HRVATSKI SABOR

59

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI U PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT S ANEKSOM O PROVEDBI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI U PREDAJI I PRIHVATU
OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit s Aneksom o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. svibnja 2001.

Broj: 01-081-01-1441/2
Zagreb, 8. svibnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesi
ć, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI U PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT S ANEKSOM O PROVEDBI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI U PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK
PROTUZAKONIT

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit s Aneksom o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, potpisani u Sarajevu 27. srpnja 2000. na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine – bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma i Aneksa iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O SURADNJI U PREDAJI I
PRIHVA
TU OSOBA KOJIH JE BORAVAK
PROTUZAKONIT

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: ugovorne stranke), u želji da reguliraju prihvat vlastitih državljana, državljana trećih država i osoba bez državljanstva koje su boravile na području ugovornih stranaka u suprotnosti s njihovim zakonima,

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Svaka ugovorna stranka prihvatit će bez posebnih formalnosti osobu s područja druge ugovorne stranke za koju se može vjerodostojno dokazati da je državljanin ugovorne stranke.

U slučaju Republike Hrvatske državljanstvo se može utvrditi na osnovu sljedećih isprava Republike Hrvatske:

a) domovnica,

b) putovnica,

c) osobna iskaznica.

U slučaju Bosne i Hercegovine državljanstvo se može utvrditi na osnovu sljedećih isprava Bosne i Hercegovine:

a) uvjerenje o državljanstvu,

b) pasoš (izdat na osnovu Zakona o putnim ispravama BiH, »Službeni glasnik BiH« broj 4/97),

c) lična karta.

Članak 2.

Svaka ugovorna stranka primit će natrag osobe koje su granična tijela druge ugovorne stranke preuzela, ako se naknadnom provjerom utvrdi da te osobe nisu imale državljanstvo ugovorne stranke koja ih je prethodno prihvatila.

Članak 3.

1. Predaja državljana ugovornih stranaka kojima je zbog bolesti, malodobnosti, odnosno starosti potrebna skrb, treba prethodno najaviti putem nadležnih diplomatskih misija ili konzularnih ureda ugovornih stranaka.

2. Predaju navedenih osoba potrebno je najaviti najmanje 72 sata prije izvršenja.

Članak 4.

Obveza prihvata neće se primjenjivati na državljane ugovornih stranaka koje su u drugoj ugovornoj stranci dobili status privremene zaštite, bez obzira da li su u međuvremenu do stupanja na snagu ovoga Sporazuma izgubili taj status ili će im taj status biti oduzet nakon njegova stupanja na snagu, osim onih koji su dobrovoljno napustili područje ugovornih stranaka.

Odredba iz stavka 1. ovoga članka neće se primjenjivati na osobe koje su za vrijeme boravka na području ugovornih stranaka uživali status privremene zaštite, počinili neko kazneno djelo i ako o tome postoji pravomoćna odluka.

Članak 5.

1. Ugovorne stranke prihvatit će bez posebnih formalnosti državljane trećih država, koji su na protuzakonit način prešli državnu granicu između ugovornih stranaka u roku od tri dana od dana kada je utvrđeno da je osoba protuzakonito prešla državnu granicu.

2. Ako se prihvat iz stavka 1. ovoga članka odbije zatražit će se najava prihvata u roku od 72 sata.

3. Najavu predaje uputit će sa strane Republike Hrvatske Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a sa strane Bosne i Hercegovine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

4. Zamoljena ugovorna stranka mora ugovornoj stranci koja traži prihvat svoju odluku priopćiti pisanim putem i to u roku od 48 sati koji se eventualno može produžiti na najdulje do 7 dana.

Članak 6.

Kao dokaz da je državljanin treće države prije protuzakonitog prelaska državne granice boravio na području druge ugovorne stranke, vrijede:

– odluke nadležnih sudova o protuzakonitom prelasku državne granice ugovorne stranke na čijem je području državljanin treće države zatečen,

– službene bilješke nadležnih tijela druge ugovorne stranke na čijem je području državljanin treće države boravio prije prelaska državne granice (vize, štambilji graničnih prijelaza, odobrenje boravka itd.),

– službeni spisi nadležnih tijela ugovorne stranke na području koje je državljanin treće države boravio prije protuzakonitog prelaska državne granice (odluke o kažnjavanju),

– računi na ime o izvršenim uslugama, vozne karte, osobne izjave i izjave svjedoka koje je moguće provjeriti odnosno koje nedvojbeno ukazuju na to da je državljanin treće države boravio na području druge ugovorne stranke prije protuzakonitog prelaska državne granice.

Članak 7.

1. Ugovorne stranke ponovo će prihvatiti državljane trećih država koje su nadležna granična tijela druge ugovorne stranke prethodno prihvatila na temelju članka 5. ovoga Sporazuma ako se naknadno utvrdi da je državljanin treće države u drugoj ugovornoj stranci u postupku za priznavanje statusa izbjeglice ili se naknadno utvrdi da državljanin treće države nije na protuzakonit način došao s područja druge ugovorne stranke.

2. Ponovni prihvat je potrebno prethodno najaviti u roku od najmanje 72 sata prije prihvata.

3. Najavu za ponovni prihvat upućuju ministarstva iz članka 5. stavka 3. ovoga Sporazuma.

4. Ugovorna stranka kojoj je najava upućena postupit će u roku iz članka 5. stavak 4. ovoga Sporazuma.

Članak 8.

