VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

33
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. ožujka 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE SLUŽBENIH I OBIČNIH NACIONALNIH PUTOVNICA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nositelje službenih i običnih nacionalnih putovnica, sklopljen 16. siječnja 2001. godine, u izvorniku na hrvatskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nositelje službenih i običnih nacionalnih putovnica, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE SLUŽBENIH I OBIČNIH NACIONALNIH PUTOVNICA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Države Izrael (u daljnjem tekstu "ugovorne stranke"), s obzirom na interes obiju zemalja u promicanju prijateljskih odnosa koji već postoje među njima, pozivajući se na razmjenu nota što tvore Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za diplomatske putovnice, u želji pojednostavljenja putnih formalnosti za državljane obiju zemalja, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Državljani ugovornih stranaka koji posjeduju valjane službene putovnice mogu putovati na državno područje druge ugovorne stranke bez vize i boraviti na njemu u razdoblju ne dužem od devedeset (90) dana.
2. Državljani ugovornih stranaka koji posjeduju valjane službene putovnice, a namjeravaju boraviti više od devedeset (90) dana na državnom području druge ugovorne stranke, dužni su pribaviti potrebno odobrenje nadležnih tijela dotične zemlje.

Članak 2.

Državljani obiju ugovornih stranaka, nositelji valjanih službenih putovnica, pripadnici osoblja diplomatske ili konzularne misije na državnom području druge ugovorne stranke i članovi njihovih obitelji u istom kućanstvu mogu putovati na to državno područje bez vize za razdoblje trajanja njihova mandata.

Članak 3.

1. Državljani ugovornih stranaka, nositelji valjanih običnih nacionalnih putovnica mogu putovati na državno područje druge ugovorne stranke bez vize na razdoblje ne dulje od devedeset (90) dana.
2. Državljani ugovornih stranaka, nositelji valjanih običnih nacionalnih putovnica koji namjeravaju boraviti više od devedeset (90) dana na državnom području druge ugovorne stranke dužni su unaprijed pribaviti vizu.
3. Ovisno o gornjim odredbama, nositelji valjanih običnih nacionalnih putovnica koji uživaju pogodnosti temeljem ovog Sporazuma dužni su, tijekom boravka u Hrvatskoj odnosno u Izraelu, pridržavati se zakona i propisa primjenjivih na strance glede ulaska u zemlju i boravka, privremenog ili stalnog, te ne smiju prihvatiti nikakvo zaposlenje, plaćeno ili neplaćeno, niti obavljati bilo kakvu profesionalnu ili poslovnu djelatnost radi osobne dobiti ukoliko nisu dobili odgovarajuće odobrenje dotične Vlade.

Članak 4.

Državljani ugovornih stranaka, nositelji valjanih nacionalnih putovnica koji, dok su na državnom području druge ugovorne stranke, izgube valjanu ispravu kojom se dopušta prijelaz državnih granica, dužni su o tome odmah obavijestiti odgovarajuća tijela u dotičnoj državi. Ta su tijela dužna bez naplate izdati potvrdu kojom se potvrđuje obavijest o gubitku. Diplomatska misija ili konzularni ured dotične države izdat će novu ispravu kojom se dopušta prijelaz državnih granica temeljem takve potvrde.

Članak 5.

Svaka ugovorna stranka pridržava pravo uskratiti pristup onim državljanima druge ugovorne stranke iz članka 3. gore koje smatra nepoželjnima, odnosno skratiti razdoblje boravka takvih državljana.

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka obvezuje se ponovno prihvatiti na svoje državno područje svakog svog državljanina.

Članak 7.

Svaka ugovorna stranka može privremeno obustaviti primjenu ovog Sporazuma na nositelje običnih nacionalnih putovnica u cijelosti ili djelomice iz razloga nacionalne sigurnosti ili javnog reda. O takvoj obustavi valja odmah obavijestiti drugu ugovornu stranku diplomatskim putem.

Članak 8.

Nadležna tijela ugovornih stranaka trebaju razmijeniti uzorke svojih valjanih putovnica diplomatskim putem najkasnije trideset (30) dana prije stupanja na snagu ovog Sporazuma.
Kad jedna ugovorna stranka izda nove putovnice ili preinači već postojeće, treba obavijestiti drugu ugovornu stranku o takvim preinakama diplomatskim putem trideset (30) dana prije datuma kad nove putovnice ili preinake stupaju na snagu, i to uz priloženi uzorak novih ili preinačenih isprava.

Članak 9.

Ovaj Sporazum stupa na snagu za početno razdoblje od jedne godine devedeset (90) dana od datuma druge diplomatske note kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni njihovi interni zakonski uvjeti za stupanje na snagu ovog Sporazuma. Valjanost ovog Sporazuma automatski se produljuje za naredna razdoblja od po jedne godine ukoliko jedna od ugovornih stranaka najkasnije trideset (30) dana prije isteka svakog razdoblja ne obavijesti drugu diplomatskom notom o svojoj namjeri da raskine Sporazum.
Zaključeno u Jeruzalemu dana 16. mjeseca siječnja godine 2001., što odgovara danu 21., mjeseca Tevet godine 5761., na hrvatskom, hebrejskom i engleskom jeziku, pri čemu su sve verzije jednako mjerodavne. U slučaju razlika u tumačenju prevladat će tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU DRŽAVE
HRVATSKE IZRAEL
dr. sc. Svjetlan Berković, v. r. Sholom Ben Ami, v. r.
izvanredni i opunomoćeni ministar vanjskih poslova
veleposlanik Republike Hrvatske
u Državi Izrael

Članak 3.

Provedba ove Uredbe, u skladu sa zakonom, u djelokrugu je Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nositelje službenih i običnih nacionalnih putovnica nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 216-03/98-02/02
Urbroj: 5030118-01-1
Zagreb, 1. ožujka 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.