VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

18

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2001. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O MEĐUNARODNOM KOMBINIRANOM PRIJEVOZU STVARI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari, sklopljen u Zagrebu 12. srpnja 2000. godine u dva izvornika, na hrvatskom i bugarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE
O MEĐUNARODNOM KOMBINIRANOM PRIJEVOZU STVA
RI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bugarske (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«)

U želji da olakšaju međunarodni prijevoz stvari,

Imajući u vidu da je učinkovit međunarodni prijevoz stvari važan uvjet za odnose u trgovini,

Svjesne činjenice da u cilju očuvanja okoliša, s obzirom na ograničene kapacitete cestovnog prijevoza, i u cilju pronalaženja gospodarskih, društveno i ekološki prihvatljivih alternativa cestovnom prijevozu stvari treba razviti suvremeni sustav prijevoza, uključujući prijevoz željeznicom i vodenim putovima,

Uvjerene da sustav kombiniranog prijevoza nudi znatne mogućnosti za rješavanje problema međunarodnog prijevoza stvari,

Na temelju međunarodnih sporazuma u području međunarodnog prijevoza stvari.

U cilju uzajamne suradnje,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

PREDMET UGOVORA

(1) Ovaj se Ugovor odnosi na međunarodni kombinirani prijevoz stvari u intermodalnim transportnim jedinicama koji se djelomično obavlja željezničkim, unutarnjim vodnim, morskim i cestovnim prijevozom, a koji obavljaju prijevoznici registrirani na teritoriju jedne od ugovornih stranaka i to između ugovornih stranaka ili u tranzitu preko teritorija obiju ugovornih stranaka ili jedne od njih.

(2) Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koje su potpisale ugovorne stranke.

Članak 2.

POJMOVI

U ovom Ugovoru korišteni pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) »međunarodni kombinirani prijevoz stvari« znači intermodalni prijevoz stvari koji se u većini obavlja željeznicom, unutarnjim vodnim putovima ili morem pri čemu se početni i/ili završni prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz obavlja cestom, najkraćim uobičajeno korištenim putom;

b) »intermodalni prijevoz« znači prijevoz stvari u istoj intermodalnoj prijevoznoj jedinici ili prijevoznom sredstvu pri čemu se koriste najmanje dvije vrste prijevoza bez promjene utovarenih stvari;

c) »intermodalna prijevozna jedinica« znači kontejner, zamjenjivi sanduk, teretna prikolica, poluprikolica i cestovno vozilo te vagon namijenjeni intermodalnom prijevozu;

d) »terminal za kombinirani prijevoz« znači mjesto na željezničkoj mreži, riječnim pristaništima ili morskim lukama na kojem se mijenja vrsta prijevoza;

e) »prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz« znači dio prijevoznog puta intermodalne prijevozne jedinice kombiniranog prijevoza od mjesta utovara do terminala kombiniranog prijevoza ili iz terminala kombiniranog prijevoza do mjesta istovara, pri čemu ta udaljenost ne smije premašiti udaljenost koju utvrdi Mješovito povjerenstvo iz članka 8. ovog Ugovora;

f) »kombinirani prijevoz s pratnjom« znači prijevoz teretnog cestovnog vozila u željezničkom, unutarnjem vodnom ili pomorskom prijevozu zajedno s posadom cestovnog vozila;

g) »kombinirani prijevoz bez pratnje« znači prijevoz teretnog cestovnog vozila i intermodalne prijevozne jedinice kombiniranog prijevoza u željezničkom, unutarnjem vodnom ili pomorskom prijevozu bez posade cestovnog vozila;

h) »Ro-La« (putujuća autocesta) znači prijevoz cestovnih vozila s niskopodnim željezničkim vagonima kod kojih se koristi način vodoravnog utovara odnosno istovara;

i) »Ro-Ro« znači horizontalni utovar i istovar cestovnog prijevoznog sredstva, željezničkog vozila ili intermodalne prijevozne jedinice na brod ili s broda;

j) Nagradna dozvola je dozvola za cestovni prijevoz koja se stječe za određen broj obavljenih Ro-La i Ro-Ro kombiniranih prijevoza s pratnjom i oslobođena je od plaćanja naknada;

k) Mješovito povjerenstvo znači povjerenstvo za kombinirani međunarodni prijevoz osnovano u skladu sa člankom 8. ovog Ugovora.