Obveza prihvata predviđena člankom 7. ovoga Sporazuma ne postoji za:

a) državljane trećih država koje imaju zajedničku granicu s ugovornom strankom koja postavlja zahtjev za prihvat,

b) državljane trećih država koje su nakon napuštanja teritorija ugovorne stranke kojoj se podnosi zahtjev za prihvat ili nakon ulaska na teritorij ugovorne stranke koja podnosi zahtjev za prihvat dobili od te ugovorne stranke vizu ili dozvolu boravka,

c) državljane trećih država koji borave više od godinu dana na teritoriju ugovorne stranke koja podnosi zahtjev za prihvat,

d) državljane trećih država kojima je ugovorna stranka koja postavlja zahtjev za prihvat priznala status izbjeglice temeljem Konvencija o pravnom položaju izbjeglica, potpisane u Ženevi 28. srpnja 1951., dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbjeglica od 31. siječnja 1967., ili status osobe bez državljanstva temeljem Konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva potpisane u New Yorku 28. rujna 1954.,

e) državljane trećih država koje je ugovorna stranka kojoj se postavlja zahtjev za prihvat već uputila u zemlje podrijetla ili u treću državu.

Članak 9.

Odredbe članaka 5., 6. i 7. ovoga Sporazuma odgovarajuće će se primjenjavati i na osobe bez državljanstva.

Članak 10.

1. Predaja odnosno prihvat državljana ugovornih stranaka obavlja se na međunarodnim i međudržavnim graničnim prijelazima ugovornih stranaka.

2. Predaja odnosno prihvat državljana trećih država i osoba bez državljanstva obavlja se samo na međunarodnim graničnim prijelazima ugovornih stranaka.

Članak 11.

Za provedbu ovoga Sporazuma ministarstva iz članka 5. stavka 3. ovog Sporazuma posebno će se dogovoriti glede:

– postupka o međusobnom izvješćivanju,

– podataka i dokaza potrebnih za prihvat,

– okolnosti u svezi s nedozvoljenim prelaskom granice,

– stručnih dogovora o primjeni ovog Sporazuma.

Članak 12.

Ovaj Sporazum ne zadire u unutarnje pravne propise ugovornih stranaka, osobito carinske i devizne propise, prava o priznavanju statusa izbjeglica te izručenja osoba u okviru međunarodne pravne pomoći između ugovornih stranaka.

Članak 13.

Ovaj Sporazum stupa na snagu po proteku trideset dana od primitka zadnje obavijesti ugovornih stranaka diplomatskim putem u pisanom obliku da su ispunjeni uvjeti propisani unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

Ovaj Sporazum privremeno se primjenjuje od dana njegovog potpisivanja.

Ovaj Sporazum ostaje na snazi neodređeno vrijeme, osim ako ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže diplomatskim putem u pisanom obliku. U tom slučaju ovaj Sporazum prestaje važiti po isteku šest mjeseci od primitka obavijesti o otkazu.

Sastavljeno u Sarajevu 27. srpnja 2000. u dva (2) izvornika, svaki od njih na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine –bosanskom jeziku; hrvatskom jeziku i srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE

Ivica Račan, v. r.predsjednik Vlade

Republike Hrvatske

ZA VIJEĆE MINISTARA

 BOSNE I HERCEGOVINE

 Spasoje Tuševljak, v. r.

 predsjedavajući Vijeća

ministara Bosne i Hercegovine

ANEKS O PROVEDBI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI U PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT

A

Nadležno tijelo iz ovog Sporazuma za Republiku Hrvatsku je:

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,

Odjel za migracije i strance,

tel: 00 385 1 37 88 559,

fax: 00 385 1 37 88 158,

Nadležno tijelo za Bosnu i Hercegovinu je:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,

Musala 9, Sarajevo

tel-fax: 00 387 71 206-273, 206-140.

B

Prilikom potpisivanja Sporazuma, ugovorne stranke ovom će Aneksu priložiti popis tijela koja će biti zadužena za neposredno izvršenje odredbi Sporazuma.

Uzorke isprava iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovog Sporazuma ugovorne stranke izmijenit će do 1. kolovoza 2000. godine.

C

Najava prihvata po mogućnosti sadržavat će sljedeće podatke:

– ime i prezime,

– datum i mjesto rođenja,

– državljanstvo,

– osobni dokument,

– zadnje prebivalište u domovini,

– dan, sat, mjesto i način protuzakonitog prelaska granice,

– ako je potrebno opis zdravstvenog stanja i njegu koju to stanje zahtijeva,

– prijedlog graničnog prijelaza i vremena prihvata osobe.

D

Stručnjaci ugovornih stranaka održat će u pravilu dva puta godišnje dogovore o primjeni i eventualnim izmjenama ovog Aneksa.

E

Ovaj Aneks privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit.

Sastavljeno u ––––––––––– dana –––––––––––– u dva (2) izvornika, svaki od njih na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine – bosanskom jeziku; hrvatskom jeziku i srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ivica Račan, v. r.

predsjednik Vlade Republike Hrvatske

ZA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Spasoje Tuševljak, v. r.

 predsjedavajući Vijeća

 ministara Bosne i Hercegovine

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu sa člankom 30. stavkom 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-04/01-01/01
Zagreb, 3. svibnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tom
čić, v. r.