council on March 26, 1998, concerning the partial financing of the reconstruction of school facilities in Eastern Slavonia.

This loan is granted by the Fund in consideration of the commitment that the Borrower is making to apply it solely to financing the project described in Appendix 1, and to carry out such project under the conditions which are detailed in the said Appendix.

Any change to the way the loan is applied that has not received the Fundžs approval may lead to the suspension, cancellation or immediate repayability of the loan, under the terms of Article 13 of the Loan Regulations.

Article 3: The Loan

3.1. Financial conditions

The amount of the loan granted is equivalent to: HRK 67 368 000 (Sixty seven milion, three hundred sixty eight thousand Croatian Kunas)

Each instalment of the loan shall be for a period of no more than ten years, with the five years grace period. The principal, interest rate, currency, duration and disbursement date shall be decided by mutual agreement, for each instalment, between the Borrower and the Fund by confirmed telex or fax. The account to which the disbursements shall be paid, shall be communicated in due time to the Fund by the Borrower. The interest rate for each loan instalment will be subsidised through the Fundžs Selective Trust Account up to 50 basis points (0.5 %). However, in case the interest rate before subsidising would be below 0.5%, the subsidy shall be equivalent to that interest rate.

3.2. Disbursement

A Supplementary Agreement to the present Framework Agreement specifying the details will be determined between the Borrower and the Fund, for each instalment at the time of its disbursement (Appendix 2).

Disbursement of instalments under the present Framework Loan Agreement shall be conditional upon the approval by the »Commission of Article 11 of the ERDUT Agreement« of the Borroweržs programme of specific measures, including a time schedule, concerning refugeesž return and rights in Eastern Slavonia and satisfactory implementation of the said programme.

3.3. Mobilisation

In order to mobilise the loan, the Borrower shall send to the Fund in due time a Promissory Note corresponding to each instalment (Appendix 3).

The Promissory Note is made out and payable in the currency of the instalment.

3.4. Domicile

All the sums due by the Borrower under this loan are payable to the Fund in the currency of each instalment to the bank and account number communicated to the Borrower by the Fund at the time of each instalment, with telex or fax notice to be sent to the Fund by the Bank charged by the Borrower with payment, at least five working days before each payment.

3.5. Dates

The provisions of Article 3 are subject to the agreement »Modified Following Business Day«, the definition of which is to be found in Appendix 4 to the present agreement (»Business Day« in the country of the currency).

Article 4: Monitoring the loan and the project

4.1. Use of the loan

Each instalment must be used by the Borrower for financing the project within 6 months after its disbursement by the Fund.

4.2. Implementation of the project

The Borrower shall apply al care and diligence, and shall exercise all typically used means, in particular financial, technical, social, and managerial means and those concerning environmental protection, which shall be necessary for the proper implementation of the project.

In particular, it shall ensure - before the project is implemented - that all the financing, land and real property rights which are necessary therefor are available and that all assets and plant are permanently insured and maintained.

The Borrower undertakes, moreover, that:

- the project complies with the relevant Council of Europe conventions;

- the project respects the environment, on the basis of relevant international conventions, and in particular special attention shall be paid to the issue of medical waste treatment and disposal;

- partial financing by the Fund does not exceed 50% of the total cost of the project, excluding taxes, interest and financial charges.

- investments higher that the countervalue of 10 million ECU shall be subject to international calls for tender.

4.3. Borroweržs Report

4.3.1. Project progress reports

Every six months, from the disbursement of the loan up until the completion of the entire project, the Borrower shall send to the Fund a report detailing:

- the state of use of the loan;

- the progress of the projectžs financing plan;

- the progress of the project itself;

- project management details.

Appendix 5 specifies the procedures concerning this report, and in particular the model monitoring tables that must, as a minimum, be included.

4.3.2. Project completion report

At the completion of the entire project, the Borrower shall present in a final report, the projectžs economic, financial, social and environmental effects.

4.4. Information provision to the Fund

The Borrower shall keep accounting records concerning the project, which shall be in conformity with international standards, which shall show, at any point, the projectžs state of progress, and which shall record all operations made, and financially identify works, goods and services financed with the help of the present loan.

The Borrower undertakes to favourably receive any reasonable information missions carried out by employees of the Fund or outside consultants hired by the Fund, and to provide all the necessary cooperation for their information mission, by facilitating any possible visits to the site of the project. In particular, the Fund may have an on-site audit of the projectžs accounting carried out by one or more consultants of its choice at the Borroweržs expense in the case of default by the Borrower in respect of any of its obligations under the present loan.