Članak 3.

KOMBINIRANI PRIJEVOZ BEZ PRATNJE

(1) Ugovorne strane će nastojati osigurati uvjete koji će izvršiteljima kombiniranog prijevoza omogućavati i poticati ih da dogovore o međusobnoj suradnji postignu na način da prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje na teritoriju svake ugovorne stranke u pravilu obavlja cestovni prijevoznik iz te ugovorne stranke.

(2) Ako prijevoz u/iz terminala kombiniranog prijevoza u kombiniranom prijevozu bez pratnje na teritoriju jedne ugovorne stranke obavlja prijevoznik druge ugovorne stranke isti mora biti registriran kod svojih nadležnih tijela za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza i ishoditi posebno odobrenje nadležnih tijela ugovorne stranke na čijem teritoriju se navedeni prijevoz obavlja.

(3) Ugovorne stranke će uzajamno osloboditi cestovna vozila koja se koriste za prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje naknade za korištenje cesta, kao i plaća drugih pristojbi na udaljenostima koje utvrdi Mješovito povjerenstvo osnovano prema članku 8. ovog Ugovora za svaki terminal kombiniranog prometa.

(4) Ugovorne stranke će se u okviru Mješovitog povjerenstva osnovanog prema članku 8. ovog Ugovora međusobno obavijestiti o terminalima za kombinirani prijevoz u svakoj ugovornoj stranci i dogovoriti se o udaljenostima prijevoza u/iz terminala za kombinirani prijevoz za svaki terminal posebno.

(5) Prilikom prijevoza u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje prijevozne isprave moraju biti pohranjene u cestovnom vozilu i na zahtjev nadležnih tijela ugovornih stranaka treba ih pokazati radi kontrole. Ovim ispravama vozač dokazuje na kojem je terminalu kombiniranog prijevoza ili mjesta utovara ili istovara preuzeo intermodalnu prijevoznu jedinicu kombiniranog prijevoza, mjesto odredišta i naručioca prijevoza.

(6) Cestovno vozilo korišteno za prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje može se parkirati na području terminala za kombinirani prijevoz ili na parkiralištima u neposrednoj blizini terminala za kombinirani prijevoz, kao i na posebno ustanovljenim mjestima na temelju dozvole nadležnih tijela i u skladu s unutarnjim državnim propisima ugovorne stranke na čijem se teritoriju nalazi terminal za kombinirani prijevoz.

(7) Prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz u kombiniranom prijevozu bez pratnje između mjesta utovara odnosno istovara te terminala za kombinirani prijevoz treba obaviti najkraćim uobičajeno korištenim putom.

Članak 4.

KOMBINIRANI PRIJEVOZ S PRATNJOM

(1) Ugovorne stranke nastojat će u granicama mogućnosti osigurati uvjete za obavljanje kombiniranog prijevoza s pratnjom s teritorija jedne ugovorne stranke na teritorij druge ugovorne stranke ili u tranzitu preko teritorija obiju ugovornih stranaka ili jedne od njih.

(2) Ugovorne stranke nastojati će pitanja u svezi s prometovanjem Ro-La i Ro-Ro prometa uređivati u skladu s mogućostima i potrebama svojih država.

(3) Ugovorne stranke će nastojat osigurati uvjete koji će omogućiti da vrijeme stajanja vlakova koji prometuju u sustavu Ro-La na graničnim prijelazima ne bude duže od 30 minuta.

