VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KOSTARIKE O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kostarike o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, sklopljen u New Yorku, 21. rujna 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kostarike o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KOSTARIKE O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH
I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Kostarike (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), u cilju daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa između dviju zemalja i olakšavanja putovanja državljana ugovornih stranaka, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Državljani ugovornih stranaka koji su nositelji važećih diplomatskih ili službenih putovnica ugovornih stranaka, mogu ući, napustiti, tranzitirati i boraviti na teritoriju druge ugovorne stranke do devedest (90) dana bez vize.

Članak 2.

Državljani ugovornih stranaka koji su nositelji važećih diplomatskih ili službenih putovnica, a koji su na teritoriju druge ugovorne stranke djelatnici diplomatske misije, konzularnog ureda ili međunarodne organizacije, kao i članovi njihove obitelji koji s njime žive u zajedničkom domaćinstvu i koji su nositelji diplomatskih ili službenih putovnica, mogu tijekom obavljanja dužnosti ući, boraviti i napustiti teritorij druge ugovorne stranke bez vize.

Članak 3.

Državljani ugovornih stranaka iz članaka 1. i 2. ovog Sporazuma mogu ući ili napustiti teritorij druge države ugovorne stranke na svakom graničnom prijelazu otvorenom za međunarodni putnički promet, uz ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka glede ulaska, kretanja i boravka stranaca.

Članak 4.

Ugovorne stranke će diplomatskim putem bez odgađanja izvijestiti jedna drugu o svakoj promjeni u svom zakonodavstvu glede ulaska, kretanja i boravka stranaca.

Članak 5.

Ovaj Sporazum ne oslobađa državljane bilo koje od ugovornih stranaka obveze poštivanja zakona i propisa na snazi na teritoriju druge ugovorne stranke.

Članak 6.

1. Ovaj Sporazum ne ograničava pravo nadležnih tijela ugovornih stranaka da zabrane ulazak ili otkažu boravak nositeljima diplomatskih ili službenih putovnica druge ugovorne stranke iz članaka 1. i 2. ovog Sporazuma ukoliko te osobe smatraju nepoželjnima ili persona non grata.

2. Svaka ugovorna stranka dužna je u svako vrijeme preuzeti vlastite državljane koji su na osnovi odredbi ovog Sporazuma ušli na njezin teritorij.

Članak 7.

1. Ugovorne stranke će diplomatskim putem razmijeniti uzorke važećih diplomatskih i službenih putovnica na koje se odnose odredbe ovog Sporazuma, najkasnije trideset (30) dana prije stupanja Sporazuma na snagu.

2. U slučaju uvođenja novih diplomatskih ili službenih putovnica ili izmjene postojećih ugovorne stranke će razmijeniti njihove uzorke diplomatskim putem najkasnije trideset (30) dana prije njihove primjene.

Članak 8.

1. Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

2. Svaka od ugovornih stranaka može u bilo koje vrijeme otkazati važenje ovog Sporazuma, s tim da o otkazu izvijesti diplomatskim putem drugu ugovornu stranku. U tom slučaju Sporazum prestaje važiti devedeset (90) dana nakon što druga ugovorna stranka primi obavijest o tome.

3. Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od dana primitka zadnje obavijesti kojima su se ugovorne stranke izvijestile diplomatskim putem da su ispunjeni uvjeti utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka za stupanje ugovora na snagu.

Sastavljeno u New Yorku 21. rujna 1999. godine, u dva izvornika, na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku, od kojih su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, prevladat će engleski tekst.

ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE

dr. Mate Granić,

ministar vanjskih poslova

ZA VLADU REPUBLIKE KOSTARIKE

Robert Rojas,

ministar vanjskih poslova

Članak 3.

Provedba ove Uredbe, u skladu sa zakonom, u djelokrugu je Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kostarike o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 216-03/99-01/03
Urbroj: 5030109-99-4
Zagreb, 14. listopada 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.