Article 5: The end of the Borroweržs obligations

The payment of the due amount stipulated on the Promissory Note releases the Borrower from its obligations as defined in Article 3 above.

Afer the full sum of the principal of this loan, and all interest and other expenses resulting therefrom, in particular those sums under Articles 6 and 7 below, have been duly paid, the Borrower shall be fully released from its obligations towards the Fund, with the exception of those set out in Article 4 above.

Article 6: Interest for delay

Notwithstanding any other recourse available to the Fund under the present agreement and the Loan Regulations, or otherwise, if the Borrower does not pay all interest or any other sum payable under the present agreement at the latest on the due date specified, the Borrower must pay additional interest on the sum due and not fully paid, at the one-month LIBOR rate for the currency of the late payment as of the due date (if Saturday, Sunday or bank holiday, the first following working day) at 11 a.m. (local time in London), plus 2.5% per annum, as of the due date of this sum until the date of actual payment. The applicable one-month LIBOR rae shall be updated every 30 days.

Article 7: Associated costs

All duties and taxes of all kinds, due and paid, and all expenses resulting either from the conclusion, execution, liquidation, cancellation or suspension of this agreement, in all or in part, of from the guarantee or refinancing of the loan granted, together with all judicial or extra-judicial deeds having this loan as their origin, shall be borne by the Borrower.

However, the provisions of Article 25 of Chapter 4 of the Loan Regulations of the Fund shall apply regarding the costs of the arbitration procedure mentioned in said Chapter 4.

Article 8: Securities

The Borrower declares that no other commitment has been made or will be made in the future, which might give a third party a preferential rank, a preferential right of payment, a collateral or guarantee of any nature whatsoever which might confer enhanced rights upon third parties (hereinafter »security«).

If such a security were nevertheless granted to a third party, the Borrower agrees to form or supply an identical security in tavour of the Fund or, where it is hindered in doing so, an equivalent security, and to stipulate the formation of such a security in favour of the Fund.

Failure to comply with these provisions would represent a case of default as laid down in Article 13-h of Chapter 3 of the Loan Regulations of the Fund and may give rise to the suspension, cancellation or immediate repayability of the loan. Withdrawal by the Guarantor of its guarantee in respect of the Borrower would also justify the application of the same provision.

Article 9: Relations with third parties

The Borrower may not raise any fact relating, within the scope of the use of the loan, to its relations with third parties in order to avoid fulfilling, either totally or partially, the obligations resulting from this agreement.

The Fund may not be involved in disputes which might arise between the Borrower and third parties and the costs, whatever their nature, incurred by the Fund due to any challenge, and in particular all legal or court costs, shall be at the expense of the Borrower.

Article 10: Entry into force

This agreement shall enter into force at the date of its ratification by the Parliament of the Republic of Croatia.

Article 11: Applicable law

This agreement and the negotiable securities relating thereto shall be governed by the rules of the Fund as specified in the provisions of Article 1, paragraph 3, of the Third Additional Protocol dated 6 March 1959 to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe dated 2 September 1949 and, secondarily, if necessary, by French law.

Disputes between the parties to this agreement shall be subject to arbitration under the conditions laid down in Chapter 4 of the Loan Regulations of the Fund.

Article 12: Interpretation of the agreement

The Borrower states that it has taken note of the Loan Regulations of the Fund, and have received a copy thereof.

Where there is a contradiction between any provision whatsoever of the Loan Regulations of the Fund and any provision whatsoever of this agreement, the provision of this agreement shall prevail.

The headings of the paragraphs, sections, and chapters, of the present agreement shall not serve for its interpretation.

In no case shall it be presumed that the Fund has tacitly waived any right granted to it by the present agreement.

Article 13: Execution of an arbitration award

The contracting parties agree not to take advantage of any privilege, immunity or legisiation before any jurisdictional or other authority, whether domestic or international, in order to object to the enforcement of an award handed down in the conditions laid down in Chapter 4 of the Loan Regulations of the Fund.

Article 14: Representations and Warranties

The Borrower represents and warrants:

- that its competent bodies have authorised it to make the present agreement and have given the signatory (ies) the authorisation therefor, in accordance with the laws, decrees, regulations, and other texts applicable to it;

- that the drawing up and execution of the present agreement does not contravene the laws, decrees, regulations, and other texts applicable to it and that all the permits, licences, and authorisations necessary therefor have been obtained and shall remain valid for the entire loan period.