(4) Ugovorne stranke se obvezuju Ro-La i Ro-Ro prijevoze osloboditi potrebe posjedovanja dozvole za međunarodni cestovni prijevoz, a prijevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz osloboditi plaćanja naknade za ceste.

(5) Prilikom prijevoza u/iz terminala za kombinirani prijevoz posada cestovnog vozila mora imati ispravu koja se odnosi na kombinirani prijevoz s pratnjom (teretni list CIM-UIRR, brodska utovarnica ili rezervacija za teret).

(6) Mješovito povjerenstvo iz članka 8. ovog Ugovora može utvrditi kontigente nagradnih dozvola za obje strane te način njihove dodjele. Te dozvole se mogu dobiti za cestovna vozila registrirana od nadležnih tijela jedne ugovorne stranke koja su koristila Ro-La i Ro-Ro prijevoz u ili iz jedne od ugovornih stranaka ili u tranzitu preko teritorije jedne ugovorne stranke.

(7) Omjer odnosno veličinu Ro-La i Ro-Ro prijevoza za koji se može izdati nagradna dozvola ugovorne stranke utvrđuju prema mogućnostima.

Članak 5.

Isprave kombiniranog prijevoza

(1) Isprave kojima se potvrđuje korištenje međunarodnog kombiniranog prijevoza stvari moraju prilikom svakog prijevoza pratiti intermodalnu prijevoznu jedinicu te ih na zahtjev nadležnih državnih tijela ugovornih stranaka treba pokazati radi kontrole.

(2) Prilikom prelaska državne granice ugovorne stranke osobe, vozila i stvari koja se prevoze u kombiniranom prijevozu podliježu kontroli prema nacionalnim propisima dotične ugovorne stranke.

Članak 6.

Poticaj kombiniranom prijevozu

(1) Ugovorne stranke će nastojati pružiti potporu davateljima željezničkih, unutarnje vodnih i pomorskih prijevoznih usluga da u suradnji s društvima koja se bave kombiniranim prijevozom izrade konkretne ponude za kombinirani prijevoz sa posebnim naglaskom na kakvoću prijevoza i ispunjavanje rokova prijevoza.

(2) Ugovorne stranke će nastojati poduzeti sve neophodne mjere kako bi njihove željezničke, unutarnje vodne i pomorske organizacije, pristaništa i luke, špediteri i cestovni prijevoznici, operatori i druge organizacije koje se bave kombiniranim prijevozom izradile konkretne programe za kombinirane prijevoze i predložile ekonomski prihvatljive poticajne tarife.

(3) Ugovorne stranke se obvezuju da će podupirati razvoj infrastrukture s pratećom opremom potrebne za uspješno obavljanje kombiniranog prijevoza.

(4) Ugovorne stranke će cestovna vozila za prjevoz u/iz terminala za kombinirani prijevoz nastojati osloboditi zabrane vožnje u dane vikenda i praznika.

(5) Ugovorne stranke će nastojati osigurati uvjete da cestovna vozila pri prijevozu u/iz terminala za kombinirani prijevoz cestovnom mrežom mogu prometovati u ukupnoj masi do 44 tone.

(6) Ugovorne stranke će nastojati premjestiti carinske postupke koji se odnose na intermodalne prijevozne jedinice kombiniranog prijevoza na terminale za kombinirani prijevoz.

(7) Ugovorne stranke će nastojati da željeznička infrastruktura i granični postupci u željezničkom prometu budu usklađeni s propisima i normativima sporazuma AGTC (Sporazum o važnim prugama kombiniranog prijevoza i pripadajućim uređajima).

Članak 7.

Suradnja

(1) Ugovorne stranke će nastojati da cestovni teretni prijevoz što više koristi prednosti kombiniranog prijevoza.

(2) Ugovorne stranke se obvezuju međusobno obavještavati o svim mjerama koje bi mogle utjecati na daljnji razvoj kombiniranog prijevoza.

