MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

147

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Okvirni ugovor o zajmu 1351 (1999) za obnovu zdravstvene infrastrukture, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske, potpisan 23. listopada 2001. u Zagrebu i 30. listopada 2001. u Parizu, objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 9/2002, stupio na snagu 31. srp­nja 2002.

Klasa: 018-05/00-01/121
Urbroj: 521-03-05-02/04-02-14
Zagreb, 5. rujna 2002.

Ministar
va­njskih poslova
Tonino Picula, v. r.