Any change in relation to the above representations and warranties must, for the entire loan period, be notified to the Fund immediately, and any supporting documents provided.

Article 15:

This agreement is drawn up in 2 originals, each of which is equally valid.

One original is kept by each of the conracting parties.

Paris on July 16, 1998

FOR THE REPUBLIC OF CROATIA

Vladimir Matek

For The COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVELOPMENT FUND

Raphaël Alomar

Governor

    ___________________________________________________
    Fund/Project:      1279 (1998)
    
    Beneficiary:      Ministry of Development 
                and Reconstruction 
                of the Republic of Croatia
    
    Borrower:        Republic of Croatia
    
    Approval by the     March 26, 1998
    Administrative Council:
    
    Amount approved:    HRK 67 368 000
    ___________________________________________________

    ________________________________________________________________________________
    Intervention areas:       Aid to refugees
    Planned works:         Rehabilitation and construction educational 
                    infrastructures in order to accelerate the 
                    reintegration of Eastern Slavonia, encourage 
                    the return of displaced persons and refugees, 
                    and ensure that local population will stay 
                    in the region.
                    The planned works involve the reparation and/or 
                    (re)construction, equipment and furnishing of 
                    33 primary schools and 1 secondary school 
                    (including two sports halls).
                    N. B. The construction/reconstruction of 
                    school will have no harmful effects on the 
                    environment. In particular, special attention 
                    will be paid to heating systems and 
                    reconstruction of sewers.
    
    Localisation:          The schools are located in Eastern Slavonia, 
                        in Osjecko-Baranjska (13 schools) and 
                        Vukovarsko-Srijemska (21 schools) Counties.
    
    Total cost of the project:   The total cost of the project 
                        (including contingencies) is HRK 134 736 000.
    
    Cost distributed                        (HRK million)
    by main budgetary            Constru-    re-   equ-      Total
    posts:             ction      pairs  ipment 
                
                        Vukovarsko-
                        srijemska    46,2  24,5  15,0  85,7
                        Osjecko-
                        Baranjska    5,2   34,1  9,7   49,0
        
                        TOTAL      51,4  58,6  24,7  134,7
                                (38%)  (44%)  (18%)
    
    Financing:               Fund      HRK 67 368 000 (50%)
                        Government   HRK 67 368 000 (50%)
                        TOTAL      HRK 134 736 000 (100%)
    
    Progress of works at time of  0%   
    original presentation of
    the loan request:
    
    Schedule of works:       February 1998 through August 1999
    ________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    Estimated social    1. Rehabilitation and (re)construction 
    effects:        of educational infrastructures in order 
                to accelerate the reintegration of 
                Eastern Slavonia, encourage the return 
                of displaced persons and refugees, and 
                ensure that local population will stay 
                in the region.
                2. Guarantee normal schooling for 
                pupils from all minorities, and provide 
                the same opportunities and standards as 
                those prevailing in the rest of the country.
                3. Provide a regulatory framework for 
                teacher positions, and reinstate teachers 
                presently working on a temporary basis.
                4. Organise professional education and 
                specialisation seminars for teacher 
                training.
    ___________________________________________________________________

--------------------------------------- Appendix 2

FONDS DE DEVELOPPMENT SOCIAL DU CONSEIL DE LžEUROPE COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVELOPMENT FUND

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

To the Framework Agreement dated July 16, 1998

between

THE COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVELOPMENT FUND

(hereinafter called the »Fund«), and

THE REPUBLIC OF CROATIA

(hereinafter called the »Borrower«)

The present Supplementary Agreement and the Framework Agreement determine the terms and conditions agreed upon for the 2number3 instalment in reference to the article 3 of the said Framework Agreement.

Amount: 2currency3 2amount in figures3

Loan term: 2duration3

Disbursement price: 100%

Repayment price: 100%

Interest payment: Semi-annual

Interest rate: 2fixed / floating3

Day-count-fraction: 2actual/360 for LIBOR based interest rate / 30/360 for fixed interest rate3

Disbursement date: 2date of disbursement3

Acounts for

remittance: 2borroweržs account reference3

2Text, referring to the above-mentioned loan conditions3

These provisions are subject to the agreement »Modified Following Business Day«, the definition of which is to be found in Appendix 4 to the Framework Agreement, signed between the Fund and the Borrower on July 16, 1998.

