HRVATSKI SABOR

 

21

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE
O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske,  o predaji i prihvatu osoba, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 23. siječnja 2003.

Broj: 01-081-03-302/2
Zagreb, 28. siječnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvat­ske i Vlade Kraljevine Švedske o predaji i prihvatu osoba, potpisan u Zagrebu, 4. travnja 2001. godine, u izvorniku na hrvatskom, švedskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Švedske, u dalj­njem tekstu ugovorne stranke,

potaknute željom da omoguće predaju i prihvat ili tranzit osoba koje borave bez odobrenja na državnom području druge ugovorne stranke,

uzimajući u obzir Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda od 4. studenog 1950.,

u duhu suradnje i na temelju uzajamnosti,

uzimajući u obzir Konvenciju o pravnom položaju izbjeglica od 28. srpnja 1951., kako je izmijenjena Protokolom od 31. siječnja 1967.,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Definicije

U svrhu ovog Ugovora primjenjivat će se sljedeće definicije:

1. Stranac je osoba, koja nije ni hrvatski niti švedski držav­ljanin;

2. Dozvola ulaska je viza, dozvola boravka ili bilo koja druga isprava koja osobi daje pravo ulaska na državno područje ugovorne stranke.

Članak 2.

Predaja i prihvat drŽavljana

1. Ugovorne stranke će, bez formalnosti, prihvatiti osobu, koja ne ispunjava uvjete ulaska ili boravka koji se primjenjuju na državnom području druge ugovorne stranke, pod uvjetom da je dokazano ili se može valjano pretpostaviti da je ta osoba državljanin prvo spomenute ugovorne stranke. Isto će se primijeniti na osobu, koja je, bez da je stekla državljanstvo bilo koje države, izgubila državljanstvo ugovorne stranke nakon ulaska na državno područje druge ugovorne stranke.

2. Po zahtjevu ugovorne stranke, druga ugovorna stranka će, bez odlaganja, izdati osobi koju treba vratiti putnu ispravu potrebnu za njezinu repatrijaciju.

3. Ukoliko daljnje istrage dokažu da je prihvaćena osoba bila stranac kada je napustila državno područje ugovorne stranke koja podnosi zahtjev, te pod uvjetom da se ne primjenjuje članak 3. i 4., ugovorna stranka koja podnosi zahtjev prihvatit će ponovno tu osobu.

Članak 3.

Predaja i prihvat stranaca kojima je odbijen ulazak

1. Ugovorna stranka će, bez formalnosti, prihvatiti stranca, kojemu je po dolasku odbijen ulazak na državno područje druge ugovorne stranke, ako je dokazano ili se može valjano pretpostaviti da je stranac stigao izravno sa državnog područja ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat. Vraćanje stranca provest će se bez odlaganja prvim raspoloživim transportnim sredstvom.

2. Ugovorna stranka će također, na zahtjev, prihvatiti stranca koji je nezakonito ušao na državno područje druge ugovorne stranke, ako je dokazano ili se može valjano pretpostaviti da je stranac stigao izravno sa državnog područja ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat.

Članak 4.

Predaja i prihvat stranaca od ugovorne stranke odgovorne za ulazak

1. Ukoliko stranac koji je stigao na državno područje ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat ne ispunjava važeće uvjete ulaska te ukoliko taj stranac posjeduje važeću dozvolu za ulazak koju je izdala ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat, ta će ugovorna stranka prihvatiti stranca na zahtjev ugovorne stranke koja podnosi zahtjev. Ukoliko su obje ugovorne stranke izdale dozvolu za ulazak, bit će odgovorna ugovorna stranka čija dozvola za ulazak istječe kasnije.

2. Ugovorna stranka će, na zahtjev druge ugovorne stranke, prihvatiti stranca bez državljanstva koji je stigao na državno područje druge ugovorne stranke s putnom ispravom, koja daje pravo strancu bez državljanstva da se vrati na državno područje ugovorne stranke koja je izdala navedenu ispravu. Isto će se primijeniti na stranca bez državljanstva koji je, neposredno prije dolaska na državno područje ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, zakonito boravio na državnom području druge ugovorne stranke.

Članak 5.

Rokovi

1. Ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat odgovorit će na zahtjev za prihvatom bez odgode, a u svakom slučaju u roku od najviše petnaest dana.

2. Ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat preuzet će osobu čiji je prihvat odobren bez odgode, a u svakom slučaju u roku od najviše jednog mjeseca. Taj se rok na zahtjev ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat može produžiti ako se pojave pravni ili praktični problemi.

Članak 6.

Rokovi za podnoŠenje zahtjeva za predaju i prihvat

Zahtjev za predajom i prihvatom bit će podnesen ugovornoj stranki od koje se zahtijeva prihvat unutar razdoblja od godine dana nakon što je ugovorna stranka koja podnosi zahtjev utvrdila protuzakonit ulazak ili nazočnost stranca na svom državnom području.

Članak 7.

Tranzit

1. Ugovorna će stranka, dopustiti strancu prolaz kroz svoje državno područje, a u svezi primjene naloga o odbijanju ulaska ili o izgonu, kojeg je izdalo nadležno tijelo druge ugovorne stranke, pod uvjetom da je osigurano daljnje putovanje do zemlje odredišta.

2. Ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat izdat će, ukoliko je to potrebno, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom besplatnu tranzitnu vizu osobi pod pratnjpm i/ili pratnji.

3. Ugovorna stranka koja podnosi zahtjev može zatražiti da predstavnik nadležnog tijela druge ugovorne stranke bude u pratnji tijekom tranzita preko njezinog državnog teritorija.

Članak 8.

ZaŠtita podataka

U mjeri u kojoj je za provedbu ovog Ugovora potrebno razmijeniti osobne podatke, takvi podaci mogu se isključivo odnositi na:

1. osobne podatke osobe koju treba prevesti i ako je potrebno članova njezine obitelji, kao što su prezime, ime, bilo koje pri­jašnje ime, nadimak ili pseudonim, alias, datum i mjesto rođenja, spol, sadašnje ili bilo koje prijašnje državljanstvo;

2. putovnicu, putnu ispravu, putni list ili bilo koju drugu identifikacijsku ispravu;

3. ostale podatke potrebne za identifikaciju osobe koju treba prevesti;

4. plan putovanja; i

5. opis dozvole ulaska, koju je izdala jedna od ugovornih stranki ili treća država.

Članak 9.

TroŠkovi

1. Troškove prijevoza osobe navedene u člancima 2., 3. i 4. snosi ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat do granice druge ugovorne stranke, osim ako troškove snosi transportno poduzeće.

2. Troškove prijevoza do granice države odredišta i, ako je potrebno, troškove povratnog prijevoza, u skladu s člankom 7., snosi ugovorna stranka koja podnosi zahtjev.

Članak 10.

Provedba

1. Ugovorne stranke će izvijestiti jedna drugu, diplomatskim putem, o tijelima i osobama za kontakt odgovornim za provedbu ovog Ugovora. Ugovorne stranke će također izvijestiti jedna drugu o promjenama vezanim za ova tijela ili osobe za kontakt.

2. Nadležna tijela sastajat će se prema potrebi i odlučivati o praktičnim stvarima vezanim za provedbu ovog Ugovora.

Članak 11.

Odnos prema drugim meĐunarodnim ugovorima

Ništa u ovom Ugovoru neće utjecati na prava i obveze stranaka koja za njih proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora kojih su stranke.

Članak 12.

ZavrŠne odredbe

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset dana nakon što su ugovorne stranke obavijestile jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora.

2. Svaka ugovorna stranka može privremeno suspendirati primjenu ovog Ugovora, u cijelosti ili djelomično, osim članka 2, iz razloga javnog reda, pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranki. Suspenzija će proizvesti učinak odmah nakon što druga ugovorna stranka primi obavijest o suspenziji.

3. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor pisanom obaviješću. U tom slučaju Ugovor prestaje važiti mjesec dana nakon što druga ugovorna stranka primi takvu obavijest.

Sastavljeno u -------–––––––-----––- dana --–------- u dva izvornika na hrvatskom, švedskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, bit će mjerodavan engleski tekst.

Za Vladu Republike Za Vladu Kraljevine          HRVATSKE    Švedske

g. Šime Lučin, v. r. Nj. E. Ingemar Borjesson, v. r.

ministar unutarnjih poslova                    veleposlanik

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih, ugovora nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-04/02-01/04
Zagreb, 23. siječnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.