VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

130

Na teme­lju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2002. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Članak 1.

Objav­ljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvat­ske i Vlade Republike Indonezije o uzajamnom ukida­nju viza za nosite­lje diplomatskih i službenih putovnica, sklop­ljen 15. ve­ljače 2002. godine, u izvorniku na hrvatskom, indonezijskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o uzajamnom ukida­nju viza za nosite­lje diplomatskih i službenih putovnica, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Indonezije (u da­lj­njem tekstu: »stranke«), s ci­ljem promica­nja prijate­ljskih odnosa između dvije zem­lje i radi olakšava­nja putova­nja svojim držav­ljanima, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak I.

OSLOBAĐANJE OD VIZE

Držav­ljani bilo koje stranke nosite­lji va­ljane diplomatske ili službene putovnice mogu ulaziti, izlaziti, prelaziti ili boraviti na teritoriju druge stranke bez prethodnog pribav­lja­nja vize tijekom razdob­lja koje ne prelazi četrnaest (14) dana.

Članak II.

OBVEZA PRIBAVLJANJA VIZE

U slučaju postav­lja­nja na dužnost, držav­ljani bilo koje stranke nosite­lji va­ljane diplomatske ili službene putovnice koji su članovi diplomatske misije ili konzularnog predstavništva na teritoriju druge stranke, te ­njihovi supružnici i malo­ljetna djeca koji sači­njavaju dio ­njihova domaćinstva, morat će pribaviti odgovarajuću ulaznu vizu od vlade putem Veleposlanstva.

Članak III.

DOLAZAK I ODLAZAK S GRANICA

Držav­ljani obiju stranaka iz članaka 1. i 2. mogu ući ili otići s teritorija druge stranke na bilo kojem graničnom prijelazu otvorenom za međunarodni putnički promet, pod uvjetom da ispu­njavaju uvjete zakona i propisa te ugovorne stranke kojima se re­gulira ulazak, kreta­nje i boravak stranaca.

Članak IV.

RAZMJENA INFORMACIJA

Stranke će odmah izvijestiti jedna druga o bilo kakvim promjenama u svojim zakonima i propisima koji re­guliraju ulazak, kreta­nje i boravak stranaka.

Članak V.

OBVEZA DRŽAVLJANA

Ovaj Sporazum ne utječe na obvezu držav­ljana bilo koje stranke da se pridržavaju tekućih zakona i propisa na snazi na teritoriju druge stranke.

Članak VI.

PRAVO VLASTI

Ovaj Sporazum ne utječe na pravo nadležnih vlasti stranaka da odbiju dozvolu za ulazak ili boravak na svome teritoriju nosite­ljima diplomatskih ili službenih putovnica druge stranke iz članaka 1. i 2. ako ih smatraju nepože­ljnima ili »persona non grata«.

Članak VII.

UZORAK PUTOVNICA

Stranke će jedna drugoj diplomatskim putem dostaviti uzorke va­ljanih diplomatskih i službenih putovnica barem trideset (30) dana prije stupa­nja na snagu ovoga Sporazuma.

U slučaju uvođe­nja novih diplomatskih ili službenih putovnica ili izmjene postojećih, stranke će dostaviti jedna drugoj diplomatskim putem svoje uzorke, barem trideset (30) dana prije ­njihove primjene.

Članak VIII.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor koji proiziđe iz tumače­nja ili promjene ovoga Sporazuma rješavat će se sporazumno putem konzultacija ili pre­govora između stranaka diplomatskim putem.

Članak IX.

IZMJENE

Ovaj Sporazum može se izmijeniti ili revidirati, ako je potrebno, uzajamnom pisanom suglasnošću stranaka. Takva izmjena ili revizija stupa na snagu na datum koji utvrde stranke.

Članak X.

STUPANJE NA SNAGU I OKONČANJE

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od dana primitka pos­ljed­nje obavijesti u kojoj stranke izvještavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispu­njeni svi uvjeti za stupa­nje na snagu ovoga Sporazuma navedeni u ­njihovom zakonodavstvu.

2. Ovaj Sporazum ostaje na snazi tijekom razdob­lja od pet (5) godina i može se obnoviti na pet (5) godina uzajamnom pisanom suglasnošću.

3. Svaka stranke može u bilo kojem trenu okončati ovaj Sporazum tri (3) mjeseca unaprijed pisanom obaviješću drugoj stranci.

Posvjedočujući gor­nje, do­lje potpisani, propisno ovlašteni od svojih vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Sastav­ljeno u dva izvornika u Jakarti, 15. ve­ljače 2002., na hrvatskom, indonezijskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako vjerodostojni. U slučaju odstupa­nja u tumače­nju, engleksi tekst je mjerodavan.

Za Vladu                                                                       Za Vladu

Republike Hrvatske                                                       Republike Indonezije

dr. sc. Vesna Cvjetković Kurelec,                             dr. Makarim Wibisono,

zamjenica ministra va­njskih poslova                               generalni direktor za
                                                                                     inozemne odnose,

                                                                                     Ministarstvo va­njskih
                                                                                     poslova

Članak 3.

Provedba ove Uredbe, u skladu sa Zakonom, u djelokrugu je Ministarstva va­njskih poslova i Ministarstva unutar­njih poslova.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donoše­nja ove Uredbe Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o uzajamnom ukida­nju viza za nosite­lje diplomatskih i službenih putovnica nije na snazi te će se podaci o ­nje­govom stupa­nju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora, nakon ­nje­govog stupa­nja na snagu.

Klasa: 216-01/02-01/02
Ubroj: 5030109-02-4
Zagreb, 1. kolovoza 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.