In order to mobilise this loan instalment, the Borrower shall, in due time, send to the Fund a promissory note corresponding to this instalment 2Appendix 33.

Paris, 2date3 Paris, 2date3

For the Council of For the Republic

Europe Social of Croatia

Development Fund

The Governor

    ________________________________________________________________________________
    Loan beneficiary:
    Currency:                Sum:
    Interest Rate:         Issue price:
    Value date:               Duration:            months
    
    Due           Capital remai- Capital to be  Interest to       Sum on
    dates:     ning payable  repaid     be paid     due date
    
        TOTAL:
    ________________________________________________________________________________

--------------------------------------- Appendix 3

PROMISSORY - NOTE

<CURRENCY> <SUM> <DATE.LOAN>

FOR VALUE RECEIVED, the undersigned:

( - - ),

by this Promissory-note promises to pay to the Council of Europe Social Development Fund or other, the principal sum of:

<AMOUNT.LETTERS> <CURRENCY.LETTERS>,

in instalments and with interests on the dates hereinafter specified.

On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest on the unpaid balance of the principal.

Date Amount

<DATE> <AMOUNT> <CURRENCY>

Above payments shall be made at the:

<BANK, PAYMENT>, <PAYMENT BANK ADDRESS>,

in favour of the Council of Europe Social Development Fund, without deduction for or on account of any present of future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds therof by or within the:

( - - ),

or any political or taxing subdivision thereof.

This Promissory-note constitutes a relation to a loan granted by the Council of Europe Social Development Fund to the:

( - - )

dated on <DATE.LOAN>.

Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof.

The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder in any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance.

(BORROWER)

--------------------------------------- Appendix 4

MODIFIED FOLLOWING BUSINESS DAY CONVENTION

(Quote:)

Section 4.12. Business Day Conventin. (a) »Busines Day Convention« means the convention for adjusting any relevant date if it would otherwise fall on a day that is not a Business Day. The following terms, when used in conjunction with the term »Business Day Convention« and a date, shall mean that an adjustment will be made if that date would otherwise fall on a date that is not a Business Date so that:

(i) …(omissis)…

(ii) If »Modified Following« of »Modified« is specified, that date will be the first following day that is a Business Day unless that day falls in the next calendar month, in which case that date will be the first preceding day that is a Business Day; and

(iii) …(omissis)…

(b) …(omissis)…

(Unquote)

(»International Swap Dealers Association Inc. 1991 Definitions«)


--------------------------------------- Appendix 5

SOCIAL DEVELOPMENT FUND - COUNCIL OF EUROPE

COUNTRY: Croatia Date of follow-up report

PROJECT: F/P 1279 (1998)

EXPENDITURE EFFECTIVELY INCURRED IN LOCAL CURRENCY

    _______________________________________________________________________________
    FACILITIES AND             1998      TOTAL      MODIFICATIONS
    BUDGET ITEM                   (up to date   SPENT      COMMENTS
                            of report)   
    
    Vukovarsko-Srijemska County
        * construction of 11 schools
        * repair of 10 schools
        * equipment
    
    Osjecko-Baranjska County
        * construction of 1 school
        * repair of 12 schools
        * equipment
    
    TOTAL EXPENDITURE
    (current prices)
    

    EFFECTIVE INFLATION RATE                        TOTALS:
        (%)
                                            construction of 
                                            12 schools
                                            repair of 22 
                                            schools
    _______________________________________________________________________________

SOCIAL DEVELOPMENT FUND - COUNCIL OF EUROPE

COUNTRY: Croatia COSTS Date of follow-up report

PROJECT: F/P 1279 (1998)

ESTIMATED PLANNED EXPENDITURE IN LOCAL CURRENCY

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                    1998          TOTAL      TOTAL      TOTAL COST       Exp incurred/
    FACILITIES AND     (estimated   1999  FUTURE INCURRED    OF           total cost of  MODIFICATIONS
    BUDGET ITEM           expdt till       EXPENDI-    EXPENDI-    COMPONENT        component (%)  COMMENTS
                    year end)        TURE (A)    TURE (B)    (A)+(B)         (B)/(A)+(B)
    
    Vukovarsko-Srijemska County
        * construction of 11 schools
        * repair of 10 schools
        * equipment
    
    Osjecko-Baranjska County
        * construction of 1 school
        * repair of 12 schools
        * equipment
    
    
    TOTAL ESTIMATED EXPENDITUR
        (base cost)
    