Članak 8.

MjeŠovito povjerenstvo

(1) Ugovorne stranke će u svrhu provođenja i nadzora primjene odredaba ovog Ugovora osnovati Mješovito povjerenstvo sastavljeno od tri predstavnika nadležnih tijela i organizacija ugovornih stranaka od kojih je jedan predstavnik nadležnog ministarstva. Način rada Mješovitog povjerenstva odredit će se Poslovnikom koji će se donijeti na prvom zasjedanju Mješovitog povjerenstva.

Mješovito povjerenstvo se sastaje najmanje jednom godišnje, naizmjence na teritoriju ugovornih stranaka.

(2) Mješovito povjerenstvo ima pravo predlagati izmjene i dopune ovog Ugovora.

Članak 9.

KRŠENJE ODREDBI

(1) Prijevoznik koji pruža usluge u kombiniranom prijevozu, kao i njegovi djelatnici, dužni su poštovati važeće zakonske propise ugovornih stranaka.

(2) U slučaju kršenja važećih propisa na teritoriju druge ugovorne stranke od strane prijevoznika koji pružaju usluge u kombiniranom prijevozu i njihovih djelatnika, kao i u slučaju kršenja odredbi ovog Ugovora, ugovorna stranka na čijem teritoriju je došlo do prekršaja, može zahtijevati poduzimanje određenih mjera od ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik odnosno vozilo registrirano.

Ta ugovorna stranka može poduzeti sljedeće mjere:

a) upozoriti prijevoznika koji je počino prekršaj na poštovanje važećih propisa;

b) prestati izdavati dozvole dotičnom prijevozniku ili poništiti valjanost već izdanih dozvola za vremensko razdoblje tijekom kojeg su nadležna tijela druge ugovorne stranke zabranile dotičnom prijevozniku obavljanje prijevoza na njenom teritoriju;

c) u slučaju teških prekršaja od strane prijevoznika ili njihovih djelatnika koji se bave kombiniranim prijevozom dotičnom prijevozniku zabraniti prijevoz na svome teritoriju.

(3) Nadležna tijela ugovornih stranaka međusobno će se izvijestiti o poduzetim mjerama.

(4) Odredbe iz stavka 2. i 3. ne isključuju zakonske sankcije poduzete od strane nadležnih tijela ugovornih stranaka na čijem je teritoriju počinjen prekršaj.

Članak 10.

ZAŠTITA PODATAKA

(1) Ugovorne stranke se obvezuju štititi sve podatke i informacije, izuzev službenih statističkih podataka i izvještaja, od neovlašenog prenošenja trećima.

(2) Podaci i informacije mogu se davati nadležnim državnim tijelima, tužiteljstvu i sudu, ako su isti potrebni radi pokretanja kaznenog postupka. Dostava bilo kojih drugih podataka dopuštena je samo uz prethodnu pisanu suglasnost druge ugovorne stranke.

Članak 11.

IZVANREDNI DOGAĐAJI

Ugovorne stranke će prilikom prekida prometa dužeg od dvanaest sati poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo neometano odvijanje međunarodnog kombiniranog prometa.

Članak 12.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I OTKAZ

Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset dana od dana primitka posljednje obavijesti upućene diplomatskim putem kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvima za stupanje ovog Ugovora na snagu.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor pisanom obaviješću, diplomatskim putem, uz otkazni rok od 90 dana.

U potvrdu navedenog, niže potpisani, propisno ovlašteni od svojih Vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Zagrebu dana 12. srpnja 2000. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i bugarskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

ministar pomorstva,prometa i veza

ZA VLADU REPUBLIKE BUGARSKE

Antony Slavinski, v. r.

 ministar prometa i veza

 

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 303-03/00-01/01
Urbroj: 5030114-01-1
Zagreb, 1. veljače 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić,
v. r.