    TECHNICAL CONTINGENCIES                                             TOTALS:     *construction 
         (%)                                                          12 schools
                                                                    * repair 22 schools
    INFLATION RATE (%)
    
    TOTAL ESTIMATED EXPENDITURE
       (current prices)
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SOCIAL DEVELOPMENT FUND - COUNCIL OF EUROPE

LOANS MADE BY THE FUND

Date of follow-up report

COUNTRY: CROATIA LOAN AUTHORISED: HRK 67 368 000

PROJECT: F/P 1279 (1998) FUND SHARE OF

TOTAL COST 50%

    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                AMOUNT OF    EXCHAN-     COUNT-                 DATE OF     SUM TRAN-    EXCHAN-
        DATE OF     INSTALMENT   GE       ERVALUE OF       NAME OF     TRANSFER    SFERRED     GE       UTILISATION   MODIFICATIONS
    N*   PAYMENT     DISBURSED    RATE      INSTALMENT       CONTRA-     TO       TO CON-     RATE      OF LOAN    COMMENTS
                (foreign    (at date of   DISBURSED        CTOR      CONTRA-     TRACTOR     (at date of    (%)
                currency)    payment)    (local currency)            CTOR      (local currency) transfer)
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Section for internal use by the Fund

Section to be filled in by the borrower Table 5-3

SOCIAL DEVELOPMENT FUND - COUNCIL OF EUROPE

COUNTRY: Croatia Date of follow-up report

PROJECT: F/P 1279 (1998)

FINANCIAL SOURCES
Breakdown of funding received

    _____________________________________________________
    FINANCING BY      GOVERNMENT       MODIFICATIONS
    THE FUND                        COMMENTS
    _____________________________________________________

SOCIAL DEVELOPMENT FUND - COUNCIL OF EUROPE

COUNTRY: Croatia Date of follow-up report

PROJECT: F/P 1279 (1998)

WORK SCHEDULE AND PROGRESS OF WORKS
(BAR CHART)

    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                          
                                                                                        % OF
                        1st trim    2nd trim    3rd trim    4th trim    1st trim    2nd trim    3rd trim    4th trim    WORKS
    FACILITIES AND BUDGET ITEM   1998      1998      1998      1998      1999      1999      1999      1999      COMPLETED        MODIFICATIONS
                                                                                        (in physical  COMMENTS
                                                                                        terms)
    Vukovarsko-Srijemska County
        * construction of 11 schools
        * repair of 10 schools
        * equipment
    
    Osječko-Baranjska County
        * construction of 1 school
        * repair of 12 schools
        * equipment
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTALS: constr 12 schools

repair 22 schools

-------------------------- Original project work schedule

- - - - - - - - - - - - - - - - Revised work schedule

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Work completed


SOCIAL DEVELOPMENT FUND - COUNCIL OF EUROPE

COUNTRY: Croatia Date of follow-up report

PROJECT: F/P 1279 (1998)

PHYSICAL AND SOCIAL OBJECTIVES

    ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
                            PHYSICAL AND SOCIAL
    DESCRIPTION OF WORKS          INDICATORS PER TYPE OF         OBJECTIVES ENVISAGED      OBJECTIVES   MODIFICATIONS
    ENVISAGED                    WORK ITEM                                        ACHIEVED    COMMENTS
    ______________________________________________________________________________________________________________________________
    Vukovarsko-Srijemska County       population concerned
                            number of pupils: 3200
        * construction of 11 schools  number of teachers: 392
                            number of classrooms
        * repair of 10 schools     pupils/classroom                information not provided
                            pupil/teacher ratio
        * equipment               spatial norms (surface/pupil),
                            surface /classroom, etc.)
        
    Osjecko-Baranjska County        population concerned
                            number of pupils: 2885
        * construction of 1 school   number of teachers: 592 
                            number of classrooms          information not provided
        * repair of 12 schools     pupils/classroom
                            pupil/teacher ratio
        * equipment               spatial norms (surface/pupil,
                            surface/classroom, etc.)
    ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
    TOTALS:
        * construction 12 schools    Current number of pupils: 6085 information not provided
        * repair 22 schools       Current number of staff: 984
    ______________________________________________________________________________________________________________________________

Section for internal use by the Fund

Section to be filled in by the borrower

Table 5-6Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku temeljem Okvirnog ugovora između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i Republike Hrvatske za projekt 1279 (1998.) - obnova škola u istočnoj Slavoniji, podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 1999. do 2014.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/98-01/14
Zagreb, 25. rujna 1998.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.